Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Prawo do dodatkowego urlopu

26.05.2016
Autor: Iwona

Jeśli od 17.11.2015 do chwili obecnej jestem na zwolnieniu lekarskim i będę na nim jeszcze do co najmniej końca sierpnia tego roku, to od kiedy mam liczyć ten rok, który musi upłynąć, zanim będę mogła skorzystać z urlopu dodatkowego, który wg przepisów mi się należy z powodu znacznego stopienia niepełnosprawności z powodu raka piersi, który mam ustalony do 31.03.2017? A jeśli rok, który ma być odpracowany, przekroczy termin ważności mojej niepełnosprawności, tj. 31.03.2017, czy nadal będę mogła z tego urlopu skorzystać, czy już nie?

Szanowna Pani,

Nie wiemy dokładnie, kiedy zostało wydane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji społecznej (...), prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba niepełnosprawna nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego ze stopni niepełnosprawności. Za dzień zaliczenia do stopnia niepełnosprawności należy uznać dzień posiedzenia zespołu orzekającego (data wydania orzeczenia). Pracownik nabywa prawo do urlopu nawet jeżeli nie wykonywał pracy z powodu choroby i pobierał w tym czasie zasiłek chorobowy (dot. także świadczenia rehabilitacyjnego, urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego). Znaczenie bowiem ma pozostawanie w stosunku pracy, a nie jej świadczenie. Jedynie osoby korzystające z urlopu bezpłatnego, zdrowotnego czy nie świadczące pracy w związku z odbywaniem kary pozbawienia wolności lub odbywaniem służby wojskowej nie nabywają prawa do dodatkowego urlopu wypoczynkowego.

Zatem jeśli od daty wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności pozostaje Pani w stosunku pracy, to po upływie roku nabędzie Pani prawa do dodatkowego urlopu wypoczynkowego.

Warto także zauważyć, że zgodnie z przepisami zasiłek chorobowy przysługuje osobie ubezpieczonej przez okres nie dłuższy niż 182 dni, a w przypadku gruźlicy oraz gdy niezdolność do pracy przypada na okres ciąży – przez maksymalnie 270 dni. Po upływie tego okresu można ubiegać się np. o świadczenie rehabilitacyjne  lub rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas