Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Świadczenie pielęgnacyjne a praca syna

23.06.2016
Autor: Gosia

Opiekuję się synem, syn jednak chciałby iść do pracy, czy wtedy stracę świadczenie pielęgnacyjne? Dodam, że zostało ono mi przyznane na stałe.

Szanowna Pani,

Świadczenie pielęgnacyjne jest przyznawane z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i przysługuje:

  • matce albo ojcu,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka,
  • osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  • innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Ważnym jest, fakt, że osoby sprawujące opiekę w związku ze świadczeniem nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, które są istotą sytuacji, o którą Pani pyta.

Wskazania dotyczą: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału, na co dzień, opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W związku z powyższym, istotą świadczenia jest przyznanie go osobie sprawującej opiekę nad osobą, która ze względu na znaczny stopień niepełnosprawności wymaga konieczności pomocy w samodzielnej egzystencji. Jeżeli osoba wymagająca opieki podejmie pracę zarobkową, może to oznaczać, że niepełnosprawność nie utrudnia ani nie ogranicza podejmowania samodzielności, aktywności w codziennym funkcjonowaniu, leczeniu, rehabilitacji, edukacji. Nasuwa się jednak wniosek, że mogła nastąpić poprawa stanu zdrowia, która pozwoliła na podjęcie zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, co w konsekwencji spowodować może utratę świadczenia przez Panią.

W razie wątpliwości zawsze warto pytać u źródła, podejść do instytucji, która świadczenie wypłaca lub zadzwonić anonimowo i zapytać o możliwe rozwiązania w danej sytuacji.


Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy
  • Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych
  • Art. 17. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r.)

Z poważaniem,

Anna Dobkowska, specjalista ds. osób z niepełnosprawnością w Centrum Integracja Gdynia

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas