wtorek, 21 października 2014 r.
Praca
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji- KRS 0000 102 130
Strona główna >> Praca >> Prawo pracy >> Czas pracy osób z niepełnosprawnością
SONDA
Z którego z udogodnień wyborczych skorzystasz w nadchodzących wyborach samorządowych?
     
 
NASZ BIULETYN
Wpisz swoj e-mail:
Czas pracy osób z niepełnosprawnością
Autor: Anna Puszkarska, radca prawny Fot. EastNews, Źródło: inf. własna

W przypadku zatrudniania osób z niepełnosprawnością obowiązują szczególne regulacje dotyczące czasu pracy tych osób. Osoby niepełnosprawne zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności są ponadto uprawnione do dodatkowego urlopu wypoczynkowego oraz do zwolnienia od pracy m.in. w celu wykonania zabiegów leczniczych.

Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy albo w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Zgodnie z przepisami ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92) czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, z tym dodatkowym zastrzeżeniem, że w przypadku osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności czas pracy nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Podany wyżej skrócony wymiar czasu pracy obowiązuje od dnia następującego po przedstawieniu pracodawcy orzeczenia o niepełnosprawności.

Na zdjęciu: ososby z niepełnosprawnością przy pracy. Fot. EastNews

Przykład:
Jan K. został zaliczony do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. W tej sytuacji pełny wymiar czasu pracy Jana K. nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Jednak jeżeli - na skutek zabiegów rehabilitacyjnych – stan zdrowia Jana K. ulegnie poprawie i zostanie on zaliczony do lekkiego stopnia niepełnosprawności, to może nastąpić „powrót” do norm czasu pracy w wymiarze nie przekraczającym 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo.

Ponadto osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej (czyli między godzinami 21.00 a 7.00) i w godzinach nadliczbowych.

Uwaga!
Wskazanych wyżej ograniczeń dotyczących czasu pracy osób niepełnosprawnych nie stosuje się jednak:
• do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz
• w przypadku gdy - na wniosek osoby zatrudnionej - lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników albo w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę (koszty takich badań ponosi pracodawca).

Przykład:
Halina A. została zaliczona do lekkiego stopnia niepełnosprawności. Wykonuje ona prace biurowe. W związku z reorganizacją pracodawcy zaistniała potrzeba pracy w godzinach nadliczbowych. Jednak dla zatrudnienia Haliny A. w godzinach nadliczbowych wymagane jest uzyskanie zgody lekarza (udzielonej na jej wniosek).  

Prawo do wynagrodzenia w nieobniżonej wysokości

Należy pamiętać, że stosowanie skróconych norm czasu pracy dla osób niepełnosprawnych nie może powodować obniżenia wysokości wynagrodzenia, wypłacanego w stałej miesięcznej wysokości. Godzinowe stawki wynagrodzenia zasadniczego, odpowiadające osobistemu zaszeregowaniu lub zaszeregowaniu wykonywanej pracy, przy przejściu na skrócone normy czasu pracy, powinny ulec odpowiedniemu podwyższeniu (w stosunku w jakim dotychczasowy wymiar czasu pracy pozostaje do tych norm). W efekcie skrócenie norm czasu pracy niepełnosprawnego pracownika nie będzie miało wpływu na wysokość jego wynagrodzenia. Zastosowanie ze względów ochronnych skróconej normy czasu pracy nie może bowiem niekorzystnie wpływać na zarobki.

Przykład:
W umowie o pracę zawartej z Janem K., zaliczonym do umiarkowanego stopniu niepełnosprawności, ustalono 8-godzinny dzień pracy (zamiast zgodnego z prawem 7-godzinnego dnia pracy). Jan K. – po negocjacjach z pracodawcą – wyraził na to zgodę. Pomimo to - zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego - za każdą przepracowaną ósmą godzinę ma on prawo do wynagrodzenia w wysokości 1/7 dziennego wynagrodzenia wynikającego z umowy i do dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych.

Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Jana K. obowiązywała 7-godzinna dzienna norma czasu pracy. Zobowiązując się do pracy przez 8 godzin za takim samym wynagrodzeniem, jakie przysługiwało mu za 7 godzin pracy, Jan K. umownie zrzekł się wynagrodzenia za jedną godzinę. Mimo nieważności tych postanowień umowy, nabył on prawo do wynagrodzenia za wykonaną pracę. Oznacza to, że Jan K. uzyskał prawo do wynagrodzenia za przepracowane godziny nadliczbowe wraz z dodatkiem z tego tytułu. 

Prawo do dodatkowej przerwy w pracy

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, to pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut, wliczanej do czasu pracy. W myśl ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, osoba niepełnosprawna ma także prawo do dodatkowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Czas takiej przerwy wynosi 15 minut i jest wliczany do czasu pracy.

Dodatkowy urlop wypoczynkowy

Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.
Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do takiego pierwszego dodatkowego urlopu osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z powyższych stopni niepełnosprawności.

Uwaga!
Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego, prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi zaliczonemu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, choćby nie wystąpił do pracodawcy o przyznanie takiego urlopu. Nieuzyskanie przez pracodawcę wiadomości o przysługującym pracownikowi z mocy prawa prawie do dodatkowego urlopu wypoczynkowego może jedynie - w konkretnych okolicznościach - oznaczać, że pracodawcy nie można zarzucić zawinionego niewykonywania zobowiązania do udzielenia urlopu zgodnie z przepisami prawa pracy.

Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla osoby niepełnosprawnej, o którym mowa powyżej, nie przysługuje:
• osobie uprawnionej do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych (przykładowo nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania, a nauczycielom zatrudnionym w szkołach, w których nie są przewidziane ferie szkolne, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych) albo
• do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów (takie urlopy dodatkowe przysługują z uwagi na charakter pracy – np. w warunkach uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia; są one przewidziane przykładowo w przypadku funkcjonariuszy Straży Granicznej lub funkcjonariuszy celnych). Jeżeli jednak wymiar urlopu dodatkowego przysługującego na podstawie odrębnych przepisów jest niższy niż 10 dni roboczych, to zamiast tego urlopu przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy przewidziany dla osoby niepełnosprawnej.

Urlopy powinny być zasadniczo udzielane zgodnie z planem urlopów (dotyczy to również dodatkowego urlopu wypoczynkowego dla osoby niepełnosprawnej, który powiększa wymiar zwykłego urlopu wypoczynkowego). Pracodawca jest jednak obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym tzw. urlopu na żądanie (nie więcej niż 4 dni w każdym roku kalendarzowym). Pracownik zgłasza żądanie udzielenia takiego urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. Osobie niepełnosprawnej nie przysługuje prawo do urlopu na żądanie w zwiększonym wymiarze. Jednak w przypadku gdy osoba niepełnosprawna musi np. poddać się, w godzinach pracy, badaniom lub zabiegom leczniczym, przysługuje jej prawo do zwolnienia od pracy, na zasadach opisanych poniżej. 

Zwolnienie od pracy na rehabilitację i badania

Do podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zalicza się m.in. uczestnictwo tych osób w turnusach rehabilitacyjnych. Turnus oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników. Osoby niepełnosprawne są kierowane do uczestnictwa w turnusie na wniosek lekarza, pod którego opieką znajduje się ta osoba.

Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia:
• w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku, a także
• w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających oraz w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.

Wynagrodzenie za czas zwolnień od pracy, o których mowa powyżej, oblicza się jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.

Uwaga!
Łączny wymiar dodatkowego urlopu wypoczynkowego dla osoby niepełnosprawnej oraz zwolnienia od pracy w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym nie może przekroczyć 21 dni roboczych w roku kalendarzowym.

Przykład:
Teresa K., zaliczona do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, została skierowana - na wniosek opiekującego się nią lekarza - do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. Wniosek lekarza określa rodzaj turnusu i czas jego trwania. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 22 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania zwolnień od pracy osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym (Dz.U. Nr 100, poz. 927) pracodawca udziela Teresie K. zwolnienia od pracy na podstawie wniosku lekarza, o którym mowa powyżej. Skierowanie na turnus rehabilitacyjny powinno zostać przedstawione pracodawcy w takim terminie, który umożliwi zapewnienie normalnego toku pracy w zakładzie. Podstawą wypłaty wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy będzie zaś przedłożony pracodawcy dokument, który potwierdzi pobyt Teresy K. na turnusie, wystawiony przez organizatora turnusu.

Przepisy nie określają natomiast szczegółowych zasad udzielania przez pracodawcę zwolnienia od pracy w celu wykonania badań albo zabiegów leczniczych lub usprawniających (ani też maksymalnego dopuszczalnego wymiaru zwolnienia z tego tytułu). Warunkiem skorzystania z takiego zwolnienia jest jednak okoliczność, że powyższe czynności nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.  

Należy zwrócić uwagę, że pracownik korzystający ze zwolnienia od pracy w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających bądź w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy jest zdolny do pracy i mógłby świadczyć pracę, gdyby nie zachodziła potrzeba wykonania tych czynności. Pracodawca nie może zatem domagać się od niego w takim przypadku przedstawienia zwolnienia lekarskiego stwierdzającego niezdolność do pracy (choć może np. zwrócić się o okazanie skierowania na badania). Pracodawca nie może także oczywiście żądać, aby powyższe czynności były wykonywane przez pracownika w ramach jego urlopu.

Osoba niepełnosprawna zachowuje prawo do wynagrodzenia za cały czas korzystania ze zwolnień od pracy, o których mowa powyżej (wynagrodzenie obliczane jest jak ekwiwalent za urlop). Natomiast należy pamiętać, że za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek:
• choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną - trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego - pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia (chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu),
• wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w czasie ciąży - w okresie wskazanym powyżej - pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia.
• Za czas niezdolności do pracy trwającej łącznie dłużej niż 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy na zasadach określonych w ustawie z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (j.t. Dz.U. z 2005 r., Nr 31, poz. 267 z późn.zm.).

Data opublikowania dokumentu: 2008-12-04, 12.28

Skomentuj na forum Wydrukuj

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) oraz zdjęć i elementów graficznych publikowanych w portalu www.niepelnosprawni.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Komentarze

Kto bogatemu zabroni

Pracuję jako osoba niepełnosprawna na recepcji 12 godzin. Suma godzin ...

marga
13:41 20.09.2014
Ministrowie dyplomatyczni podwyzka 1000 zł choremu srodkowy palec

Ośmiorniczki dla władzy dla chorego otręby . Zakładając/ze choremu do...

Janek
20:03 28.07.2014
zatrudnienie niepełnosprawnych

nie piszcie o przepisach bo ZPCH i tak ich nie przestrzegają,wykorzyst...

niepełnosp...
22:37 23.03.2014
zatrudnienie niepełnosprawnych

nie piszcie o przepisach bo ZPCH i tak ich nie przestrzegają,wykorzyst...

niepełnosp...
22:30 23.03.2014
miejsce pracy

Pracuje w ZPCHr,teraz po obcieciu dotacji wszystkich próbuje sie zatru...

zbigniew
15:55 21.01.2014
niepełnosprawny

Pracowałem od 24h-72h tylko mi to zaszkodziło

Gość
17:44 06.01.2014
wykorzystywnie

pracowałam w zakładzie chronionym 10 lat tam pracodawcy biorą dotacje ...

Halina
11:18 26.11.2013
niepełnosprani przerwa w pract

Pracodawca nie zapewniał mi dodatkowej przery w pracy . Czy mogę żądac...

marian
18:25 25.11.2013
niepełnosprawny

pracuje i mam I grupę pracadawca o tym wie. przyniosłam zaświadczenie ...

Gość
12:49 20.11.2013
Urlop wypoczynkowy dodatkowe 10 dni.

W tym roku we wrześniu otrzymałam umiarkowany stopień niepełnosprawnoś...

Ewa M.
14:58 28.10.2013
lekki st. niepenośprawnosci

witam, doączam się do pytania Pani Sylwi, co muszę zrobic, jakie oś...

Asia
11:49 25.09.2013
pytanie

Czy jesli posiadam orzeczenie o lekkim stopniu niepelnosprawnosci to m...

sylwia
08:35 12.09.2013
co grozi pracowadcy

Witam, co grozi pracodawcy jak wyda się że każe pracownikowi niepełnos...

osamotnion...
13:15 28.05.2013
praca godzinach od 5

ja już nie wiem co mam zrobić ;( tutaj piszą, że niby nie powinnam pra...

osamotnion...
13:04 28.05.2013
Czas pracy

Witam,pracuję w ochronie,chcę się dowiedzieć ile godzin miesięcznie ma...

Mirosław P...
20:33 24.05.2013
NIEMA SPRAWIEDLIWOŚCI

A ja z grupą umiarkowaną pracowałem i pracuje po 12 a czasem 16 godzin...

PIOTREK
20:06 26.01.2013
mafia

każdy w zpch jest traktowany jak rzecz liczy się grupa a nie człowiek ...

grześ
17:01 16.01.2013
mafia

każdy w zpch jest traktowany jak rzecz liczy się grupa a nie człowiek ...

grześ
16:59 16.01.2013
praca 7 godzin w jednym zakładzie pracy i 7 godzin pracy w następnym zakładzie pracy

W moim zakładzie pracy pracują niepełnosprawni po 7 godzin dziennie i ...

Luiza
13:00 05.11.2012
dawaj czadu

w moim zakladzie chronionym pracujemy gpzej jak zdrowi w akordzie po 8...

inwalida u...
16:18 25.08.2012
chronsie sam

pracuje w zakladzie pracy chronionej od 27 lat i tak zle nie bylo nawe...

umiarkowan...
16:12 25.08.2012
to jest..

to artykół do starej ustawy - czytaj uważnie!!!

ps
16:24 27.07.2012
Uważajcie co piszecie wtych artykułach

Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkow...

Gość
10:59 12.06.2012
mam pytanie

mam umiarkowany stopień niepełnosprawności, staram sie teraz o rente s...

monia
19:15 21.03.2012
monia

mam patanie. mam umiarkowany stopien niepełnosprawności,jeśli zus prz...

monia
19:07 21.03.2012
brak kontroli

Mam umiarkowany stopien niepelnosprawnosci pracuje w postkomunistyczne...

rozgoryczo...
12:28 03.03.2012
jula

niestety nie należy Ci się podwyżka.

Gość
12:25 01.03.2012
oszusci

Zgadzam sie by rozliczac pracodawcow z dotacjami dla osob niepelnospra...

Zawiedzion...
09:43 07.02.2012
Proszę o radę.

Witam mam pytanie: Jestem osobą z umiarkowanym stopniem niepełnospraw...

marcin
18:03 30.01.2012
Praca poniedzialek - niedziela st.umiarkowany

Mam pytanie, czy jeśli firma w której pracuje otwarta jest od poniedzi...

JohnY
11:47 20.01.2012
przywrucenie czasu pracy do 7H

To jest nie fer żeby osoby niepełnosprawne pracowały tak jak pełnospra...

kiki
01:37 06.01.2012
Nowelizacja USTAWY

UWAGA, na tej stronie sa informacje NIEAKTUALNE, czas pracy po noweliz...

Rafal
20:31 03.01.2012
niepełnosprawny opieka nad osobą niepełnosprawną

ludzie jak to możliwe żeby dawać takie oferty pracy żeby osobami chory...

greniug
13:08 14.12.2011
zmiany w wymiarze zatrudniania osób niepełnosprawnych

Jestem osoba niepełnosprawną zatrudnioną w godz. od 7- 14 czy przewid...

Jadwiga Ka...
09:34 06.12.2011
zmiany w wymiarze zatrudniania osób niepełnosprawnych

Jestem osoba niepełnosprawną zatrudnioną w godz. od 7- 14 czy przewid...

Jadwiga Ka...
09:34 06.12.2011
Problem z wolnym

Mam problem . pracuje od 02 06 2011 roku w jednym zakladzie ale wczesn...

Bożena Gaj...
19:53 10.11.2011
dotacje

Witam ,mam pytanie na co są przyznawane firmą dotacje na utworzenie m...

niepełnosp...
17:00 10.08.2011
Teoria sobie a zycie sobie!

Tak dużo słów i jeszcze więcej zakłamania. Podstawowe pytanie, kto prz...

Niepełnosp...
13:28 11.07.2011
Praca niepełnosprawnych pracujących na noc od 01.01.2012r

Pracuję w Przedszkolu jako dozorca na noc i tu pojawia się pytanie, cz...

WALDI
17:41 16.06.2011
prośba o pomoc

Witam, pracuję w firmie nie będącej zakładem pracy chronionej ale na ...

MH
23:42 24.05.2011
Osoba niepełnosprawna ze stopniem lekkim

jezeli chodzi o kontrole pracodawcy ktory zatrudnia osoby ze stopniem ...

gogo
07:10 13.05.2011
160 godz/mc

Co sądzicie o zmianie ze 140 na 160 godzinny wymiar pracy dla osob ze ...

Tomasz
14:43 02.04.2011
odpracowanie wyjść prywatnych a nadgodziny

Jak należy traktować wyjście prywatne niepełnosprawnego - w celu załat...

anna
21:17 21.02.2011
orzeczenie oniepelnosprawności

jak to jest możliwe żeby w łodzi czekać 6 miesięcy na orzeczenie ja ju...

RYSIEK
13:54 11.01.2011
Kontrola

Dlaczego nikt nie kontroluje firm zatrudniajacych osoby niepenosprawne...

Gonia
09:13 20.12.2010
7 god

to tylko przepisy tak mówią ja pracuje w administracji (jako pracownik...

(ŁODZIK)
14:32 10.12.2010
uzdrowiciele

ZUS to uzdrowiciele 14 lat leczyłem się u neurologa po ostatniej kom...

uzdrowiony
18:34 28.10.2010
niepełnosprawny traktowany jak śmieć !!!!!!!

niepełnosprawni to tania siła robocza i muszą robić tyle co robią zdro...

leo
20:44 07.10.2010
zakłądy powinny być kontrolowane przez PIP !!!!!!!

zakłady gdzie są zatrudnione osoby niepełnosprawne przez Pip ale bez w...

leo
20:38 07.10.2010
szkoda że kodeks pracy nie przestrzegany jes w śród naszych pracodawców !!!!!!!!!

Kodeks prcy jest dla pracowników i pracodawców tylko że kiedy ktoś z ...

anoni
20:31 07.10.2010
Copyright by Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji