Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Renta przy stopniu umiarkowanym

10.06.2016
Autor: Ewa

Czy w stopniu umiarkowanym można starać się o rentę? Jeśli tak, to w jaki sposób?

Szanowna Pani,

Niestety, nie mamy pełnych informacji, np. dotyczących Pani wieku, stażu pracy, okresu, w którym powstała niepełnosprawność.

Warto wiedzieć, że w Polsce funkcjonują dwa systemy orzecznicze: do celów rentowych oraz pozarentowych. Orzeczenia wydawane są na podstawie różnych przepisów.

Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:

  • został uznany za niezdolnego do pracy,
  • ma wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy,
  • niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego), określonych w art. 57 ust. 1 pkt 3 ustawy emerytalnej, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Wymóg powstania niezdolności do pracy w określonym ustawą emerytalną czasie nie obowiązuje w stosunku do osoby, która spełnia łącznie następujące warunki:

  • została uznana za całkowicie niezdolną do pracy,
  • spełnia warunek posiadania wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego
  • oraz legitymuje się co najmniej 20-letnim (w przypadku kobiety) i 25-letnim (w przypadku mężczyzny) okresem składkowym i nieskładkowym.

Więcej informacji nt. orzekania do celów rentowych znajdzie Pani m.in. na naszym portalu.

Zatem jeśli spełnia Pani powyższe warunki, może Pani złożyć wniosek do ZUS o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas