Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Ustawa o zatrudnieniu socjalnym

Ustawa o zatrudnieniu socjalnym ma na celu stworzenie aktywnego, partycypacyjnego systemu pomocy społecznej marginalizowanym grupom osób. System ma służyć nauce współżycia w społeczeństwie, odpowiedzialności za własny los, jak również stworzeniu form zatrudnienia wspieranego.

Ustawa o zatrudnieniu socjalnym określa zasady zatrudnienia socjalnego i odnosi się do osób, które podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych, znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. W szczególności ustawa odnosi się do osób długotrwale bezrobotnych, bezdomnych (realizujących program wychodzenia z bezdomności), uzależnionych od środków odurzających, jak również do osób opuszczających zakłady karne i mających problemy w integracji ze społeczeństwem, jeżeli osoby te nie uzyskują dochodów z jakiegokolwiek tytułu (np. zasiłek, renta, emerytura).

Zgodnie z ustawą instytucją powołaną do realizacji reintegracji zawodowej i społecznej osób wyżej wymienionych są Centra Integracji Społecznej. Centra mogą być tworzone przez organ wykonawczy samorządu terytorialnego (gminnego) lub organizacje pozarządowe mające status pożytku publicznego. Działalność Centrów wspierana będzie ze środków publicznych (samorząd terytorialny, agencje i fundusze celowe) oraz ze środków własnych organizacji pożytku publicznego. Status Centrum nadawać będzie właściwy wojewoda na wniosek organizacji pożytku publicznego w drodze decyzji administracyjnej. Ustawa reguluje m.in. kwestię finansowania rozpoczęcia działalności Centrum tworzonego przez organizacje pożytku publicznego. Zgodnie z ustawą nowoutworzone Centrum uzyska dotację na pierwsze wyposażenie od województwa samorządowego oraz gminy.

Zadaniem Centrów jest kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych osób podlegających wykluczeniu społecznemu, nauka planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, rozwijanie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.
Osoby podlegające wykluczeniu społecznemu mogą przystąpić do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Centrum na własny wniosek lub wniosek przedstawiciela ustawowego, jak również na wniosek zakładu lecznictwa odwykowego, ośrodka pomocy społecznej lub innych instytucji samorządu terytorialnego za zgodą osoby kierowanej.

Centra realizują roczny program zajęć, którego celem jest usamodzielnienie się uczestnika zajęć, podjęcie zatrudnienie lub wykonywanie innej pracy zarobkowej, jak również nabycie podstawowych umiejętności koniecznych do samodzielnego życia w społeczeństwie.

Parlament zakończył prace nad ustawą o zatrudnieniu socjalnym 13 czerwca 2003. W najbliższym czasie oczekiwane jest podpisanie ustawy przez Prezydenta RP oraz jej publikacji w Dzienniku Ustaw. Co do zasady ustawa wejdzie w życie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej www.mgpips.gov.pl oraz Fundacji Pomocy Wzajemnej BARKA www.barka.org.pl.

Autor: Igor Goliński, Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych
Źródło: Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych
Opracowanie: dobr (redakcja ngo.pl)

Informacja pochodzi z portalu www.ngo.pl

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Wspierają nas