Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Informator ZUS - Uprawnienia pracownicze

05.04.2016
Autor: Materiał przygotowany we współpracy z ZUS, fot. Mateusz Różański, Piotr Stanisławski
Źródło: Integracja 6/2015, 1/2016
kobieta na wózku pracuje w firmie za biurkiem

Dodatkowe uprawnienia pracownicze osób niepełnosprawnych zostały uregulowane w rozdziale 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r., nr 127, poz. 721 z późn. zm.), a także w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy. Omówione poniżej uprawnienia pracownicze przysługują osobie niepełnosprawnej odpowiednio od dnia, od którego została ona wliczona do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych u danego pracodawcy.

 1. Czas pracy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Natomiast osoby niepełnosprawne zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mogą pracować jedynie do 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

Krótszy wymiar czasu pracy osoby zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie powoduje obniżenia przysługującego jej wynagrodzenia. Osobie, która otrzymywała wynagrodzenie w stałej miesięcznej stawce i przedstawiła orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, przysługuje wynagrodzenie w dotychczasowej wysokości.

Natomiast pracownikowi, którego wysokość wynagrodzenia jest określona w stawce godzinowej (odpowiadającej osobistemu zaszeregowaniu lub zaszerego- waniu wykonywanej pracy), przechodzącemu na skrócony wymiar czasu pracy – należy stawkę wynagrodzenia zasadniczego odpowiednio podwyższyć (w stosunku, w jakim pozostaje dotychczasowy wymiar jego czasu pracy do czasu skróconego).

Wymienionych wyżej ograniczeń czasu pracy osób niepełnosprawnych nie stosuje się:

 • do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz
 • gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub, w razie jego braku, lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.

Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.

 1. Przerwy w pracy

Na podstawie art. 134 Kodeksu pracy wszystkim pracownikom, których dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin, przysługuje prawo do przerwy w pracy, trwającej co najmniej 15 minut.

Osobie niepełnosprawnej – bez względu na dobowy wymiar czasu pracy – przysługuje ponadto prawo do dodatkowej przerwy w pracy w wymiarze 15 minut na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek.

Czas obu wymienionych wyżej przerw jest wliczany do czasu pracy.

kobieta na wózku trzyma w dłoni kubek w kuchni, podczas swojej przerwy w pracy

fot. Mateusz Różański

 1. Prawo do dodatkowego urlopu

Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności.

Urlop dodatkowy nie przysługuje natomiast osobie uprawnionej do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub do urlopu dodatkowego – w wymiarze 10 dni – na podstawie odrębnych przepisów.

Jeżeli osoba niepełnosprawna jest uprawniona, na podstawie odrębnych przepisów, do urlopu dodatkowego w wymiarze niższym niż 10 dni roboczych – zamiast tego urlopu przysługuje jej urlop dodatkowy z tytułu niepełnosprawności w wymiarze 10 dni.

 1. Turnus rehabilitacyjny

Osoba zaliczona do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności ma także prawo do zwolnienia od pracy w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku.

Pracownik ubiegający się o udział w turnusie rehabilitacyjnym powinien uzyskać od lekarza sprawującego nad nim opiekę wniosek o skierowanie na taki turnus. We wspomnianym wniosku lekarz określa rodzaj turnusu oraz czas jego trwania. Skierowanie na turnus rehabilitacyjny pracownik powinien przedstawić pracodawcy w takim terminie, który umożliwi mu zapewnienie normalnego toku pracy w zakładzie pracy.

Podstawą wypłaty wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy w związku z pobytem na turnusie rehabilitacyjnym jest przedłożony pracodawcy dokument potwierdzający pobyt na turnusie (najczęściej jest to faktura), wystawiony przez jego organizatora. Za czas omawianego zwolnienia od pracy pracownikom niepełnosprawnym przysługuje prawo do wynagrodzenia obliczonego tak jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.

W Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych łączny wymiar urlopu dodatkowego i zwolnienia od pracy w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym nie może przekroczyć 21 dni roboczych w roku kalendarzowym.

mężczyzna rehabilituje nogi pod okiem rehabilitanta

fot. Piotr Stanisławski

 1. Zwolenienia od pracy na badania

Pracownikowi niepełnosprawnemu legitymującemu się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje zwolnienie od pracy w celu wykonania badań specjalistycznych, poddania się zabiegom leczniczym lub usprawniającym, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy. Za czas zwolnienia od pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia obliczonego tak jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.

 1. Wydzielenie lub zorganizowanie stanowiska pracy

Osobie zatrudnionej, która w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej utraciła zdolność do pracy na dotychczasowym stanowisku, pracodawca jest obowiązany wydzielić lub zorganizować odpowiednie stanowisko pracy z podstawowym zapleczem socjalnym, nie później niż w okresie trzech miesięcy od daty zgłoszenia przez tę osobę gotowości przystąpienia do pracy. Zgłoszenie gotowości przystąpienia do pracy powinno nastąpić w ciągu miesiąca od dnia uznania osoby za niepełnosprawną.

Jeżeli wyłączną przyczyną wypadku przy pracy było naruszenie przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracownika z jego winy lub w wyniku jego stanu nietrzeźwości – pracodawca jest zwolniony ze wskazanych wyżej obowiązków.

 1. Zatrudnienie u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej (na otwartym rynku)

Orzeczenie znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie wyklucza możliwości zatrudnienia osoby niepełnosprawnej u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej. Jest to możliwe pod warunkiem przystosowania przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb takiej osoby lub w przypadku zatrudnienia w formie telepracy.

Kontrolę w zakresie przystosowania stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej sprawuje Państwowa Inspekcja Pracy.

kobieta na wózku pracuje przy komputerze

fot. Piotr Stanisławski

 1. Racjonalne usprawnienia

Pracodawca musi zapewnić niezbędne racjonalne usprawnienia dla osoby niepełnosprawnej:

 • pozostającej z nim w stosunku pracy,
 • uczestniczącej w procesie rekrutacji lub odbywającej szkolenie, staż, przygotowanie zawodowe albo praktyki zawodowe lub absolwenckie.

Niezbędne racjonalne usprawnienia polegają na przeprowadzeniu koniecznych w konkretnej sytuacji zmian lub dostosowań do szczególnych potrzeb (zgłoszonych pracodawcy) wynikających z niepełnosprawności danej osoby, o ile przeprowadzenie takich zmian lub dostosowań nie skutkuje nałożeniem na pracodawcę nieproporcjonalnie wysokich obciążeń.

Obciążenia, o których mowa wyżej, nie są nieproporcjonalne, jeżeli są w wystarczającym stopniu rekompensowane ze środków publicznych. Niedokonanie niezbędnych racjonalnych usprawnień, uważa się za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów art. 183ª § 2–5 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.).


Materiał przygotowany we współpracy z

logo ZUS

 

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • Urlop
  Karol
  14.08.2018, 15:49
  Czy pracownik może wykorzystać urlop z wypoczynkowy niepełnosprawny o stopniu umiarkowanym gdy już pracuję 4 miesiące mam do wykorzystania urlop 11dni a chce tylko 5dni czy muszę mieć zgodę od dyrektora bez względu na to czy nie da zgody
  odpowiedz na komentarz
 • Podziękowanie...;)
  Beata
  06.07.2016, 16:54
  Chciałabym bardzo podziękować, wszystkim osobom, które opracowały powyższy materiał! :) Jak i również dziękuję za przesłanie, tych jakże przydatnych informacji ;) , na mojego e- mail. Chociaż, w gruncie rzeczy, rzeczywistość wygląda inaczej... :/ Nie jest tak kolorowo!;( Pozdrawiam! :)! Pozdrawiam serdecznie! :)
  odpowiedz na komentarz
 • Obozy pracy chronionej.
  Dariusz80
  09.04.2016, 14:51
  Zakłady pracy chronionej to obozy traktujące ludzi niepełnosprawnych jak umysłowo chorą tanią siłę roboczą. Aneksy do umowy co miesiąc zmieniające warunki z 7h na 8h lub nadgodziny na osobnych listach które lądują w koszu. Umowy na 7/8 etatu. Praca w wekendy na umowę o dzieło zawieraną ze spółką córką za 6zł/h w tym samym miejscu. Wykluczanie społeczne w zakładach w których ZPCh jest firmą zewnętrzną przez izolację i kary za integrację. Odpracowywanie przerw gdzie w rezultacie pracuje się 9h. To niektóre tylko realia pracy w firmach zwłaszcza sprzątających. Obozy Pracy Chroniące właścicieli.
  odpowiedz na komentarz
 • Zwolnienie na badania
  Ela
  08.04.2016, 10:40
  Pracownikowi niepełnosprawnemu legitymującemu się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje zwolnienie od pracy w celu wykonania badań specjalistycznych,..... - mam pytanie, czy tylko na badania związane z chorobą na którą ma się orzeczenie o niepełnosprawności ? bo w moim zakładzie pracy kadry zezwalają tylko na taką wizytę lekarską bądź badania bez odpracowywania.
  odpowiedz na komentarz
 • praca , obsługa sklepu z czesciami samochodowymi i stacji paliw i obsługa mjni samochodowej
  grzegorz k
  07.04.2016, 20:13
  mam stopien umiarkowany i pracodawca mnie lekcewazy, powtarzam pracodawcy ze pracuje za duzo, prosze o podwyzke choc mam w miesiacu 160 godzin, mam zaległe urlopy z przed 4 lat powtarzam ze chce wyrowanie a pracodawca nic , odejsc z pracy napewno jest proste ale co ja pozniej znajde :(
  odpowiedz na komentarz
 • pytanie
  Mariola
  07.04.2016, 08:44
  Czy ktoś mi wyjaśni, dlaczego pracodawca nie powinien dostawać dofinansowania z SOD tylko te pieniądze powinni dostawać niepełnosprawni pracownicy. Interesuje mnie w jaki sposób osoby upominające się o te pieniądze dochodzą do takiego wniosku, że to one powinny te środki otrzymywać. Bo zupełnie nie mogę pojąć ich myślenia. Mam nadzieję, że argumentem nie będzie stwierdzenie, że po prostu mają mało pieniędzy .
  odpowiedz na komentarz
 • turnus rehabilitacyjny....jak to rozumieć???
  majka
  06.04.2016, 23:44
  turnus rehabilitacyjny....jak to rozumieć??? Jeżeli mój lekarz rodzinny skieruje mnie do sanatorium za pośrednictwem ZUS-u, to też należy mi się 21 dni na taki wyjazd do sanatorium??? Jestem osobą zatrudnioną z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
  odpowiedz na komentarz
 • przejscie z stopnia lekkiego na umiarkowany
  se
  06.04.2016, 20:08
  czy zakład pracy powinien mi oddać godziny orzeczenie mam od lipca decyzje dostałem w październiku i przeszyłem na 7 godzinny tryb pracy
  odpowiedz na komentarz
 • przywileje
  pracownik zpchr
  06.04.2016, 11:00
  przepisy i nic więcej a rzeczywistość sobie,wszelkie dofinansowania powinny otrzymywać bezpośrednio osoby niepełnosprawne a nie złodzieje zakłady pracy chronionej tj fikcja
  odpowiedz na komentarz
 • renta socjalna
  kiki
  05.04.2016, 16:24
  mam pytanie czy tak jak renciści inwalidzi za każdy kwartał ma zwiększoną rentę przez składki czy osoby z rentą socjalną też mogą zwiększyć w ten sposób rentę ????
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Wspierają nas