Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Nie daj się nabrać w miejscu pracy

27.02.2017
Autor: Autorzy: Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie; Grzegorz Jaroszczyk, prawnik, ekspert prawa pracy i praw osób z niepełnosprawnością; Piotr Wojtewicz, aplikant adwokacki; oprac. Tomasz Przybyszewski, fot. Freeimages.com
Ekran komputera: wskaźnik klika w ikonkę znaku zapytania. Obok napis: Temat miesiąca: Praca

Brak wypłaty, zgoda na turnus tylko zimą, orzeczenie jako ochrona przed zwolnieniem. W dziale „Zapytaj Doradcę” na naszym portalu zdecydowanie najwięcej pytań dotyczy rynku pracy. Oto tuzin spośród nich.

Przepisy dotyczące zatrudnienia osób z niepełnosprawnością nie są tak proste, jak by się chciało. Wynikające z Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych uprawnienia są wyzwaniem zarówno dla pracowników, jak i pracodawców, z działami kadr wielu firm włącznie.

Oczywiście, pomyłki wynikają najczęściej z niewiedzy. Zdarzają się jednak osoby – po obu stronach – które zręcznie „pływają w mętnej wodzie” i celowo wprowadzają pracownika lub pracodawcę w błąd.

Poniżej prezentujemy tuzin spośród już niemal 400 pytań i odpowiedzi w dziale „Zapytaj Doradcę”, dotyczących rynku pracy osób z niepełnosprawnością.

Czytając je warto jednak pamiętać, że życie pisze różne scenariusze i pozornie jednakowe sytuacje mogą różnić się w szczegółach. Także zadawane przez Czytelników pytania mogą nie zawierać pełnego opisu stanu faktycznego. Dlatego udzielone przez doradców i prawników odpowiedzi mają charakter jedynie informacyjny i nie stanowią opinii prawnej.


Pracodawca każe zwracać część pensji

„Mam umiarkowany stopień niepełnosprawności. Od jakiegoś czasu pracodawca chce, żebym przychodziła na pół etatu, ale umowę mam na cały etat. Pieniądze przelewa mi na konto, a pół wypłaty każe sobie oddawać do ręki. A jak mi się nie podoba, to mogę sobie szukać innej pracy...”

Sprawa brzmi niepokojąco. Jeżeli w umowie o pracę jest napisane, że praca jest na pełny etat, to przejście na pół etatu powinno się odbyć albo za porozumieniem pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, albo na podstawie wypowiedzenia przez pracodawcę warunków umowy o pracę. Jeśli umowa nie została zmieniona, należy wykazywać gotowość do pracy na pełny etat i to powinno stanowić podstawę do wypłaty pełnego wynagrodzenia.

Proceder zwracania połowy wynagrodzenia pracodawcy „do ręki” może oznaczać, że pracodawca wykazuje przed PFRON, iż wypłaca pełne wynagrodzenie, co daje podstawę do zwrotu nawet 3/4 kosztów płacy. W rzeczywistości sprawy się jednak mają inaczej. Jest to działanie niezgodne z prawem i w razie czego trudno będzie udowodnić, że się o tym nie wiedziało.

W takiej sytuacji warto przede wszystkim porozmawiać z pracodawcą i podkreślić, że póki nie są zmienione warunki umowy o pracę, to pracownik zatrudniony na pełen etat ma prawo do pełnego wynagrodzenia (o ile chce się pracować w takim wymiarze). Jeśli to nie pomoże, warto rozważyć kontakt z Państwową Inspekcją Pracy, gdzie można uzyskać bezpłatną poradę prawną.


Praca 8-godzinna zamiast 7 godzin. Dodatkowe wynagrodzenie?

„Jestem osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności i mam zaświadczenie od lekarza, że mogę pracować 8 godzin dziennie i 40 tygodniowo. Czy mogę faktycznie pracować 8 godzin, choć przepisy mówią o 7-godzinnym dniu pracy? Czy w związku z tym należy się od pracodawcy dodatkowe wynagrodzenie za tę ósmą godzinę pracy?”

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a czas pracy osoby ze znacznym lub z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. W przepisach przewidziano wyjątki. Skróconej normy czasu pracy nie stosuje się m.in. wówczas, gdy na wniosek osoby zatrudnionej wyrazi na to zgodę lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników (lub w razie jego braku – lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą).

Jeśli zatem zrezygnuje się ze skróconej normy czasu pracy, a lekarz medycyny pracy wyraził na to zgodę, czas pracy wynika z przepisów Kodeksu pracy, czyli wynosi 8 godzin na dobę i 40 tygodniowo, a więc ósma godzina pracy nie jest godziną nadliczbową.

Tarcza zegara wskazującego godzinę za 17 czwartą
Fot. sxc.hu


Pracodawca zwleka z wypłatą i zwala winę na PFRON

„Nie dostałam wypłaty, którą powinnam była otrzymać. Pracodawca tłumaczy, że nie dostał jeszcze dofinansowania z PFRON i nie ma pieniędzy, dlatego nie chce wypłacić mojego wynagrodzenia. Wcześniej w ogóle okłamał mnie, że wypłatę przeleje mi PFRON. Co mogę zrobić w takiej sytuacji? Czy pozostaje mi złożenie sprawy do sądu? Ile to będzie kosztować? Czy jako osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogę liczyć na jakąś ulgę w opłaceniu prawnika?”

Pracownik ma prawo do otrzymania wynagrodzenia w określonej w ramach umowy wysokości i w terminie. Nie ma znaczenia, z jakiego powodu pracodawca nie wypłaca w terminie wynagrodzenia. Nie może tłumaczyć się złą sytuacją finansową firmy lub oczekiwaniem na środki z PFRON.

W takiej sytuacji można złożyć do sądu pracy pozew o wypłatę wynagrodzenia za pracę wraz z odsetkami z tytułu opóźnienia. Odsetki przysługują pracownikowi nawet wówczas, kiedy nie poniósł żadnej szkody z powodu opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia. Odsetki przysługują także wtedy, kiedy opóźnienie było spowodowane okolicznościami, na które pracodawca nie miał wpływu. Jeśli kwota wynagrodzenia, które pracownik chce odzyskać, wynosi do 75 tys. zł, wówczas należy wnieść pozew do sądu rejonowego (pracy). W sprawach ze stosunku pracy pracownik nie ponosi kosztów związanych z wniesieniem pozwu, w których wartość nie przekracza 50 tys. zł.

Pracownik może również wnieść skargę do okręgowego inspektora pracy o fakcie, że pracodawca nie wypłaca mu wynagrodzenia. Inspektor może nakazać pracodawcy wypłatę wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń przysługujących pracownikowi (nakazy takie podlegają natychmiastowemu wykonaniu) lub wszcząć postępowanie w sprawie popełnienia wykroczenia przeciwko prawom pracownika. W niektórych sytuacjach wystarczające jest złożenie do pracodawcy pisemnego żądania wypłaty zaległego wynagrodzenia w określonym terminie.


Czy trzeba odpracować zwolnienie do lekarza?

„Czy jeśli niepełnosprawny pracownik zwalnia się w ciągu pracy do lekarza, to ma obowiązek odpracowywać? Czy pracownik taki może się zwalniać do lekarza w ciągu pracy?”

Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy – z zachowaniem prawa do wynagrodzenia – w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.

Jeżeli więc pracownik z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności zwalnia się w godzinach pracy w wymienionych wyżej celach, nie musi odpracowywać godzin. Do pracodawcy należy jednak decyzja o tym, czy i jak pracownik ma udokumentować konieczność skorzystania z tego zwolnienia.


Urlop rehabilitacyjny tylko na pobyt w sanatorium?

„Czy zamiast biegać po pracy na rehabilitację (zabiegi typu prądy, laser itd.), mogę wykorzystać 10 dni urlopu rehabilitacyjnego? Nasza kadrowa twierdzi, że można go wykorzystać tylko na pobyt w sanatorium. Czy to prawda?”

Osobie ze znacznym lub z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Dodatkowy urlop wypoczynkowy udzielany jest na takich samych zasadach, jak zwykły urlop wypoczynkowy. Oznacza to, że może być dzielony i przechodzi na następny rok.

Kadrowa odnosi się raczej do 21 dni roboczych, które przysługują na uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym (ale nie na pobyt w sanatorium), a to zupełnie co innego. Można więc wykorzystać 10 dni dodatkowego urlopu w dowolny sposób, także na rehabilitację.

Mężczyzna z rehabilitantem ćwiczą chodzenie przy poręczach
Fot. P. Stanisławski


Czy można zwolnić z pracy po L4?

„Mam umowę o pracę na czas nieokreślony, pracuję prawie rok. Jestem na miesięcznym zwolnieniu lekarskim z powodu problemów z kręgosłupem. Czy pracodawca może mnie zwolnić, gdy wrócę po L4? Ewentualnie jak się przed tym zwolnieniem zabezpieczyć, żeby nie mógł mnie ot tak zwolnić?”

Jeśli zwolnienie lekarskie trwało ponad 30 dni, to należy przedłożyć pracodawcy  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku. Jeżeli zatem po zakończeniu zwolnienia lekarskiego lekarz dopuści do wykonywania pracy, to wprost nie ma podstaw prawnych do zwolnienia.

Osoba pracująca na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony ma ten komfort, że pracodawca nie może go zwolnić bez podawania przyczyny, która musi być realna, tj. zgodna z przepisami Kodeksu pracy.


Turnus tylko jesienią i zimą?

„Czy zakład pracy może dobrowolnie ustalać możliwość wyjazdu na turnus rehabilitacyjny tylko w miesiącach od października do końca marca?”

Pracodawca udziela osobie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zwolnienia od pracy na podstawie wniosku lekarza sprawującego opiekę nad tą osobą o skierowanie na turnus rehabilitacyjny. Wniosek lekarza określa rodzaj turnusu i czas jego trwania.

Pracownik z odpowiednim wyprzedzeniem powinien przedstawić skierowanie na turnus, aby pracodawca nie był zaskoczony i mógł przygotować się na nieobecność pracownika, zapewnić normalny tok pracy w zakładzie. W przepisach nie ma jednak mowy o tym, że miałby to być tylko okres październik-marzec. Warto porozmawiać z pracodawcą i znaleźć jakiś kompromis w tej sprawie.


Czy należy się ekwiwalent za dodatkowy urlop?

„Jestem osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym, na emeryturze. Przepracowałem pełny rok. Rozwiązano ze mną umowę o pracę w trybie natychmiastowym – w związku z likwidacją placówki. Czy należy mi się wypłata za urlop rehabilitacyjny (10 dni po przepracowanym roku)?”

Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego nabywa się po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności. Prawo do kolejnego dodatkowego urlopu wypoczynkowego osoba ze znacznym lub z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nabywa z dniem 1 stycznia każdego roku kalendarzowego, o ile pozostaje w zatrudnieniu.

Jeśli zatem nabędzie się prawo do urlopu dodatkowego (a z przedstawionych w pytaniu informacji wynika, że tak jest), to należy się ekwiwalent za urlop dodatkowy.

Banknoty przewiązane wstążką
Fot. A. Witecka


Samodzielna praca z epilepsją – czy trzeba podpisać oświadczenie?

„Mam I grupę inwalidzką z powodu epilepsji lekoopornej. Czy mogę samodzielnie pracować na stanowisku sprzątaczki, czy muszę mieć wyznaczonego opiekuna lub osobę, z którą będę pracować? Firma, w której pracuję, wymaga ode mnie podpisania oświadczenia, że wyrażam zgodę na samodzielną pracę bez opiekuna. Czy mają prawo tego ode mnie wymagać? Nie jest to zakład pracy chronionej.”

Osoba z niepełnosprawnością może być zatrudniona, o ile uzyska pozytywne orzeczenie lekarza medycyny pracy, zezwalające na zatrudnienie na określonym stanowisku. W orzeczeniu tym mogą być zawarte informacje dodatkowe, np. o stworzeniu dodatkowych warunków czy zastosowaniu przerw itp.

Jeśli zatem zatrudnienie jest w ramach umowy o pracę, a lekarz medycyny pracy wystawił orzeczenie dopuszczające do stanowiska pracy, to nie ma podstaw, by pracodawca żądał podpisywania oświadczenia dotyczącego samodzielnego wykonywania pracy.


Długotrwałe zwolnienie lekarskie a urlop dodatkowy

„Pracownica przez niemal 1,5 roku nie pracowała ani jednego dnia (zwolnienia lekarskie, świadczenie rehabilitacyjne). Czy za ten okres należy jej udzielić dodatkowego urlopu z tytułu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym?”

Zgodnie z interpretacją, którą można uzyskać w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, pracownik nabywa prawo do urlopu nawet jeżeli nie wykonywał pracy z powodu choroby i pobierał w tym czasie zasiłek chorobowy (dotyczy to także świadczenia rehabilitacyjnego, urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego). Znaczenie ma bowiem pozostawanie w stosunku pracy, a nie jej świadczenie.

Natomiast pracownik nie nabywa prawa do urlopu, jeśli przebywał na urlopie bezpłatnym, zdrowotnym, nie świadczył pracy w związku z odbywaniem kary pozbawienia wolności czy odbywaniem służby wojskowej.


Praca między złożeniem wniosku a wydaniem kolejnego orzeczenia

„Przedłożyłam pracodawcy po ok. 2-tygodniowej przerwie kolejne orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Wniosek o wydanie kolejnego orzeczenia złożyłam przed upływem terminu ważności poprzedniego. W czasie przerwy pracowałam jako pełnosprawny pracownik i, według mojej wiedzy, mam nadpracowane godziny, które pracodawca powinien uznać za nadliczbowe. Niestety, pracodawca nie uznaje moich roszczeń. Czy słusznie?”

Osobą niepełnosprawną w rozumieniu przepisów jest osoba legitymująca się ważnym, prawomocnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub równoważnym (według Ustawy o rehabilitacji).

W myśl informacji podanych przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, w przypadku, gdy orzeczenie wydane na czas określony wygasa, a osoba z niepełnosprawnością nie przedstawi w zakładzie pracy nowego orzeczenia, należytraktować jako osobę sprawną aż do czasu przedstawienia przez nią pracodawcy ważnego orzeczenia.


Czy niepełnosprawność chroni przed wypowiedzeniem?

„Jestem osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym, od pięciu lat pracuję na umowę na czas nieokreślony na pełen etat w placówce budżetowej. W najbliższym czasie planowane są zwolnienia pracowników, spowodowane oszczędnościami. Czy w związku z moją niepełnosprawnością przysługuje mi jakaś ochrona lub inne przywileje?”

Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności w żaden sposób nie wpływa na ochronę pracownika przed wypowiedzeniem umowy o pracę. Zastosowanie mają więc przepisy ogólne o wypowiedzeniu, zawarte w Kodeksie pracy.

Co jednak bardzo ważne, niepełnosprawność nie może być przyczyną zwolnienia z pracy.


Partnerzy „Akcji: Praca”

Logo Sprawniwpracy.pl. Przejdź do serwisu partnera     Logo Infopraca.pl. Przejdź do serwisu partnera

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • Paulina Gaborska
  Orzeczenie
  14.10.2021, 16:35
  Witam serdecznie jestem na chorobowym od 3 miesięcy i chce się zwolnić w trybie natychmiastowym ale pracować kazał mi odpracowywać miesiąc jak jestem na chorobowym jakie jest prawo
  odpowiedz na komentarz
 • Mirosława Musiolik
  Mirosława
  05.10.2021, 19:44
  Czy pracując na umowie o pracę z orzeczeniem umiarkowanym można dorabiać na umowach zleconych w imnych firmach?
  odpowiedz na komentarz
 • Dyskryminacja
  Benia
  30.06.2021, 11:07
  Pisze w imieniu mojej kolezanki, ktora jest osoba nieslyszaca, kolezanka pracuje na umowie o prace na czas nieokreslony od 8 lat, dojezdza do pracy godzine. Od 1,5 rok jest dyskryminowana przez wspolpracownika z umowy zlecenia , cierpi na depresje, nie ma wsparcia ze strony kierownika, wspoloracownik jej grozil ze nigdy z nia nie wygra, nie ma co sie liczyc od kierownika, smieje sie jej w twarz, oszukuje Zleceniodawce, wyludza pieniadze za niewykonania pracy, trwała rok. Gdy znalazla innej pracy blizej domu, zlozyla wypowiedzenie za porozumieniem stron, jednak Dyrektor odmowil, krzyczal i jej ochrzanil, kolezanka stracila nowa prace, jest zmuszona pracowac w okresie 3 m-cznym wypowiedzenia,nowa pracodawca prosil jej o skrocenie okresu wypowiedzenia, dyrektor nie wyrazil zgody. Kolezanka cierpi, zlozyla podanie o wycofanie wypowiedzenia dwa razy, jednak podanie nie trafily do Prezesa zarzadu, o czym nie wie, lecz do Dyrektora, do dzis nie wyraza zgody i jest obojętny. A jak moge jej pomoc czy powinna udac sie do wiceprezesa, czy moze u wiceprezesa w obecnie adwokada? Prosze o pomoc
  odpowiedz na komentarz
 • Zwolnie z pracy po l4 na umowę na czas określony
  Tomek
  29.06.2021, 00:25
  Jestem przyjęty na umowę o pracę na czas określony i byłem na L4 120 dni, sprawa jest o tyle dźwina, że kierownik chce zostawić pracownika który mnie zastępował a mi proponuję rozwiązanie umowy za porozumieniem stron i rzekome późniejsze zatrudnienie, wcześniejsza deklaracja kierownika iż mogę iść na L4 bez konsekwencji zwolnienia teraz nie ma potwierdzenia, mam pytanie więc czy pracodawca może mnie zwolnić bez podania przyczyny jak jestem na umowie na czas określony, bo ja pracuje w pracy chronionej.
  odpowiedz na komentarz
 • Marian Wojna
  Manek
  08.06.2021, 15:26
  Lamanie konstytucji art 69 skali miedzynarodowej barthela skala 65 urzednik PCPR zataja dokumentacje wpisujac nie pelna dokumentacje,medyczna nie wpisuje wszystkich zchorzen wygodnej do zmiany orzeczenia z niemoca ustalenia od kad jest niepelnosprawnosc mjac pelna dokumentacji poprzednich orzeczen Schorowani 70 letni nie komunikatywni nie moga z robic zakopow pomoc w ubieraniu myciu od lat 20 wymaga pomocy tylko doszlo PRAWO I NIESPRAWIEDLIWOSC zmieniaja orzeczenia bez opieki pomoc przychodzi od sasiadow Polakow rzyczliwych maja pomoc do przerzycia Ale Mateuszek Jrus gluchy na skamlanie o pomoc nie pomoc bez prawa do zbadania zchorowanego czlowieka POLSKI NIELAD
  odpowiedz na komentarz
 • Jakie wynagrodzenie?
  Piotrek P
  14.01.2021, 19:10
  Pracuje na umowe o prace na czas okreslony i mam umiarkowany stopien niepelnosprawnosci. Moj pracodawca od kilku dni kaze mi brac wolne i nie wiem czy mi wystawia urlop bezplatny czy co. Jakie wynagrodzenie mi sie nalezy i ile moze mnie trzymac na urlopie bezplatnym.
  odpowiedz na komentarz
 • Zwolnienie z pracy
  Iwona Solarek
  18.11.2020, 07:47
  Pracuję w moje j firmie od 5 lat,od 2,5 roku mam orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym. Moja firma przeszła na system 4 brygadowy,a do takiej pracy orzeczniknie nie dopuścił,firma zgodziła się abym pracowała na warunkach na jakie mi pozwala orzeczenie,ale teraz wymyślili,że mnie zwolnią za porozumieniem stron i przyjmie mnie inna firma na inne stanowisko w tym zakładzie. Stracę na tym ponieważ tutaj mam umowę na czas nieokreślony,a tam chcą podpisać ze mną umowę na rok,nie będę miała premii, i niższą pensję. Czy mogą że mną tak postąpić?
  odpowiedz na komentarz
 • Pracodawca nie chce przyjąć orzeczenia
  Kutnik
  07.11.2020, 16:58
  Witam jestem po operacji kręgosłupa , otrzymałam druga grupę stopnia niepełnosprawności pracuje w danym zakładzie od 15 lat mam umowę o prace na czas nieokreślony ,a pracodawca nie chce przyjąć orzeczenia o grupie czy ma takie prawo
  odpowiedz na komentarz
 • Błąd osoby niedysłyszącej
  Głucha
  26.10.2020, 13:25
  Witam! Mam umiarkowany stopień niepełnosprawności-niedosłuch. Nie usłyszałam do końca polecenia i popełniłam błąd. Moja przełożona zrobiła z tego aferę, jeden wielki krzyk.Mam pytanie, czy skoro zakład zatrudnia takie osoby i wie o uszczerbku na zdrowiu oraz korzysta z PEFRON, przełożona ma prawo tak traktować pracownika?jak mam się bronić?
  odpowiedz na komentarz
 • Czy czas nieodecności w pracy w związku z udziałem w komisji orzekającej o niepełnosprawności trzeba odpracować?
  Apolonia Frydrych
  13.02.2020, 17:51
  Za kilka dni mam zgłosić się na posiedzeniu Komisji do spraw orzekania o niepełnosprawności. Godzina która została wyznaczona, to pora kiedy jestem pracy. Czy mam obowiązek odpracować czas poświęcony na dojazd i udział w tym posiedzeniu? Czy też mam obowiązek wziąć na ten dzień urlop? A może godziny mojej nieobecności są usprawiedliwione i płatne przez pracodawcę? Bardzo proszę o odpowiedź.
  odpowiedz na komentarz
 • wypłata
  Marta..
  02.10.2019, 15:23
  jestem zatrudniona na umowe o prace przepracowałam 48 godzin w ochronie. pytanie czy pracodawca powinien mi wypłacić najniższą krajową minimum żeby dostać zasiłek od państwa? proszę o szybką odpowiedż
  odpowiedz na komentarz
 • Osobaniepełnosprawna a dodatkowe pieniadze z zakladu pracy
  Paweł
  02.10.2019, 12:54
  Witam. Pracuje w zakladzie chronionym mam grupe umiarkowana co roku przysluguje nam kwota na wykorzystanie na sprzet rehabilitacyjny lub leki. Mozna dana rzecz kupic np. Jak okulary co drugi rok. Tablet komputer co dwa lata. A jak co roku wykorzystywac dane pieniadze oprócz wyjazd na turnus z ktorego jest doplacane z tych pieniedzy reszte w wlasnym zakresie. Czy kupiony sprzet rehabilitacyjny moze być różnej maści aby tylko mial dana nazwe ze jest sprzetem rehabilitacyjnym. Czy mozna kupic raz na jakis czas nie wazne co to. A nie w danym roku raz lub dwa zalezne od wartości sprzętu.
  odpowiedz na komentarz
 • Witam serdecznie mam pytani. Pracuje w firmie xxx i mam ważne orzeczenie o niepelnosparwonosc do lutego i mam zamiar iść na l 4 i jak to będzie później z moim urlopem czy on zostanie bez zmian czy będzie nadal mi naliczany i ile dni mogę horowac
  D. B.
  07.07.2019, 18:03
  Witam serdecznie z mam pytanie. Pracuje w firmie xxx i mam ważne orzeczenie o niepelnosparwonosc do lutego i mam zamiar iść na l 4 i jak to będzie później z moim urlopem czy on zostanie bez zmian czy będzie nadal mi naliczany i ile dni mogę horowac
  odpowiedz na komentarz
 • czy orzeczenie o niepełnosprawności pracodawcy obliguje go do jej uznania
  Grzegorz Pełka
  19.05.2019, 22:46
  już kilka miesiącu temu złożyłem pracodawcy Orzeczenie o niepełnosprawności o stopniu umiarkowanym, ale pracodawca stwierdził, że go nie uzna i nie wprowadzi w życie ponieważ...... jakieś współczynniki mu nie pasują i ponosił by straty.... czy tak może postąpić pracodawca i czy moje orzeczenie od razu go obliguje bym mógł korzystać z przywilejów przysługujących niepełnosprawnemu?
  odpowiedz na komentarz
 • Drugie zmiany
  Justyna
  23.02.2019, 22:12
  Mam umiarkowany stopień niepełnosprawności i cały czas jestem ustawiana na drugie zmiany
  odpowiedz na komentarz
 • praca niepelnospranosci pracoenika
  Pawel
  19.02.2019, 22:19
  Dotyczy niepelnosprawnego z umiarkowanym czy powiniem wykonywac sam prace czy z druga osoba .w jakich granicach pracy na 7/8 dziennie i ilosc pracy powinien wykonac dziennie
  odpowiedz na komentarz
 • Gdzie warunki socialne.
  Małgosia.
  30.01.2019, 08:09
  Witam. To super że jest praca. Nazywa się to rehabilitacja po przez prace i jest to tylko praca a gdzie rehabilitacja + inne dodatki karta Multi SPORT I WCZASY POD GRUSZĄ.
  odpowiedz na komentarz
 • niepełnosprawność a zatrudnienie na czas nieokreślony
  Mario Z
  27.10.2018, 19:29
  Jestem zatrudniony przez agencję zatrudniającą osoby niepełnosprawne.Pracę wykonuję w innym zakładzie z którym agencja ma umowę.Właśnie kończy mi się kolejna 3 umowa.Czy kolejna powinna być zawarta na czas nieokreślony ? W agencji twierdzą że nie ponieważ ja mam grupę na 4 lata a i oni z firmą w której pracuję mają umowę na czas określony. Bardzo proszę o szybką pomoc w tej kwestii.
  odpowiedz na komentarz
 • Dodatkowa przerwa
  Krzysztof
  23.09.2018, 19:31
  Pracuję u obecnego pracodawcy od 2012 roku i parę dni temu dowiedziałem się od znajomego, że przysługuje mi dodatkowa przerwa z racji posiadania lekkiego stopnia niepełnosprawności. Dokument był dostarczony do pracodawcy przy podpisywaniu pierwszej umowy, ale żadnej informacji o dodatkowej przerwie mi nie udzielono. Łączna suma nieodbytych przerw przekracza 40 dni roboczych. Czy pracodawca miał obowiązek poinformować mnie o przysługującej przerwie i czy należy mi sie jakaś rekompensata za to?
  odpowiedz na komentarz
 • nauczyciel akademicki
  DANUTA
  02.09.2018, 09:24
  Córka na orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności i jest zatrudniona na czas nieokreślony jako nauczyciel akademicki w prywatnej szkole wyższej. Dojeżdża do pracy 130 km, zajęcia ze studentami prowadzi w piątki i soboty. Wiąże się to z pobytem przez jedną noc w hotelu, za który jeszcze kilka lat temu płaciła szkoła, obecnie obniżono pensję o 1000 zł i zaprzestano opłacać hotel. Aktualna jej pensja do najniższa krajowa, po doktoracie i przed obroną habilitacyjną. W Warszawie nie ma szans na zatrudnienie, mimo że w jednej ze szkół pracuje od 10 lat na umowę o dzieło, pisze co roku prośbę o zatrudnienie. Mam pytanie czy jest jakieś wyjście z tej trudnej sytuacji.
  odpowiedz na komentarz
 • Praca na 12 godzin
  Kurek Zbigniew
  14.08.2018, 13:21
  Jestem osobą z II stopniem niepełnosprawności i pracuję na centrali . Poproszono mnie czy zgodzę się pracować na portierni 12 godz. jednego dnia i następnego dnia na nockę też 12 godz. Czy powinienem się zgodzić . Czy mogą być jakieś tego konsekwencje ?
  odpowiedz na komentarz
 • krystyna krasnodebska
  krystyna kasndebska
  15.07.2018, 08:52
  jakie warunki socane powinien zapewnić pracodawca osobie z reczeniem?
  odpowiedz na komentarz
 • Czy mogę pracować w sobotę.
  Janusz
  13.07.2018, 17:48
  Mam grupę inwalidzkim stopnia lekkiego. Pracuję 8 godzin, 40 godzin w tygodniu. Chciałbym przyjść do pracy w sobotę, jest taka potrzeba i ja chętnie bym przyszedł, żeby dorobić do pensji. Czy jest taka możliwość. Czy lekarz specjalista pracy może wydać taką zgodę.
  odpowiedz na komentarz
 • Opieka nad osobą niepełnosprawną podczas wyjazdu
  Marta
  16.06.2018, 16:22
  Mam pytanie dotyczące wyjazdu jako opiekun z osobą niepełnosprawną za granicę. Moja mama ma I grupę i chciałaby wyjechać na pielgrzymkę do Włoch, nie pracuje. Ja pracuję, czy mogę wziąć opiekę od lekarza na mamę na czas wyjazdu i jechać z nią jako opiekun? Proszę o informację.
  odpowiedz na komentarz
 • nie rozumiem tego
  ewa pilat
  09.05.2018, 18:52
  trzy osoby niepełnosprawne z grupa umiarkowana zostaly zatrudnione w styczniu, dwie w kwietniu dostaly dodatek do wynagrodzenia po 400 zloty a dlaczego ta trzecia nie otrzymała tego dodatku?
  odpowiedz na komentarz
 • Praca
  Aga
  12.03.2018, 11:26
  Przeglądając tutaj ogłoszenia https://praca.money.pl/ zauważyłam, że wielu pracodawców szuka osób niepełnosprawnych... Ciekawe tylko na ile dlatego, że nas faktycznie potrzebują, na ile z tego względu, że uzyskują różne dotacje... Chociaż może czasami nieważne są pobudki, bo jak firma jest uczciwa, to przynajmniej nie zalega z wypłatami...
  odpowiedz na komentarz
 • Zmiana zakładu pracy o ciągłość świadczeń przy niepełnosprawności umiarkowanej
  Dorota. S
  30.12.2017, 16:55
  Posiadam orzeczenie o niepełnosprawności od listopada 2014 do 31 grudnia 2018 . Od lipca 2017r. pracuję u nowego pracodawcy . Wcześniej został rozwiązany stosunek pracy z końcem marca 2017 w między czasie przebywałam na zasiłku dla bezrobotnych. Kiedy nabywam prawo do urlopu dodatkowego w wymiarze 10 dni. Czy po przepracowaniu roku czy też proporcjonalnie do przepracowanych miesięcy pracy. Zaznaczam że zostałam zwolniona w lutym tego roku a tym samym w 2017r. nie korzystałam z urlopu dodatkowego w wymiarze 10 dni
  odpowiedz na komentarz
 • Slepy zaułek-projekt sprawni w pracy
  bozena
  12.06.2017, 14:50
  Praca w warónkach chronionych jak to rozumiec mam na stałe umiarkowany st. niepełnosprawnosci .20lat ciezko chorowałam i nadal jest nieteges ale dojrzałam na tyle by sie rozejrzec za pracą,opieka nade dziecmi i schorowaną matką nie sposób było podjąc prace teraz gdy mama nie żyje a dzieci oderwane od pępowinny chciałabym zawalczyc o siebie podniesc własną wartosc i ocene .Praca to również pieniądze .Wszakże szczescia nie dają ale życie ułatwiają miec a nie miec.Nie wiem wiec czy na obecnym rynku pracy dla niepełnosprawnych ubiegac sie o swje prawa czy lepiej je zmilczec Praca na pół czy raczej cały etat a może 7 godz? i jak to jest z przekwalifikowaniem .Wszedzie słysze że my niepełnosprawni jestesmy za głupi do poważnych stanowisk i prac bo brak nam kwalifikacji,to co ze szkoleniem? są niby fundusze na integracje ale tak po prawdzie to ktos inny najwiecej korzysta zamiast niepełnosprawnego benifecjenta .Dzis mi sie proponuje sprzątanie lub na zmywak ,zupełna degradacja zawodów,a miało być lżej... włóżmy ten film pomiedzy bajki
  odpowiedz na komentarz
 • cena sprzeciwu
  Inka
  05.03.2017, 12:34
  Jak może się sprzeciwić osoba zależna od innych jeżeli praca jest jej jedynym źródłem utrzymania. Prywatne ZPCH jeżeli nawet stosują wielki mobbing to kto zdrowszy odejdzie i pracuje w zakładzie zwykłym a zostają "zdrowi z orzeczoną niepełnosprawnością" dotąd dokąd wytrzymają. Autentyczni niepełnosprawni / reklama dla funduszu/ robią ponad siły i za grosze. Nigdzie się nie odwołają bo i to co mają stracą, gdyż wymiana takiego pracownika na zdrowszy model to kwestia kilku minut. O traktowaniu mówią do innych a publicznie jak odejdą z tych luksusowych prac. To wogóle nie przypomina dawnych zakładów pracy chronionej. Jest też druga strona medalu. Niepełnosprawni po szkołach specjalnych /z maleńkimi wyjątkami/ nigdzie pracy nie dostaną a po kilku latach już tak się zdegenerują, że nie szukają pracy lecz używek bo ze względu na swoją psychikę są łatwym łupem dla dilerów i alkoholików. Są dla nich narzędziami do wykonywania brudnej roboty pogłębiającej ogólną degenerację. Może jakieś OHP czy inne jednostki dostałyby z PEFRON pomoc i organizowały zaraz po szkole prace choćby tymczasowe aby wciągnąć do pracy tą młodzież. Jak będą mieli kilka-kilkanaście lat bezrobocia to już w większości są na pozycji straconej i społeczeństwo będzie ich utrzymywać. Będą żyć z socjalu, kradzieży czy pasożytując na rodzinie.
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Wspierają nas