Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Konferencja Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych

27.10.2004

W dniu 16 lipca o godz. 11.00 w siedzibie Polskiego Związku Głuchych przy ul. Konwiktorskiej 9 odbyła się konferencja prasowa pod hasłem "Kto reprezentuje osoby niepełnosprawne - Utworzenie Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych".

Na konferencji poinformowano o powstaniu Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych.
Członkowie założyciele Forum to:

 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo

Misją Forum ma być jednoczenie i integracja sił społecznych i instytucjonalnych dla tworzenia warunków wyrównywania szans, walka z wszelkimi przejawami dyskryminacji, tworzenie możliwości równoprawnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym.
Cele Forum to:

 • Tworzenie płaszczyzny współpracy i jednolitej reprezentacji stowarzyszeń osób niepełnosprawnych oraz rodzin osób niepełnosprawnych, w przypadku gdy rodzaj niepełnosprawności uniemożliwia samorepezentację;
 • Wpływanie na politykę społeczną państwa i proponowane rozwiązania prawne, które decydują o jakości życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin;
 • Wpływanie na zmianę postaw społeczeństwa wobec osób niepełnosprawnych;
 • Umacnianie organizacji pozarządowych osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz ich współpraca oparta na zasadach partnerstwa z władzami na szczeblu rządowym i samorządowym;
 • Współpraca z organizacjami zagranicznymi i międzynarodowymi.
  Polskie Forum tworzą, na zasadzie dobrowolnej przynależności, stowarzyszenie i związki stowarzyszeń osób niepełnosprawnych. Forum jest apolityczne i prowadzi działalność non-profit. Członkowie Forum zachowują pełną niezależność.

Forum jest otwarte na przyjmowanie nowych członków, niemniej jednak, aby zostać członkiem, należy spełniać określone warunki, które zostały opracowane w ścisłej współpracy z EDF (European Disability Forum - Europejskie Forum Niepełnosprawnych):

 • Należy mieć status stowarzyszenia lub związku stowarzyszeń o ogólnopolskim zasięgu działania,
 • Być zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • Posiadać jednostki organizacyjne w więcej niż połowie liczby województw, przy czym, w przypadku związków stowarzyszeń, jako jednostki organizacyjne należy rozumieć zrzeszone organizacje i ich oddziały terenowe,
 • Osoby niepełnosprawne legitymujące się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności powinny stanowić przynajmniej 50% zwyczajnych członków stowarzyszenia lub stowarzyszeń wchodzących w skład związku stowarzyszeń, a w przypadku, gdy niemożliwa jest samoreprezentacja osób, to do zwyczajnych członków zaliczani są rodzice i opiekunowie prawni,
 • We władzach statutowych jest przynajmniej polowa osób niepełnosprawnych, które legitymują się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • Władze stowarzyszenia lub związku stowarzyszeń powinny wyrazić wolę przynależności do Forum,
 • Opłacać składki członkowskie ustalone przez Zarząd Forum.

Plany Forum

W listopadzie 2003 planowany jest kongres, na którym będą wybierane władze Forum.
Forum jest nastawione na przyjmowanie nowych członków.
Kolejnym etapem pracy Forum będzie przygotowanie zasad i procedur współpracy z organizacjami non-profit, które nie spełniają warunków.

EDF (European  Disability Forum) powstał w 1996 r. jest międzynarodową organizacją parasolową reprezentującą 37 milionów osób niepełnosprawnych. Jej celem jest ochrona zagadnień odnoszących się do wszystkich grup niepełnosprawnych i reprezentowanie ich w dialogu z Unią Europejską. W jej skład wchodzą Narodowe Rady Osób Niepełnosprawnych z 15 krajów Unii, Norwegii i Irlandii. Dodatkowo członkami są również organizacje międzynarodowe reprezentujące różne grupy niepełnosprawności oraz ich potrzeby i interesy na płaszczyźnie europejskiej.
Więcej informacji: http://www.edf-feph.org

Biuro FORUM

Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych
Jarosław Kamiński (koordynator)
ul. Konwiktorska 7/9
00-216 Warszawa
Tel.: 0*22 635 34 77, godz. 9 - 16.
Faks: 0*22 848 61 62Źrodło: Konferencja prasowa i materiały konferencyjne.
Autor: Agnieszka Filipowicz

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Czy w Kościele katolickim osoba z niepełnosprawnością powinna mieć możliwość zostać księdzem lub zakonnikiem/zakonnicą?

Biuletyn

Wspierają nas