Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Trwała renta socjalna a praca

28.02.2016
Autor: Milena

Witam, mam pytanie odnośnie trwałej całkowitej niezdolności do pracy (renta socjalna na stałe) a podjęcia pracy. Napisane jest w ustawie, że osoba trwale całkowicie niezdolna do pracy (chodzi mi o rentę socjalną) nie może podjąć „jakiejkolwiek” pracy, a za chwilę piszą, że taka osoba może podjąć pracę zarobkową do pewnego pułapu, aby nie nastąpiło zawieszenie. Są to sprzeczne informacje. To w końcu jak naprawdę jest z tą rentą i pracą na niej? Czy chwila podjęcia pracy i powiadomienia ZUS-u na stosownym zaświadczeniu o przychodach nie będzie impulsem dla ZUS-u do wszczęcia Komisji skoro osoba trwale całkowicie niezdolna do pracy (z rentą socjalną) podjęła pracę. Sprzeczne informacje, które niejednej osobie spędzają sen z powiek. Jest się chorym, ma się rentę, chciałoby się dorobić do tej niskiej renty chociaż na 1/4 etatu, ale strach jest przed możliwością odebrania renty. Czy ZUS stosuje praktyki zabierania rent socjalnych z chwilą podjęcia pracy? Proszę o odp. Dziękuję.

Szanowna Pani,

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, osoba pobierająca rentę socjalną może być zatrudniona. Podjęcie pracy nie oznacza automatycznego odebrania świadczenia. Jednak osoba pobierająca rentę socjalną musi wiedzieć, jakie przychody powodują zawieszenie świadczenia.

Prawo do renty socjalnej podlega zawieszeniu za miesiąc, w którym osoba uprawniona osiągnęła przychód w łącznej kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS dla celów emerytalnych. Prawo do renty socjalnej ulega zawieszeniu w przypadku osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Informacje dotyczące m.in. przychodów powodujących zawieszanie prawa do renty znajdzie Pani albo w oddziale ZUS, albo na portalu informacyjnym ZUS.

Osoba pobierająca rentę socjalną jest obowiązana niezwłocznie powiadomić ZUS o osiąganiu przychodu w kwocie powodującej zawieszenie prawa do tej renty. Powiadomienie to następuje w formie pisemnego oświadczenia, a jeśli od osiąganego przychodu odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne, uprawniony zobowiązany jest do przedłożenia zaświadczenia wystawionego przez płatnika składek.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas