Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zwrot kosztów przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych

10.07.2003

rysunek

Zasady zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych reguluje rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 15 września 2004 r. w sprawie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu

Zwrot kosztów otrzymają pracodawca, który:

  • zatrudnią osobę niepełnosprawną skierowaną do pracy przez powiatowy urząd pracy,
  • zatrudniają osobę, u której niepełnosprawność powstała w trakcie zatrudnienia (z zachowaniem przepisów prawa pracy).

Okres, na jaki zatrudniona jest (lub będzie) osoba niepełnosprawna, nie może być krótszy niż 36 miesięcy.

Zwrot kosztów za przystosowane do potrzeb osoby niepełnosprawnej stanowisko pracy (stosownie do potrzeb wynikających z danej niepełnosprawności), nie może przekraczać 20-krotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Zwrot obejmuje:

  • koszty poniesione przez pracodawcę w związku z przystosowaniem tworzonego lub istniejącego miejsca pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych wynikających z ich niepełnosprawności
    • zakup środków trwałych stanowiących wyposażenie stanowiska pracy (czyli np. zakup dostosowanego sprzętu),
    • wytworzenie środka trwałego związanego z przystosowaniem stanowiska systemem gospodarczym lub w zakładzie pracy (czyli np. wykonanie specjalistycznego sprzętu, maszyny lub innego urządzenia).
  • koszty adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wartość zakupionych w tym celu materiałów i wykonanych robót pomniejsza się o wartość takich samych materiałów lub prac budowlanych, które zostałyby zakupione i wykonane przy adaptacji pomieszczeń dla osób pełnosprawnych.
  • kosztów adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie w zakładzie pracy. Ich wartość pomniejsza się o wartość takich samych urządzeń, które zakupione były dla osoby pełnosprawnej.
  • koszty zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem oraz czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez niepełnosprawnego pracownika na stanowisku pracy

Ponadto rozporządzenie przewiduje zwrot kosztów związanych z rozpoznaniem przez służby medycyny pracy potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Kwota zwrotu tych kosztów nie może przekroczyć 15 proc. kosztów przystosowania stanowiska pracy.

Pracodawca ubiegający się o zwrot przedmiotowych kosztów składa wniosek do starosty właściwego co do miejsca zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe warunki zwrotu przedmiotowych kosztów określi umowa zawarta pomiędzy pracodawcą a starostą.

Opracowanie: Dorota Landsberger

Źródło: Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 15 września 2004 r. w sprawie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu (Dz.U.04.215.2186); Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (z późn. zmianami) (Dz.U.97.123.776).

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Czy osoby z niepełnosprawnością wraz z opiekunami powinny być jedną z grup priorytetowych do szczepień przeciwko COVID-19?

Biuletyn

Wspierają nas