Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Wskazania, według których następuje kwalifikowanie do odpowiednich stopni niepełnosprawności

29.08.2003

Nowe rozporządzenie określa także wskazania, według których następuje kwalifikowanie do odpowiednich stopni niepełnosprawności.

Ocena niepełnosprawności dziecka:

Przy ocenie niepełnosprawność dziecka bierze się pod uwagę (Rozporządzenie w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia Dz.U.02.17.162):

 1. przewidywany okres trwania upośledzenia stanu zdrowia
 2. niezdolność dziecka do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, takich jak: samoobsługa, poruszanie się, komunikowanie z otoczeniem, które powodują konieczność zapewnienia mu stałej opieki lub pomocy, w sposób przewyższający zakres opieki nad zdrowym dzieckiem w danym wieku, 
 3. znaczne zaburzenia funkcjonowania organizmu, wymagającego systematycznych i częstych zabiegów leczniczych i rehabilitacyjnych w domu i poza domem.

Do stanów chorobowych, które uzasadniają konieczność stałej opieki lub pomocy dziecku, należą:

 1. wady wrodzone i schorzenia o różnej etiologii prowadzące do niedowładów, porażenia kończyn lub zmian w narządzie ruchu, upośledzające w znacznym stopniu zdolność chwytną rąk lub utrudniające samodzielne poruszanie się, 
 2. wrodzone lub nabyte ciężkie choroby metaboliczne, układu krążenia, oddechowego, moczowego, pokarmowego, układu krzepnięcia i inne znacznie upośledzające sprawność organizmu, wymagające systematycznego leczenia w domu i okresowo leczenia szpitalnego, 
 3. upośledzenie umysłowe, począwszy od upośledzenia w stopniu umiarkowanym, 
 4. psychozy i zespoły psychotyczne, 
 5. zespół autystyczny, 
 6. padaczka z częstymi napadami lub wyraźnymi następstwami psychoneurologicznymi, 
 7. nowotwory złośliwe i choroby rozrostowe układu krwiotwórczego do 5 lat od zakończenia leczenia, 
 8. wrodzone lub nabyte wady narządu wzroku powodujące znaczne ograniczenie jego sprawności, prowadzące do obniżenia ostrości wzroku w oku lepszym do 5/25 lub 0,2 według Snellena po wyrównaniu wady wzroku szkłami korekcyjnymi, lub ograniczenie pola widzenia do przestrzeni zawartej w granicach 30 stopni, 
 9. głuchoniemota, głuchota lub obustronne upośledzenie słuchu niepoprawiające się w wystarczającym stopniu po zastosowaniu aparatu słuchowego lub implantu ślimakowego.

Przy kwalifikowaniu do znacznego stopnia niepełnosprawności bierze się pod uwagę skutki naruszenia sprawności organizmu powodujące:

 1. niezdolność do pracy - czyli całkowitą niezdolność do wykonywania pracy zarobkowej z powodu fizycznego, psychicznego lub umysłowego naruszenia sprawności organizmu; 
 2. konieczność sprawowania opieki - co oznacza całkowitą zależność osoby od otoczenia, polegającą na pielęgnacji w zakresie higieny osobistej i karmienia lub w wykonywaniu czynności samoobsługowych, prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz ułatwiania kontaktów ze środowiskiem;
 3. konieczność udzielania pomocy, w tym również w pełnieniu ról społecznych - co oznacza zależność osoby od otoczenia, polegającą na udzieleniu wsparcia w czynnościach samoobsługowych, w prowadzeniu gospodarstwa domowego, współdziałania w procesie leczenia, rehabilitacji, edukacji oraz w pełnieniu ról społecznych właściwych dla każdego człowieka, zależnych od wieku, płci, czynników społecznych i kulturowych.

Przez długotrwałą opiekę i pomoc w pełnieniu ról społecznych rozumie się konieczność jej sprawowania przez okres powyżej 12 miesięcy.

Przy kwalifikowaniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności bierze się pod uwagę skutki naruszenia sprawności organizmu powodujące:

 1. czasową pomoc w pełnieniu ról społecznych (konieczność udzielenia pomocy danej osobie w okresach wynikających ze stanu zdrowia), 
 2. częściową pomoc w pełnieniu ról społecznych, przy wystąpieniu co najmniej jednej okoliczności: konieczność udzielania wsparcia w czynnościach samoobsługowych, w prowadzeniu gospodarstwa domowego, współdziałania w procesie leczenia, rehabilitacji, edukacji oraz w pełnieniu ról społecznych właściwych dla każdego człowieka, zależnych od wieku, płci, czynników społecznych i kulturowych

Przy kwalifikowaniu do lekkiego stopnia niepełnosprawności bierze się pod uwagę kryteria naruszonej sprawności organizmu powodujące:

 1. istotne obniżenie zdolności do wykonywania pracy, czyli naruszoną sprawność organizmu powodującą ograniczenia w wykonywaniu pracy zarobkowej znacznie obniżające wydajność pracy na danym stanowisku w porównaniu do wydajności, jaką wykazują osoby o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną; 
 2. ograniczenia w pełnieniu ról społecznych, czyli trudności doświadczane przez osobę zainteresowaną w relacjach z otoczeniem i środowiskiem według przyjętych norm społecznych, jako skutek naruszonej sprawności organizmu.

Możliwość kompensacji tych ograniczeń oznacza wyrównywanie dysfunkcji organizmu spowodowanej utratą lub chorobą narządu odpowiednio przez przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Przy kwalifikowaniu do odpowiednich stopni niepełnosprawności bierze się pod uwagę zakres naruszenia sprawności organizmu spowodowany przez:

 1. upośledzenie umysłowe począwszy od upośledzenia w stopniu umiarkowanym; 
 2. choroby psychiczne, w tym:
  a)  zaburzenia psychotyczne,
  b)  zaburzenia nastroju począwszy od zaburzeń o umiarkowanym stopniu nasilenia,
  c)  utrwalone zaburzenia lękowe o znacznym stopniu nasilenia,
  d)  zespoły otępienne;
 3. zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu, w tym:
  a)  trwałe uszkodzenie czynności ruchowej jednego lub obu fałdów głosowych,
  b)  częściowa lub całkowita utrata krtani z różnych przyczyn,
  c)  zaburzenia mowy spowodowane uszkodzeniem mózgu - wyższych ośrodków mowy,
  d)  głuchoniemota, głuchota lub obustronne upośledzenie słuchu niepoprawiające się w wystarczającym stopniu po zastosowaniu aparatu słuchowego lub implantu ślimakowego;
 4. choroby narządu wzroku, w tym wrodzone lub nabyte wady narządu wzroku powodujące ograniczenie jego sprawności, prowadzące do obniżenia ostrości wzroku w oku lepszym do 0,3 według Snellena po wyrównaniu wady wzroku szkłami korekcyjnymi lub ograniczenie pola widzenia do przestrzeni zawartej w granicach 30 stopni;
 5. upośledzenia narządu ruchu, w tym:
  a)  wady wrodzone i rozwojowe narządu ruchu,
  b)  układowe choroby tkanki łącznej w zależności od okresu choroby i stopnia wydolności czynnościowej,
  c)  zapalenie stawów z towarzyszącym zapaleniem stawów kręgosłupa w zależności od stopnia wydolności czynnościowej,
  d)  choroby zwyrodnieniowe stawów w zależności od stopnia uszkodzenia stawu,
  e)  choroby kości i chrząstek z upośledzeniem wydolności czynnościowej,
  f)   nowotwory narządu ruchu,
  g)  zmiany pourazowe w zależności od stopnia uszkodzenia i możliwości kompensacyjnych;
 6. epilepsja w postaci nawracających napadów padaczkowych spowodowanych różnymi czynnikami etiologicznymi lub wyraźnymi następstwami psychoneurologicznymi;
 7. choroby układu oddechowego i krążenia, w tym:
  a)  przewlekłe obturacyjne i ograniczające, zakaźne choroby płuc prowadzące do niewydolności oddechowej,
  b)  nowotwory płuc i opłucnej, prowadzące do niewydolności oddechowej,
  c)  wrodzone i nabyte wady serca, choroba niedokrwienna serca, kardiomiopatie, zaburzenia rytmu serca z zaburzeniami hemodynamicznymi kwalifikującymi co najmniej do II stopnia niewydolności serca według Klasyfikacji NYHA,
  d)  nadciśnienie tętnicze z powikłaniami narządowymi,
  e)  miażdżycę zarostową tętnic kończyn dolnych począwszy od II stopnia niedokrwienia kończyn według Klasyfikacji Fontaine'a,
  f)  niewydolność żył głębokich z powikłaniami pod postacią zapaleń i długotrwałych owrzodzeń;
 8. choroby układu pokarmowego, w tym:
  a)    choroby przełyku powodujące długotrwałe zaburzenia jego funkcji,
  b)    stany po resekcji żołądka z różnych przyczyn z licznymi powikłaniami,
  c)    przewlekłe choroby jelit o różnej etiologii, powikłane zespołem złego wchłaniania,
  d)    przewlekłe choroby wątroby o różnej etiologii w okresie niewydolności wątroby,
  e)    przewlekłe zapalenie trzustki wymagające długotrwałej farmakoterapii,
  f)    nowotwory układu pokarmowego;
 9. choroby układu moczowo-płciowego, w tym:
  a)    zaburzenia czynności dróg moczowych prowadzące do niewydolności nerek,
  b)    choroby nerek o różnej etiologii prowadzące do ostrej lub przewlekłej mocznicy,
  c)    wielotorbielowate zwyrodnienie nerek typu dorosłych,
  d)    nowotwory złośliwe układu moczowego i narządów płciowych;
 10. choroby neurologiczne, w tym:
  a)  naczyniopochodny udar mózgu przemijający, odwracalny, dokonany, prowadzący do okresowych lub trwałych deficytów neurologicznych o różnym stopniu nasilenia,
  b)  guzy centralnego układu nerwowego w zależności od typu, stopnia złośliwości, lokalizacji i powstałych deficytów neurologicznych,
  c)  pourazowa cerebrastenia i encefalopatia,
  d)  choroby zapalne ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego prowadzące do trwałych deficytów neurologicznych,
  e)  choroby układu pozapiramidowego w zależności od stwierdzanych objawów neurologicznych,
  f)  choroby rdzenia kręgowego,
  g)  uszkodzenia nerwów czaszkowych i obwodowych o różnej etiologii; 
 11. inne, w tym:
  a) choroby narządów wydzielania wewnętrznego o różnej etiologii, wywołane nadmiernym wydzielaniem lub niedoborem hormonów w zależności od stopnia wyrównania lub obecności powikłań narządowych, pomimo optymalnego leczenia,
  b) choroby zakaźne lub zespoły nabytego upośledzenia odporności w zależności od fazy zakażenia,
  c) przewlekłe wielonarządowe choroby odzwierzęce w II i III okresie choroby zależnie od zmian narządowych,
  d) choroby układu krwiotwórczego o różnej etiologii w zależności od patologicznych zmian linii komórkowych szpiku w procesie hemopoezy,
  e) znacznego stopnia zeszpecenia powodujące stałe ograniczenia w kontaktach międzyludzkich, jak i pracy zawodowej.

Opracowanie: Anna Jastrzębska

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • Beata
  Beata Pijanowska
  20.09.2020, 18:03
  Dzień dobry. Mój mąż ma 60 lat od kilku miesięcy cierpi mocno na nogi leczył się w poradni rodzinnej, lekami przeciw bólowymi i przeciw zapalnymi.Jednak od kilku miesięcy sytuacja się pogorszyła można powiedzieć że nie może prawie chodzić. Udałam się wraz z mężem do ortopedy który zadziwił się jak mąż wogule funkcjonuje i skierował męża na operację obu stawów biodrowych po obejrzeniu płyty CD stwierdził że jest to zwyrodnienie 4stopnia i tylko i wyłącznie operację pozwolą pozbyć się bólu i przywrócić normalnie funkcjonować. Czy mąż może starać się o stopień niepełnosprawności i jaki powinien dostać.Bardzo dziękuję za odpowiedź
  odpowiedz na komentarz
 • WODONERCZE I POWIEKSZONE KIELICHY I MOCZOWODY U 2 LATKA
  ANIA
  24.05.2020, 01:28
  WITAM MOJ SYNEK URODZIL SIE Z WADA W.WYMIENIONA .DOSTAL ORZECZENIE Z PUNKTAMI 5,6,7,8,.WE WRZESNIU KONCZY MU SIE ORZECZENIE CZY JA MOGE WYSTAPIC O JEGO PRZEDLUZENIE . ZAZNACZE ZE DZIECKO MA W OBECNEJ CHWILI DWA LATA
  odpowiedz na komentarz
 • Katarzyna Plitt
  Kasia
  12.05.2020, 20:48
  Czy dziecko mając wadę wzroku nosząc okulary +1.5 +1.5 i ma zeza. Jest pod opieką kardiologa bo ma szmery na sercu. Jest w poradni metabolicznej hematologicznej kardiologiczna laryngologiczna alergiczne. Ma opóźniony rozwój mowy . Mamy wizytę jeszcze u psychologa i w genetycznej mogę starać się o niepełnosprawność.
  odpowiedz na komentarz
 • Wada rozwojowa OUN
  Ania
  17.02.2020, 22:43
  Witam mój syn ma 3,5lat na początku miał orzeczenie o niepełnosprawności ze względu na niedowład lewej kończyny dolnej po wyjściu ze szpitala po rezonans magnetyczny wyszło mu że ma wada rozwojowa OUN stereotypie ruchowe malformacje rozwojowe oraz lekki niedowład lewej kończyny górnej w kwietniu stajemy na komisję czy należy nam się dalej orzeczenie wraz z punktem 7i8 ?
  odpowiedz na komentarz
 • Wada wrodzona serca
  Paula
  13.02.2020, 12:23
  Składałam wniosek do powiatowe zespołu D.s. niepwlnosprawnosci otrzymałam stopień lekki, po odwołaniu do wojewódzkiego zabrali mi całkowicie czy jest to możliwe? Jestem w szoku jak traktują ludzi chorych nawet w orzecznictwie
  odpowiedz na komentarz
 • Wadą układu moczowego oraz zaćma wrodzona
  Sandra
  02.02.2020, 10:29
  Witam ,moja córka ma złożona wadę układu moczowego oraz wadę wzroku zaćme prswostronną czy przysługuje jej orzeczenie ?
  odpowiedz na komentarz
 • Brak śledziony
  Ada Mroczka
  13.01.2020, 17:54
  Mam pytanie czy brak śledziony poprzez ciężkie pobicie kwalifikuje mnie do grupy inwalidzkiej i o jakiej mowa
  odpowiedz na komentarz
 • Sjogren i zespół Raynauda
  Magdalena
  01.02.2019, 17:54
  Czy to kwalifikuje do zaliczenia niepelnosprawnosci
  odpowiedz na komentarz
 • Aganezja nerki
  Wiola
  11.07.2018, 21:29
  Witam serdecznie! Moja córka urodziła sie z jedna nerka (sprawna) Czy mogę sie starać o stopień niepełnosprawności
  odpowiedz na komentarz
 • Przeszczep nerki jaki stopień niepełnosprawności u dziecka po 16 roku życia
  monika_kus
  14.11.2017, 14:04
  Córka ma 16 lat do tego czasu miałam na nią zasiłek opiekuńczy ,ponieważ zrezygnowałam z pracy żeby się nią opiekować i być w szpitalu, leczy się od 4 lat na chorobę genetyczną nefronoftyzę , trzy miesiące temu miała przeszczep nerki i nie dostałam orzeczenia o stopniu znacznym co by mnie upoważniało do pobierania zasiłku tylko umiarkowany .Mam pytanie czy mam szanse po odwołaniu na uzyskanie stopnia znacznego
  odpowiedz na komentarz
 • wada wymowy
  Monika
  05.11.2017, 19:22
  Witam mam dziecko 4.5 letniego synka ma wade wymowy czy mozemy sie starac o orzeczenie o niepelnosprawnosci .
  odpowiedz na komentarz
 • Kilka różnych chorób a orzeczenie
  Dorota
  02.11.2017, 11:02
  Witam Jestem po skręconym odcinku szyjnym kręgosłupa po wypadku samochodowym, odczuwam w dalszym ciągu bóle, głowy, kręgosłupa drętwienie kończyn, mam 1cm naczyniaka przy kręgoslupie, refluks żołądka, hashimoto, na które leczę się od 10 lat, boreliozę od kilku miesięcy, obecnie po antybiotykoterapii i częściowy niedosłuch jednego ucha. Czy mam szansę otrzymać orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Być może z jednym schorzeniem mogłabym w miarę funkcjonować, ale po połączeniu wszystkich chorób jest mi naprawdę bardzo ciężko żyć i pracować. Po pracy jestem tak wykończona, ze muszę się kłaść na 2-3 godziny do łóżka, bio nic nie jestem w stanie zrobić z przemęczenia. Czy otrzymam umiarkowany stopień niepełnosprawności?? Z góry dziękuję za odpowiedź
  odpowiedz na komentarz
 • Złuszczenie głowy kości udowej śrubą kaniulowaną
  Anna
  04.09.2017, 18:24
  Witam moja córka ma prawie 9 lat i 10 m-cy temu miała (nieurazowe) złuszczenie kości udowej nogi prawej,Ma wkręconą śrubę którą niewiadomo jak ďługo będzie do tego w każdej chwili może być to samo z drugą, Czy mamy szansę starać się o jakąś pomoc gdzie? i z kąd? Bardzo proszę o odpowiedź a zarazem pomoc z góry dziekuje
  odpowiedz na komentarz
 • Autoimmunologiczne zapalenie wątroby
  Dora
  31.08.2017, 13:20
  Czy jest ktoś tutaj z orzeczeniem na azw?
  odpowiedz na komentarz
 • wada wymowy rozległy rozstrzep podniebienia
  Kinga
  25.08.2017, 13:50
  witam , jestem dorosłą osobą mam 21 lat i mam niewyraźną mowę od dziecka miałam operację ale mało co pomogło dostałam orzeczenie o niepełnosprawnosc tylko nie wiem jaka mi grupa przystługuje bo muszę czekać do 2 tyg wydanie muszę mieć orzeczenie bo potrzebuje do pracy
  odpowiedz na komentarz
 • wada wrodzona stawu biodrowego
  Kasia
  28.07.2017, 15:01
  Witam, mam pytanie. córka urodziła się z obustronna dysplazją st biodrowych. Prawe bioderko nastawiło się natomiast co do lewego lekarz orzekł że jest to wada wrodzona stawu biodrowego zmieniając kwalifikację z dysplazji rozwojowej. Orzecznik odrzucił nasz wniosek o przyznanie orzeczenia pomimo że dziecko zostało zakwalifikowane do leczenia operacyjnego po 2 roku życia? Proszę o komentarz
  odpowiedz na komentarz
 • Wada ukladu moczowego
  Magda Sz.
  04.07.2017, 14:30
  Witam jestem mamą 8 miesięcznej dziewczynki dziecko ma wrodzoną wadę układu moczowego. Jest po operacji usunięcie części nerkii moczowod. Do leczenia ma jeszcze refluks moczowy i zaburzenia korelacji zwieracz wypieracz. Otrzymalo orzeczenie: Dziecko zalicza się do osób niepełnosprawnych z uzasadnieniem na podstawie analizy dokumentów medycznych oraz przeprowadzonego badania i oceny stwierdza się że wada wrodzona powoduje konieczność stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie lecznia rehabilitacji i edukacji. Mam pytanie o jakie zasiłki mogę się starać dla dziecka bo mi jako opiekunowi raczej nic nie przysługuje.
  odpowiedz na komentarz
 • wada wzroku
  Dorota.J.
  25.06.2017, 15:47
  Witam córka ma wade wzroku nosi szkła +5,5 OL , +4,5 OP do tego ma astygmatyzm czy nalezy jej sie stopień niepełnoisprawności??
  odpowiedz na komentarz
 • stopa kosnko szpotawa u 15miesiecznego dziecka
  mama_m
  07.06.2017, 12:14
  Witam, Moje dziecko urodziło się z lewa stopa końko-szpotawa. Jest leczone od wyjścia ze szpitala do dnia dzisiejszego. Staraliśmy się o stopień niepełnosprawności dla małego i otrzymaliśmy odpowiedz . Symbol 05-r . Przyznano nam punkt 5,6 i 8. uzasadnienie : po zapoznaniu się z materiałem dowodowym w sprawie ,tj.historia choroby oraz na podstawie badania i wywiadu stwierdza się naruszona sprawność organizmu dziecka wymagająca konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia , rehabilitacji i edukacji. Proszę o pomoc czy jest sens odwoływać się ? czy mały dostanie jeszcze jakiś stopień? dlaczego nie przyznali punktu 7. skoro potrzebuje opieki całodobowej . rehabilitacja w domu. rehabilitacja w placówkach z czym wiąże się dojazd do miejsca i czas spędzony tj 2 tygodnie codziennie. noszenie szyny w ciągu dnia i w nocy. proszę o pomoc.
  odpowiedz na komentarz
 • Skaza krwotoczna
  eedd
  05.05.2017, 14:02
  Witam mam pytanie u dziecka zdiagnozowano skaze krwotoczana, czy ta jednostka chorobowa kwalifikuje sie do uzyskania orzeczenia o niepelnosprawnosci?
  odpowiedz na komentarz
 • Wadą serca
  Jaaaq
  20.04.2017, 14:46
  Witam jaki stopień u czy wogole przysługuje corce ma wrodzona niedomykalność zastawki mitralnej dwudzielnej ,zwężona zastawkę aortalna obesercacha w stenoze ma 4 latka .Często choruje na układ oddechowy.i moczowy.kwalifikuje się?
  odpowiedz na komentarz
 • Utrata całkowita wzroku
  Marek Koczy
  12.04.2017, 07:47
  Córka jest po operacji gruczolaka przysadki mózgowej. Całkowicie utraciła wzrok, ma niedowład lewej strony. Jeszcze sześć tygodni będzie rehabilitowana w szpitalu a potem powrót do domu. Proszę o pomoc. Co mam robić dalej. Jak zapewnić jej opiekę, rehabilitację. W tej chwili mam pustkę w głowie i ręce opadły. Ja mam 70 lat, ona 42.
  odpowiedz na komentarz
 • jaka grupa przysługuje 16 latkowi z cukrzycą typu I
  danuta kupka
  15.12.2016, 00:03
  j.w.
  odpowiedz na komentarz
 • wrodzona wada serca
  justyna
  28.10.2016, 13:22
  Syn ma 8 lat ma ciezka wrodzona wade serca dekstrokardia.przelozenie wielkich pni tetniczych.dwunaplywowa lewa komora.hipoplastyczna prawa komora.ubytek w przegrodzie miedzykomorowej i miedzyprzedsionkowej.do 2015 roku syn mial znaczny stopien niepelnosprawnosci ale od 2015 po kolejnej komisji zostal zmieniony na umiarkowany niepelnosprawnosc syna datuje sie od urodzenia stan zdrowia sie nie polepszyl ani nie ulegl pogorszeniu syn nadal przyjmuje te same leki 2* dziennie.wymaga badania saturacji krwi i cisnienia 3* dziennie a takze ciaglych wizyt u lekarzy oprucz kardiologa jest jeszcze neurolog a mimo to nawet sad nie przyznal mi swiadczenia gdyz stwierdzil ze moje dziecko wymaga pomocy w takim samym stopniu jak kazde zdrowe dziecko w jego wieku mimo tego ze jest mocno ograniczony wysilkowo .
  odpowiedz na komentarz
 • Celiakia
  Mama Ołowii
  02.09.2016, 11:21
  Czy kwalifikuje sie do choroby z grupa inwalidzka?
  odpowiedz na komentarz
 • Wzrok ślepota w lewym oku brak widzenia przestrzennego
  Jacek Gryga
  07.08.2016, 17:31
  Chodzi o brak widzenia przestrzennego, przez ślepotę oka lewego czy przysługuje mi stopień niepełnosprawności o symbolu 0P2
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Sonda

Gdzie przede wszystkim powinny być miejsca umożliwiające zmianę pieluchomajtek i wykonanie innych czynności higienicznych dorosłym, niesamodzielnym osobom z niepełnosprawnością?

Biuletyn

Wspierają nas