Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Renta socjalna – jakie papiery potrzebne?

19.09.2016
Autor: Wojciech

Jakie są potrzebne papiery do renty socjalnej?

Szanowny Panie,

Postępowanie w sprawie przyznania renty socjalnej wszczyna się na wniosek osoby ubiegającej się o nią. Wniosek o rentę socjalną zgłasza się w oddziale ZUS, tam też może Pan uzyskać szczegółowe informacje dotyczące ubiegania się o ww. świadczenie.

Do wniosku (formularz do pobrania albo ze strony ZUS) należy dołączyć następujące dokumenty:

  • zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie,
  • wywiad zawodowy dotyczący charakteru i rodzaju pracy (dla osoby pracującej),
  • dokumentacja medyczna oraz inne dokumenty mające znaczenie dla wydania orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy,
  • zaświadczenie o okresie uczęszczania do szkoły lub szkoły wyższej,
  • zaświadczenie jednostki prowadzącej studia doktoranckie o okresie odbywania tych studiów lub zaświadczenie o okresie odbywania aspirantury naukowej.

Organ rentowy – po stwierdzeniu, że osoba ubiegająca się o rentę socjalną udowodniła okoliczności niezbędne do ustalenia prawa do tego świadczenia – kieruje tę osobę na badanie przez lekarza orzecznika ZUS, w celu wydania orzeczenia o niezdolności do pracy.

Od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS osobie zainteresowanej przysługuje sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS. Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS albo orzeczenie komisji lekarskiej ZUS stanowi podstawę do wydania decyzji w sprawie renty socjalnej.

ZUS ma obowiązek wydać decyzję w sprawie renty socjalnej w ciągu 30 dni od daty wyjaśnienia ostatniej okoliczności w sprawie.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas