Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

European Disability Forum (EDF)

27.10.2004

European Disability Forum (EDF - Europejskie Forum Niepełnosprawności) to parasolowa organizacja, reprezentująca ponad 37 milionów niepełnosprawnych osób w Europie. Misją Forum jest zapewnienie niepełnosprawnym obywatelom pełnego dostępu do ich fundamentalnych praw człowieka, poprzez aktywne zaangażowanie w kształtowanie i realizowanie polityki Unii Europejskiej dotyczącej niepełnosprawności.

Forum powstało w 1996 roku w celu reprezentowania osób niepełnosprawnych w rozmowach z Unią Europejską i innymi europejskimi władzami. Założone zostało przez organizacje osób niepełnosprawnych i ich rodzin, jako odpowiedź na rosnące znaczenie decyzji podejmowanych na poziomie UE i ich wpływ na życie osób niepełnosprawnych. Obecnie EDF uznawane jest przez instytucje UE, Radę Europy i organizacje pozarządowe zajmujące się polityką społeczną za największą organizację parasolową reprezentującą osoby niepełnosprawne w Europie.

Misja i cele EDF

Cele EDF to promocja praw człowieka osób niepełnosprawnych, ich praw cywilnych, socjalnych i ekonomicznych, a także wyrównywanie szans przez wszystkie unijne instytucje i strategie działania. EDF realizuje swoje cele we współpracy ze społecznymi partnerami, międzynarodowymi organizacjami oraz agencjami Unii Europejskiej i Europejskiej Strefy Ekonomicznej. Jednym z najważniejszych celów Forum jest stworzenie politycznego środowiska, w którym niepełnosprawność będzie postrzegana w kontekście równości szans, pozwalając na odejście od wizerunku osób niepełnosprawnych jako pasywnych odbiorców pomocy społecznej i opieki w kierunku modelu niezależnego życia, z pełnią praw obywatelskich.

Zasady działania

EDF jest międzynarodowym, niezależnym politycznie stowarzyszeniem o charakterze non-profit. Zarejestrowane jest na mocy prawa belgijskiego. Statut i struktura organizacyjna EDF gwarantuje bezpośredni udział osób niepełnosprawnych i rodziców osób niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnego reprezentowania się, a także przejrzysty i demokratyczny system reprezentacji.
Forum popiera wprowadzenie istniejących instrumentów prawnych, takich jak Standardowe Zasady Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych Organizacji Narodów Zjednoczonych i Traktat o Unii Europejskiej, popiera także ustanowienie nowych zasad wyrównywania szans i niedyskryminacji osób z niepełnosprawnościami. EDF popiera promocję równych praw i szans, bez względu na płeć, rasę, wiek, niepełnosprawność, wyznanie religijne i orientację seksualną.

Podstawowe zasady działania Forum to dostępność i przejrzystość informacji. Zasady te EDF wprowadza w życie poprzez użycie alternatywnych środków przekazu i dostępnego języka.

Członkostwo i struktura reprezentacji

Członkostwo

EDF składa się obecnie z przedstawicieli europejskich organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych i narodowych rad osób niepełnosprawnych z każdego z krajów członkowskich Unii Europejskiej i krajów należących do Europejskiej Strefy Ekonomicznej. Przedstawiciele organizacji o statusie członka pełnego i zwyczajnego biorą udział w Walnym Zgromadzeniu i mogą być wybierani do władz organizacji.

Zgodnie z ostatnio przyjętym nowym statutem członkiem EDF mogą zostać także narodowe rady osób niepełnosprawnych z krajów kandydujących do Unii. W okresie poprzedzającym wstąpienia danego kraju do Unii rada z danego kraju otrzyma status obserwatora.

Stowarzyszenia osób niepełnosprawnych lub działające na ich rzecz ze wszystkich krajów europejskich działających na poziomie ogólnokrajowym lub lokalnym, a także publiczne i prywatne organizacje popierające cele i zasady EDF oraz osoby indywidualne zainteresowane działaniami forum mogą zostać członkami stowarzyszonymi i członkami wspierającymi.

Struktura reprezentacji

Organy decyzyjne Forum to:
- wybierany Zarząd
- Dyrektorzy Zarządzający
- Rada Generalna
- Walne Zgromadzenie Członków (odbywające się co roku)

Procedury zapisane w statucie organizacji i wewnętrzne zasady zapewniają równowagę pomiędzy reprezentacją organizacji o statusie członka pełnego i członka zwyczajnego, narodowych rad i europejskich organizacji pozarządowych. Co więcej, zachowana musi być także odpowiednia proporcja pomiędzy reprezentacjami osób z wszystkimi typami niepełnosprawności, a także osobami obu płci. Osoby niepełnosprawne lub rodzice osób niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnego reprezentowania się muszą stanowić większość Walnego Zgromadzenia Członków.

Najwyższą władzą EDF jest Walne Zgromadzenie Członków. Praca Zgromadzenia jest koordynowana przez Prezesa i Zarząd Główny.
Rada Generalna (złożona z członków Zarządu oraz reprezentantów narodowych rad osób niepełnosprawnych i europejskich organizacji pozarządowych) odpowiada za podejmowanie decyzji dotyczących strategii realizowanej przez EDF i jej ewaluację, zgodnie z programem przyjętym przez Walne Zgromadzenie Członków.

Organizacja pracy codziennej EDF

Większość działań Forum realizują komisje i komitety doradcze odpowiedzialne za określone obszary strategii. Istnieje między innymi Grupa Robocza ds. Zatrudnienia i Funduszy Strukturalnych, G.R. ds. Kobiet i Niepełnosprawności, G.R. ds. Edukacji, G.R. ds. Społeczeństwa Informacyjnego oraz G.R. ds. Powszechnego Dostępu.

Przed podejmowaniem decyzji prowadzone są konsultacje z wszystkimi członkami poprzez władze organizacji albo poprzez procedurę pisemną.

Członkostwo w innych organizacjach

EDF należy do europejskich organizacji parasolowych: Platform of European Social NGOs (Platformy Europejskich Socjalnych Organizacji Pozarządowych), European Women's Lobby (Europejskiego Lobby Kobiet) oraz The European Public Health Alliance (Europejskiego Związku Zdrowia Publicznego).Opracowanie: Joanna Pertkiewicz
Źródło: www.edf-feph.org

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Czy z powodu pandemii koronawirusa miałaś/-eś problemy z dostaniem się do lekarza, szpitala lub na rehabilitację?

Biuletyn

Wspierają nas