Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Przyznawanie renty socjalnej

07.10.2004

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

z dnia 26 września 2003 r.

w sprawie przyznawania renty socjalnej

(Dz.U.03.170.1656)

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. Nr 135, poz. 1268) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:
1) wzór wniosku o przyznanie renty socjalnej;
2) wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku;
3) szczegółowy tryb postępowania w sprawach o przyznanie renty socjalnej;
4) tryb powiadamiania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwanego dalej "Zakładem", oraz organów emerytalno-rentowych o tymczasowym aresztowaniu i odbywaniu kary pozbawienia wolności;
5) wykaz dokumentów potwierdzających prawo do 50 % kwoty renty socjalnej.
§ 2. Wzór wniosku o przyznanie renty socjalnej wraz z instrukcją jego wypełnienia stanowi załącznik do rozporządzenia.
§ 3. Do wniosku o przyznanie renty socjalnej należy dołączyć:
1) zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez. lekarza leczącego, dokumentację medyczną oraz inne dokumenty mające znaczenie dla wydania orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy;
2) zaświadczenie o okresie uczęszczania do szkoły lub szkoły wyższej;
3) zaświadczenie jednostki prowadzącej studia doktoranckie o okresie odbywania tych studiów;
4) zaświadczenie o okresie odbywania aspirantury naukowej;
5) zaświadczenie wydane przez płatnika składek na ubezpieczenia społeczne określające kwotę osiąganego przychodu oraz okres, na jaki została zawarta umowa, l tytułu której osiągany jest ten przychód;
6) zaświadczenie o pobieraniu wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego i o dacie zaprzestania ich pobierania, jeżeli osoba ubiegająca się o rentę socjalną pobiera to wynagrodzenie, zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne, wydane przez wypłacającego wynagrodzenie, zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne;
7) zaświadczenie właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego określające powierzchnięużytków rolnych nieruchomości rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późno zm.21) - w hektarach przeliczeniowych;
8) uwierzytelnioną przez jednostkę organizacyjną Zakładu lub kierownika ośrodka pomocy społecznej, jeżeli kierownik ten składa wniosek o rentę socjalną, kopię dokumentu potwierdzającego okoliczności wymienione wart. 2 pkt 2 lub 3 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej, zwanej dalej " ustawą" .
§ 4. 1. Wniosek o przyznanie renty socjalnej wraz z dokumentami, o których mowa w § 3, składa się do właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się o rentę socjalną jednostki organizacyjnej Zakładu. 
2. Zgoda, o której mowa wart. 11 ust. 2 ustawy, powinna być wyrażona na piśmie lub ustnie do protokołu.
3. Po stwierdzeniu, iż osoba ubiegająca się o rentę socjalną udowodniła okoliczności niezbędne do ustalenia prawa do renty socjalnej, Zakład kieruje tę osobę na badanie przez  lekarza orzecznika w celu wydania orzeczenia o niezdolności do pracy.
4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio w razie ustania prawa do renty socjalnej w związku z upływem terminu ważności orzeczenia i zgłoszenia wniosku o przyznanie renty socjalnej.
5. W decyzji przyznającej rentę socjalną Zakład ustala okres, przez który renta socjalna przysługuje, oraz jej wysokość.
6. W przypadku zbiegu uprawnień osoby ubiegającej się o rentę socjalną z prawem do renty rodzinnej wypłacanej przez organ emerytalno-rentowy, Zakład przesyła decyzję, o której mowa w ust. 5, do tego organu w celu wydania decyzji w sprawie zbiegu uprawnień do świadczeń i wypłaty renty socjalnej w trybie art. 12 ustawy. W takim przypadku decyzja Zakładu zawiera informację o treści art. 12 ust. 3 ustawy.
7. Postępowanie w sprawie renty socjalnej podlega umorzeniu, jako bezprzedmiotowe, jeżeli osoba ubiegająca się o rentę socjalną zmarła przed wydaniem decyzji w sprawie tej renty.
8. W przypadku stwierdzenia braku uprawnień do renty socjalnej Zakład wydaje decyzję odmowną.
§ 5. 1. Osoba mająca ustalone prawo do renty socjalnej oraz dyrektor aresztu śledczego lub zakładu karnego powiadamia pisemnie właściwą jednostkę organizacyjną Zakładu lub organ emerytalno-rentowy o tymczasowym aresztowaniu lub odbywaniu kary pozbawienia wolności, podając datę osadzenia w areszcie lub datę rozpoczęcia odbywania kary pozbawienia wolności.
2. W przypadku ubiegania się o wypłatę 50 % renty socjalnej osoba, o której mowa w ust. 1, do powiadomienia dołącza część V wniosku według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia i podejmuje zobowiązanie, że z kwoty 50 % renty socjalnej będzie dokonywała opłaty z tytułu czynszu lub innych należności za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny.
3. Do wniosku. o którym mowa w ust. 2, należy dołączyć:
1) zaświadczenie zarządcy domu mieszkalnego potwierdzające prawo do lokalu mieszkalnego lub wypis z księgi wieczystej potwierdzający prawo własności nieruchomości;
2) zaświadczenie wydziału ewidencji ludności właściwego urzędu gminy potwierdzające, iż w lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym nie są zameldowane inne osoby.
4. Przy ubieganiu się o zaświadczenia, o których mowa w ust. 3, pomocy udziela administracja aresztu śledczego lub zakładu karnego.
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2003 r.

Załącznik: Wzór wniosku o rentę socjalnąDodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • Renta socjalna
  Kasia
  15.08.2020, 07:52
  Witam serdecznie.. Napiszę w skrócie. Jestem po drugim przeszczepie nerki i odebrali mi prawo do renty. 16 lat pobieralam rentę. Niewiem co robić.
  odpowiedz na komentarz
 • Zasiłek z MOPSu , a 500plus
  Danuta
  27.08.2019, 16:57
  Utrzymuje się z zasiłku stałego z MOPSu, mam 58lat i czy kwalifikuje się do 500plus , stopień uniarkowany
  odpowiedz na komentarz
 • prośba
  żona osoby 62l
  02.10.2017, 15:13
  a co jest z osobami i na jakiej podstawie zabrać chcą zasiłek stały ,z symbolem niepełnosprawności 02-P u osoby 62 let ,na stałym orzeczeniu,z częsciowom pomocy osoby drugiej.w tym jest tesz dziecko 13l niepełnosprawne od urodz .nie chodzi i nie mówi.
  odpowiedz na komentarz
 • Ja mam stopien znaczny czy moge się starać o rente
  Dawid Mikołajek
  19.09.2016, 13:26
  Mam 26 lat jestem głuchy pracuje w zakładzie chronionym 1235zł i jak żyć +153 zasiłku
  odpowiedz na komentarz
 • Czy jak się ma stopień lekki to moze się starać o rentę
  Banach
  09.09.2016, 09:54
  Czy jak się ma stopień lekki to może się starać o rentę
  odpowiedz na komentarz
 • jakie świadeczenie mogę otrzymać mając umiarkowaną niepełnosprawność
  halina polniak
  18.01.2016, 19:51
  nie posiadam żadnych środków do życia z pracy zostałam zwolniona 2lat temu dopuki żyła mama opiekowałam się pnią ale zmarła popadłam w depresje mam orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawości byłam w mpsie ale powiedzieli że mi nic nie przysługuje proszę opomoc
  odpowiedz na komentarz
 • Renta
  Malczak
  20.08.2015, 19:02
  Jestem głucha, urodziłam 74 roku,ani nie mam renta,moja koleżanka każdy renta moje wieku ,niesprawiedliwe, bo jestem rozwód ka skąd mam wiedzieć orzeczenie termin 2004 roku brakuje pół roku wole zmienić ustawa kto urodzin, nie rok np,2004
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Wspierają nas