Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zadania powiatów, które mogą być finansowane ze środków PFRON (zmiana rozporządzenia)

21.07.2003

Dz.U.03.100.930

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZ
NEJ

z dnia 22 maja 2003 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

(Dz. U. z dnia 5 czerwca 2003 r.)

Na podstawie art. 35a ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861), wprowadza się następujące zmiany:
1)  w § 1:
a)  ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Wymagania, jakie powinny spełniać podmioty ubiegające się o dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej, a także tryb postępowania i zasady ich dofinansowania określają przepisy w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, działania i finansowania warsztatów terapii zajęciowej.",
b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
"3. Wymagania, jakie powinny spełniać osoby niepełnosprawne ubiegające się o dofinansowanie kosztów uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, a także tryb postępowania i szczegółowe zasady ich dofinansowania określają przepisy w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.";
2) w § 2:
a) uchyla się pkt 1,
b) pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:
"4) likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
5) rehabilitacja dzieci i młodzieży,";
3) uchyla się § 3;
4) w § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1) prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,";
5)  § 5 - 7 otrzymują brzmienie:
"§ 5. 1. O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się:
1) osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli średni miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych, pomniejszony o obciążenie zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę z tytułu ubezpieczeń emerytalnego, rentowego i chorobowego określoną w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o kwotę alimentów świadczonych przez osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym na rzecz innych osób, podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za rok podatkowy poprzedzający rok, w którym składany jest wniosek, nie przekracza kwoty:
a) 50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy, zwanego dalej "przeciętnym wynagrodzeniem", na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
b) 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,
2) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.
2. O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli dochód tych osób nie przekracza odpowiednio kwot, o których mowa w ust. 1 pkt 1.
§ 6. O dofinansowanie ze środków Funduszu zadań, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, mogą ubiegać się:
1) na likwidację barier architektonicznych - osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują,
2) na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych - osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.
§ 7. Dofinansowanie ze środków Funduszu rehabilitacji dzieci i młodzieży przysługuje podmiotom w zakresie zadań, o których mowa w § 2 pkt 2-4.";
6) w § 9 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
"1. Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy zawartej z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.
2. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków Funduszu.";
7) w § 10:
a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) siedziby albo miejsca prowadzenia działalności - w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.",
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. W przypadku zadań, o których mowa w § 2 pkt 2, wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu składa się do powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwego dla miejsca zamieszkania osób niepełnosprawnych objętych wnioskiem o dofinansowanie.";
8) § 11 otrzymuje brzmienie:
"§ 11. 1. Wniosek osoby niepełnosprawnej o dofinansowanie ze środków Funduszu powinien zawierać:
1) imię, nazwisko, adres zamieszkania,
2) numer NIP,
3) cel dofinansowania,
4) oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
5) nazwę banku i numer rachunku bankowego,
6) miejsce realizacji zadania i cel dofinansowania,
7) przewidywany koszt realizacji zadania,
8) termin rozpoczęcia i przewidywany czas realizacji zadania,
9) informację o ogólnej wartości nakładów dotychczas poniesionych przez wnioskodawcę na realizację zadania do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym składany jest wniosek wraz z podaniem dotychczasowych źródeł finansowania,
10) udokumentowaną informację o innych źródłach finansowania zadania,
11) informację o kwotach przyznanych wcześniej środków Funduszu z określeniem numeru zawartej umowy, celu i daty przyznania dofinansowania oraz stanu rozliczenia,
12) wysokość kwoty wnioskowanego dofinansowania ze środków Funduszu.
2. Przepisu ust. 1 pkt 5-12 nie stosuje się w przypadku wniosku osoby niepełnosprawnej o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
3. Przepisu ust. 1 pkt 8-10 nie stosuje się w przypadku wniosku osoby niepełnosprawnej o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.
4. Do wniosku należy dołączyć:
1) kopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia, o którym mowa w art. 1 lub art. 62 ustawy, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy, kopię orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 r.,
2) w przypadku zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, fakturę określającą kwotę opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup.
5. Wniosek osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej o dofinansowanie ze środków Funduszu poza danymi wymienionymi w ust. 1 pkt 5-12, powinien zawierać:
1) nazwę podmiotu, siedzibę i adres,
2) numer NIP oraz numer REGON,
3) status prawny i podstawę działania,
4) dane osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy w sprawie,
5) dokumenty świadczące o prowadzeniu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
6) przewidywane efekty realizacji zadania dla osób niepełnosprawnych.
6. W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w ust. 5, jest:
1) przedsiębiorcą - do wniosku dołącza się informację o pomocy publicznej udzielonej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, zgodnie z przepisami o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców,
2) pracodawcą prowadzącym zakład pracy chronionej - do wniosku dołącza się:
a) potwierdzoną kopię decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej,
b) informację o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
c) informację, o której mowa w pkt 1.";
9) w § 12 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
"1.Wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu składa się w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań.
2. Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu szkolenia i przekwalifikowania, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w każdym czasie.";
10) w § 13:
a) uchyla się ust. 1-4,
b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
"7. Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.",
c) uchyla się ust. 8,
d) ust. 9 otrzymuje brzmienie:
"9. Wysokość dofinansowania szkolenia i przekwalifikowania osób niepełnosprawnych wynosi:
1) 100% kosztów szkolenia i przekwalifikowania osoby niepełnosprawnej w placówkach szkolących, nie więcej jednak niż do wysokości dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia,
2) do 75% kosztów szkolenia i przekwalifikowania organizowanego przez pracodawcę dla zatrudnionych osób niepełnosprawnych, nie więcej jednak niż do wysokości dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę.";
11) w § 14:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1.Podstawę dofinansowania zadań ze środków Funduszu stanowi umowa zawarta przez starostę (prezydenta miasta na prawach powiatu) z osobą niepełnosprawną lub jej przedstawicielem ustawowym, osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.",
b) uchyla się ust. 4.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Czy w Kościele katolickim osoba z niepełnosprawnością powinna mieć możliwość zostać księdzem lub zakonnikiem/zakonnicą?

Biuletyn

Wspierają nas