Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Co daje znaczny stopień?

19.07.2016
Autor: oprac. Ewa Szymczuk, Centrum Integracja w Warszawie, AKTUALIZACJA: 2.11.2018, fot. Freeimages.com, arch. Vermeiren, M. Różański, A. Herbut
sześć zdjęć: pędzący pociąg, telewizor, wózek inwalidzki, dostosowany samochód, klawiatura komputera i budynek poczty z podjazdem

„Moja żona przebyła chorobę nowotworową. Powiedziano nam, że jeśli dostanie orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, to będą jej przysługiwały jakieś ulgi i uprawnienia. Po komisji żona dostała stopień znaczny, jednak w instytucji, w której odbieraliśmy orzeczenie, nikt nie umiał nam powiedzieć, z jakich ulg może korzystać”. Doradcy naszych Centrów Integracja, udzielający odpowiedzi na portalu w ramach zakładki „Zapytaj doradcę”, bardzo często słyszą takie pytania. Tymczasem ulg i uprawnień jest w tym przypadku całkiem sporo. Poniżej podejmujemy próbę wyjaśnić, co przysługuje osobie posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

AKTUALIZACJA: 2.11.2018

Na wstępie warto podkreślić, że przy większości poniższych ulg i uprawnień wystarczy orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności – wydane przez Miejski/Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – lub orzeczenia równoważne, np. wydane przez ZUS, o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji czy wydawane niegdyś – o I grupie inwalidztwa. Jednak w przypadku niektórych uprawnień i ulg ustawodawca dokładnie sprecyzował, które orzeczenie jest niezbędne do skorzystania z nich.


Spis treści:


Dodatek lub zasiłek pielęgnacyjny

Ważne! Można otrzymywać jednocześnie tylko jedno z poniższych świadczeń.

Dodatek pielęgnacyjny

Dodatek pielęgnacyjny, wypłacany przez ZUS, przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty, pod warunkiem, że osoba ta została uznana za całkowicie niezdolną do pracy i samodzielnej egzystencji albo ukończyła 75 lat. Obecnie jego kwota to 215,84 zł.

Więcej informacji o dodatku pielęgnacyjnym – komu przysługuje, komu nie, jak się o niego starać – znaleźć można w artykule na naszym portalu.

Zasiłek pielęgnacyjny

Osoba z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności może otrzymać zasiłek pielęgnacyjny, o ile nie jest uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego.

Zasiłek pielęgnacyjny to jedno ze świadczeń, przy którym nie obowiązuje kryterium dochodowe.

Od 1 listopada 2018 r. zasiłek pielęgnacyjny wypłacany jest w kwocie 184,42 zł miesięcznie.

Kolejna podwyżka – do kwoty 215,84 zł – zaplanowana jest na 1 listopada 2019 r.

Wcześniej, przez 12 lat, wysokość zasiłku pielęgnacyjnego nie ulegała zmianie i wynosiła 153 zł miesięcznie.

Wnioski należy składać w urzędzie miasta lub gminy, w jednostce wypłacającej świadczenia rodzinne.

Więcej informacji o zasiłku pielęgnacyjnym – komu przysługuje, gdzie i jak złożyć wniosek – znaleźć można na naszym portalu.


Pędzący przez stację pociąg

Ulgi komunikacyjne

Zniżki w komunikacji PKP/PKS

Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji) mogą korzystać z ulgowych przejazdów w komunikacji PKP/PKS:

 • 49% ulgi na przejazdy w pociągach PKP – tylko w klasie 2. pociągów osobowych (warto zaznaczyć, że pociągami osobowymi sa np. wszystkie pociągi Przewozów Regionalnych),
 • 37% ulgi tylko w klasie 2. w pociągach pośpiesznych, TLK, ekspresowych, IC i EC.

Osoby niewidome, posiadające orzeczenie o stopniu znacznym, mają natomiast prawo do:

 • 93% ulgi w przejazdach w pociągach PKP – tylko w 2. klasie pociągów osobowych (warto zaznaczyć, że pociągami osobowymi sa np. wszystkie pociągi Przewozów Regionalnych),
 • 51% ulgi – tylko w 2. klasie w pociągach pośpiesznych, TLK, ekspresowych, IC, EC.

Opiekun lub przewodnik towarzyszący osobie posiadającej stopień znaczny lub osobie niewidomej posiadającej stopień znaczny (lub całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji) ma prawo do 95% zniżki w pociągach osobowych, pośpiesznych, ekspresowych, IC, EC.

Informacje dotyczące zniżek w przejazdach oraz dokumentów wymaganych do ich potwierdzenia można znaleźć na stronach:

Powyższe zniżki ustawowe obowiązują również przewoźników autobusowych. Warto przeczytać na naszym portalu o tym, czy prywatni przewoźnicy mają prawo odmówić ulgowego przejazdu.

Zniżki w komunikacji miejskiej

Ulgi w komunikacji miejskiej ustalane są w drodze uchwały rady miasta lub gminy. Dlatego w poszczególnych miejscowościach są różne, np. w Warszawie osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności korzystają wraz z opiekunem z bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej. W wielu miastach jest podobnie, w innych całkiem inaczej.

Informacje dotyczące ulg w komunikacji danego miasta oraz na temat dokumentów potwierdzających prawo do ulgi można znaleźć na stronach miasta lub zakładów komunikacyjnych.

Linki do informacji o zniżkach w zakładach komunikacyjnych największych miast w Polsce zebraliśmy w artykule na naszym portalu.


Karta parkingowa

To jedyny dokument uprawniający do parkowania na „kopertach” dla osób z niepełnosprawnością. Uprawnia także do niestosowania się do niektórych znaków drogowych.

Od 1 lipca 2014 r. karta parkingowa wydawana jest osobom zaliczonym do znacznego stopnia niepełnosprawności, mającym znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się (na podstawie orzeczenia wydanego po 1 lipca 2014 r.).

Wniosek składa się do przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Osoba z niepełnosprawnością składa wniosek osobiście, z wyjątkiem:

 1. osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;
 2. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie, pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;
 3. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie, niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Do wniosku dołącza się:

 1. jedną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami;
 2. dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej (21 zł);
 3. w przypadku złożenia wniosku przez osoby, które nie ukończyły 18. roku życia oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie, składa się oświadczenie o posiadaniu prawa do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.

Składając wniosek przedstawia się do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności (wydanego po 1 lipca 2014 r.), o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień, wraz ze wskazaniem do karty parkingowej.

Więcej informacji o karcie parkingowej znaleźć można na naszym portalu.


Kolorowe pasy ekranu próbnego telewizora

Zwolnienie z abonamentu za radio i telewizję

Niektóre osoby z niepełnosprawnością są zwolnione z wnoszenia opłat za abonament radiowo-telewizyjny. Z abonamentu zwolnione są osoby:

 • zaliczone do I grupy inwalidów lub
 • posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub
 • posiadające orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy, na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 j.t., z późn.zm.) lub
 • posiadające orzeczenia trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, na podstawie ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.) lub
 • które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne z właściwego organu, realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, lub rentę socjalną z ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego lub
 • niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2.000 Hz o natężeniu od 80 dB) lub
 • niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%.

Więcej informacji dotyczących zwolnienia od opłaty abonamentowej można znaleźć na stronie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Od niedawna mówi się o wprowadzeniu opłaty audiowizualnej w miejsce abonamentu. Prace nad tym rozwiązaniem wstrzymano, jednak, jak poinformowało nasz portal Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności wciąż miałyby być zwolnione z opłaty audiowizualnej.


Rabat na usługi telekomunikacyjne

Niektóre firmy telekomunikacyjne przyznają ulgi w opłatach osobom z niepełnosprawnością. Nie są to ulgi ustawowe, lecz ustalane przez poszczególnych operatorów.

Dla przykładu, w Orange przyznano rabaty osobom:

 • ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-O,
 • ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z symbolem przyczyny niepełnosprawności 03-L,
 • posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności i więcej niż jednym symbolu niepełnosprawności, jeśli jednym z symboli przyczyny niepełnosprawności jest jeden z ww., tj. 04-O lub 03-L,
 • osobom z niepełnosprawnościami, które nabyły prawa do ulg na podstawie rozporządzenia Ministra Łączności z 21 października 1996 r., jeśli stopień niepełnosprawności został orzeczony na stałe.

Rabaty udzielane są osobom z niepełnosprawnością, które ukończyły 16 lat. Rabat może otrzymać osoba z niepełnosprawnością uprawniona do uzyskania rabatu albo jej prawny opiekun w razie stałego lub czasowego zamieszkiwania opiekuna prawnego razem z osobą z niepełnosprawnością. Pod pojęciem stałego lub czasowego zamieszkiwania rozumie się stałe lub czasowe zameldowanie osoby z niepełnosprawnością i opiekuna prawnego w tym samym lokalu mieszkalnym lub budynku.

W Orange rabat wynosi:

 • 50% w opłacie za przyłączenie telefonu stacjonarnego,
 • 50% w opłacie abonamentowej za telefon stacjonarny.

Więcej informacji o ulgach dla osób z niepełnosprawnością znaleźć można na stronie Orange.

O ulgi i uprawnienia dla osób z niepełnosprwnością warto też pytać u innych operatorów. Warto wiedzieć, że wszystkich operatorów obowiązuje Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 26 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych, o którym więcej przeczytać można na stronie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.


Dofinansowanie ze środków PFRON oraz program „Aktywny Samorząd”

Osoby z niepełnosprawnością mogą ubiegać się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie o dofinansowanie w następujących obszarach:

Udział w turnusach rehabilitacyjnych

Turnusy rehabilitacyjne są zorganizowaną formą aktywnej rehabilitacji, połączonej z elementami wypoczynku. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230 poz. 1694), z tej formy rehabilitacji mogą korzystać wszystkie osoby z niepełnosprawnością, tj. takie, które posiadają ważne jedno z niżej wymienionych orzeczeń:

 • zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (znacznego, umiarkowanego, lekkiego),
 • całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów,
 • niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16. roku życia,
 • grupie inwalidzkiej.

Osoba z niepełnosprawnością, ubiegająca się o dofinansowanie kosztów uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, powinna złożyć odpowiedni wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o dofinansowanie, a także kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje, o skierowanie na turnus rehabilitacyjny. Wniosek o dofinansowanie zawiera oświadczenie o wysokości dochodu w rodzinie oraz liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym (obowiązuje kryterium dochodowe).

Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące.

Przy ubieganiu się o dofinansowanie obowiązuje kryterium dochodowe.

Kwota dofinansowania jest zależna od stopnia niepełnosprawności osoby ubiegającej się o środki. Można także ubiegać się o dofinansowanie do kosztu pobytu opiekuna osoby z niepełnosprawnością.

Obecnie dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności kwota dofinansowania wynosi 1254 zł.

Więcej informacji o turnusach rehabilitacyjnych znaleźć można na naszym portalu.

Aktywny wózek inwalidzki dla dziecka

Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze

Osoby z niepełnosprawnością, które otrzymały z Narodowego Funduszu Zdrowia refundację zakupu wyżej wspomnianych artykułów i spełnią kryterium dochodowe, mogą ubiegać się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie o uzyskanie środków na pokrycie wydatków związanych z powyższym zakupem.

Wniosek zawierać powinien (zwykle w PCPR są dostępne gotowe formularze):

 • imię, nazwisko, adres zamieszkania,
 • cel dofinansowania,
 • oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • nazwę banku i numer rachunku bankowego.

Wysokość dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych wynosi:

 • do 100% udziału własnego osoby z niepełnosprawnością w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
 • do 150% sumy kwoty limitu, wyznaczonego przez NFZ, oraz wymaganego udziału własnego osoby z niepełnosprawnością w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Natomiast wysokość dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Wnioskodawca zobowiązany jest do zadeklarowania udziału środków własnych w wysokości stanowiącej minimum 20% kosztów sprzętu rehabilitacyjnego. Właściwy procent wysokości dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego oraz udziału środków własnych wnioskodawcy w danym roku i górne limity kwot dofinansowania są ustalane w oparciu o posiadane środki finansowe, na posiedzeniu komisji po otrzymaniu środków PFRON. Kwoty te mogą ulec zmianie w przypadku niedoboru środków, a przy znacznej liczbie wnioskodawców decyzja jest podejmowana każdorazowo na posiedzeniu komisji.

Więcej informacji o dofinansowaniu do sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych znaleźć można na naszym portalu.

Likwidacja barier technicznych i w komunikowaniu się

Przez bariery techniczne należy rozumieć bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie z niepełnosprawnością funkcjonowanie społeczne. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie takiej osoby w społeczeństwie i umożliwić jej funkcjonowanie w życiu codziennym.

Natomiast przez bariery w komunikowaniu się należy rozumieć ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie z niepełnosprawnością swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji. Likwidacja tej bariery powinna powodować umożliwienie osobom z niepełnosprawnością sprawniejsze i bardziej swobodne porozumiewanie się oraz przekazywanie informacji.

Pisemny wniosek o dofinansowanie likwidacji ww. barier osoba z niepełnosprawnością składa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w miejscu zamieszkania.

O dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych mogą ubiegać się osoby z niepełnosprawnością, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. Ponadto dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji, poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy.

Wysokość dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych wynosi do 95 proc. kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Więcej informacji o dofinansowaniu do likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych znaleźć można na naszym portalu.

Likwidacja barier architektonicznych

Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom z niepełnosprawnością. O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby z niepełnosprawnością, które mają trudności w poruszaniu się.

Przy ubieganiu się o środki na likwidację barier architektonicznych nie obowiązuje kryterium dochodowe, chociaż sytuacja materialna może być brana pod uwagę.

Wysokość dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych wynosi do 95 proc. wartości realizowanego zadania, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Jest to kwota maksymalna. Wysokość otrzymanego dofinansowania zależy m.in. od zakresu planowanych prac.

Więcej informacji o dofinansowaniu do likwidacji barier architektonicznych znaleźć można na naszym portalu.

Widok kierownicy w samochodzie z elementami dostosowań dla osoby z niepełnosprawnością

Program „Aktywny Samorząd”

Osoby z niepełnosprawnością mogą także ubiegać się o środki w ramach Programu „Aktywny samorząd”, który realizowany jest przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR). W zależności od zakresu umowy, zawartej pomiędzy powiatem a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) zależy, z jakich form wsparcia będzie można skorzystać w poszczególnych Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie. Dlatego szczegółowe informacje, dotyczące Programu „Aktywny Samorząd”, można uzyskać w PCPR w miejscu zamieszkania.

W ramach tego programu można uzyskać wsparcie m.in. w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu, uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, uzyskaniu wyższego wykształcenia czy zakupie sprzętu komputerowego.

Więcej informacji o zakresie wsparcia w ramach Programu „Aktywny Samorząd” oraz odpowiednich terminach znaleźć można na stronie PFRON.

Ważne! Po szczegółowe informacje dotyczące każdego rodzaju dofinansowania należy udać się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w miejscu zamieszkania, ponieważ poszczególne samorządy mogą ustalać dodatkowe kryteria przyznawania środków, co jest zgodne z obowiązującymi przepisami. Może być więc tak, że w jednym PCPR będzie możliwość otrzymania dofinansowania np. do zbudowania windy, w innym zaś będą dostępne jedynie środki na zbudowanie podjazdu. Różne mogą też być górne limity kwot dofinansowania.


Podatki

Ulga rehabilitacyjna

Osoby z niepełnosprawnością, w ramach rocznego rozliczenia podatku od osób fizycznych PIT, mogą skorzystać z tzw. ulgi rehabilitacyjnej.

Od dochodu można odliczać faktycznie poniesione wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesione w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą z niepełnosprawnością lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby z niepełnosprawnością.

W ramach ulgi rehabilitacyjnej od dochodu można odliczyć m.in. wydatki na:

 1. Adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.
 2. Przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.
 3. Zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych, niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności (z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego).
 4. Zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.
 5. Odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym. Rejestr ośrodków mogących organizować turnusy rehabilitacyjne znajdziemy na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
 6. Odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne.
 7. Opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu, zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł. Jest to odliczenie ryczałtowe.
 8. Utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące, zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa, oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu, zaliczone do I grupy inwalidztwa, psa asystującego, o którym mowa w tzw. ustawie o rehabilitacji zawodowej, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł.
 9. Opiekę pielęgniarską w domu nad osobą z niepełnosprawnością w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób z niepełnosprawnością, zaliczonych do I grupy inwalidztwa.
 10. Opłacenie tłumacza języka migowego (dokumenty potwierdzające wykonanie usługi przez firmę bądź osobę fizyczną).
 11. Kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością oraz dzieci osób z niepełnosprawnością, które nie ukończyły 25. roku życia (kwoty potwierdzone fakturą).
 12. Leki – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi (wyda stosowne zaświadczenie), że osoba z niepełnosprawnością powinna stosować określone leki – stale lub czasowo.
 13. Odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
  1. osoby z niepełnosprawnością – karetką transportu sanitarnego,
  2. osoby z niepełnosprawnością, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 – również innymi środkami transportu, niż wymienione w lit. a.
 14. Używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby z niepełnosprawnością (od rozliczenia za 2017 r. – niezależnie od stopnia) lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę z niepełnosprawnością albo dziecko z niepełnosprawnością, które nie ukończyło 16. roku życia. Od rozliczenia za 2017 r. nie jest ważny cel przejazdu (wcześniej były to jedynie potrzeby związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne). Ulga przysługuje osobom z niepełnosprawnością lub podatnikom mającym na utrzymaniu osoby z niepełnosprawnością, których dochód (tj. dochód osób będących na utrzymaniu) nie przekracza 10080 zł w roku podatkowym (wcześniej była to kwota 9120 zł). Kwota odliczenia nie może przekraczać w roku podatkowym 2280 zł. Odlicza się kwotę faktycznie poniesionego wydatku. Nie jest wymagane posiadanie dokumentu stwierdzającego wysokość poniesionych wydatków (np. faktur za paliwo).
 15. Odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:
 • na turnusie rehabilitacyjnym,
 • w zakładach, o których mowa w p. 6,
 • na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży, o których mowa w p. 11.

Wydatek możemy udokumentować posiadaniem biletu na przejazd i potwierdzeniem pobytu.

Więcej informacji dotyczących ulgi rehabilitacyjnej można znaleźć na naszym portalu.

O uldze rehabilitacyjnej przeczytać też można na stronie Ministerstwa Finansów.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. (Dz.U. z 2010 Nr 101 poz.649), osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, bez względu na rodzaj schorzenia, są zwolnione z opłacania tego podatku, jeśli nabywają na własne potrzeby sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, motorowery, motocykle lub samochody osobowe.


Uprawnienia pracownika ze znacznym stopniem

Zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pracujące osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności mają określone uprawnienia. Są to:

Skrócony czas pracy

Czas pracy osoby zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Osoba z niepełnosprawnością nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. Zatrudnienie według skróconych norm czasu pracy nie może powodować obniżenia wynagrodzenia.

Przepisów tych nie stosuje się jednak:

 • do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz
 • gdy na wniosek osoby zatrudnionej lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.

Dodatkowa przerwa w pracy

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, jeśli czas pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, jest on uprawniony do trwającej co najmniej 15 minut przerwy w pracy, wliczanej do czasu pracy. Osobie z niepełnosprawnością przysługuje dodatkowe 15 minut przerwy, także wliczone do czasu pracy. Można tę przerwę wykorzystać na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek.

Dodatkowy urlop wypoczynkowy

Osoba zaliczona do znacznego stopnia niepełnosprawności ma prawo do dodatkowego, 10-dniowego urlopu. Przysługuje on na takich samych zasadach, jak urlop wypoczynkowy. Jeśli osoba z niepełnosprawnością jest zatrudniona w niepełnym wymiarze czasu pracy, wymiar urlopu dodatkowego ustala się proporcjonalnie do czasu pracy.

Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba z niepełnosprawnością nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do stopnia niepełnosprawności. Za dzień zaliczenia do stopnia niepełnosprawności należy uznać dzień posiedzenia zespołu orzekającego (data wydania orzeczenia).

Prawo do korzystania ze zwolnień od pracy

Osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia:

 • w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku,
 • w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.

Pracodawca udziela zwolnienia od pracy w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym na podstawie wniosku lekarza, sprawującego opiekę nad osobą niepełnosprawną, o skierowanie na turnus rehabilitacyjny. Łączny wymiar dodatkowego urlopu wypoczynkowego i zwolnienia od pracy w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym nie może przekraczać 21 dni roboczych w roku kalendarzowym.

Ważne! Osoby skierowane do sanatorium przez lekarza NFZ nie mogą więc, podobnie jak osoby korzystające z prewencji rentowej ZUS, z takiego zwolnienia korzystać.

Pracownik może także korzystać ze zwolnienia od pracy w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy. Zwolnienie to skutkuje usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w pracy w sytuacji, gdy czynności te nie mogły być wykonane poza godzinami pracy. Nieobecność w takim przypadku może trwać cały dzień lub kilka godzin, a pracodawca nie może wymagać, aby pracownik korzystał w tym czasie z urlopu wypoczynkowego.

Racjonalne usprawnienia

Niezbędne racjonalne usprawnienia polegają na przeprowadzeniu koniecznych w konkretnej sytuacji zmian lub dostosowań do szczególnych, zgłoszonych pracodawcy potrzeb, wynikających z niepełnosprawności danej osoby.

Racjonalne usprawnienia mogą polegać na przystosowaniu pomieszczenia (likwidacja barier architektonicznych), odpowiednim wyposażeniu (np. sprzęt biurowy sterowany głosem – ułatwienie dla osób niewidomych, umożliwienie skorzystania z alternatywnych form komunikacji – zatrudnienie tłumacza języka migowego). Czasem wystarczające jest przeniesienie stanowiska pracy z piętra na parter czy zamontowanie niżej półki z dokumentami.

Więcej informacji dotyczących uprawnień pracownika posiadającego orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności znaleźć można na naszym portalu.

Ręka na klawiaturze


Uprawnienia pracodawcy zatrudniającego pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Dofinansowanie do wynagrodzenia

Pracodawcy zatrudniającemu osobę z niepełnosprawnością (na umowę o pracę) przysługuje z PFRON miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia. Szczegółowe informacje o dofinansowaniu można znaleźć na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dofinansowanie mogą uzyskać pracodawcy:

 • zatrudniający mniej niż 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,
 • zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, osiągający wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością ogółem w wysokości co najmniej 6%,
 • prowadzący zakłady pracy chronionej.

Od kwietnia 2014 r. miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego przysługuje w wysokości:

 • 1800 zł – w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
 • 1125 zł – w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
 • 450 zł – w przypadku osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Kwoty, o których mowa wyżej, zwiększa się o 600 zł w przypadku osób z niepełnosprawnością, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, niepełnosprawność intelektualną (zwaną w ustawach upośledzeniem umysłowym), całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz osób niewidomych.

Więcej informacji o dofinansowaniu do wynagrodzeń osób z niepełnosprawnością znaleźć można na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego w pracy pracownikowi z niepełnosprawnością

Pracodawca, który zatrudnia pracownika z niepełnosprawnością, może otrzymać ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwrot:

 • miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających w pracy pracownikowi z niepełnosprawnością,
 • kosztów szkolenia tych pracowników

– w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika z niepełnosprawnością na stanowisku pracy.

Więcej informacji o zwrocie kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego w pracy pracownikowi z niepełnosprawnością znaleźć można na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy

Pracodawca, który zatrudni osobę z niepełnosprawnością przez okres co najmniej 36 miesięcy, może otrzymać zwrot ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów:

 • adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnością, w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności;
 • adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie z niepełnosprawnością wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy;
 • zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników z niepełnosprawnością oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności;
 • rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa wyżej.

Zwrot kosztów dotyczy osób z niepełnosprawnością:

 • bezrobotnych lub poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu;
 • pozostających w zatrudnieniu u pracodawcy występującego o zwrot kosztów, z wyjątkiem przypadków, gdy przyczyną powstania niepełnosprawności w okresie zatrudnienia u tego pracodawcy było zawinione przez pracodawcę lub przez pracownika naruszenie przepisów, w tym przepisów prawa pracy.

Zwrotu kosztów dokonuje starosta na podstawie umowy cywilnoprawnej, która określa obowiązki stron ją zawierających (starosty i pracodawcy).

Maksymalna wysokość pomocy na przystosowanie jednego stanowiska wynosi dwudziestokrotność przeciętnego wynagrodzenia za każde przystosowane stanowisko pracy osoby z niepełnosprawnością.

Więcej informacji o zwrocie kosztów przystosowania stanowiska pracy osoby z niepełnosprawnością znaleźć można na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy

O zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy może ubiegać się pracodawca, który:

 • prowadzi działalność przez okres co najmniej 12 miesięcy,
 • przez okres 36 miesięcy zatrudni osobę z niepełnosprawnością, zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.

Maksymalna wysokość pomocy na wyposażenie jednego stanowiska wynosi piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia. Wysokość pomocy określa umowa cywilnoprawna, która określa obowiązki stron ją zawierających (starosty i pracodawcy).

Więcej informacji o zwrocie kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby z niepełnosprawnością znaleźć można na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Zwrot kosztów szkolenia pracownika z niepełnosprawnością

Na wniosek pracodawcy, poniesione przez niego koszty szkolenia zatrudnionych osób z niepełnosprawnością mogą być zrefundowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Koszty szkolenia mogą być zrefundowane do wysokości 70% tych kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę, przy czym:

 • w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorców refundacja nie może przekroczyć 70% kosztów szkolenia kwalifikujących się do objęcia pomocą;
 • w odniesieniu do dużych przedsiębiorców refundacja nie może przekroczyć 60% kosztów szkolenia kwalifikujących się do objęcia pomocą.

Więcej informacji o zwrocie kosztów szkolenia pracownika z niepełnosprawnością znaleźć można na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.


Inne uprawnienia

Wstęp do muzeów

Zgodnie z przepisami, m.in. renciści, renciści socjalni oraz osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami są uprawnieni do korzystania z zakupu ulgowych biletów do muzeów. Dokumentem potwierdzającym uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie za wstęp do muzeów jest legitymacja emeryta-rencisty lub legitymacja dokumentująca niepełnosprawność (stopień niepełnosprawności). Wysokość ulgi oraz dzień wstępu bez opłaty ustala dla każdego muzeum jego dyrektor.

Ważne! Ulgi te obowiązują w muzeach państwowych.

Pierwszeństwo w kolejkach

Od 2004 r. nie ma ustawowego obowiązku obsługiwania osób z niepełnosprawnością poza kolejnością w sklepach, urzędach czy placówkach służby zdrowia. Jednak rozmaite instytucje czy placówki handlowe w swoich wewnętrznych regulaminach ustanawiają zasadę pierwszeństwa w obsłudze osób z niepełnosprawnością, szczególnie osób z widoczną niepełnosprawnością i ze stopniem znacznym. Dotyczy to m.in. placówek Poczty Polskiej, urzędów gmin, niektórych banków, sieci marketów, np. Carrefour, Tesco i wielu innych.

Placówka Poczty Polskiej z podjazdem obok

Udogodnienia na poczcie

Na podstawie Ustawy Prawo pocztowe, bezpłatna usługa doręczenia listów, paczek i przekazów bezpośrednio do domu przysługuje osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności, przy czym do tego typu usług mają prawo jedynie osoby:

 • korzystające z wózka inwalidzkiego,
 • niewidome,
 • ociemniałe.

Listonosz powinien także przyjąć od takiej osoby zwykły, opłacony list i wrzucić go do skrzynki. Nie może być to tzw. przesyłka rejestrowana, czyli np. list polecony.

Zapotrzebowanie na tę usługę i wymagane dokumenty (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności) zgłasza się w urzędzie pocztowym w miejscu stałego pobytu lub u listonosza obsługującego rejon.

Oprócz tego placówki pocztowe mają wydzielone specjalnie przystosowane i oznakowane stanowiska do obsługi osób z niepełnosprawnością i dostosowane skrzynki do ich potrzeb.

Pomoc w podróży samolotem

Osoby z niepełnosprawnością lub o ograniczonej sprawności ruchowej mogą korzystać w podróży lotniczej z rozmaitych ułatwień. Przy dokonywaniu rezerwacji nie później niż 48 godzin przed lotem należy poinformować linie lotnicze, że osoba z niepełnosprawnością wymaga pomocy w trakcie podróży. Pomoc jest możliwa na wszystkich etapach podróży, od przybycia do terminalu, przez odprawę bagażową, wejście do samolotu aż do pomocy na pokładzie samolotu.

Więcej informacji o prawach pasażera o ograniczonej sprawności ruchowej można znaleźć na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Ulga paszportowa

W czasach otwartych granic w strefie Schengen wyrobienie paszportu nie jest tak ważne jak dawniej. Warto jednak wiedzieć, że osobom z niepełnosprawnością przysługują zniżki przy wyrabianiu tego dokumentu, zwłaszcza, że obecnie kosztuje to 140 zł.

Ulga 50 proc. (czyli trzeba zapłacić 70 zł) przysługuje po udokumentowaniu m.in.:

 • emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym i współmałżonkom tych osób, pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu,
 • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych, albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych.

Nie pobiera się natomiast opłaty paszportowej m.in. od:

 • osób przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji.

Leczenie stomatologiczne

W ramach obowiązującego systemu opieki zdrowotnej, osobom z niepełnosprawnościami generalnie przysługują świadczenia w takim samym zakresie, jak wszystkim ubezpieczonym.

Jednak w leczeniu stomatologicznym część osób z niepełnosprawnością, jeżeli wynika to ze wskazań medycznych, może korzystać z dodatkowych uprawnień, a dokładniej ze znieczulenia ogólnego i kompozytowych materiałów światłoutwardzalnych do wypełnień. Uprawnienie to przysługuje:

 • dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością do 16. roku życia oraz dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym w wieku 16-18 lat (z wyłączeniem procedury wizyty niepowiązanej z innymi świadczeniami gwarantowanymi – pierwszej wizyty dzieci do ukończenia 6. roku życia),
 • osobom z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym, które ukończyły 18 lat.

Pies asystujący

Niektóre osoby z niepełnosprawnością, posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, korzystają z pomocy psa asystującego lub psa przewodnika. Wszelkie informacje dotyczące m.in. tego, dokąd osoba z niepełnosprawnością może wejść z psem, można znaleźć na naszym portalu.

Świadczenia dla opiekunów osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, opiekunowie osób z niepełnosprawnością, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, mogą ubiegać się o specjalne świadczenia, tj.:

 • świadczenie pielęgnacyjne lub
 • specjalny zasiłek opiekuńczy.

Więcej informacji o ww. świadczeniach dla opiekunów można znaleźć na naszym portalu.

Szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych

1 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa wprowadzająca szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych dla osób z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności.

Wprowadzono cztery zmiany:

 • zniesienie okresów użytkowania wyrobów medycznych,
 • korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz zaopatrywanie się w aptece bez kolejki,
 • korzystanie z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania,
 • zniesione zostają limity finansowania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej.

(Źródło: Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności; Dz.U. poz. 932).

Przeczytaj, co dokładnie przewidują nowe przepisy.


Przeczytaj także nasze poradniki, w których wyjaśniamy:

Zapraszamy też do zapoznania się w zakładce „Zapytaj doradcę” ze szczegółowymi, indywidualnymi poradami doradców Centrów Integracja i prawników.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • sprostowanie
  Jan Tomala
  01.08.2021, 18:56
  ŚWIADCZENIA w Programie Aktywny Samorząd finansowane przez PFRON, dotyczą tylko osób aktywnych zawodowo i do 65 roku życia, Mój wniosek odrzucono z tych powodów.
  odpowiedz na komentarz
 • to wszystko fikcja
  stefan
  19.06.2021, 06:59
  Mam znaczy stopień niepełnosprawności stałe. Nie mogę chodzić.To tylko gołe prawa, których nikt nie przestrzega. W żadnej placówce zdrowotnej w Lublinie przez wiele lat nie honorowano tego, że mam takie uprawnienia (śmiechem mnie zabijają jak o tym mówię). Na poczcie ludzie mało mnie nie zjedli, że mogę bez kolejki zostać obsłużony (jeszcze od pań poczty mi się oberwało, że się awanturuję o to). W Dolinie Chochołowskiej w Tatrach nie sprzedano mi biletu ulgowego bo pan sprzedający tego nie honoruje ( choć w regulaminie napisano inaczej). W pefronie starałem się o turnus do sanatorium to mi nie przyznano bo pierwszeństwo mają ośrodki grupowe. Nie dostałem karty parkingowej bo nie mam jakiegoś nowego kodu i mam stawać do nich na komisję i się znów z nim obżerać. Mogę tak wymieniać jeszcze. Takie mam uprawnienia.
  odpowiedz na komentarz
 • Dlaczego pracodawcy Ochrony nie przestrzegają obowiązujących przepisów
  Wojciech Bielicki
  28.05.2021, 06:31
  1.Brak przerwy w pracy. 2.Wynagrodzenie udzielane z PETRONU jest zabierane w całości przez pracodawcę 3.12 godzinny czas pracy
  odpowiedz na komentarz
 • to ściema
  Jan
  19.08.2020, 12:09
  przez 28 lat nie mogę się przekwalifikować nie ma szans
  odpowiedz na komentarz
 • Jak to jest z tymi komisjami które przydzielają grupe o niepełnosprawnośći .
  Mateusz
  16.12.2019, 13:56
  Witam jestem mieszkańcem na granicy Katowic ,i jak to jest że na cukrzyce dostaję się 1 grupę kartę parkingową ,i osoba ta pracuje w dodatku ,a ja jestem po dwóch Białaczkach 6 lat brałem chemie ,organizm mój jest tak wyniszczony że nie nadaje się do żadnej pracy teraz po wielkiej awanturze przyznano mi stopień znaczny na dwa lata ,ale karty parkingowej nie dostałem jestem na silnych lekach gdzie czasem żona muśi prowadzić samochód .Po prostu nie ma sprawiedliwości tak uważam.
  odpowiedz na komentarz
 • Ubogacenie przez wodę
  "wysuszony"Goj
  08.09.2019, 17:32
  Jestem niepełnosprawnym od ponad 25 lat. Po 35 latach pracy mam aż 929 zł emerytury, w związku z czym należy mi się ustawowa dopłata do czynszu, ale jej nie otrzymuje bo: nie zużywam prognozowanej wody, więc moja przedpłata jest mi wliczana do dochodu, gdybym nie zapłacił to będą liczyć mi odsetki Czy jest gdzieś jeszcze jakaś kraina co tak traktuje emerytów ???
  odpowiedz na komentarz
 • co daje stopien niepelnosprawnosci???
  Wladek
  25.08.2019, 23:24
  na dzień dzisiejszy to co mnie spotyka to tylko papierek w teczce biurowej w domu do niczego sie nie przydaje choć redaktor wymienił wiele przywilejów ale te przywileje do tycz tzw. teorii w praktyce nic ale to nic nie dają i w niczym inwalidzie nie pomagają zaczynając już od corocznej obniżki emerytury przez bledną rewaloryzacje a kończąc o nierealnym systemie przystąpienia w szybkim terminie do rehabilitacji zdrowotnej nie mówiąc o skierowaniach wymaganych do lekarzy specjalistów a o lekach tańszych czy darmowych należy zapomnieć ulgi w przejazdach to obłęd bo ileż ten inwalida jeździ środkami transportowymi a siedząc w domu narażony jest na darmowa tv w postaci niezliczonej ilości reklam reklam nikomu nic nie wnoszących ani sprzedającemu ani kupującemu jedynie kasę wnosi tym którzy to nadają w stacjach
  odpowiedz na komentarz
 • gdzzie byliscie w latach 2007-2015???donald powiedzial nie ma i odeszliscie z opuszczona twarza
  opiekun niepelnosprawnego
  21.02.2019, 20:56
  jak czytam te komentarze narzekajace /czy wiarygodne to nie wiadomo/ to CHCIALOBY SIE KRZYKNAC gdzie byliscie za rzadow po-psl???bylo wam bardzo dobrze NIE MIELISCIE NIC ,ZERO,KOMPLETNE ZERO!!czyli ze tak powinno pozostac!!!
  odpowiedz na komentarz
 • Niepełnosprawność w stopniu znacznym
  Gosia
  10.01.2019, 13:02
  Mam nowotwór oraz inne choroby które przyczyniły się do mojej niepełnosprawnosci w stopniu znacznym. Ale przywileje wg mojego doswiadczenia są tylko w ustawie, bo służba zdrowia ich nie respektuje. Na badanie PET aby sprawdzic czy nie ma przerzutow do kości czekałam miesiąc, badanie PET miałam 21 grudnia a dzisiaj jest 10 styczeń i jeszcze czekam na opis badania? Zadzwoniłam do pokoju lekarzy w ŚCO w Kielcach i zapytałam dlaczego nie ma jeszcze opisu? Powiedziałam że do skierowania jest dołączona zielona karta i zaświadczenie o niepelnosprawmosci w zwia,ku z tym mam prawo poxa kolejnością a lekarz podniesionym tonem odpowiedział ze, ma małe dzieci i ma prawo do wolnego. Wychodzi na to że, nedtem traktowana gorzej więc po co mi było stawać przed.komisję itd.
  odpowiedz na komentarz
 • wszystko to lipa - bo nigdzie cię nie szanują , najmniej w szpitalach
  karamudrza
  21.12.2018, 16:16
  gdzie się pojawisz to nikt ,nie respektóje praw to biurokratki wymyślają swoje, prawa ,stanowiąc ,o swoim gatunku- kobiecości
  odpowiedz na komentarz
 • Praca a urlop
  Bobi
  30.11.2018, 21:43
  Urlop dla osoby ze znacznym stopniem to nie 36dni gdyz po rozliczeniu godzin w skali roku zabieraja mu 36godzin i urlop wynosi tylko 30 dni bo pracowal po 7godzin absurd urlopowy
  odpowiedz na komentarz
 • orzeczenie niepełnosprawności znaczny symbol 09-M
  Maria Dratwa
  03.10.2018, 17:29
  moje pytanie korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji , przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekunczych,terapeutycznych i rechabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki -wymaga moje pytanie czy ten punkt daje mi możliwość skorzystania z zasiłku który wynosi 153zł jesli tak to do kogo mam się zwrócic
  odpowiedz na komentarz
 • ustawa z 2018 r
  Tomasz Nowakowski
  07.08.2018, 10:58
  ustawa z 10.05.2018r to bzdura na papierze nikt jej nie respektuje i wcale nie zamierza , Mam stopień niepełnosprawności znaczny i skierowanie w trybie pilnym do szpitala oddział rehabilitacyjny w związku z pogorszeniem się tanu zdrowia przedstawiłem wymagane dokumenty zakwalifikowano mnie na 2025 r jako przypadek pilny - brawo służba zdrowia w ogóle nie przejmuje się ustawą która jednoznacznie mówi Uzyskanie świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej albo świadczenia szpitalnego w dniu zgłoszenia, a jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, powinno zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez świadczeniodawcę listy oczekujących. niestety kolejka nadal obowiązuje i mam dowody na odmowę ( nagr. telefoniczne ) świadczenia wychodzi na to że osoba niepełnosprawna jest skazana na powolną eksterminację w Polsce czasem żałuję że mieszkam w tak podłym kraju w którym wszystkie służby odwracają się plecami od takiej osoby niepełnosprawnej począwszy od rządu , sądów, urzędów , policji placówek publicznych(szpitale) a są to placówki które powinny pomagać wstyd mi za nich ale żyć trzeba .
  odpowiedz na komentarz
 • ustawa z 2018 r
  Tomasz Nowakowski
  07.08.2018, 09:55
  ustawa z 10.05.2018r to bzdura na papierze nikt jej nie respektuje i wcale nie zamierza , Mam stopień niepełnosprawności znaczny i skierowanie w trybie pilnym do szpitala oddział rehabilitacyjny w związku z pogorszeniem się tanu zdrowia przedstawiłem wymagane dokumenty zakwalifikowano mnie na 2025 r jako przypadek pilny - brawo służba zdrowia w ogóle nie przejmuje się ustawą która jednoznacznie mówi Uzyskanie świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej albo świadczenia szpitalnego w dniu zgłoszenia, a jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, powinno zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez świadczeniodawcę listy oczekujących. niestety kolejka nadal obowiązuje i mam dowody na odmowę ( nagr. telefoniczne ) świadczenia wychodzi na to że osoba niepełnosprawna jest skazana na powolną eksterminację w Polsce czasem żałuję że mieszkam w tak podłym kraju w którym wszystkie służby odwracają się plecami od takiej osoby niepełnosprawnej począwszy od rządu , sądów, urzędów , policji placówek publicznych(szpitale) a są to placówki które powinny pomagać wstyd mi za nich ale żyć trzeba .
  odpowiedz na komentarz
 • Bzdura i oszustwo.
  Kosmita Agharta
  18.07.2018, 22:53
  Byłem niepełnosprawnym w znacznym stopniu od 2014 r. Na dzień dzisiejszy jestem tylko kaleką i inwalidą a niepełnosprawnym. Kasy i pomocy O - wszystko za swoje. Nie oszukujcie takie osoby bo dla tego społeczeństwa to albo trupy albo nie ludzie - takie mam wrażenie. Gdyby nie przysięga złożona w świecie duchowym to bym już dano nie żył na tym świecie. Tam jest lepiej i przede wszystkim szacunek do człowieka i nikt nikogo do niczego nie zmusza bo wie co należy zrobić. Ponadto w swoich wizjach widziałem inne światy umieszczone w innej czasoprzestrzeni i powiem jedno tam gdzie nie było Episkopatu, katolicko pisowskiej władzy tam czułem się dobrze i byłem wolnym i nikt nie poniżał nikogo. Tam się czuło i pragnęło żyć a nie to co mamy teraz. Dodam tylko jedno od czasów PIS już nie jestem osobą niepełnosprawną tylko kaleką i z tego powodu nic się nie należy bo decyzja administracyjna jest najważniejsza a człowiek się nie liczy.
  odpowiedz na komentarz
 • Stomatolog
  Joanna
  16.01.2018, 22:09
  Jestem osobą niepełnosprawną o stopniu znacznym czy mam prawo do znieczulenia ogólnego
  odpowiedz na komentarz
 • Dzielenie kolacza.
  bRZECZYSZCZYKOWSKI
  17.12.2017, 14:29
  My mozemy tylko ten Kolacz podzielic ktory sami upieklismy! Upieklismy kolacz za 125 Mld.zloty a rozdalismy za 125 Mld €uro! Ktos musial za nas Kolacz o wartosci 375 Mld.zl.upiec! Alle Polacy od dawna z tego slyna ze zarabiaja 3 Tysiace a wydaja 6 tysiecy zl./Wyzsza szkola gotowania w ORS-ie!-Do luxusu mozna sie szybko przyzwyczaic-ale pasa dociagnac bedzie bolesne!-Korzystajmy puki czas bo za 100 lat nie bedie nas!/ Czwarty rozbior/.Polacy dobrze gospodarza ale za czyjes pieniadze!Obywatele DAJCIE PORTFELE TO WAS PODZIELE:
  odpowiedz na komentarz
 • Urszula
  Urszula
  20.10.2017, 20:37
  Pobieram zasilek na Babcię i dlaczego muszę składać od września do września a ż tego co mi wiadomo to powinna mieć na stałe do puki Babcia żyję czy ktoś może mi to wyjaśnić
  odpowiedz na komentarz
 • prawo dla o,n,
  Beata Zabek 794575522
  09.08.2017, 20:24
  to co czytam to poprostu czysta chora teoria bzdury jeszcze o.n. z rodzina to szczesliwiec a samotny skromny finansowo to czlowiek zyjacy w swojej mece codziennej bzdury bzdury bzdury prawnicze knoty....nirzgodne z realiami zycia o, n, w Polsce.....
  odpowiedz na komentarz
 • nie jest prawda ze niepelnosprawni sa otoczeni opieka panstwa.
  Cwalinskae51@gmail.com
  17.04.2017, 06:29
  Dzialania rzadu zmierzaja do eksterminacji kalek. Zasilek pielegnacyjny nie waloryzowany od 10lat ! Najnizsze emerytury podwyzszone do 1000 zl! Klamstwo. Spotkamy sie przy urnach.
  odpowiedz na komentarz
 • tylko sie nalezy
  kasia
  27.11.2016, 13:37
  bo z otrzymaniem pomocy rowna sie zeru, tak jest w moim miescie lubliniec mnie odmawia [ 2 gr . inw,] sie dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego od lat, tłumaczą ze brak pieniędzy, a inni sa w wiekszej potrzebie
  odpowiedz na komentarz
 • Ciekawy wpis Marka !
  orzeszek
  09.09.2016, 10:27
  Bardzo ciekawy wpis Marka - znaczny stopień 04-O i portier ( również w nocy ) jak On pilnuje, co widzi ??? Albo lewy etat, albo stopień "na wyrost" !
  odpowiedz na komentarz
 • znaczny stopien
  marek
  27.07.2016, 11:36
  Wszystkie ulgi na papierze.A w realu klamstwa,wyzysk,ponizanie.Pracuje w zpch st.znaczny wzrok.nigdy nie widzialem pracownika by mi pomagal przez 9 lat!!!!podobno maja etety ale nikt ich nie widzi!sam w nocy w pracy,teren budowy,chodze po blocie dziurach i poomacku docieram do dyzurki- kamping.Zadnych zwolnien do lekarza,czy na rehabilitacje,Placa mi 1245 zl netto!w tym wszystko,premia,noce etc.Moj prezes podjedzie lexusem do kier budowy,ani sie nie spyta czy mi cos jest!!!SKANDAL to wyzysk ludzi ociemnialych!Pfron placi ale za co????za ciecia a co sie nim przejmowac!!!!Zadnej premii,na swieta paczki dla kontrahentow!Kim my jestesmy?pytam ?kim? Dubieniecki oblowil sie i poniosl kare on jeden,ale takich Dubienieckich jest masa!pozyczki na stworzenie stanowiska pracy haha dla firmy remontujace swoje biura!Obecny prezes pfron p.Kwiatkowski delikatnie i powoli bedzie rozwiazywal problem,stworzy nastepne male oddzialy pfron by najwiecej mial pracodawca i urzednicy pfron ale nie niepelnosprawny.ON sa niewolnikami ,pieniadzem z pfron za doplata panstwa polskiego,By pracodawcom zylo sie lepiej!Ludzie ciezko chorzy sa sami w pracy w dzien,noc niejeden juz umarl ale wszystko wyciszaja!!!!Szkoda zalow i opisow nic sie nie zmieni,kazdy rzad taki sam!!!!ON juz nie zaglosuja na PIS a taka pokladali nadzieje........:(:(:(
  odpowiedz na komentarz
 • Zniżka inwalidzka na telefon komórkowy PLUS GSM.
  Inwalida i osoba o białej lasce
  22.07.2016, 19:13
  Pragnę poinformować, że nie tylko ORANGE daje zniżkę jako rabat na usługi telekomunikacyjne tj. 50% w opłacie za przyłączenie telefonu stacjonarnego, 50% w opłacie abonamentowej za telefon stacjonarny. Jako jedyny operator komórkowy Plus GSM daje też zniżkę inwalidzką w ramach abonamentu na telefony komórkowe Taką zniżkę inwalidzką na telefony komórkowe otrzymuje nie tylko osoba posiadająca inwalidztwo z powodu utraty wzroku, słuchu, mowy, ale też opiekun. Oto warunki zniżki inwalidzkiej: dla zniżkę osoba niepełnosprawna z uszkodzeniem narządu słuchu lub mowy oraz wzroku zakwalifikowanym do I grupy inwalidzkiej, prawny opiekun osoby niepełnosprawnej (rodzica/dziecka) opisanej powyżej Równoważność zapisów stopni niepełnosprawności w obecnym i byłym systemie orzecznictwa dla I grupy przedstawia poniższy punkt. Polkomtel sp. z o.o. przyznaje zniżkę tylko dla orzeczenia znacznego stopnia niepełnosprawności: I grupa - jest równoznaczna z orzeczeniem znacznego stopnia niepełnosprawności. Jakie dokumenty należy przedstawić aby otrzymać zniżkę? Inwalidztwo z tytułu utraty wzroku: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, określające przyznanie I grupy* inwalidztwa z tytułu utraty wzroku. Inwalidztwo z tytułu utraty słuchu: aktualne zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza danej specjalności określające uszkodzenie narządu słuchu w stopniu powodującym konieczność korzystania z tekstofonu lub wideofonu albo stwierdzające obustronną głuchotę lub obustronny niedosłuch przekraczający 70 dB HL. Inwalidztwo z tytułu utraty mowy: aktualne zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza danej specjalności określające uszkodzenie narządu mowy w stopniu powodującym konieczność korzystania z tekstofonu lub wideofonu albo orzeczenie lub wypis z treści orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, określające przyznanie pierwszej grupy inwalidztwa. Powinieneś złożyć wniosek o przyznanie zniżki wraz z powyższymi dokumentami w momencie zawierania umowy w punkcie Plusa Jeśli jesteś już Abonentem Plusa i spełniasz powyższe wymagania prześlij wniosek o przyznanie zniżki wraz z wymaganymi dokumentami do Departamentu Reklamacji. WAŻNE: Zniżki w opłatach przyznawane są od momentu złożenia wniosku w przedmiotowej sprawie wraz z wymaganą dokumentacją.
  odpowiedz na komentarz
 • Ulgi
  ON stopien znaczny na stałe
  21.07.2016, 20:53
  Trudno tu coś pozytywnego napisać ponieważ wszystkie ulgi przeważnie są dla osób do 24 roku życia oraz tym co mają auta. US kazał mi zwrócić 2.280.- za leczenie rehabilitacyjne (mam znaczy stopień od dnia wypadku) ponieważ nie mam auta a bilety które by poświadczyły przez rok po prostu wyblakły. Rachunek był ale opłacony przelewem i mimo że było napisane, że opłacony turnus został w całej kwocie nie uwzględniono mi tego. Co ciekawsze pani z US młodziutka i zawzięta urzędniczka domagała się wyciągu bankowego. Nie wiem czy miała prawo czy nie. Jestem grubo po 40stce ale nie mam ochoty być całkowicie uzależniona od osób trzecich. Nie wykorzystuję swoich uprawnień ale żeby chodzić i samodzielnie żyć muszę być rehabilitowana. Mam uszkodzony kręgosłup i nogi. Słuch też straciłam w wypadku. Mimo to poza przejazdami nic mi się nie należy. DLACZEGO???????
  odpowiedz na komentarz
 • Nie ma dofinansowań PFRON
  Mistrz
  21.07.2016, 12:14
  Nie jest prawdą, że można korzystać z dofinansowań PFRON np. do turnusów rehabilitacyjnych, czy likwidacji jakichkolwiek barier. Jeżeli Rada Powiatu nie przeznaczy na ten cel nawet złotówki (pomimo otrzymania dużych pieniędzy z PFRON), a wyda wszystko na pieluchomajtki, aparaty słuchowe i protezy piersi, to jest DYSKRYMINACJA. PFRON to nie NFZ i niech to wreszcie zaistnieje w ustawie o rehabilitacji ! Z funduszy PFRON nie można korzystać, bo mieszka się np. 15 km od innego powiatu, gdzie korzystać można. Chore przepisy, mam nadzieję, że ktoś w ustawie wreszcie nakaże samorządom dofinansowanie tych podstawowych rzeczy. Przykład - Rada Powiatu i PCPR w Bolesławcu na Dolnym Śląsku. Wstyd !
  odpowiedz na komentarz
 • Głupota i kłamstwa
  Ola
  21.07.2016, 05:44
  Kłamstwa niby tak dobrze niepełnosprawnym,przede wszystkim żeby mieć stwierdzoną trzeba mieć znajomości,inaczej odrzucają wniosek,pracy absolutnie brak,w Ciechanowie nie ma żadnych turnusów dla niepełnospr w stopniu umiarkowanym,wszystko znajomości i kasa,PCPR z pnią kierownik od lat przyznają turnusy tym samym osobom ,ważniejsze od człowieka są papiery
  odpowiedz na komentarz
 • REDACJA CALY ZESPÓL SAM PAN PAWLOSKI NAKLANIA CZAŁY ZESPÓL ZBIERANIE LICZNYCH NIEDOCIAGNIEC ?
  INWALIDA 1GRUPY GŁODNY
  20.07.2016, 20:29
  ZADRWIŁ RZAD Po-PSL LUDZI STARSZYCH TAKI CHAMOWATY UCZYNIŁ SAM PREZYDET DUDA WRAZ SOJA ASYTETKA B.SZYDLO DODATEK PIELEGACYJNCYJNY i OPIEKUNCZYWRÓSL WIELKA SUME po 0.20 x 2 SOBIE GRUBE TYSIACE NAJBARDZEJ POCZEBUJACYM WYSTARCZA NA CHLEB CZY BULKR JAK RZAD PiS ZAJDUJA SWOICH KOLESOW WIELKE ODPRAWY GRUBE TYSIACE . PiS ZALAZŁ PIENIADZE NA RYDZYKA AŻ 750 MILONÓW LUDZA OCLAPY NIESTARCZA NA KARME DO PRZEWODNIKA CZY KOTA TAK CHAMOWATO PiS POTRAKTOWAŁ EMERYTÓW i RECISTÓW CO MAJA 1 GRUPE INWALIDZTWA CO BORYKAJA CZY ZAPŁACIC PRAD INNE SWIADCZENIA . LAK CHAMOWATO POTRATOWAŁ REDAKTOR AINTEGRACJI CZŁOWIEK AWÓZKU JAK POLSKA ZAJMUJE OSTATNIE MIEJCE CAŁEJ UNI TO WIDZA REDACJI INTEGRACJI TYLKO NIE POLITYCY PiS JAK RZAD NIEDBA SWOICH OBYWATELI JAK TUSK WYJEDZAJCIE NA ZACHÓD NA SAKSY PRZYJADA MUZYNI ARABOWIE KIEDY KACELARIA PREZYDETA DUDY i B. SZYDŁO WEZNA ZA PRACE TYLKO LUDZIE STARSI NIEDOCZEKAJA ZŁOTYCH CZASÓW POLSCE JAK KOLEJNY RZAD PONIZYŁ SWOICH WYBORCÓW JAK POLITYCY DBAJA SWOJE DOCHODY NIGDY NIE NARODU CO GLODUJE KLEPIA BIEDE LUDZE STARSI i INWALIDZI TEGO MINISTER FINASOW WAZ P. SZYDŁO NIEWIDZALA LUDZIE STARSI MAJA ŻEBERKA LODOWCE WYRAZNIE POWEDZAL PAPIERZ SEJMNIE STOI CZLOWEK GŁODNY WIECEJ DOSTAJA KOTY JAK EMERYT CO NIESTAC WCZASY LUB WYJAZD ZA MIASTO DO LASU TAK PONIZAJA POLITYCY LUDZI STARSZYCH POLSCE
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Sonda

Czy Kościół Katolicki jest otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnością?

Biuletyn

Wspierają nas