Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czas pracy osób z niepełnosprawnością

04.12.2008
Autor: Anna Puszkarska, radca prawny Fot. EastNews
Źródło: inf. własna

W przypadku zatrudniania osób z niepełnosprawnością obowiązują szczególne regulacje dotyczące czasu pracy tych osób. Osoby niepełnosprawne zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności są ponadto uprawnione do dodatkowego urlopu wypoczynkowego oraz do zwolnienia od pracy m.in. w celu wykonania zabiegów leczniczych.

Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy albo w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Zgodnie z przepisami ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92) czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, z tym dodatkowym zastrzeżeniem, że w przypadku osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności czas pracy nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Podany wyżej skrócony wymiar czasu pracy obowiązuje od dnia następującego po przedstawieniu pracodawcy orzeczenia o niepełnosprawności.

Na zdjęciu: ososby z niepełnosprawnością przy pracy. Fot. EastNews

Przykład:
Jan K. został zaliczony do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. W tej sytuacji pełny wymiar czasu pracy Jana K. nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Jednak jeżeli - na skutek zabiegów rehabilitacyjnych – stan zdrowia Jana K. ulegnie poprawie i zostanie on zaliczony do lekkiego stopnia niepełnosprawności, to może nastąpić „powrót” do norm czasu pracy w wymiarze nie przekraczającym 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo.

Ponadto osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej (czyli między godzinami 21.00 a 7.00) i w godzinach nadliczbowych.

Uwaga!
Wskazanych wyżej ograniczeń dotyczących czasu pracy osób niepełnosprawnych nie stosuje się jednak:
• do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz
• w przypadku gdy - na wniosek osoby zatrudnionej - lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników albo w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę (koszty takich badań ponosi pracodawca).

Przykład:
Halina A. została zaliczona do lekkiego stopnia niepełnosprawności. Wykonuje ona prace biurowe. W związku z reorganizacją pracodawcy zaistniała potrzeba pracy w godzinach nadliczbowych. Jednak dla zatrudnienia Haliny A. w godzinach nadliczbowych wymagane jest uzyskanie zgody lekarza (udzielonej na jej wniosek).  

Prawo do wynagrodzenia w nieobniżonej wysokości

Należy pamiętać, że stosowanie skróconych norm czasu pracy dla osób niepełnosprawnych nie może powodować obniżenia wysokości wynagrodzenia, wypłacanego w stałej miesięcznej wysokości. Godzinowe stawki wynagrodzenia zasadniczego, odpowiadające osobistemu zaszeregowaniu lub zaszeregowaniu wykonywanej pracy, przy przejściu na skrócone normy czasu pracy, powinny ulec odpowiedniemu podwyższeniu (w stosunku w jakim dotychczasowy wymiar czasu pracy pozostaje do tych norm). W efekcie skrócenie norm czasu pracy niepełnosprawnego pracownika nie będzie miało wpływu na wysokość jego wynagrodzenia. Zastosowanie ze względów ochronnych skróconej normy czasu pracy nie może bowiem niekorzystnie wpływać na zarobki.

Przykład:
W umowie o pracę zawartej z Janem K., zaliczonym do umiarkowanego stopniu niepełnosprawności, ustalono 8-godzinny dzień pracy (zamiast zgodnego z prawem 7-godzinnego dnia pracy). Jan K. – po negocjacjach z pracodawcą – wyraził na to zgodę. Pomimo to - zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego - za każdą przepracowaną ósmą godzinę ma on prawo do wynagrodzenia w wysokości 1/7 dziennego wynagrodzenia wynikającego z umowy i do dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych.

Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Jana K. obowiązywała 7-godzinna dzienna norma czasu pracy. Zobowiązując się do pracy przez 8 godzin za takim samym wynagrodzeniem, jakie przysługiwało mu za 7 godzin pracy, Jan K. umownie zrzekł się wynagrodzenia za jedną godzinę. Mimo nieważności tych postanowień umowy, nabył on prawo do wynagrodzenia za wykonaną pracę. Oznacza to, że Jan K. uzyskał prawo do wynagrodzenia za przepracowane godziny nadliczbowe wraz z dodatkiem z tego tytułu. 

Prawo do dodatkowej przerwy w pracy

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, to pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut, wliczanej do czasu pracy. W myśl ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, osoba niepełnosprawna ma także prawo do dodatkowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Czas takiej przerwy wynosi 15 minut i jest wliczany do czasu pracy.

Dodatkowy urlop wypoczynkowy

Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.
Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do takiego pierwszego dodatkowego urlopu osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z powyższych stopni niepełnosprawności.

Uwaga!
Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego, prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi zaliczonemu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, choćby nie wystąpił do pracodawcy o przyznanie takiego urlopu. Nieuzyskanie przez pracodawcę wiadomości o przysługującym pracownikowi z mocy prawa prawie do dodatkowego urlopu wypoczynkowego może jedynie - w konkretnych okolicznościach - oznaczać, że pracodawcy nie można zarzucić zawinionego niewykonywania zobowiązania do udzielenia urlopu zgodnie z przepisami prawa pracy.

Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla osoby niepełnosprawnej, o którym mowa powyżej, nie przysługuje:
• osobie uprawnionej do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych (przykładowo nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania, a nauczycielom zatrudnionym w szkołach, w których nie są przewidziane ferie szkolne, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych) albo
• do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów (takie urlopy dodatkowe przysługują z uwagi na charakter pracy – np. w warunkach uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia; są one przewidziane przykładowo w przypadku funkcjonariuszy Straży Granicznej lub funkcjonariuszy celnych). Jeżeli jednak wymiar urlopu dodatkowego przysługującego na podstawie odrębnych przepisów jest niższy niż 10 dni roboczych, to zamiast tego urlopu przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy przewidziany dla osoby niepełnosprawnej.

Urlopy powinny być zasadniczo udzielane zgodnie z planem urlopów (dotyczy to również dodatkowego urlopu wypoczynkowego dla osoby niepełnosprawnej, który powiększa wymiar zwykłego urlopu wypoczynkowego). Pracodawca jest jednak obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym tzw. urlopu na żądanie (nie więcej niż 4 dni w każdym roku kalendarzowym). Pracownik zgłasza żądanie udzielenia takiego urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. Osobie niepełnosprawnej nie przysługuje prawo do urlopu na żądanie w zwiększonym wymiarze. Jednak w przypadku gdy osoba niepełnosprawna musi np. poddać się, w godzinach pracy, badaniom lub zabiegom leczniczym, przysługuje jej prawo do zwolnienia od pracy, na zasadach opisanych poniżej. 

Zwolnienie od pracy na rehabilitację i badania

Do podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zalicza się m.in. uczestnictwo tych osób w turnusach rehabilitacyjnych. Turnus oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników. Osoby niepełnosprawne są kierowane do uczestnictwa w turnusie na wniosek lekarza, pod którego opieką znajduje się ta osoba.

Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia:
• w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku, a także
• w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających oraz w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.

Wynagrodzenie za czas zwolnień od pracy, o których mowa powyżej, oblicza się jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.

Uwaga!
Łączny wymiar dodatkowego urlopu wypoczynkowego dla osoby niepełnosprawnej oraz zwolnienia od pracy w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym nie może przekroczyć 21 dni roboczych w roku kalendarzowym.

Przykład:
Teresa K., zaliczona do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, została skierowana - na wniosek opiekującego się nią lekarza - do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. Wniosek lekarza określa rodzaj turnusu i czas jego trwania. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 22 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania zwolnień od pracy osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym (Dz.U. Nr 100, poz. 927) pracodawca udziela Teresie K. zwolnienia od pracy na podstawie wniosku lekarza, o którym mowa powyżej. Skierowanie na turnus rehabilitacyjny powinno zostać przedstawione pracodawcy w takim terminie, który umożliwi zapewnienie normalnego toku pracy w zakładzie. Podstawą wypłaty wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy będzie zaś przedłożony pracodawcy dokument, który potwierdzi pobyt Teresy K. na turnusie, wystawiony przez organizatora turnusu.

Przepisy nie określają natomiast szczegółowych zasad udzielania przez pracodawcę zwolnienia od pracy w celu wykonania badań albo zabiegów leczniczych lub usprawniających (ani też maksymalnego dopuszczalnego wymiaru zwolnienia z tego tytułu). Warunkiem skorzystania z takiego zwolnienia jest jednak okoliczność, że powyższe czynności nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.  

Należy zwrócić uwagę, że pracownik korzystający ze zwolnienia od pracy w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających bądź w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy jest zdolny do pracy i mógłby świadczyć pracę, gdyby nie zachodziła potrzeba wykonania tych czynności. Pracodawca nie może zatem domagać się od niego w takim przypadku przedstawienia zwolnienia lekarskiego stwierdzającego niezdolność do pracy (choć może np. zwrócić się o okazanie skierowania na badania). Pracodawca nie może także oczywiście żądać, aby powyższe czynności były wykonywane przez pracownika w ramach jego urlopu.

Osoba niepełnosprawna zachowuje prawo do wynagrodzenia za cały czas korzystania ze zwolnień od pracy, o których mowa powyżej (wynagrodzenie obliczane jest jak ekwiwalent za urlop). Natomiast należy pamiętać, że za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek:
• choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną - trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego - pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia (chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu),
• wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w czasie ciąży - w okresie wskazanym powyżej - pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia.
• Za czas niezdolności do pracy trwającej łącznie dłużej niż 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy na zasadach określonych w ustawie z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (j.t. Dz.U. z 2005 r., Nr 31, poz. 267 z późn.zm.).

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • Ochrona
  Małgorzata Kxxxxxxx
  17.06.2015, 09:53
  Napiszcie mi jak to się ma do ochrony jestem zatrudniona w przychodni , wiadomo sobota niedziele dni świąteczne mam wolne, Pracę zaczynam o 6.20 kończę o 21.50 pracuję co 2gi dzień i ciągle brakuje mi godzin , za moja zgodą żeby nie brakowało mi godzin zgodziłam się na wstawienie 2ch dni urlopu..... wstawiono mi 4 dni urlopu. Co będzie dalej ? Tracę urlop system godzinowy 15.5 to katorga dla niepełnosprawnego.Ile godzin może pracować w ochronie niepełnosprawny....Czy są jakieś ograniczenia?
  odpowiedz na komentarz
 • Zmiana stopnia niepełnosprawności a korzystanie z przywilejów
  Radosław K
  03.12.2014, 04:14
  do 30.09 Miałem orzeczenie w stopniu umiarkowanym i pracowałem 7 godz. dziennie, przed upływem terminu złożyłem wniosek, jednonoczesie korzystając z tego przywileju. Na początku grudnia zmienili mi orzeczenie na lekki z dniem 1.10., czy teraz muszę odpracować te godziny.
  odpowiedz na komentarz
 • Kto bogatemu zabroni
  marga
  20.09.2014, 01:41
  Pracuję jako osoba niepełnosprawna na recepcji 12 godzin. Suma godzin w miesiącu tyle samo co zdrowy pracownik. Pracodawca zaciera rączki i kasuje z PEFRON co miesiąc kasę a ja tyram na równi ze zdrowymi. Pytam więc komu państwo robi dobrze ? To jest wykorzystywanie i to w majestacie prawa. Gdzie kontrole, gdzie PIP ? To jest chory kraj.
  odpowiedz na komentarz
 • Ministrowie dyplomatyczni podwyzka 1000 zł choremu srodkowy palec
  Janek
  28.07.2014, 08:03
  Ośmiorniczki dla władzy dla chorego otręby . Zakładając/ze choremu dodano by 1000 zł do renty poprzez PFRON państwo w moim przypadku zaoszczędza 1800 zł Dlaczego jest parcie na szkło i finansuje się moim kosztem rzekomego pracodawce Odpowiedz jest banalnie prosta to typowy schemat niewolnictwa . Czy zdrowy będzie harował 16 godz. lub 24 za takie wynagrodzenie ? odpowiedz zostawiam osobą zainteresowanym . W nowelizacji istnieje zapis kogo nie dotyczy 7 dniowy dzień pracy / przecierałem oczy ze /zdumienia (PILNUJĄCY) to jest pojęcie abstrakcyjne mogę pilnować psa to jest założenie smyczy psu na szyje pracodawca w tym przypadku wszystko możne choremu pozostało posłuszeństwo i milczenie Myślę ze niektórzy zatruli się ośmiorniczką dlatego napisano bubel prawny kompromitujący Nowelizacje kodeksu Pracy
  odpowiedz na komentarz
 • zatrudnienie niepełnosprawnych
  niepełnosprawna
  23.03.2014, 10:37
  nie piszcie o przepisach bo ZPCH i tak ich nie przestrzegają,wykorzystują nas do maxa,przeżucają nas na umowy zlecenia a sami w sposób krytyczny bogacą się naszym kosztem za pieniadze z PERON. jeżeli mamy pisać tylko dobrze bo ktoś to musi akceptować to po co to forum.
  odpowiedz na komentarz
 • zatrudnienie niepełnosprawnych
  niepełnosprawna
  23.03.2014, 10:30
  nie piszcie o przepisach bo ZPCH i tak ich nie przestrzegają,wykorzystują nas do maxa,przeżucają nas na umowy zlecenia a sami w sposób krytyczny bogacą się naszym kosztem za pieniadze z PERON.
  odpowiedz na komentarz
 • miejsce pracy
  zbigniew
  21.01.2014, 03:55
  Pracuje w ZPCHr,teraz po obcieciu dotacji wszystkich próbuje sie zatrudnić na u.zlecenie. I tak,albo napiszesz sam wypowiedzenie i przejdziesz na zlecenie albo jak w moim przypadku skierowano mnie do pracy w Człuchowie oddalonym o 78km od mojego miejsca zamieszkania.Zero dojazdu,a jak juz to koszt!Jestem jeszcze pod ochrona przed emerytalna.Czyli chodzi głównie o pozbycie sie człowieka,pracownika. Tak sie likwiduje niewygodnych.
  odpowiedz na komentarz
 • niepełnosprawny
  06.01.2014, 05:44
  Pracowałem od 24h-72h tylko mi to zaszkodziło
  odpowiedz na komentarz
 • wykorzystywnie
  Halina
  26.11.2013, 11:18
  pracowałam w zakładzie chronionym 10 lat tam pracodawcy biorą dotacje a nami by orali miałam stopien umiarkowany pracowałam po 8 godz.a jak kto nie zostałpo godzinach lub nie pracował w wolne soboty to groził zwolnieniem należał się awrot za leki to recepty zbierali a pieniądze przepadały nie wytrzymałam psychicznie musiałam odejść z pracy
  odpowiedz na komentarz
 • niepełnosprani przerwa w pract
  marian
  25.11.2013, 06:25
  Pracodawca nie zapewniał mi dodatkowej przery w pracy . Czy mogę żądac zapłaty za tą przerwę ? Jezeli tak , to jaka jest podstawa prawna ?
  odpowiedz na komentarz
 • niepełnosprawny
  20.11.2013, 12:49
  pracuje i mam I grupę pracadawca o tym wie. przyniosłam zaświadczenie od lekarza o skróconym czasie pracy. mój pracodawca jak zobaczył to zaswiadczenie to powiedział, że go nie uwzględni i go nie interesuje i nadal mam pracować 8 godz a jak mi się nie podoba to nikt mnie nie trzyma. więc ODESZŁAM
  odpowiedz na komentarz
 • Urlop wypoczynkowy dodatkowe 10 dni.
  Ewa M.
  28.10.2013, 02:58
  W tym roku we wrześniu otrzymałam umiarkowany stopień niepełnosprawności, gdzie on datuje się od czerwca 2011 roku. Moje pytanie to kiedy powinnam dostać dodatkowe 10 dni czy w tym roku tj.2013 czy dopiero w 2014 roku?
  odpowiedz na komentarz
 • lekki st. niepenośprawnosci
  Asia
  25.09.2013, 11:49
  witam, doączam się do pytania Pani Sylwi, co muszę zrobic, jakie oświadczenia i zaświadczenia przedożyć zeby moc pracowac po 12 godzin na dobę (bo tego wymaga system pracyu w moim zakadzie)przy lekkim stopniu niepenosprawności? Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź
  odpowiedz na komentarz
 • pytanie
  sylwia
  12.09.2013, 08:35
  Czy jesli posiadam orzeczenie o lekkim stopniu niepelnosprawnosci to moge zlozyc w niosek o badaniu zebym mogla pracowac po 11 godzin dobe, a nie tylko 8?
  odpowiedz na komentarz
 • co grozi pracowadcy
  osamotniony pracownik
  28.05.2013, 01:15
  Witam, co grozi pracodawcy jak wyda się że każe pracownikowi niepełnosprawnemu pracować z godzinach od 5:00?
  odpowiedz na komentarz
 • praca godzinach od 5
  osamotniony pracownik
  28.05.2013, 01:04
  ja już nie wiem co mam zrobić ;( tutaj piszą, że niby nie powinnam pracować w godzinach 21-7 a mój pracodawca powiedział, że godziny noce to 22-6 i że jak ktoś się będzie pytał to mam kłamać że pracuje od 6 a nie od 5. Płakać mi się chce bo nikt mnie nie rozumie, że jak przysługuja mi jakieś prawa to powinnam z nich korzystać......
  odpowiedz na komentarz
 • Czas pracy
  Mirosław Pawłowicz
  24.05.2013, 08:33
  Witam,pracuję w ochronie,chcę się dowiedzieć ile godzin miesięcznie mam wypracować?czy to są te 40 h tygodniowo,czy więcej?posiadam umiarkowany stopień niepełnosprawności.
  odpowiedz na komentarz
 • NIEMA SPRAWIEDLIWOŚCI
  PIOTREK
  26.01.2013, 08:06
  A ja z grupą umiarkowaną pracowałem i pracuje po 12 a czasem 16 godzin dziennie przez 7 dni w tygodniu. Podobnie pracował ze mną kolega i się postawił i teraz szuka pracy!!!
  odpowiedz na komentarz
 • mafia
  grześ
  16.01.2013, 05:01
  każdy w zpch jest traktowany jak rzecz liczy się grupa a nie człowiek gdzie są te pieniądze z pefronu
  odpowiedz na komentarz
 • mafia
  grześ
  16.01.2013, 04:59
  każdy w zpch jest traktowany jak rzecz liczy się grupa a nie człowiek gdzie są te pieniądze z pefronu
  odpowiedz na komentarz
 • praca 7 godzin w jednym zakładzie pracy i 7 godzin pracy w następnym zakładzie pracy
  Luiza
  05.11.2012, 01:00
  W moim zakładzie pracy pracują niepełnosprawni po 7 godzin dziennie i po 14 idą do następnego zakładu pracy. Pracują na dwóch etatach. Czy to jest uczciwe? Czy to jest zgodne z prawem pracy?
  odpowiedz na komentarz
 • dawaj czadu
  inwalida umiarkowany
  25.08.2012, 04:18
  w moim zakladzie chronionym pracujemy gpzej jak zdrowi w akordzie po 8 godz przy maszynie niemam sily wsiasc na rower motto pracownika zakladu chronionego /chron sie sam bo nikt cie nie ochroni
  odpowiedz na komentarz
 • chronsie sam
  umiarkowany inwalidat
  25.08.2012, 04:12
  pracuje w zakladzie pracy chronionej od 27 lat i tak zle nie bylo nawet za tej zninawidzonej czerwonej zarazy teraz za zadow czarnej zarazy w imie boga niepelnosprawny jest nikim pracuj albo za brame moje kierownictwo na czole widzi tylko kase ile za ciebie dostanie i od 7 lat robie na umowie czasowej zadnej kontroli co sie dzieje z dofinansowaniem wszystko idzie na funkcjonowanie i premie dla kierownictwa nawet bog o nas zapomnial amen
  odpowiedz na komentarz
 • to jest..
  ps
  27.07.2012, 04:24
  to artykół do starej ustawy - czytaj uważnie!!!
  odpowiedz na komentarz
 • Uważajcie co piszecie wtych artykułach
  12.06.2012, 10:59
  Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo, jeżeli lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad osobą niepełnosprawną wyda w odniesieniu do tej osoby zaświadczenie o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy. Tak brzmi ten artykuł - jak ktoś chce pracować krócej to musi dać zaświadczenie od lekarza. Pytanie tylko czy nie dostanie od szefa wypowiedzenia po tym fakcie, bo jak udowodnić, że rozwiązanie umowy o prace na czas określony to efekt skróconego czasu pracy, skoro pracodawca nie musi uzasadniać przyczyn rozwiązania stosunku o pracę zawartego na czas określony?
  odpowiedz na komentarz
 • mam pytanie
  monia
  21.03.2012, 07:15
  mam umiarkowany stopień niepełnosprawności, staram sie teraz o rente socjalną.jeżeli przyznadzą mi rente socjalną, czy moge podjąć w jakimś zakładzie prace, czy nie bo moge stracić prawo do renty socjalnej?
  odpowiedz na komentarz
 • monia
  monia
  21.03.2012, 07:07
  mam patanie. mam umiarkowany stopien niepełnosprawności,jeśli zus przyzna mi rente socjalną. czy moge podjąć gdzieś prace,czy raczej nie bo odbiorą mi prawo do renty socjalnej.
  odpowiedz na komentarz
 • brak kontroli
  rozgoryczona
  03.03.2012, 12:28
  Mam umiarkowany stopien niepelnosprawnosci pracuje w postkomunistycznej firmie- sp-ni mieszkaniowej rzadzacej sie własnymi prawami Na etacie jest pani od BHP niestety ma wszystko gdzies Nikogo nie obchodzi jak wyglada moje stanowisko pracy-stary komputer migajacy monitor, obarczanie dodatkowymi obowiazkami zaniżone wynagrodzenie i zlosliwe komentarze Od pana prezesa uslyszalam ze jak mi cos nie pasuje to moge sie zwolnic Tylko prosze mnie nie odsylac do rownie skorumpowanej Inspekcji Pracy w Opolu O ile mi wiadomo to tam tez toczy sie jeszcze proces o mobing A podobno Polska jest panstwem gdzie obowiazuje prawo - tylko jakie?!
  odpowiedz na komentarz
 • jula
  01.03.2012, 12:25
  niestety nie należy Ci się podwyżka.
  odpowiedz na komentarz
 • oszusci
  Zawiedziony
  07.02.2012, 09:43
  Zgadzam sie by rozliczac pracodawcow z dotacjami dla osob niepelnosprawnych Jestem osoba niepelnosprawna Pracuje w zakladzie juz ponad 4 lata i pomimo tego ze posiadam umiarkowany stopien dodatkowo dostarczylem dokument za ktory zaklad pracy otrzymuje nastepna dotacje Ja z tego nie mam zadnej korzysci Za to prezes tak Jest to nieludzkie traktowanie nas osob chorych Chcialbym wiedziec co dxieje sie z naszymi pieniedzmi Prosze by sie zajely tym problemem odpowiednie organy Pozdrawiam
  odpowiedz na komentarz
 • Proszę o radę.
  marcin
  30.01.2012, 06:03
  Witam mam pytanie: Jestem osobą z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 07-S. Zatrudniony jestem na 1/1 etatu. Pracowałem 7h po pierwszym stycznia pracuję 8h czy za tą dodatkową godzinę pracy należy mi się podwyżka? Jeżeli tak to na jakiej podstawie prawnej i o ile procent? Moje wynagrodzenie miesięczne 1500zł brutto.
  odpowiedz na komentarz
 • Praca poniedzialek - niedziela st.umiarkowany
  JohnY
  20.01.2012, 11:47
  Mam pytanie, czy jeśli firma w której pracuje otwarta jest od poniedziałku do niedzieli a wg. przepisów czas pracy os.z umiarkowanym stopniem jest 40 godz tyg. czy może być tak że przykładowo poniedziałek i wtorek mam wolny a reszta tygodnia pracuje? czy pracuje się w takiej firmie tylko od poniedziałku do piątku, nie ukrywam ze wolałbym mieć wolne weekendy a z tym ciężko.
  odpowiedz na komentarz
 • przywrucenie czasu pracy do 7H
  kiki
  06.01.2012, 01:37
  To jest nie fer żeby osoby niepełnosprawne pracowały tak jak pełnosprawne proszę o przewrucenie systemu 7H
  odpowiedz na komentarz
 • Nowelizacja USTAWY
  Rafal
  03.01.2012, 08:31
  UWAGA, na tej stronie sa informacje NIEAKTUALNE, czas pracy po nowelizacji jest 8 godzin, chyba ze lekarz medycyny pracy powie inaczej ( tak nas niepelnosprawnych zalatwili nasi poslowie PO i PSL)
  odpowiedz na komentarz
 • niepełnosprawny opieka nad osobą niepełnosprawną
  greniug
  14.12.2011, 01:08
  ludzie jak to możliwe żeby dawać takie oferty pracy żeby osobami chorymi opiekowała się osoba niepełnosprawna która musi wykonywać pracę osoby zdrowej tz. dzwigać chorego itp.
  odpowiedz na komentarz
 • zmiany w wymiarze zatrudniania osób niepełnosprawnych
  Jadwiga Kawecka
  06.12.2011, 09:34
  Jestem osoba niepełnosprawną zatrudnioną w godz. od 7- 14 czy przewidywane sa zmiany dotyczace likwidacji tej ulgi od 2012 roku?
  odpowiedz na komentarz
 • zmiany w wymiarze zatrudniania osób niepełnosprawnych
  Jadwiga Kawecka
  06.12.2011, 09:34
  Jestem osoba niepełnosprawną zatrudnioną w godz. od 7- 14 czy przewidywane sa zmiany dotyczace likwidacji tej ulgi od 2012 roku?
  odpowiedz na komentarz
 • Problem z wolnym
  Bożena Gajewska
  10.11.2011, 07:53
  Mam problem . pracuje od 02 06 2011 roku w jednym zakladzie ale wczesniej pracowalam w gospodarstwie rolnym i tez placilam skladki ubezpieczeniowe, a niepelnosprawność mam od 02 lutego 2008 roku, zatem czy należy mi sie urlop dodatkowy i w jakim wymiarze. Wogóle ile powinnam dostać urlopu do końca tego roku.
  odpowiedz na komentarz
 • dotacje
  niepełnosprawna
  10.08.2011, 05:00
  Witam ,mam pytanie na co są przyznawane firmą dotacje na utworzenie miejsca pracy dla osoby niepełnospeawnej.Pyta, poniewaz od roku zauważyłam ze odkad obcieto dotacje na osoby niepełnosprawne obcięto tez płace takim osobą ,dodano więcej obowiazków za te same wynagrodzenia.Miejsca pracy co to znaczy ,przebieranie się w toalecie lub na korytarzu ,kupowanie w swoim zakresie ubrania na zmiane roboczego.Poza tym dlaczego z grupa inwalidzka sa prace tylko na umowe zlecenie a jasli juz sie uda znalezc normalna umowe o prace to jaka rente mozna otrzymac jesli firma na fundusz emerytalny odciąga 6.50 gr.Czy ktos to kontroluje czy jak to zawsze bywa a po co kuternodze kasa ,niech z......potrzebny nam tylko byśmy zgarneli dotacje za niego od Uni przecierz to super interes a potem wycieczka za kuternogi kase do Meksyku.
  odpowiedz na komentarz
 • Teoria sobie a zycie sobie!
  Niepełnosprawna
  11.07.2011, 01:28
  Tak dużo słów i jeszcze więcej zakłamania. Podstawowe pytanie, kto przestrzega tych przepisów?! Kto sprawuje nad tym kontrolę?! Wyzysk człowieka przez człowieka. Praca za "miskę ryżu" i poniewieranie /ON/. Ciekawi mnie jak się ma praca w warunkach chronionych osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, którą wysyła się w teren na totalne zadupie, bo akurat pan prezes siedzi na dupie i spija w towarzystwie koleżki z pracy kawusię. Pracuję w biurze, ganiają mnie jak nepsia i powtarzają, że obowiązków przybędzie. 75% dotacji na pensję 1380 brutto - no żyć nie umierać! A my nie mamy nawet jak za to umrzeć. - Kpina z ludzi po literą prawa! Pisanie o przestrzeganiu prawa w Państwie bezprawia to rodzaj schizofrenii. - Żałuję, że nas Niemcy nie podbili i do ostatniego nie wymordowali. Na co, komu takie życie?
  odpowiedz na komentarz
 • Praca niepełnosprawnych pracujących na noc od 01.01.2012r
  WALDI
  16.06.2011, 05:41
  Pracuję w Przedszkolu jako dozorca na noc i tu pojawia się pytanie, czy od 2012r. można będzie pracować niepełnosprawnym (z jakim stopniu niepełnosprawności)na tym samym stanowisku pracy pracując na noc jako dozorca. Bardzo proszę o odpowiedź.
  odpowiedz na komentarz
 • prośba o pomoc
  MH
  24.05.2011, 11:42
  Witam, pracuję w firmie nie będącej zakładem pracy chronionej ale na stanowisku, które początkowo było utworzone przez PUP jako stanowisko dla osoby niepełnosprawnej. Posiadam starą I grupę inw. i pracuję 7 godz/dzień. Obecnie w mojej firmie, chcą, by wszystkie osoby niepełnosprawne stawiły się na komisji u lekarza medycyny pracy, by ten oszacował, czy dany pracownik może pracować 7 czy 8 godz. dziennie bez względu na to, jaki ma stopień niepełnosprawności. Czy jest to działanie zgodne z polskim prawem pracy i z ustawą? I co w takiej sytuacji radzicie? Proszę o pomoc. Z góry dziękuję. Pozdrawiam.
  odpowiedz na komentarz
 • Osoba niepełnosprawna ze stopniem lekkim
  gogo
  13.05.2011, 07:10
  jezeli chodzi o kontrole pracodawcy ktory zatrudnia osoby ze stopniem niepelnosprawnosci to on tak samo postepuje jak z osoba bez stopnia niepelniosprawnosci, jak ten pracownik chce pracowac to nie ma wyjscia, dopiero wszystko wychodzi na jaw jak zaczyna sie pogarszac stan zdrowia pracownika(i glupie pytania jak sie czujesz?......)
  odpowiedz na komentarz
 • 160 godz/mc
  Tomasz
  02.04.2011, 02:43
  Co sądzicie o zmianie ze 140 na 160 godzinny wymiar pracy dla osob ze stopniem umiarkowanym // Czy mozna temu jeszcze zapobiec // Wiem ze trzeba miec zaswiadczenie od lekarza zeby pozostac przy 140godz. Ale pracodawca moze zwolnic z tego powodu. Pozdrawiam Tomasz
  odpowiedz na komentarz
 • odpracowanie wyjść prywatnych a nadgodziny
  anna
  21.02.2011, 09:17
  Jak należy traktować wyjście prywatne niepełnosprawnego - w celu załatwienia spraw rodzinnych. Chciałabym je odpracować - bo moim zdaniem odpracownie takiego wyjścia nie należy traktować jako pracę w godzinach nadliczbowych. Pracuję na pełen etat- w siedzibie firmy przez 2 dni w tygodniu po 7 godzin i 2 dni po 5 godzin. Pozostałe dni nie pracuję w siedzibie firmy chociaż pracodawca może mi polecić poza siedzibą firmy zadanie. Odpracowanie takie stara pracodawca zaliczać jako pracę w godzinach nadliczbowych - pomimo że odpracować zamierzam tylko w te dni kiedy pracuję w siedzibie krócej ( odpracowuję 2 godziny gdy czas pracy mam 5 godz/dzien, a więc do 7 godzin) Prosze o wskazowki, bo nic nie moge znalezc
  odpowiedz na komentarz
 • orzeczenie oniepelnosprawności
  RYSIEK
  11.01.2011, 01:54
  jak to jest możliwe żeby w łodzi czekać 6 miesięcy na orzeczenie ja już tyle czekam bo komisja nie ma pieniędzy żeby się zebrać i jeszcze poczekam jestem po amputacji nogi niech mi ktoś doradzi jak to ruszyć dalej.
  odpowiedz na komentarz
 • Kontrola
  Gonia
  20.12.2010, 09:13
  Dlaczego nikt nie kontroluje firm zatrudniajacych osoby niepenosprawne? Moja koleżanka krawcowa pomimo, ze posiada grupę i pracuje w zakładzie pracy chronionej musiała pracować w akordzie.Jak nie wypracowała akordu to nie dostawała nawet najniższej krajowej za cały etat.Jaki akord ?
  odpowiedz na komentarz
 • 7 god
  (ŁODZIK)
  10.12.2010, 02:32
  to tylko przepisy tak mówią ja pracuje w administracji (jako pracownik w terenie)latem nie ma wody śnieg mróz deszcz musisz iść w teren za najmniejsze pieniądze pracuje po 10-12 godz pracodawcy po to nas zatrudniają by mieć dotacje takich firm nikt nie kontroluje (jesteśmy maszynką do robienia pieniędzy biznes ludzi zdrowych na inwalidach tego nikt nie kontroluje )
  odpowiedz na komentarz
 • uzdrowiciele
  uzdrowiony
  28.10.2010, 06:34
  ZUS to uzdrowiciele 14 lat leczyłem się u neurologa po ostatniej komisji lekarskiej zostałem uzdrowiony. Poco mamy tylu lekarzy więcej komisji lekarskich i naród wyzdrowieje .Jak już to nastąpił to niech i pracę dadzą albo oni niech postarają się przeżyć za 650 zł miesięcznie,
  odpowiedz na komentarz
 • niepełnosprawny traktowany jak śmieć !!!!!!!
  leo
  07.10.2010, 08:44
  niepełnosprawni to tania siła robocza i muszą robić tyle co robią zdrowi mimo choroby a i rząd nanich wypina się zamiast im pomuc przeciesz to nasi pracodawcy zostają na nas pieniądze ale w niektórych firmach nie ma wody a zimą woda zamarza ,brak środków czystości !!!!!!!!!!!
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Sonda

Czy masz już nową kartę parkingową dla osoby z niepełnosprawnością, uprawniającą m.in do parkowania na "kopertach"?

Biuletyn