Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dofinansowanie przy zmianie pracy

10.09.2016
Autor: K.

Pracownica zatrudniona jest na pełny etat w zakładzie pracy chronionej X, posiada stopień niepełnosprawności umiarkowany i ten zakład otrzymuje za nią dofinansowanie. Z dniem 01.10.2016 chce złożyć wniosek o urlop wychowawczy w zakładzie pracy X. Od 01.10.2016 chce rozpocząć pracę na pół etatu w zakładzie Y, który nie jest zakładem pracy chronionej. Pytanie: Czy ten zakład Y może w okresie urlopu wychowawczego złożonego w zakładzie X złożyć wniosek o dofinansowanie za tą pracownicę oraz czy może np. wyposażyć nowo stworzone dla tej pracownicy stanowisko pracy lub korzystać z innych preferencyjnych warunków dla zatrudnionej osoby niepełnosprawnej?

Szanowna Pani,

W czasie trwania urlopu wychowawczego pracownica będzie pozostawać niewątpliwie w stosunku pracy w ZPCH X, niemniej jednak nie będzie otrzymywać wynagrodzenia. Zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (w tym wypadku, najważniejszy wydaje się art. 26 ust. 2 przywołanej wyżej ustawy):

  • 26. 1. Miesięczne dofinansowanie przysługuje na osoby niepełnosprawne z tytułu zatrudnienia, ujęte w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, którą prowadzi Fundusz, wykorzystując numer PESEL oraz przekazywane drogą elektroniczną do Funduszu informacje, z zastrzeżeniem art. 26c ust. 1a.
  • 26. 2. W przypadku gdy osoba niepełnosprawna jest zatrudniona u więcej niż jednego pracodawcy w wymiarze czasu pracy nieprzekraczającym ogółem pełnego wymiaru czasu pracy, miesięczne dofinansowanie przyznaje się na tę osobę pracodawcom, u których jest ona zatrudniona, w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy tej osoby.
  • 26. 2a. W przypadku, gdy osoba, o której mowa w ust. 2, jest zatrudniona w wymiarze czasu pracy przekraczającym ogółem pełny wymiar czasu pracy, miesięczne dofinansowanie przyznaje się na tę osobę w wysokości nieprzekraczającej kwoty miesięcznego dofinansowania przyznawanego na osobę zatrudnioną w pełnym wymiarze czasu pracy. Miesięczne dofinansowanie w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy tej osoby w pierwszej kolejności przyznaje się pracodawcy, który wcześniej zatrudnił tę osobę.
  • 26 ust. 2. Zwrot kosztów dotyczy osób niepełnosprawnych:
    • 1) bezrobotnych lub poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu;
    • 2) pozostających w zatrudnieniu u pracodawcy występującego o zwrot kosztów, z wyjątkiem przypadków, gdy przyczyną powstania niepełnosprawności w okresie zatrudnienia u tego pracodawcy było zawinione przez pracodawcę lub przez pracownika naruszenie przepisów, w tym przepisów prawa pracy.

Sprawa jest na tyle skomplikowana, iż należy ją skonsultować z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – przez infolinię: 0 801 233 554 (dla telefonów stacjonarnych) lub 22 581 84 10 (dla telefonów komórkowych).

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas