Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czas pracy osób z niepełnosprawnością

04.12.2008
Autor: Anna Puszkarska, radca prawny Fot. EastNews
Źródło: inf. własna

W przypadku zatrudniania osób z niepełnosprawnością obowiązują szczególne regulacje dotyczące czasu pracy tych osób. Osoby niepełnosprawne zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności są ponadto uprawnione do dodatkowego urlopu wypoczynkowego oraz do zwolnienia od pracy m.in. w celu wykonania zabiegów leczniczych.

Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy albo w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Zgodnie z przepisami ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92) czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, z tym dodatkowym zastrzeżeniem, że w przypadku osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności czas pracy nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Podany wyżej skrócony wymiar czasu pracy obowiązuje od dnia następującego po przedstawieniu pracodawcy orzeczenia o niepełnosprawności.

Na zdjęciu: ososby z niepełnosprawnością przy pracy. Fot. EastNews

Przykład:
Jan K. został zaliczony do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. W tej sytuacji pełny wymiar czasu pracy Jana K. nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Jednak jeżeli - na skutek zabiegów rehabilitacyjnych – stan zdrowia Jana K. ulegnie poprawie i zostanie on zaliczony do lekkiego stopnia niepełnosprawności, to może nastąpić „powrót” do norm czasu pracy w wymiarze nie przekraczającym 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo.

Ponadto osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej (czyli między godzinami 21.00 a 7.00) i w godzinach nadliczbowych.

Uwaga!
Wskazanych wyżej ograniczeń dotyczących czasu pracy osób niepełnosprawnych nie stosuje się jednak:
• do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz
• w przypadku gdy - na wniosek osoby zatrudnionej - lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników albo w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę (koszty takich badań ponosi pracodawca).

Przykład:
Halina A. została zaliczona do lekkiego stopnia niepełnosprawności. Wykonuje ona prace biurowe. W związku z reorganizacją pracodawcy zaistniała potrzeba pracy w godzinach nadliczbowych. Jednak dla zatrudnienia Haliny A. w godzinach nadliczbowych wymagane jest uzyskanie zgody lekarza (udzielonej na jej wniosek).  

Prawo do wynagrodzenia w nieobniżonej wysokości

Należy pamiętać, że stosowanie skróconych norm czasu pracy dla osób niepełnosprawnych nie może powodować obniżenia wysokości wynagrodzenia, wypłacanego w stałej miesięcznej wysokości. Godzinowe stawki wynagrodzenia zasadniczego, odpowiadające osobistemu zaszeregowaniu lub zaszeregowaniu wykonywanej pracy, przy przejściu na skrócone normy czasu pracy, powinny ulec odpowiedniemu podwyższeniu (w stosunku w jakim dotychczasowy wymiar czasu pracy pozostaje do tych norm). W efekcie skrócenie norm czasu pracy niepełnosprawnego pracownika nie będzie miało wpływu na wysokość jego wynagrodzenia. Zastosowanie ze względów ochronnych skróconej normy czasu pracy nie może bowiem niekorzystnie wpływać na zarobki.

Przykład:
W umowie o pracę zawartej z Janem K., zaliczonym do umiarkowanego stopniu niepełnosprawności, ustalono 8-godzinny dzień pracy (zamiast zgodnego z prawem 7-godzinnego dnia pracy). Jan K. – po negocjacjach z pracodawcą – wyraził na to zgodę. Pomimo to - zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego - za każdą przepracowaną ósmą godzinę ma on prawo do wynagrodzenia w wysokości 1/7 dziennego wynagrodzenia wynikającego z umowy i do dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych.

Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Jana K. obowiązywała 7-godzinna dzienna norma czasu pracy. Zobowiązując się do pracy przez 8 godzin za takim samym wynagrodzeniem, jakie przysługiwało mu za 7 godzin pracy, Jan K. umownie zrzekł się wynagrodzenia za jedną godzinę. Mimo nieważności tych postanowień umowy, nabył on prawo do wynagrodzenia za wykonaną pracę. Oznacza to, że Jan K. uzyskał prawo do wynagrodzenia za przepracowane godziny nadliczbowe wraz z dodatkiem z tego tytułu. 

Prawo do dodatkowej przerwy w pracy

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, to pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut, wliczanej do czasu pracy. W myśl ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, osoba niepełnosprawna ma także prawo do dodatkowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Czas takiej przerwy wynosi 15 minut i jest wliczany do czasu pracy.

Dodatkowy urlop wypoczynkowy

Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.
Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do takiego pierwszego dodatkowego urlopu osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z powyższych stopni niepełnosprawności.

Uwaga!
Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego, prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi zaliczonemu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, choćby nie wystąpił do pracodawcy o przyznanie takiego urlopu. Nieuzyskanie przez pracodawcę wiadomości o przysługującym pracownikowi z mocy prawa prawie do dodatkowego urlopu wypoczynkowego może jedynie - w konkretnych okolicznościach - oznaczać, że pracodawcy nie można zarzucić zawinionego niewykonywania zobowiązania do udzielenia urlopu zgodnie z przepisami prawa pracy.

Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla osoby niepełnosprawnej, o którym mowa powyżej, nie przysługuje:
• osobie uprawnionej do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych (przykładowo nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania, a nauczycielom zatrudnionym w szkołach, w których nie są przewidziane ferie szkolne, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych) albo
• do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów (takie urlopy dodatkowe przysługują z uwagi na charakter pracy – np. w warunkach uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia; są one przewidziane przykładowo w przypadku funkcjonariuszy Straży Granicznej lub funkcjonariuszy celnych). Jeżeli jednak wymiar urlopu dodatkowego przysługującego na podstawie odrębnych przepisów jest niższy niż 10 dni roboczych, to zamiast tego urlopu przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy przewidziany dla osoby niepełnosprawnej.

Urlopy powinny być zasadniczo udzielane zgodnie z planem urlopów (dotyczy to również dodatkowego urlopu wypoczynkowego dla osoby niepełnosprawnej, który powiększa wymiar zwykłego urlopu wypoczynkowego). Pracodawca jest jednak obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym tzw. urlopu na żądanie (nie więcej niż 4 dni w każdym roku kalendarzowym). Pracownik zgłasza żądanie udzielenia takiego urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. Osobie niepełnosprawnej nie przysługuje prawo do urlopu na żądanie w zwiększonym wymiarze. Jednak w przypadku gdy osoba niepełnosprawna musi np. poddać się, w godzinach pracy, badaniom lub zabiegom leczniczym, przysługuje jej prawo do zwolnienia od pracy, na zasadach opisanych poniżej. 

Zwolnienie od pracy na rehabilitację i badania

Do podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zalicza się m.in. uczestnictwo tych osób w turnusach rehabilitacyjnych. Turnus oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników. Osoby niepełnosprawne są kierowane do uczestnictwa w turnusie na wniosek lekarza, pod którego opieką znajduje się ta osoba.

Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia:
• w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku, a także
• w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających oraz w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.

Wynagrodzenie za czas zwolnień od pracy, o których mowa powyżej, oblicza się jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.

Uwaga!
Łączny wymiar dodatkowego urlopu wypoczynkowego dla osoby niepełnosprawnej oraz zwolnienia od pracy w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym nie może przekroczyć 21 dni roboczych w roku kalendarzowym.

Przykład:
Teresa K., zaliczona do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, została skierowana - na wniosek opiekującego się nią lekarza - do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. Wniosek lekarza określa rodzaj turnusu i czas jego trwania. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 22 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania zwolnień od pracy osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym (Dz.U. Nr 100, poz. 927) pracodawca udziela Teresie K. zwolnienia od pracy na podstawie wniosku lekarza, o którym mowa powyżej. Skierowanie na turnus rehabilitacyjny powinno zostać przedstawione pracodawcy w takim terminie, który umożliwi zapewnienie normalnego toku pracy w zakładzie. Podstawą wypłaty wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy będzie zaś przedłożony pracodawcy dokument, który potwierdzi pobyt Teresy K. na turnusie, wystawiony przez organizatora turnusu.

Przepisy nie określają natomiast szczegółowych zasad udzielania przez pracodawcę zwolnienia od pracy w celu wykonania badań albo zabiegów leczniczych lub usprawniających (ani też maksymalnego dopuszczalnego wymiaru zwolnienia z tego tytułu). Warunkiem skorzystania z takiego zwolnienia jest jednak okoliczność, że powyższe czynności nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.  

Należy zwrócić uwagę, że pracownik korzystający ze zwolnienia od pracy w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających bądź w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy jest zdolny do pracy i mógłby świadczyć pracę, gdyby nie zachodziła potrzeba wykonania tych czynności. Pracodawca nie może zatem domagać się od niego w takim przypadku przedstawienia zwolnienia lekarskiego stwierdzającego niezdolność do pracy (choć może np. zwrócić się o okazanie skierowania na badania). Pracodawca nie może także oczywiście żądać, aby powyższe czynności były wykonywane przez pracownika w ramach jego urlopu.

Osoba niepełnosprawna zachowuje prawo do wynagrodzenia za cały czas korzystania ze zwolnień od pracy, o których mowa powyżej (wynagrodzenie obliczane jest jak ekwiwalent za urlop). Natomiast należy pamiętać, że za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek:
• choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną - trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego - pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia (chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu),
• wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w czasie ciąży - w okresie wskazanym powyżej - pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia.
• Za czas niezdolności do pracy trwającej łącznie dłużej niż 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy na zasadach określonych w ustawie z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (j.t. Dz.U. z 2005 r., Nr 31, poz. 267 z późn.zm.).

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • Przerwy
  Karolina
  17.08.2020, 19:08
  Witam Niedlugo zaczynam prace jako salowa w szpitalu na zmianach po 12h (160 miesięcznie) (orzeczenie o stopniu umiarkowanym) jaki jest czas przerwy w moim przypadku?
  odpowiedz na komentarz
 • mniejszy wymiar godzin pracy dla niepełnosprawnych
  DD
  05.07.2020, 10:07
  Witam! Mój normalny wymiar pracy to 7:35 dziennie jestem pielęgniarką). Jaki wymiar pracy przysługuje osobie z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności , 7 godz. czy 6:35?
  odpowiedz na komentarz
 • urop
  czesław
  01.07.2019, 16:20
  pracuje w ochronie mój szef wprowadził równoważony system pracy urlop rozlicza p 12 godzin dziennie,w ten sposób należący się urlop 26 dni roboczych wykorzystam w 17 dni to kradzież w tygodniu pracujemy po 60 go. Mam umowę o prace 1 etat. Czyto zgodne z prawem pracy.
  odpowiedz na komentarz
 • Michalinów Oleśnicki 1 (212,44 km) 62-410 Zagórów
  OREW Michalinów
  14.06.2019, 22:59
  - Mężczyźni z Samorządu Wychowanków nie zapomnieli o Dniu Kobiet!!! Przygotowali dla wszystkich Pań niespodziankę. Złożyli nam życzenia z serca płynące, obdarowali kwiatkiem i zaprosili na słodki poczęstunek, tym słodyczy, że samodzielnie przygotowany. A czas przy ciastkach umialały nam piosenki o kobietach Dziękujemy za pamięć i sympatię!!! Wszystkie kobiety z OREW 63 276 25 50
  odpowiedz na komentarz
 • OREW Michalinów
  OREW Michalinów
  14.06.2019, 22:41
  Wiosenne prace w ogródku warzywnym. OREW Michalinów Michalinów Oleśnicki 162-410 Zagórów 63 276 25 50
  odpowiedz na komentarz
 • odpracowanie
  Gaja
  23.04.2019, 10:01
  Dzień dobry mam pytanie co mogę zrobić w sytuacji kiedy przez 11 lat będąc z umiarkowanym orzeczeniem pracuje 7 godzin i do tej pory każde zwolnienie z pracy w danym dniu w celu załatwienia spraw prywatnych rozliczałam w przysługującym mi czasie 1,5 miesięcznym rozliczeniowym gdzie mogłam to wyjście odrobić. Teraz pracodawca poinformował mnie że muszę takie wyjście odpracować w tym samym dniu gdyż nie mogę mieć godzin nadliczbowych. Skoro zwalniam się w celu załatwienia jakiejś sprawy na drugim końcu miasta to jak mogę wrócić i w ten sam dzień odpracować? Zrobił się z tego duży problem a ja nie wiem jak z tego wybrnąć .Proszę o jakąś sensowną podpowiedź. Czy mam jakąś linie obrony
  odpowiedz na komentarz
 • praca
  E Bajor
  22.09.2018, 22:56
  Dzień dobry, Chcialam spytac czy bedac na grupie umiarkowanej , moge wykonywac stojaca prace
  odpowiedz na komentarz
 • Czas pracy na nocnej zmianie
  Anka, Poznań
  31.12.2017, 09:20
  Chciałam zapytać, czy jeśli posiadam orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i korzystam w zakładzie pracy z przysługujących mi praw, tj. 7 h pracy dziennie, 10 dni dodatkowego urlopu, itd. to czy mam obowiązek jechać z dziećmi na 5 dniowe zimowisko (pracuje jako nauczyciel) jeśl pracodawca tego wymaga a przecież to jest jednoznaczne z pracą na nocnej zmianie.
  odpowiedz na komentarz
 • Prawo do dodatkowej przerwy w pracy
  Mirek E.
  08.11.2017, 21:31
  Zgodnie z przepisami kodeksu pracy pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut, wliczanej do czasu pracy. W myśl ustawy,osoba niepełnosprawna ma także prawo do dodatkowej przerwy w pracy 15 minut wliczonej do czasu pracy. Co jeśli w regulaminie pracy jest zapisana przerwa śniadaniowa 20 minut po 4 godzinach pracy i dodatkowa 10 minut po 6 godzinach pracy? to już jest o 15 minut więcej niż wymaga KP. Czy ponadto należy się dodatkowe 15 minut?
  odpowiedz na komentarz
 • pytanie
  Katarzyna Kupiec
  13.10.2017, 15:23
  jestem nauczycielem. w związku z wadliwie wykonaną operacją mam kalectwo przewodu żółciowego, co skutkuje nawracajacym zapaleniem dróg żółciowych. w związku z tym mam bóle, dreszcze , zimno ,podwyższoną temperature,wymioty,nie jestem w stanie prawidłowo funkcjonować. na tą okoliczność mam 3 grupę niepelnosprawnosci. dyrektor szkoly chce mnie wysłać jako opiekuna z klasą autobusem do innej miejscowości od godziny 9.00 do 17.00. dodam,że jestem zatrudniona na ćwierć etatu. czy mogę odmówić na okoliczność niepelnosprawnosci?
  odpowiedz na komentarz
 • czas pracy osób niepełnosprawnych
  Mariola
  25.09.2017, 10:53
  Witam, jestem osobą z umiarkowanym stopniem i obowiązuje mnie 35 godz tygodniowy czas pracy, lecz w sobotę mamy odpracowywać wolne czyli będą 42 godz. Czy urlop tez się zalicza do tych godz pracy?
  odpowiedz na komentarz
 • czas pracy osob niepelnosprawnych.
  Krzysztof Saski
  20.04.2017, 09:10
  jaki obowiazuje czas pracy osob niepelnosprawnych miesiecznie?chodzi tu o prace w systemie ciaglym (oprocz swiat-praca przy sprzataniu galerii)
  odpowiedz na komentarz
 • czy pracownik o umiarkowanym stopniu może pracować w akordzie
  Edward gieracz
  02.03.2017, 20:03
  Czy osoba o znacznym stopniu niepełnosprawnym może pracować w akordzie
  odpowiedz na komentarz
 • czas pracy osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności
  Marzena Domagała
  20.02.2017, 08:28
  Pracuje w zakładzie w którym czas pracy od poniedziałku do środy to 8 godzin dziennie, czwartek 9 i piątek 7,5. Pracodawca wyraża zgodę na krótszy czas w czwartek czyli 8 godz. Natomiast pracodawca wymaga aby w piątek czas pracy wynosił również 8 godzin, mimo że wszyscy pracują 7,5 godz. Czy czas pracy osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności nie jest do ośmiu godzin na dobę? czyli może to być 7,5 a nie musi być 8?
  odpowiedz na komentarz
 • Wniosek o możliwość pracowania ponad 7 godzin
  Klaudia
  11.01.2017, 22:24
  Posiadam umiarkowany stopień niepełnosprawności, w związku z tym nie pracuje więcej niż 7 godzin dziennie, jednak chciałabym pracować dłużej. Czytałam gdzieś, że trzeba napisać wniosek do pracodawcy, ale zupełnie nie wiem jak miałby on wyglądać. Z góry dziękuję za pomoc
  odpowiedz na komentarz
 • nadgodziny
  adam
  21.12.2016, 10:03
  Pracuje w ochronie i mam juz 50 nadgodzin wiem że w zakładzie pracy są braki kadrowe. Odmawiając przyjęcia dodatkowej służby powiedziano mi że będę miał dyscyplinarke dodam że pracuję po 24 godzin co drugi dzień. Mam umiarkowany stopień niepełnosprawności. Czy zakład pracy posteuje prawidłowo
  odpowiedz na komentarz
 • Pracodawca zmusza mnie do 8h
  Piotr
  09.12.2016, 18:09
  Jestem osobą niepełnosprawną o stopniu umiarkowanym pracowałem 7h a dziś otrzymałem od pracodawcy skierowanie na badania z których lekarz ma ocenić czy mam pracować 8 h i porze nocnej. Co mam zrobić czy to wporzodku? mam ciężką pracę w zakładzie "pracy chronionej" i uważam że 7h jest wystarczajace do mojej niepelnosprawnosci
  odpowiedz na komentarz
 • Podstawa chorobowego
  Ula
  31.10.2016, 09:56
  Witam. mam pytanie odnośnie wyliczenia podstawy zasiłku chorobowego. Od listopada 2015 roku mam umiarkowany stopień niepełnosprawności, a w związku z tym obniżony wymiar pracy do 7 godzin. W lutym następnego roku zachorowałam. Czy do podstawy powinien być wzięty okres XI, XII.2015 i I.2016? Czy pełne 12 miesięcy wstecz, jak przy normalnym zatrudnieniu? Jak bowiem stanowi art. 40 ustawy zasiłkowej, w razie zmiany umowy o pracę polegającej na zmianie wymiaru czasu pracy pracownika, podstawę wymiaru zasiłku stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy.
  odpowiedz na komentarz
 • Praca w ochronie
  M. Sadkowska
  11.09.2016, 20:40
  Umiarkowany stopień niepełnosprawności mam i pracuję w ochronie w hipermarkecie na stanowisku portiernie i linii kas ,czyli cały czas praca na nogach . Ile godzin pracy jest według przepisów w moim przypadku?
  odpowiedz na komentarz
 • Przekraczanie czasu pracy 7 h
  Mishka
  17.04.2016, 09:32
  Witam a co w przypadku kiedy pracodawca nie stosuje sie do przepisow i pracownik wychodzi po godzinach. Pracuje po 7 h ale zadzra sie sytuacja ze musze zostac dluzej a to 10 a 5 15 min itd
  odpowiedz na komentarz
 • PRACOWNIK OCHRONY
  ROGAL
  01.03.2016, 12:21
  A JAKI JEST CZAS PRACY DLA PRACOWNIKÓW OCHRONY Z UMIARKOWANĄ GRUPĄ.CHODZI O WSZYSTKO TO CO JEST OPISANE POWYŻEJ TYLE CO DLA PRACOWNIKA OCHRONY BĘDĄCEGO NA UMIARKOWANYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
  odpowiedz na komentarz
 • Szantaż w pracy
  Katrinaaaaa134
  17.02.2016, 21:08
  Po wizycie inspekcji w zakładzie okazało się ze nie przestrzegano czasu pracy osób ze stopniem niepełnosprawności, dodatkowych urlopow, teraz wymuszają podpisanie dokumentów aby się zrzekli wszystkiego, wysyłają ludzi do lekarzy pracy.. o co chodzi? Czy tamte pieniądze trzeba zwrócić pracownikom? Straszą ludzi zwolnieniem... proszę o pomoc.
  odpowiedz na komentarz
 • rekompensata
  gragra
  31.01.2016, 19:56
  czy mogę jako pracodawca osób niepełnosprawnych otrzymać od kogoś rekompensatę za ich dodatkowe urlopy, zwolnienia na badania, skrócony czas pracy? PFRON nie b o to są moi stali pracownicy, więc kto i czy?
  odpowiedz na komentarz
 • poszkodowany pracodwca
  gragra
  31.01.2016, 19:49
  dwoje pracowników /na troje zatrudnionych/ przyniosło zaświadczenia o inwalidztwie, kto mi dopłaci za ich dodatkowe urlopy, badania, obniżone godziny pracy?, a nie stać mnie na czwartego. mogę tylko zamknąć zakład
  odpowiedz na komentarz
 • Co mi sie nalezy
  JACEK
  30.01.2016, 07:22
  Witam pracuje w ZPCH w Rzeszowie mam grupe 2.0 P kolega mowil mi ze należy mi się specjalny dodatek w wysokości około 200 zl do wyplaty ja niedostaje nic pytałem księgowej powiedziała ze nic mi się nie należy kto mowi prawde kolega czy ksiegowa
  odpowiedz na komentarz
 • Hm
  Ja
  08.12.2015, 20:17
  Ja jestem na orzeczeniy o niepełnosprawności. Ale pracuje jako normalny facet nie chwale się tym co mam tylko pracuje normalnie dlatego nie chwalić się tym nawet w pracy jeżeli chcecie być normalnie odbierani przez ludzi to co mamy w papierach to tylko dla naszej wiadomość i nikogo to nie powinno obchodzić...
  odpowiedz na komentarz
 • PYTANKO !
  Poszkodowany
  26.10.2015, 15:54
  Posiadam lekki stopień niepełnosprawności na czas nieokreślony i pracodawca to wykorzystuje nie płacąc mi za nad godziny bo mi niewolno ich mieć . Jak się tego pozbyć czy ponowne stanięcie na komisji i otrzymanie grupy umiarkowanej na 1 rok rozwiąże samo sprawę . Po roku samoczynnie wróci grupa leka czy muszę stawać ponownie na komisję ?
  odpowiedz na komentarz
 • bob
  bob
  23.10.2015, 11:11
  to wielkie oszustwo dla pracowników z drugą grupą , od sześciu lat pracuję w ochronie nie dosyć że pracujemy w nocy i nie dostajemy dodatku bo podobno jest płacony ryczałt do pensji , to jeszcze po 180 miesięcznie i zarobki najniższe , więc jak to jest z tymi 140 godzinami pracy miesięcznie...gdzie inspekcja pracy!!!
  odpowiedz na komentarz
 • Ile godzin pracy w miesiącu?
  Mucha
  22.10.2015, 21:44
  Mam pytanie jak w tytule ile godzin ustawowo w każdym miesiącu jakie są przed nami poczynając od października musi wypracować osoba ze stopniem umiarkowanym zatrudniona na cały etat? Październik XXXh Listopad XXXh Grudzień XXXh jest to pomiędzy 144h a 192h jeśli dobrze pamiętam
  odpowiedz na komentarz
 • stopien lekki
  agnieszka borek
  22.10.2015, 10:12
  jakie prawa ma osoba ze stopniem lekkim.jestem teraz na zwolnieniu bo mam noge w gipsie wypadek nie byl w pracy.
  odpowiedz na komentarz
 • zmiana stopmia niepełnosprawnosci
  AREK
  24.09.2015, 17:48
  Witam . Zatrudnia mnie firma kora przyjmoje do pracy osooby z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności . Skonczył mi sie termin poprzedniego orzeczenia który miałem ze stopniem umiarkowanym .Komisja przyznała mi teraz stopien lekki . Czy z tego powodu moge stracic pracę?
  odpowiedz na komentarz
 • Praca pielegniarki
  Iza
  31.08.2015, 14:34
  Pracuje w zakładzie pracy chronionej na 3/4 etatu ,zaproponowano mi pełny etat w przychodni czy są jakieś przeciwwskazania abym pracowała i tu i tu ?
  odpowiedz na komentarz
 • zapytanie
  Ptasiewicz-Wolińska
  16.07.2015, 18:42
  mam stopień niepełnosprawności umiarkowany czy pracując na umowę zlecenie w urzędzie miasta mogę pracować 7h dziennie i czy to nie będzie rzutować na moje wynagrodzenie?
  odpowiedz na komentarz
 • mam orzeczenie
  Aga
  02.07.2015, 21:46
  Mam orzeczenie o stopniu umiarkowanym. Faktycznie mam 7 godzin pracy w ciagu dnia, 45 minutowa przerwe (inni maja przerwe 30 min), wyzsza stawke i dodatkowe dni urlopu. Moj zaklad pracy przestrzega kodeksu ale cos mnie zastanawia. Mam ulozony grafik od godz 14.45-23:00 . Pani od ukladania grafikow powiedziala, ze godziny nocne to te od 23 i ze pracowac do 23 moge ale np. do 23.15 juz nie. Jak to jest? Czy to zalezy od zakładu pracy?
  odpowiedz na komentarz
 • Ochrona
  Małgorzata Kxxxxxxx
  17.06.2015, 09:53
  Napiszcie mi jak to się ma do ochrony jestem zatrudniona w przychodni , wiadomo sobota niedziele dni świąteczne mam wolne, Pracę zaczynam o 6.20 kończę o 21.50 pracuję co 2gi dzień i ciągle brakuje mi godzin , za moja zgodą żeby nie brakowało mi godzin zgodziłam się na wstawienie 2ch dni urlopu..... wstawiono mi 4 dni urlopu. Co będzie dalej ? Tracę urlop system godzinowy 15.5 to katorga dla niepełnosprawnego.Ile godzin może pracować w ochronie niepełnosprawny....Czy są jakieś ograniczenia?
  odpowiedz na komentarz
 • Zmiana stopnia niepełnosprawności a korzystanie z przywilejów
  Radosław K
  03.12.2014, 16:14
  do 30.09 Miałem orzeczenie w stopniu umiarkowanym i pracowałem 7 godz. dziennie, przed upływem terminu złożyłem wniosek, jednonoczesie korzystając z tego przywileju. Na początku grudnia zmienili mi orzeczenie na lekki z dniem 1.10., czy teraz muszę odpracować te godziny.
  odpowiedz na komentarz
 • Kto bogatemu zabroni
  marga
  20.09.2014, 13:41
  Pracuję jako osoba niepełnosprawna na recepcji 12 godzin. Suma godzin w miesiącu tyle samo co zdrowy pracownik. Pracodawca zaciera rączki i kasuje z PEFRON co miesiąc kasę a ja tyram na równi ze zdrowymi. Pytam więc komu państwo robi dobrze ? To jest wykorzystywanie i to w majestacie prawa. Gdzie kontrole, gdzie PIP ? To jest chory kraj.
  odpowiedz na komentarz
 • Ministrowie dyplomatyczni podwyzka 1000 zł choremu srodkowy palec
  Janek
  28.07.2014, 20:03
  Ośmiorniczki dla władzy dla chorego otręby . Zakładając/ze choremu dodano by 1000 zł do renty poprzez PFRON państwo w moim przypadku zaoszczędza 1800 zł Dlaczego jest parcie na szkło i finansuje się moim kosztem rzekomego pracodawce Odpowiedz jest banalnie prosta to typowy schemat niewolnictwa . Czy zdrowy będzie harował 16 godz. lub 24 za takie wynagrodzenie ? odpowiedz zostawiam osobą zainteresowanym . W nowelizacji istnieje zapis kogo nie dotyczy 7 dniowy dzień pracy / przecierałem oczy ze /zdumienia (PILNUJĄCY) to jest pojęcie abstrakcyjne mogę pilnować psa to jest założenie smyczy psu na szyje pracodawca w tym przypadku wszystko możne choremu pozostało posłuszeństwo i milczenie Myślę ze niektórzy zatruli się ośmiorniczką dlatego napisano bubel prawny kompromitujący Nowelizacje kodeksu Pracy
  odpowiedz na komentarz
 • zatrudnienie niepełnosprawnych
  niepełnosprawna
  23.03.2014, 22:37
  nie piszcie o przepisach bo ZPCH i tak ich nie przestrzegają,wykorzystują nas do maxa,przeżucają nas na umowy zlecenia a sami w sposób krytyczny bogacą się naszym kosztem za pieniadze z PERON. jeżeli mamy pisać tylko dobrze bo ktoś to musi akceptować to po co to forum.
  odpowiedz na komentarz
 • zatrudnienie niepełnosprawnych
  niepełnosprawna
  23.03.2014, 22:30
  nie piszcie o przepisach bo ZPCH i tak ich nie przestrzegają,wykorzystują nas do maxa,przeżucają nas na umowy zlecenia a sami w sposób krytyczny bogacą się naszym kosztem za pieniadze z PERON.
  odpowiedz na komentarz
 • miejsce pracy
  zbigniew
  21.01.2014, 15:55
  Pracuje w ZPCHr,teraz po obcieciu dotacji wszystkich próbuje sie zatrudnić na u.zlecenie. I tak,albo napiszesz sam wypowiedzenie i przejdziesz na zlecenie albo jak w moim przypadku skierowano mnie do pracy w Człuchowie oddalonym o 78km od mojego miejsca zamieszkania.Zero dojazdu,a jak juz to koszt!Jestem jeszcze pod ochrona przed emerytalna.Czyli chodzi głównie o pozbycie sie człowieka,pracownika. Tak sie likwiduje niewygodnych.
  odpowiedz na komentarz
 • niepełnosprawny
  06.01.2014, 17:44
  Pracowałem od 24h-72h tylko mi to zaszkodziło
  odpowiedz na komentarz
 • wykorzystywnie
  Halina
  26.11.2013, 11:18
  pracowałam w zakładzie chronionym 10 lat tam pracodawcy biorą dotacje a nami by orali miałam stopien umiarkowany pracowałam po 8 godz.a jak kto nie zostałpo godzinach lub nie pracował w wolne soboty to groził zwolnieniem należał się awrot za leki to recepty zbierali a pieniądze przepadały nie wytrzymałam psychicznie musiałam odejść z pracy
  odpowiedz na komentarz
 • niepełnosprani przerwa w pract
  marian
  25.11.2013, 18:25
  Pracodawca nie zapewniał mi dodatkowej przery w pracy . Czy mogę żądac zapłaty za tą przerwę ? Jezeli tak , to jaka jest podstawa prawna ?
  odpowiedz na komentarz
 • niepełnosprawny
  20.11.2013, 12:49
  pracuje i mam I grupę pracadawca o tym wie. przyniosłam zaświadczenie od lekarza o skróconym czasie pracy. mój pracodawca jak zobaczył to zaswiadczenie to powiedział, że go nie uwzględni i go nie interesuje i nadal mam pracować 8 godz a jak mi się nie podoba to nikt mnie nie trzyma. więc ODESZŁAM
  odpowiedz na komentarz
 • Urlop wypoczynkowy dodatkowe 10 dni.
  Ewa M.
  28.10.2013, 14:58
  W tym roku we wrześniu otrzymałam umiarkowany stopień niepełnosprawności, gdzie on datuje się od czerwca 2011 roku. Moje pytanie to kiedy powinnam dostać dodatkowe 10 dni czy w tym roku tj.2013 czy dopiero w 2014 roku?
  odpowiedz na komentarz
 • lekki st. niepenośprawnosci
  Asia
  25.09.2013, 11:49
  witam, doączam się do pytania Pani Sylwi, co muszę zrobic, jakie oświadczenia i zaświadczenia przedożyć zeby moc pracowac po 12 godzin na dobę (bo tego wymaga system pracyu w moim zakadzie)przy lekkim stopniu niepenosprawności? Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź
  odpowiedz na komentarz
 • pytanie
  sylwia
  12.09.2013, 08:35
  Czy jesli posiadam orzeczenie o lekkim stopniu niepelnosprawnosci to moge zlozyc w niosek o badaniu zebym mogla pracowac po 11 godzin dobe, a nie tylko 8?
  odpowiedz na komentarz
 • co grozi pracowadcy
  osamotniony pracownik
  28.05.2013, 13:15
  Witam, co grozi pracodawcy jak wyda się że każe pracownikowi niepełnosprawnemu pracować z godzinach od 5:00?
  odpowiedz na komentarz
 • praca godzinach od 5
  osamotniony pracownik
  28.05.2013, 13:04
  ja już nie wiem co mam zrobić ;( tutaj piszą, że niby nie powinnam pracować w godzinach 21-7 a mój pracodawca powiedział, że godziny noce to 22-6 i że jak ktoś się będzie pytał to mam kłamać że pracuje od 6 a nie od 5. Płakać mi się chce bo nikt mnie nie rozumie, że jak przysługuja mi jakieś prawa to powinnam z nich korzystać......
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Sonda

Czy Kościół Katolicki jest otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnością?

Biuletyn

Wspierają nas