Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy wzjg to niepełnosprawność?

23.08.2016
Autor: Magda

Czy dziecko, 15 lat, które zachorowało na wzjg, może ubiegać się o uzyskanie stopnia niepełnosprawności?

Szanowna Pani,

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (łac. colitis ulcerosa), jest chorobą autoimmunologiczną, należy do grupy przewlekłych, wieloletnich nieswoistych chorób zapalnych przewodu pokarmowego. Charakteryzuje się występowaniem okresów zaostrzeń poprzedzielanych okresami remisji. Zaostrzenia objawów trwają od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy, nasilenie ich oraz częstość występowania znacznie różnią się u poszczególnych pacjentów. Niewątpliwie jest to choroba, która u niektórych pacjentów może mieć ciężki przebieg i znacznie obniżać jakość życia. Zgodnie z obowiązującym prawem, ocena stanu zdrowia nie jest jedynym wyznacznikiem niepełnosprawności, orzecznictwo o niepełnosprawności uwzględnia bowiem zarówno fizyczne, psychiczne, jak i społeczne aspekty funkcjonowania człowieka. Tak więc zdiagnozowanie choroby nie stanowi jeszcze o niepełnosprawności. Ważny jest indywidualny przebieg choroby, intensywność objawów, lecz przede wszystkim to, na ile utrudnia, ogranicza codzienne funkcjonowanie.

Ma Pani pełne prawo w imieniu dziecka (jako przedstawiciel ustawowy) złożyć wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności. Natomiast o podstawach do wydania orzeczenia o niepełnosprawności, jak i ewentualnych wskazaniach, które miałyby zostać zawarte w orzeczeniu zadecyduje lekarz, na podstawie bezpośredniego badania oraz zgromadzonej dokumentacji medycznej, jak i rokowań chorobowych.

Według art. 4a. 1 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, osoby, które nie ukończyły 16. roku życia, zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku. Kryteria oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16. roku życia zostały określone przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia w rozporządzeniu w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

W przypadku dziecka nie orzeka się stopnia niepełnosprawności, lecz o niepełnosprawności.

Niepełnosprawność dziecka orzeka się na czas określony, jednak na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 16. roku życia. Decyduje ocena możliwości poprawy funkcjonowania. Orzeczenie o niepełnosprawności wydaje się na wniosek przedstawiciela ustawowego dziecka (np. rodzica), złożonego do Powiatowego/Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności znajdującego sie najbliżej miejsca zamieszkania.


Podstawa prawna:

  • Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 2011 nr 127 poz. 721)
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1110)

Z poważaniem,

Anna Dobkowska, specjalista ds. osób z niepełnosprawnością w Centrum Integracja w Gdyni

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas