Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Renta rodzinna – czy przysługuje?

30.06.2016
Autor: E.

Urodziłam się w 1973 r. Przed 16. rokiem życia (rok 1989) – III grupa inwalidzka trwała, od urodzenia. Koniec szkoły średniej – Urząd Pracy (zasiłek dla bez.). W wieku 20 lat znowu komisja lekarska (renta uczniowska na przełomie 1993-2003, nie pracuję). W roku 1998 (skończone 25 lat) podjęłam studia zaoczne. W 2003 orzecznik orzekł częściową niezdolność (odebranie renty uczniowskiej), 7 lat bez pracy i renty. W latach 2005-2007 działalność gospodarcza. W roku 2010 uzyskałam znaczny stopień niepełnosprawności na stałe oraz ponownie ubiegam się rentę. Do 31 stycznia 2017 r. będę ją otrzymywać. Obecnie pracuję (niepełny wymiar). W 2011 roku zmarł mój ojciec, emeryt. Czy mogę ubiegać się o rentę rodzinną?

Szanowna Pani,

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, t.j. Dz.U.2016.887), renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury, w tym emerytury pomostowej lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń.

Zgodnie z przepisami, do renty rodzinnej mają prawo dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione – do ukończenia 16 lat, a po osiągnięciu tego wieku, pod warunkiem nauki w szkole, do ukończenia 25 lat oraz bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy do ukończenia 16 lat lub w czasie nauki w szkole do ukończenia 25 lat. Jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty przedłuża się do zakończenia tego roku studiów.

W związku z faktem, iż nie jest do końca możliwe ustalenie spełnienia przez Panią wszystkich warunków wymaganych do nabycia prawa do renty rodzinnej, Pani sytuacja wymaga kontaktu z właściwą dla Pani jednostką ZUS. Jako osoba zainteresowana, wniosek o rentę rodzinną może Pani zgłosić na piśmie albo ustnie do protokołu, w oddziale lub inspektoracie ZUS, właściwym ze względu na miejsce Pani zamieszkania jako wnioskodawcy. Więcej informacji na temat renty rodzinnej znajdzie Pani także na naszym portalu.

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas