Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zasiłki stałe i celowe

30.10.2014
Autor: Edyta Gałęza, fot.: Veselina Skumova, www.sxc.hu
Źródło: Integracja 4/2009, MRPiPS, aktualizacja: Beata Dązbłaż, 16.01.2017

Jeżeli jesteś bez środków utrzymania, nie widzisz – na razie – szans na aktywność zawodową w celu poprawienia swojej sytuacji ekonomiczno-socjalnej, możesz zwrócić się po wsparcie do Ośrodka Pomocy Społecznej.

AKTUALIZACJA: 16.01.2017

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej (minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, wojewodowie) i samorządowej (marszałkowie województw, starostowie na poziomie powiatów) oraz wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) na poziomie gmin. Realizując zadania pomocy społecznej współpracują oni, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem katolickim, innymi Kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Kryterium przyznawania świadczeń z pomocy społecznej jest: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudność w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm, narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna.

Kobieta w poczekalni. Fot.: Veselina Skumova/www.sxc.hu

Kiedy można otrzymać zasiłek?

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z wyżej wymienionych okoliczności lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej. Od 1 października 2015 r. dla osoby samotnie gospodarującej jest nim dochód nie przekraczający kwoty 634 zł, natomiast dla osoby w rodzinie – kwota 514 zł. Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć kwoty uprawniające do zasiłków okresowego i celowego.

Pomoc społeczna w internecie:

RODZAJE ZASIŁKÓW

Zasiłek stały

Jest to świadczenie obligatoryjne przysługujące na podstawie art. 37 Ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe, i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego. Zasiłek stały ustala się w wysokości:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 604 zł miesięcznie;
 • w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, zasiłek stały nie przysługuje.

Uwaga!

Od 1 stycznia 2017 osoby z niepełnosprawnością, które oczekują na wydanie orzeczenia, a uprawnione są do pobierania zasiłku stałego z ośrodka pomocy społecznej mogą go otrzymać już od miesiąca wystąpienia z wnioskiem o ustalenie stopnia niepełnosprawności. W okresie oczekiwania na orzeczenie przysługuje im także zasiłek okresowy.

Zmiana zakłada, że osoba, która nie ma ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, a złoży wniosek o zasiłek stały wraz z wymaganą dokumentacją i potwierdzeniem złożenia wniosku o wydanie orzeczenia, otrzyma zasiłek wstecz, od daty wystąpienia z wnioskiem o ustalenie stopnia niepełnosprawności.

Oczekując na wydanie orzeczenia, osoba ta może otrzymać zasiłek okresowy, bez składania wniosku, konieczne zaś będzie spełnienie wymogów ustawowych, również dochodowych, do jego otrzymania.

Zasiłek okresowy

Przysługuje zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie;
 • w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

Zasiłek celowy

Jest to świadczenie fakultatywne, przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu:

 • żywności,
 • leków i leczenia,
 • opału,
 • odzieży,
 • niezbędnych przedmiotów użytku domowego,
 • drobnych remontów i napraw w mieszkaniu,
 • a także kosztów pogrzebu.

Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne. Zasiłek ten może być przyznany również w formie biletu kredytowanego.

Zasiłek celowy może być przyznany również w celu realizacji postanowień kontraktu socjalnego. Wówczas może być wypłacany niezależnie od dochodu, przez okres do dwóch miesięcy od dnia, w którym osoba objęta kontraktem socjalnym, w trakcie jego realizacji, stała się osobą zatrudnioną.

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego

Świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną

Świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

Specjalny zasiłek celowy

Świadczenie  może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie odochodach przekraczających kryterium ustawowe – w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny. Świadczenie to nie podlega zwrotowi.

Zasiłek celowy na zasadach zwrotu

Świadczenie to może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku.

Kolejka do okienka. Fot.: www.sxc.hu

WAŻNE

Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej są zobowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał świadczenie, o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń.

Ze świadczeń podlegających egzekucji cywilnej i administracyjnej wyłączone są świadczenia z pomocy społecznej. Dotyczy to świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, świadczeń wypłacanych z Funduszu Alimentacyjnego, dodatków rodzinnych, pielęgnacyjnych, porodowych i dla sierot zupełnych.

Jeżeli osoba uprawniona nie będzie odbierać świadczeń przez kolejne dwa miesiące, Ośrodek Pomocy Społecznej wstrzyma ich wypłatę. Jednocześnie będzie miał obowiązek wszczęcia postępowania wyjaśniającego. Dotyczy to np. sytuacji, kiedy osoba wyjeżdża za granicę, a o tym nie informuje, lub podejmuje pracę.


Kwestiami dotyczącymi pomocy społecznej zajmuje się w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Departament Pomocy i Integracji Społecznej
Adres Ministerstwa: ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, tel. Informacji dla Obywatela w MRPiPS: 222 500 108
www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/system-pomocy-spolecznej-w-polsce/


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz.163 ze zmianami).


AKTUALIZACJA: 16.01.2017

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • Zasiłek stały
  Bartek
  26.06.2020, 03:45
  Zasiłek stały z nipelnosprawnoscia umiarkowaną. Pobierałem zasiłek stały przyznany mi z miasta stołecznego Warszawy który otrzymuje co trzy lata mam polineuropatię toksyczną uszkodzenie nerwów kończyn dolnych mieszkam z żoną która w tej chwili nie pracuje, powiedziano nam jak weźmiemy ślub to mi zasiłek obniża i tak się stało, najlepsze jest to że gmina powiedziała nam jak nie weźmiemy ślubu to moja wtedy partnerka ma się wyprowadzić z mieszkania socjalnego. OPS poinformował mnie jeżeli żona pójdzie do pracy tyle ile zarobi będą mi zabierać z zasiłku czy to będzie 100 zł tyle mi zabiorą z zasiłku jeżeli zarobi więcej niż mój zasiłek zabiorą mi cały gdzie tu jest sprawiedliwość czyli żona ma na mnie pracować leki mi wykupić i inne produkty żebym mógł żyć czy jest takie prawo żeby mi zabrali zasiłek nic nie dostaje z OPS oprócz zasiłku proszę o pomoc
  odpowiedz na komentarz
 • Pomoc
  Anna
  05.03.2020, 20:47
  Witam,od 4 miesięcy jestem bezrobotna A wynajmuje mieszkanie w innym województwie gdyż tu mieszkam od kilku lat tylko bez zameldowania.Czy mogę starac się o jakiś chociaż jednorazowy zasiłek?W tym mieście jest dużo pracy ale są przestoje i w tych miesiącach jest bardzo ciężko.
  odpowiedz na komentarz
 • Bezrobotna
  Agata
  17.04.2019, 23:00
  Dzień dobry jestem osobą bezrobotna i niepełnosprawna i mieszkam z rodzicami bo nie stać mnie na mieszkanie byłam w opiece to mi powiedzieli że mam rodziców niech się mną opiekują. Czy należy mi się zasiłek
  odpowiedz na komentarz
 • zasiłek stały +zasiłek celowy
  lukasz
  06.02.2019, 10:35
  ja mam pytanie , mam zasiłek stały ale moje koszty utrzymania przekraczają kwotę 644zł czy co miesiąc mogę starać się o zasiłek celowy na zakup leków,na dożywianie czy choćby na odzież zimową . Złożyłem podanie do mops w Listopadzie 2018r na dożywianie i na odzież zimową jeszcze nie dostałem odpowiedzi .Zima się kończy . W Poniedziałek byłem w mops i powiedziano mi ze dostanę decyzję w Piątek 8.02.2019 . To skandal moja Pani Prowadząca mówi mi ze zapomniała złożyć decyzji . Złożyła dopiero tydzień temu mnie to nie ratuje co miesiąc muszę wydać 200zł na leki ,300zł wynajęcie pokoju , 250zł spłata zadłużenia zaciągniętego gdy czekałem na przyznanie zasiłku stałego . Moje pytanie brzmi tak czy co miesiąc mogę starać się zasiłek celowy na żywienie i leki , dopłatę do czynszu. Dziękuje prosze pisać na email lukaszrutkow@gmail.com
  odpowiedz na komentarz
 • Renta socjalna
  Sylwia kawiecka
  21.11.2018, 18:29
  Chciałabym się dowiedzieć na czym polega obliczenie renty socjalnej wcześniej otrzymywałam będąc osobą samotną niecałe 600 zł Teraz mając dwójkę dzieci będąc osobą niepełnosprawną ze stopniem umiarkowanym niepracującą czekającą cały czas na operację dostaję renty socjalnej 121 zł czym to jest spowodowane może Dodam jeszcze że mam alimenty na dwoje dzieci po 500 zł na dziecko czyli 1000 zł miesięcznie
  odpowiedz na komentarz
 • mój brat
  27.10.2018, 16:59
  Mój brat miałabyś zasiłek stały 25 kazdego miesiaca a zmarł 23 czy należy się rodzinie po nim zasiłek jeżeli pochowana go siostra a wydatki przekroczyły pochówek
  odpowiedz na komentarz
 • ZASILEK STALY I Z TYTULU UBOSTWA.
  JERRY
  12.09.2018, 21:15
  Dlaczego mam tylko87 pln i 3137 z tyt. Ubostwa. Zona ma rente wypracowana i to jej. Ledwie starca na oplaty i czesc lekow dla niej i dla mnie.
  odpowiedz na komentarz
 • Pomoc od mops
  Paula
  28.04.2018, 19:03
  Pomoc mopsu jedno wielkie oszukanstwo.Nikt tego nie sprawdza do kogo idzie ta pomoc.Od złożenia dokumentów do wypłaty to termin półtora miesiąca w sosnowcu.Doplata do leków 30 zł. A moje leki obowiązkowe miesięcznie kosztują lekko 150 zł. Na wegiel w zimie dostałam 80 zł na cały sezon grzewczy.Więc gdzie i komu ten mops pomaga?
  odpowiedz na komentarz
 • zasiłek na dozywianie specjalistyczne
  Adam bloj
  26.03.2018, 04:56
  Muszę kozystac z diety specjalistyczne ze względu na stan zdrowia o jako zasiłek mam się starac
  odpowiedz na komentarz
 • JAKIE ZAKŁAMANIE
  MAREK SEPETOWSKI
  02.03.2018, 12:44
  DZIWI MNIE TO W TYCH PRZEPISACH A W SZCZEGÓLNOŚCI KRYTERIA DOCHODOWE TU PISZE ŻE SAMOTNIE GOSPODARUJĄCY KRYTERIUM TO 634 ZŁ TO JAK TO SIĘ MA SKORO DOSTAŁEM PISMO OD P. MINISTER ŻE KRYTERIUM SAMOTNIE GOSPODARUJĄCEGO TO 951 ZŁ A W RODZINIE 774 ZŁ A PIELĘGNACYJNY ODLICZA SIĘ OD STAŁEGO ZASIŁKU ...
  odpowiedz na komentarz
 • Zasiłek opiekunczy dla babci (męza)
  Asia
  15.01.2018, 12:29
  Witam, ma pytanie. mieszkam razem z męzem i jego babcia.Posiadam status osoby bezrobotnej poniewaz nie moge podjac pracy bo bacia mojego meza jest osoba lezaca 92 lata i nie nadaje sie do samodzielnej egzystencji. W zamiejscowym mopsie uzyskalam informacje ze nie moge sie starac o zasilek opiekunczy na babcie ponieważ nie jestem wnuczka tylko"żoną wnuka". Bardzo prosze o wyjaśnienie mi tej sytuacji.
  odpowiedz na komentarz
 • Wyrównanie z Mostu z orzecznictwa stopniu znacznym
  Krystyna Kuczyńska
  03.12.2017, 22:12
  Nic nie rozumie i proszę pomóżcie mi mąż mą na orzeczeniu stopień znaczny i ma na źle niepełnosprawność istnieje od 17.10 .2017 r a ustalony stopień niepełnosprawności datuje się od -27.10 .2017 . I Moss powiedział źe wyrówna tylko za miesiąc grudzień nie od daty co jest na orzeczeniu dlaczego jak to jest .
  odpowiedz na komentarz
 • Staly zasilek
  Bozena
  23.11.2017, 12:33
  Czy jak mam stały zasiłek wyrównawczych a wyjechalam za granicę do córki bo miała zagrożona ciążę i zasiłek został wstrzymany czy dostanę wyrównanie za ten okres kiedy mnie nie było w kraju
  odpowiedz na komentarz
 • Iwona
  Iwona
  31.05.2017, 14:14
  Kochani.Czytając wasze posty o opiece społecznej trzęsie mną! Mam to samo .jestem osoba chora do tego samotnie wychowuje dziecko i mieszkam na 12m bez wody łazienki!!!!! Pobieramy zasiłek z GOPS bo znam swoje prawa i wiem jaki zasiłek i w jakiej kwocie mi się należy.W porównaniu z waszymi kwotami jakimi was wspiera opieka jest śmieszna!!! Należą wam się zasiłki okresowe trzeba tylko od lekarza wziasc zaświadczenie o chorobie do tego zasiłek celowy na zakup żywności ubrań czy opału. Poza tym dochodzi do tego dodatek mieszkaniowy Musicie tylko walczyć i postawić się tym nadentym urzedasom co kradną pieniądze przeznaczone dla takich osób jak my!!!! Ja cały czas walczę i będę to robiła do końca. Tego i wam życzę.
  odpowiedz na komentarz
 • O zapomoge do mieszkania
  Aleksandra
  16.04.2017, 13:08
  Witam. Razem z chlopakiem wynajmujemy mieszkanie oplaty 840 zl. Ja nie mam zadnych dochodów. On ma zasilek pielegnacyjny 153 zl. I do maja Alimenty 430zl z Mopsu. Jest w stopniu umiarkowanym niepelnosprawny ma drugo 2 grupe. Czy moze teraz starac sie o zasilek staly? I o dofinansowanie do mieszkania ? Ja nie moge sie starac o zapomoge bo jestem zameldowana gdzie indziej. A skoro 153 zl ma na zycie to z czego ma oplacic dom i zyc z czego. A w zawodzie pracowac juz nie moze.
  odpowiedz na komentarz
 • zasilek staly
  Aga77
  11.04.2017, 15:50
  jestem osoba niepelnosprawna choruje od 4 lat mialam raka szyjki usunieto mi go ,obecnie wykryto guza piersi oprocz tego mam ostra niewydolnosc zylna, łuszczycowe zapalenie stawow, atypowe bole serca dostalam zasilek staly w wysokosci UWAGA !!! 67 zł miesiecznie !!!! z tego mam wykupic leki za okolo 240 zł ma mi rowniez starczyc na dojazdy do lekarzy i szpitali a gdzie zycie?
  odpowiedz na komentarz
 • zasiłek socjalny stały z GOPS-u
  Brygida Delbowska
  02.03.2017, 15:57
  Mąż i ja mamy drugi stopień niepełnosprawności, otrzymywaliśmy z GOPSU-u zasiłki socjalne w wysokości 350 mąż i ja 450.Mieszka z nami syn który ma 28 lat i od niedawna pracuje, jego wynagrodzenie to netto 1400 zł. Mamy zadłuzenie w spółdzielni mieszkaniowej i miesiecznie płacimy 900 zł tz. sym płaci bo my nie mamy z czego. od niedawna zasiłki nam zrzystamy poniewaz córka z nami nie mieszkamiejszyli ja 150 mąz 100 zł. Płacimy za prad około 300 zł . Zameldowanych w naszym mieszkaniu są 4 osoby z czego córka nie pracuje, jest w ciązy i nie jest mężatką, raz pomieszkuje u mnie i raz u swojego chłopaka. GOPS poinformował nas że zmniejszą nam zasiłki docelowe z których tez korzystamy z tego powodu. Jestem po operaci ciężkiej i nie mam siły żeby pracować, mąz ledwo chodzi, problem z biodrami i ciśnieniem, nie widzi na jedno oko, i cukrzyca. Czy należy nam sie stały zasiłek socjalny z GOPS-u? Czy maja prawo odebrac to co jest nam potrzebne na leki które co miesiąc musimy wykupić? Nie stac nas na leczenie prywatne a kolejki do specjalistów sa odległe.Syn tez musi sie utrzymać kupić sobie obuwie , kurtke czy spodnie, jesli zapłaci za mieszkanie 900 zł to zostanie mu 500 zł. Syn do pracy dojezdza rowerem 8 km, przez co czesto choruje. Pomóżcie mi proszę o odpowiedz.
  odpowiedz na komentarz
 • MAM 2 GA GRUPE NA STALE WYKRYLI UMNJE NOWOTWUR A OPS W MICHOWJE PRZYZNAL MI ZASILEK STALY W WYSOKOSCJ 257ZLOTYCH A GDZJE LEKI DOJAZDY DO SZPITALI A ZYCJE CO MAM JESC MARCHEWKE TO JEST PARODJA JDE Z TYM DO PRASY.
  MARIUSZ KOWALCZYK
  27.02.2017, 23:15
  O JAKJEJ POMOCY MUWIMY JAK BYLA OPSADA OPS MICHUW KRADLA LATAMI ZWOLNIONO KILKA OSUB I CISZA ,A DZIS DZJEJE SIE TO SAMO. KTO JEST WINJEN BRAK MI SLUW .PODJOLEM DECYZJE O ZAANGAZOWANJU MEDJUW KURJERA LUBELSKJEGO .NASZE SPRAWY BO MAM NA TO DOKUMENTACJE MEDYCZNA Z WJELU LAT.
  odpowiedz na komentarz
 • głodowy zasiłek
  nikt
  07.02.2017, 11:21
  jak można nazwać zasiłek okresowy w wysokości 140 zł miesięcznie na czynsz i wyżywienie
  odpowiedz na komentarz
 • zasiłek stały z mops
  piotrduszynski
  28.01.2017, 09:58
  sejm w 12-2016,r ustalil od 1-03-2017 zasilek w wysokości=854,zł?
  odpowiedz na komentarz
 • Pomoc po pożarze
  Ilka
  19.01.2017, 08:33
  Witam W sierpniu spalil sie nasz dom doszczetnie.Jedyna pomoc gminy to kontener na śmieci i po 2 miesiacach zasilek po 100zl na osobe.Czy w tej sytuacji naleza sie jakies srodki jednorazowe bo kazdy nas zbywa a przy budowie domu kazdy grosz sie liczy.a wszystko musielismy zdobyc sami nawet dom zastepczy bo proponowany nie mial pradu ogrzewania i byl zalany .
  odpowiedz na komentarz
 • Wyjazd
  Malgorzata Klimczyk
  14.01.2017, 07:44
  Witam,mam pytanie mam corke niepelnosprawna i z tytulu opieki nad nia pobieram zasilki przyznane bezterminowo,w pewnym okresie wyjechalam z nia do starszej corki,ktora mieszka zagranica , powodu jej trudnej sytuacji,zglaszalam ten fakt w urzedzie i zasilki mi wstrzymano bez prawa zwrotu ,czy majac niepelnosprawne dziecko jestem wraz z nim skazana na areszt i utrate zasilkow? Gdzie bym nie byla opieka nad nia jest konieczna
  odpowiedz na komentarz
 • zasilek staly
  babajaga
  06.12.2016, 17:53
  jestem osoba niepelnosprawna choruje od 4 lat mialam raka szyjki usunieto mi go ,obecnie wykryto guza piersi oprocz tego mam ostra niewydolnosc zylna, łuszczycowe zapalenie stawow, atypowe bole serca dostalam zasilek staly w wysokosci UWAGA !!! 67 zł miesiecznie !!!! z tego mam wykupic leki za okolo 240 zł ma mi rowniez starczyc na dojazdy do lekarzy i szpitali a gdzie zycie?
  odpowiedz na komentarz
 • Zasilek na dozywianie
  opieka
  15.11.2016, 07:44
  Chcialbym sie dowiedziec natemat zasilku na dozywianie jakie srodki sa na ta pomoc przyznawane i czy kazdemyu taka pomoc jest przyznawana z tego co wiem to tak ,przeprowadzilem sie z innego miejsca zamieszkania w drugie miejsce poszedlem do opieki spolecznej i nie otrzymuje zasilku na dozywianie juz od kwietnia tego roku czyli 2016 i czy mam szanse na dostanie ich oraz zaleglych srodkow na dozywianie dziekuje zyczliwy polak
  odpowiedz na komentarz
 • pytanie
  adam mucha
  18.10.2016, 21:53
  jestem z żoną w separacji mam drugą grupę inwalidzką czy mi przysługuje zasiłek stały jestem bez środków do życia
  odpowiedz na komentarz
 • Integracjo, pomóż dotrzeć z unikalną wiedzą do osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej
  ekonomista
  14.09.2016, 07:31
  Osoby niepełnosprawne, korzystające z pomocy społecznej, nie dość, że są dyskryminowane poprzez zmniejszanie zasiłków stałych o dodatki mieszkaniowe (i zasiłki pielęgnacyjne), to jeszcze dają sobie wmawiać, że takie jest prawo. Chcą więc aby zmieniono ustawę o pomocy społecznej. Nie wiedzą, że istnieje proste rozwiązanie tego problemu. Mianowicie, w odwołaniu od decyzji administracyjnej albo we wniosku o stwierdzenie niezgodności decyzji z prawem, należy wskazać wszystkie istotne, dotychczas pomijane przepisy prawa. Z uzasadnienia takiego pisma (jakieś 25 stron) powinno wynikać, ze zasiłek stały wypłaca się łącznie z ww. świadczeniami, bez pomniejszania. Są to bardzo niskie kwoty, a grupa osób uprawnionych niewielka około 184.000 w Polsce. Czekają na to rozwiązanie od 12 lat. Integracjo, czy pomożesz naprawić ich sytuację?
  odpowiedz na komentarz
 • Integracjo pomóż zmienić ustawę o Pomocy Społecznej
  dramat
  27.08.2016, 23:48
  niech przestaną odliczać od zasiłku stałego, zasiłek pielęgnacyjny który nigdzie indziej nie jest dochodem, niech nie liczą dodatku mieszkaniowego czy energetycznego, to jest chore, upokarzające. WY jako portal, organizacja pozarządowa powinniście stać na straży naszych praw. Nikt rencistom nie pomniejsza renty o wyżej wymienione, a nam tak, Czym zawiniliśmy? Czemu jesteśmy gorsi? Bo odebrano nam prawo do rent lub nigdy ich nie przyznano ze względu na wyśrubowane przepisy? Także jesteśmy chorzy, niepełnosprawni, także potrzebujemy leków, sprzętów, itp. to dlaczego jesteśmy dyskryminowani?, Zauważcie nasz problem
  odpowiedz na komentarz
 • Żyję poniżej minimum dochodowego bo odmówili mi podniesienia zasiłku stałego, pomimo że dodatek mieszkaniowy zmniejszył się o ok 60zł
  Dramat
  27.08.2016, 23:36
  Odmówiono mi podniesienia zasiłku stałego, dodatek mieszkaniowy uległ zmianie, OPS wydaje decyzje odmowną, uzasadniając że jeśli zmniejszenie dochodu nie przekroczyło 10% to nie podwyższą zasiłku stałego. Dla mnie to kolosalna suma, dodatek mieszkaniowy nie wystarcza na pokrycie całości opłat za mieszkanie, dopłacam, po opłaceniu wszystkich rachunków w okresie letnim zostaje ok 200zł na wszystko, w zimowym na nic nie zostanie, będzie na minusie bo nie starczy nawet na "ogrzewanie własne" Jak tak można upodlić człowieka i skazać na życie poniżej kryterium dochodowego? Może od razu zaproponujmy biedakom komory gazowe, skoro jesteśmy takim obciążeniem dla Państwa. Pomijam to że nie stać mnie na leki, muszę wybrać albo jeść i się umyć albo kupić leki,
  odpowiedz na komentarz
 • Pomoc
  Kasia
  19.08.2016, 08:49
  A jak np wylicza sie sie zasilki a wlasciwie dochod zeby nie przekraczaly minimum np ja przez ostatni rok pobieralam rente rodzinna oprocz tego mam 2 dzieci i jezeli mialam dochod przez ostatni czas to co bedzie ze mna
  odpowiedz na komentarz
 • zasilek
  maria cichocka
  02.08.2016, 08:04
  w polsc jak zwykle pomoc osobom chorym i starszym jest skandaliczna absurd politkow ja mam calkowita niezdolnosc do pracy jestem samotna i mam dotacji 277 a mam doplacac do czynszu 450 zl na prad mam dotacji 11 zl i 73 grosze a doplacac mam 230 zl rozumy poodbieralo poslom i rzadowi osly pacany nieuki niech oblicza ile na jedzenie leki mi zostajezasilku mialam 604 zl i mialam z tego kupic leki porobic doplaty i miec na skromne jedzenie zwolnijcie sie z pracy kanalie niemyslacy urzedasy
  odpowiedz na komentarz
 • Zasiłek stały a zaległości alimentacyjne.
  zbigniew
  11.07.2016, 17:24
  Czy komornik może zająć zasiłek za dług alimentów?
  odpowiedz na komentarz
 • zasiłek stały jest pomniejszany o zasiłek pielęgnacyjny?
  zawsze_eda
  15.05.2016, 09:21
  jestem osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym i MOPS pomniejsza mnie zasiłek stały o zasiłek pielęgnacyjny. Czy zasiłek pielęgnacyjny jest dochodem? Jeżeli tak to jaki jest sens udzielania tego zasiłku?
  odpowiedz na komentarz
 • kto wypłaca każdy z tych zasiłków
  Karolina
  10.03.2016, 12:59
  moje pytanie brzmi. Kto jest odpowiedzialny za wypłatę wyżej wymienionych zasiłków?
  odpowiedz na komentarz
 • siostra chora
  Barbara warchał
  06.02.2016, 09:42
  Witam mam chorą upośledzoną siostrę urodziła 3 dzieci przy sobie w tej chwili ma nie pełno sprawne dziecko 17 letnie z diagnozą upośledzenie umysłowe ona ma na neto 400 zł renty bo ma komorników na syna ma 713 zł opieka przyznała obiady a zap na zak węgla odmowa warunki ma krytyczne co robici
  odpowiedz na komentarz
 • zasilek staly
  Danuta Górcewicz
  08.01.2016, 20:49
  nabyla prawa do zasilku stalego od czrwca 2014r.czy bede miala wyrownanie.stopien umiarkowany niepelnosprawnosc.do tej pory walczyla w sadach.
  odpowiedz na komentarz
 • zasilek staly
  Danuta Górcewicz
  08.01.2016, 20:44
  czy zasilek staly jest wyrownywany.jezei prawa nabyla od czerwca 2014.
  odpowiedz na komentarz
 • pomoc socjalna
  Mariola
  02.12.2015, 17:49
  tato od 2 miesięcy jest na chorobowym i pobiera go w kwocie około 600 zł i to są jego jedyne dochody. Ja mam 17 lat i chodzę do szkoły zawodowej i pobieram wypłatę w wysokości 170 zł. był na komisji i dostał orzeczenie o niezdolności do pracy na okres 2 lat i I grupę inwalidzką. czy należy nam się jakaś pomoc z gminnego ośrodka pomocy społecznej ??
  odpowiedz na komentarz
 • zwrot kosztu za lekarstwa
  Krzysztof Schtancel
  21.10.2015, 18:11
  U biegalem się zwrot za lekarstwa i nie przyznano Mi zwrotu kosztów co Mie znecencilo o dalsze zwroty za lekarstwa w MOPSe Jestem osobom niepełnosprawnym z stanem umiarkowanym ,na jakiej zasadzie Mogę się ubiegać o zwrot kosztów za lekarstwa
  odpowiedz na komentarz
 • czy mogę starac sie
  żaneta
  12.10.2015, 19:19
  Mam pytanie, czy mogę starać się o jakiś zasiłek córka od urodzenia ma wielotorbielowatosc nerki czasami wiZyty musimy opłacać u lekarza. Terminy są tak długie że musimy. Ja mam podejrZenie raka piersi. Mąż pracował ale musiał zrezygnować ponieważ idąc do szpitala ktoś musiał opiekować się dziećmi.
  odpowiedz na komentarz
 • Prosze o porade w sprawie zasiłku specjalnego dla syna
  Ania
  11.06.2015, 16:18
  Witam, mam pytanie syn mój 15 letni ( ma gronkowca złocistego ) Choruje od urodzenia na AZS. W roku ubiegłym pojawiły sie silny stan zapalny skóry, pomomo leczenia masciami i antybiotykami mało skuteczne. Dysponuje wypisami i badaniami oraz dokumentacja od lekarze dermatologa. Syn ma orzeczenie o niepełnosprawnosci do 12. 12 2015 bo tego dnia konczy 16 lat., oraz symbol 07 11- 1. Tylko jest mały problem bo w punkcie 7 ma nie wymaga, natomiast w 8 wymaga. Nasz dochód na 4 osoby wynosi 2, 415,60 wliczjąc dodatek mieszkaniowy, zarobek, zasiłki rodzinne, oraz pielegnacyjne i dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji. Bardzo prosze o pomoc, gdzyż kazda złotówka ma dla mnie znaczenie, a ja musze wybierac.
  odpowiedz na komentarz
 • Zasiłek stały
  Kamila wild
  09.02.2015, 12:42
  Chciałam sie dowiedzieć jak mam zasiłek stały z opieki czy jak męża dochód przekracza to czy opieka ma prawo wziasc ten zasiłek
  odpowiedz na komentarz
 • Zwrot za zakupione leki.
  staruch
  14.11.2014, 16:09
  Dotychczas nie było problemu ze zwrotem pieniędzy za zakupione lekarstwa, lecz od pewnego czasu, po zmianie opiekunek, moja nowa opiekunka zaczęłas żądać wyceny recept. Ponieważ, jak się domyślam dotyczy to nie tylko mnie, chciałbym nagłośnić tą sprawę gdyż, jak mi się wydaje, absurdy w tym kraju zaczynają przekraczać granicę rozsądku. Ma to wyglądać następująco - niepełnosprawny chory musi raz iść do apteki aby apteka na recepcie wypisała i potwierdziła wartość środków leczniczych które figurują na tejże recepcie, następnie zrobić ksero tej recepty, z tą oryginałem i zrobioną kopią udać się do OPS-u aby OPS podjął decyzję czy niepełnosprawny ma prawo do zasiłku celowego, czyli czy OPS może mu przyznać zasiłek na zaordynowane przez lekarz środki medyczne. Następnie, jeżeli OPS wyrazi na to zgodę, oczywiście po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, taki delikwent możę po jakimś czasie otrzymać środki na ten cel. Po nabyciu lekarstw, wystawioną przez aptekę fakturę trzeba dostarczyć do OPS-u, jako potwierdzenie prawidłowego wykorzystania zasiłku celowego. Cała procedura, od strony OPS-u może potrwać nawet ok. 6 tygodni. Poprzednia procedura wyglądała tak: chory kupował lekarstwa za swoje, lub, częściej za pożyczone pieniądze, po czym składał faktury w OPS-ie w celu przyznania zasiłku celowego, czyli zwrotu za nabyte medykamenty. W związku z tą sytuacją widzę kilka problemów: 1 - chory, niepełnosprawny musi zamiast jeden raz, trzy razy odbywać drogę do apteki, 2 - ten sam chory, niepełnosprawny musi zamiast jeden raz, dwa razy odbywać drogę do OPS-u, 3 - lekarze nie wystawiają recept na leki ogólnodostępne typu aspiryna, apap itp., 4 - niepełnosprawny używający na codzień tzw. okularów do czytania już ich nie kupi, tylko będzie zmuszony przez OPS do czekania rok, czy dwa na wizytę u okulisty, 5 - między wyceną recepty, a otrzymaniem zasiłku celowego wiele cen środków medycznych może ulec zmianie, jak będą traktowane wóczas rozbieżności między wyceną recepty, a faktórą? 6 - czas między wyceną recepty, a otrzymaniem zasiłku celowego na na jej realizację dla wielu chorych może być zbyt długi, co by oznaczało że zasiłku celowego nie ma już komu przydzielać. I tu pytania: 1 - do czego służy OPS, czy do pomocy chorym, niepełnosprawnym, czy do utrudniania im życia przez traktowanie jak oszustów recydywistów, nagminnie okradających Polskę? 2 - czy są to wymagania wymyślone tylko przez warszawski OPS w Falenicy, czy jest to akcja ogólnopolska? 3 - czy w związku z koniecznością wymuszonego, kilkukrotnego dodatkowego przemieszczania się chorych, niepełnosprawnych OPS-y będą zwracały, oczywiście w ramach zasiłku celowego, środki wydane na komunikację, a jeżeli tak to jakie dokumenty trzeba będzie dostarczyć do OPS-u? 4 - kto wydał tak idiotyczne zarządzenie i czy taka decyzja nie jest wystarczającym dowodem na zaawansowaną niepełnosprawność umysłową autora?
  odpowiedz na komentarz
 • starałam się o zasiłek celowy na leki dla niepełnosprawnego syna
  Renata
  06.10.2009, 22:57
  i dostałam jednorazowo 100zł bez prawa o staranie się po raz drugi.Przekraczam próg dochodowy,tylko nikogo nie obchodzi,że leczenie syna kosztuje mnie miesięcznie tyle ile wynosi ten próg.Gdyby nie rodzina zginęlibyśmy:((
  odpowiedz na komentarz
 • mam pomysł
  Inka
  06.10.2009, 21:14
  Kiedy my tu sobie piszemy, posłowie właśnie przyznają sobie wyźsze "pensje", pomimo jakiejś dziury budżetowej i kryzysu. Jakoś się nie przejmują...Przedtem też nas lekceważyli, gdy wskaźniki były świetne, a Polska rozwijała się dynamicznie. Zmienić ustawę! Przepisy! Do administratorów portalu - nie bójcie się i przekażcie nasze komentarze komisji legislacyjnej w Sejmie i rządowi. Bo piszemy sobie a muzom.
  odpowiedz na komentarz
 • GDZIE SZUKAĆ POMOCY - NAJLEPIEJ U BOGA
  Jagoda
  02.10.2009, 20:25
  UKOCHANY KRAJ, UMIŁOWANY KRAJ - TAK BRZMIAŁY SŁOWA STAREJ PIOSENKI. NIE WIEM CO ZA IDIOTA JE WYMYŚLIŁ! NIE WIEM CZY ŻYCZYĆ PREZYDENTOWI, PREMIEROWI CZY MINISTROWI ZDROWIA DZIECKA CZY WNUKA CHOREGO NA CUKRZYCĘ, MOŻE WÓWCZAS KTOŚ ZALICZYŁBY INSULINĘ LEVEMIR DO LEKÓW REFUNDOWANYCH. JA MAM W DOMU DWOJE CUKRZYKÓW I CZASAMI ZASTANAWIAM SIĘ CZY MAM SIĘ MODLIĆ O ROZUM DLA RZĄDZĄCYCH CZY O SWOJE ZDROWIE PSYCHICZNE, BO PRZY DWÓCH WYPŁATACH NIE DAJĘ RADY!
  odpowiedz na komentarz
 • WOLE ZDDECHNAC Z GLODU !!!!!!!
  JOANNA
  29.09.2009, 09:58
  Niz udac sie do osrodka "pomocy"!!!! od 2004 walcze by chodzic - jestem po 4 operacjach kregoslupa i wychowuje syna - musial zrezygnowac z nauki by isc do pracy ale i teraz tej zabraklo - zyjemy z mojej renty / przyznawanej okresowo? dziwne ale mam takiego farta/ Poprosilam o pomoc osrodek by pani przysla do mnie bo bylam po 4 operacji i z chodzenia jeszcze nici - wpadla obrazona i przeswietlila do 4 pokolenia no i otrzymalam 300 zl zapomogi /smiech/ i koniec!!!Mam problemy z chodzeniem dziecko dalej nie pracuje ale powiedzial ze woli zdychac z glodu niz tam pojsc - dziwi was pewno ze internet dzial ale to sporadycznie jak babcia sie zlituje nad wnuczkiem i zaplaci - i tak chyba lepiej wyjsc na ulice i zebrac niz tak sie udac
  odpowiedz na komentarz
 • Upokarzające
  27.09.2009, 19:30
  Proszę o poradę tą osobę,która podaje te informacje jako przydatne nam niepełnosprawnym : jak mam przeżyć za 640 zł renty po 30 latach pracy będąc niepełnosprawną, bo do opieki nie mogę się przecież zwrócić o pomoc a jestem skazana tylko na siebie. Zamiast powilać te totalnie bzdurne pseudoprzywileje zorganizujcie chociaż jedną solidną akcję protestującą przeciw łamaniu praw niepełnosprawnych w naszym totalnie obłudnym kraju. Prezenterka w tv za godz. zarabia 40 tyś a nas odsyła się do opieki. To jakiś koszmar, który i po przebudzeniu trwa. Czytam tą stronę i naprawdę nie wiem po co ona istnieje.
  odpowiedz na komentarz
 • Dyskminacja NIEPEŁNOSPRAWNYCH w POLSCE JEST NADGMINE?
  cukrzyk typu 2
  27.09.2009, 10:50
  RZĄD POZWALA OKRADAĆ INWALIDÓW.Różne CENY LEKU REFUDOWANEGOn.p. INSULINA KOSZTUJE RÓŻNIE APTEKACH 3.20-46ZŁ TAKA CENA ZA^TWERDZONA ZOSTAŁA PRZEZ MINISTRA ZDROWIA WIDEŁKI CENOWE. CZYLI RZĄD I POSŁOWIE TOLERUJĄ OKRADNIU INWALIDÓW. LEKI PO NISKIM RYCZAŁCIE BARDZO TRUDNO DOSTAĆ n.p. WARSZAWIE 4 , WROCŁAWIU 5 POZNANIU 4 APTEKI I INWALIDA DOSTAJE WYSZĄ RENTE JAK KUPUJE PO CENACH MAXMIUMKTO ŁAMIE KONSTYTUCJE I DYSKMINUJE NIEPEŁNOSPRAWYCH W POLSCE RZĄD I POSŁOWIE INWALIDZI POSŁOWIE NIEMAJĄ PRZEBICA SEJMIE?
  odpowiedz na komentarz
 • Idzie zima nie wiem za co kupie wegiel
  samotny
  26.09.2009, 01:19
  Pani z opieki społecznej powiedziła ze nie dostane pięniedzy na węgiel bo nie maja funduszy,komornk wszedł mi na rentę za niepłacone mieszkanie bo nie stac mnie na opłacanie,mam całkowita niezdolnośc do pracy jak życ i wyjsc z pętli zadłuzenia chyba sie tylko powiesic.
  odpowiedz na komentarz
 • Uwaga do autorki artykułu
  nioepełnosprawny
  25.09.2009, 17:47
  sugerowałbym Pani większą rzetelność zawodową pisząc art.skierowany do niepełnosprawnych. Oni i tak przez swoje państwo i OPS-y traktowani są jak bydło. Moja uwaga dotyczy m.in. zasiłku okresowego. Wprowadzono też dodatkową zasadę ustalającą minimalną kwotę zasiłku jako określony procent różnicy pomiędzy kryterium dochodowym a dochodem osoby lub rodziny. W roku 2008 (i w latach kolejnych) procent ten wynosi: - w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, - w przypadku rodziny – 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny. Ta zasada to gwarancja wypłacenia 50% zasiłku okresowego. Jednak gmina (instytucja przyznająca świadczenia czyli ośrodek pomocy społecznej), może też oczywiście wypłacać zasiłek w wysokości 100%. Może nawet zwiększyć kwoty zasiłku okresowego, przyjmując uchwałę (uchwałę rady gminy/ miasta), jeśli znajdzie w swoim budżecie środki na to zwiększenie.Przeoczenie tak ważnej dla nich informacji było wypadkiem przy pracy?
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Sonda

Czy Twoim zdaniem dzieci powinny wrócić do szkoły we wrześniu?

Biuletyn

Wspierają nas