Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

List otwarty członka indywidualnego EDF

27.10.2004

Świnoujście, 2 sierpnia 2003

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji

Szanowni Państwo,

Do napisania niniejszego listu skłonił mnie "List otwarty do Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych" opublikowany na stronie Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo http://www.idn.org.pl/.

Na początku chciałbym się przedstawić. Jestem osobą niepełnosprawną ruchowo (hemiplegia prawostronna) i posiadam orzeczenie wydane przez orzecznika ZUS o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji. Posiadam wykształcenie wyższe i przed momentem stania się osobą niepełnosprawną wykonywałem zawód inżyniera geodety.

Dzięki znajomości języka francuskiego i angielskiego oraz zainteresowania problematyką środowiska osób niepełnosprawnych, w 2002 roku zgłosiłem akces do Europejskiego Forum Niepełnosprawności jako członek indywidualny. Na mocy decyzji podjętej przez Radę Dyrektorów EDF na Konferencji w Kopenhadze (w czasie prezydencji duńskiej w UE), kandydatura moja została zaaprobowana i od 1 stycznia 2003 stałem się członkiem indywidualnym EDF (jak dotąd chyba jedynym z Polski), co łatwo sprawdzić na stronie: http://www.edf-feph.org/en/about/membership/memli.htm .

Mam 61 lat, nie pełnię żadnych funkcji w organizacjach osób niepełnosprawnych, choć jestem zwykłym członkiem Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Świnoujściu, oraz zgłosiłem akces do nowopowstałego stowarzyszenia osób niepełnosprawnych związanych z Internetem, które powstało w lipcu tego roku na Konferencji w Ustroniu.

W mojej działalności nie korzystam z żadnych funduszy pomocowych, sponsorów, o takie środki nie ubiegam się i wszystkie koszty podejmowanej przeze mnie działalności pokrywam we własnym zakresie.

Nie pretenduję również do udziału we władzach jakiejkolwiek organizacji.

Moja aktywność w dziedzinie związanej ze społecznością osób niepełnosprawnych w Polsce sprowadza się aktualnie do wykonywania tłumaczeń tekstów poświęconym osobom niepełnosprawnym oraz problemowi niepełnosprawności zawartych na stronie internetowej Unii Europejskiej, a w szczególności części będącej w gestii Dyrekcji Generalnej Zatrudnienia i Spraw Społecznych UE: http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/disable/index_en.htm
zatytułowaną: "Equality of Opportunity for People with Disabilities".

Tłumaczeń dokonuję w oparciu o udzielone pisemnie przez Dział Copyright UE prawa autorskie przekładu ważne do 2006 roku.

Tłumaczone materiały zamieszczane są na stronie poświeconej osobom niepełnosprawnym i redagowanej przez takie osoby pod adresem: www.psi.proinfo.pl.

Jako członek indywidualny EDF dokonuję również tłumaczeń tekstów zamieszczanych na stronach EDF (http://www.edf-feph.org/en/welcome.htm). Teksty te mam zamiar udostępnić środowisku osób niepełnosprawnych na stronie internetowej, która zostanie założona moim własnym sumptem i która będę redagował osobiście.

Mając na względzie fakt, że wszystkie kraje Unii Europejskiej, w tym kraje na drodze rychłej akcesji do UE, mają swoje przedstawicielstwa środowisk osób niepełnosprawnych w EDF jako członków pełnych (lub obserwatorów na etapie akcesyjnym) i zwanych Krajowymi Radami Osób Niepełnosprawnych - postanowiłem w pierwszej kolejności dokonać tłumaczenia Statutu EDF oraz Regulaminu Wewnętrznego EDF. Tłumaczenia tych dokumentów są w moim posiadaniu i gotów jestem je udostępnić każdemu zainteresowanemu procesem tworzenia organizacji, która byłaby reprezentacją polskiego środowiska osób niepełnosprawnych. Dokumenty, o których wspominam, a mianowicie Statut i Regulamin EDF, są istotne z dwu powodów:

  • Statut określa, jakie warunki muszą być spełnione przez organizację krajową, która ma uzyskać status członka pełnego w EDF, a ponadto
  • oba dokumenty, po ich odpowiedniej adaptacji do warunków krajowych, mogą służyć jako wzór nie tylko dokumentu, ale także opartego na zasadach demokratycznych schematu organizacyjnego.

Praktyka w tym względzie stosowana w Polsce wskazuje wyraźnie na powielanie wzorców pochodzących z minionej epoki, które to wzorce zasługują na krytykę i nie mogą równać się z rozwiązaniami przyjmowanymi przez kraje o rozwiniętym i ugruntowanym systemie demokratycznym.

Po lekturze wspomnianego "Listu otwartego" muszę dać wyraz swojemu oburzeniu, bowiem przyjęty bez szerszej konsultacji Statut PFON ma charakter dyskryminujący dziesiątki lokalnych stowarzyszeń osób niepełnosprawnych. Mogę zgodzić się, że inicjatywa organizacyjna PFON wyszła ze strony najsilniejszych związków i stowarzyszeń osób niepełnosprawnych, bowiem one przygotowane są najlepiej do przejęcia trudów organizacyjnych, to jednak, co zrobiono dotychczas, może tylko dodatkowo zantagonizować środowisko osób niepełnosprawnych w Polsce i to w dodatku w momencie, kiedy spójność środowiska w działaniu na rzecz całego środowiska jest rzeczą, którą trudno przecenić.
Ponadto cytowane postanowienia Statutu (niestety nie mam dostępu do pełnego tekstu tego dokumentu) stoją w wyraźnej sprzeczności ze Statutem EDF i jeżeli nie ulegną zmianie, będą, co najmniej z mojej strony, powodem wystąpienia do władz EDF o zdyskwalifikowanie takiej organizacji, która przypisuje sobie reprezentację całego środowiska osób niepełnosprawnych w Polsce. Nie wiadomo czy świadomość takiego stanu rzeczy mają ci, którym powierzono lub którzy podjęli inicjatywę utworzenia organizacji, która z założenia ma przemawiać w imieniu całego środowiska.

Zmiana przyjętego obecnie Statutu PFON zostanie z pewnością wymuszona, ale w takiej formie jak w cytowanych fragmentach "Listu otwartego" nie powinien on (Statut) ujrzeć światła dziennego, ponieważ stał się już obecnie powodem poderwania zaufania (i tak niezbyt wielkiego) do tworzenia organizacji aspirującej do tego, by stanowić reprezentację środowiska. Byłem świadkiem stwierdzeń w rodzaju: "- po co nam jeszcze jedna czapa organizacyjna.". Można polemizować z takimi stwierdzeniami, ale świadczą one o braku zaufania do tych, którzy w imieniu wspólnych interesów środowiska mogliby załatwiać własne interesy. Mechanizmy zapobiegające takim możliwościom nadużyć znajdziemy w cytowanych przeze mnie dokumentach EDF, a mianowicie Statucie i Regulaminie Wewnętrznym.

Reasumując to, co napisałem wyżej, oświadczam, że w pełni solidaryzuję się z "Listem otwartym do Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych" oraz opiniami organizacji, które są jego sygnatariuszami oraz wyrażam swój protest przeciwko zastosowanym manipulacjom mającym na celu wyeliminowanie lokalnych organizacji osób niepełnosprawnych - wbrew wymaganiom stawianym przez Europejskie Forum Niepełnosprawności (EDF).

Treść powyższego przekazuję pocztą internetową do wszystkich Organizacji osób niepełnosprawnych, których to dotyczy, a także innych, które mogą być przedstawionym problemem zainteresowane.

Ponadto list mój kieruję do gazet, które podejmują tematykę niepełnosprawności w Polsce, a także do tych przedstawicieli Parlamentu (Sejmu i Senatu), którzy według mojej wiedzy są w jakimś stopniu zainteresowani problematyką niepełnosprawności w Polsce.

Zbigniew Andrzej Gintowt
e-mail: zbigg@cable.net.pl

Dane adresowe Autora listu do wiadomości redakcji

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Czy w Kościele katolickim osoba z niepełnosprawnością powinna mieć możliwość zostać księdzem lub zakonnikiem/zakonnicą?

Biuletyn

Wspierają nas