Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy przysługuje mi prawo do parkowania na miejscu dla inwalidów oraz dodatek z pomocy społecznej?

26.04.2016
Autor: Marcin

Czy przysługuje mi prawo do parkowania samochodu w miejscu dla inwalidów oraz dodatek z pomocy społecznej, mam umiarkowany stopień niepełnosprawności, jestem otyły i ciężko mi zrzucić wagę na mniej, na dodatek w każdej chwili chcą mnie zakwalifikować do przeszczepu serca, na chwilę obecna odmówiłem ze względu na strach i obawy, że może coś nie wyjść, bardzo się męczę, a leki są bardzo drogie do mojej renty, mieszkam z rodzicami i oni mi pomagaja w utrzymaniu.

Szanowny Panie,

Parkowanie na „kopertach” wymaga posiadania karty parkingowej.

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2012.1137 z późn.zm.) organem wydającym karty parkingowe jest przewodniczący powiatowego zespołu orzekania o niepełnosprawności. Zgodnie z ww. przepisami, karta parkingowa może być wydana osobie zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (wyłącznie na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności), mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Przy czym w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, wskazanie do karty parkingowej mogą uzyskać wyłącznie osoby mające zarówno znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, jak i przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).

Jeżeli z Pana orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wynika, iż spełnia Pan powyżej wskazane przesłanki, może się Pan ubiegać o kartę parkingową.

W zakresie Pana pytania o dodatek z pomocy społecznej, informuję iż kwestie związane ze wspieraniem osób niepełnosprawnych w ramach pomocy społecznej reguluje Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. 2015.163 z późn.zm.). Przepisy tej ustawy przewidują wsparcie w postaci świadczeń pieniężnych i niepieniężnych. Ustawa jako jedno z kryteriów do uzyskania wsparcia wprowadza kryterium dochodowe. Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje, co do zasady: osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634 zł; osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 zł; rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Z uwagi na bardzo ograniczone informacje, które Pan podał w swoim zapytaniu, trudno jest odpowiedzieć na nie w sposób pełny. Dlatego też zachęcam Pana do skontaktowania się z właściwym dla Pana ośrodkiem pomocy społecznej, celem sprawdzenia możliwości uzyskania wsparcia przewidzianego ww. ustawą.

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas