Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dofinansowanie PFRON do zakupu okularów

08.06.2016
Autor: paweł

Posiadam 2 stopień niepełnosprawności. Ile dofinansowuje PFRON do zakupu okularów? Jak długo się czeka na zwrot kosztu zakupu okularów?

Szanowny Panie,

Jeśli dobrze rozumiemy, posiada Pan orzeczenie o stopniu umiarkowanym z powodu dysfunkcji wzroku. Chcielibyśmy więc poinformować, że w ramach ubezpieczenia zdrowotnego pacjentowi przysługuje refundacja wyrobów medycznych.

Dofinansowanie do wyrobu medycznego można uzyskać pod warunkiem przedstawienia zlecenia na zaopatrzenie, które wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.

Zlecenie – przed jego realizacją – musi zostać potwierdzone w wojewódzkim oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania pacjenta.

Informacje o wysokości dofinansowania można znaleźć na stronie Ministerstwa Zdrowia (plik PDF, 228 KB).

Jeśli środki przyznane przez NFZ są niewystarczające, osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności może ubiegać się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie o dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

  • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi do:

  • 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany;
  • 150% sumy kwoty limitu wyznaczonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie przedmiotów i środków, jeżeli cena jest wyższa niż ustalony limit.

Więcej informacji o dofinansowaniu do sprzętu rehabilitacyjnego znajdzie Pan na naszym portalu.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas