Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Renta socjalna plus renta rodzinna a podjęcie pracy

27.09.2016
Autor: Łukasz

Czy osoba pobierająca rentę rodzinną i socjalną (dwie renty połączone w jednej wypłacie) ryzykuje utratę którejś renty po podjęciu pracy za płacę minimalną lub po założeniu własnej działalności gospodarczej? Jaki wpływ na uprawnienia do w/w rent ma uzyskanie wynagrodzenia za użyczenie własnego wizerunku lub wynagrodzenia za udostępnienie własnych kompozycji muzycznych lub fotograficznych w sposób okazjonalny?

Szanowny Panie,

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na zawieszenie prawa do renty lub zmniejszenie jej wysokości wpływa przychód osiągany z tytułu wykonywania takiej działalności, która podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym. Za taką działalność uznaje się:

  • pracę wykonywaną w ramach stosunku pracy,
  • pracę nakładczą,
  • pracę na podstawie umowy zlecenia i umowy agencyjnej oraz współpracę przy wykonywaniu jednej z tych umów,
  • pracę w ramach innej umowy o świadczenie usług,
  • pracę wykonywaną na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej, innej umowy o świadczenie usług, umowy o dzieło, jeśli taką umowę rencista zawarł z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy lub w przypadku, gdy w ramach takiej umowy zawartej z innym podmiotem wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy,
  • prowadzenie działalności pozarolniczej, a także współpraca przy jej wykonywaniu,
  • pracę wykonywaną w rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych,
  • odpłatne świadczenie pracy, na podstawie skierowania do pracy, podczas kary pozbawienia wolności bądź tymczasowego aresztowania,
  • pobieranie stypendium sportowego,
  • sprawowanie mandatu posła, posła do Parlamentu Europejskiego oraz senatora.

Na zawieszenie renty socjalnej wpływają także honoraria z tytułu działalności artystycznej lub twórczej. Wprawdzie nie jest od nich odprowadzana składka na ubezpieczenie społeczne, jednak podlegają one opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Prawo do renty socjalnej zostaje zawieszone za miesiąc, w którym osoba uprawniona osiągnęła przychód w łącznej kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS dla celów emerytalnych. Od dnia 1 września 2016 r. kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2016 r. wynosi 2813,40 zł.

Natomiast w przypadku, gdy przekroczy Pani 130% przeciętnej pensji, ZUS wstrzyma wypłatę renty. Od dnia 1 września 2016 r. kwota przychodu odpowiadająca 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2016 r. wynosi 5224,80 zł.

Wysokość wspomnianych kwot podlega zmianie raz na kwartał, co należy mieć na uwadze, aby zachować wysokość otrzymywanych świadczeń rentowych. Proszę również pamiętać, że osoba pobierająca rentę socjalną ma obowiązek bezzwłocznie powiadomić ZUS o osiąganiu przychodu w kwocie powodującej zawieszenie prawa do tej renty.

Rentę rodzinną, do której uprawniona jest jedna osoba, zmniejsza się o kwotę przekroczenia przychodu, tj. kwotę, która stanowi różnicę pomiędzy osiąganym przychodem a progiem zarobkowym, określonym wskaźnikiem 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Od 1 marca 2016 r. kwota ta wynosi 478,62 zł w przypadku renty rodzinnej dla jednej osoby. Należy pamiętać, że zawieszeniu ulegają emerytury i renty świadczeniobiorców, którzy osiągnęli przychód przekraczający 130% przeciętnego wynagrodzenia.

Proszę mieć na uwadze, iż łączna wysokość renty rodzinnej i renty socjalnej nie może przekraczać 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. W przypadku jednak, gdyby przekroczyła wspomniane 200%, obniżeniu podlega wysokość renty socjalnej. Kwota obniżonej renty socjalnej nie może być jednak niższa niż 10% kwoty najniższej renty.

Więcej informacji o zmniejszaniu lub zawieszaniu renty znajdzie Pan na stronie ZUS.

Z poważaniem,

Adriana Kosicka, Centrum Integracja Gdynia

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas