Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Przyznawanie renty socjalnej

07.10.2004

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

z dnia 26 września 2003 r.

w sprawie przyznawania renty socjalnej

(Dz.U.03.170.1656)

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. Nr 135, poz. 1268) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:
1) wzór wniosku o przyznanie renty socjalnej;
2) wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku;
3) szczegółowy tryb postępowania w sprawach o przyznanie renty socjalnej;
4) tryb powiadamiania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwanego dalej "Zakładem", oraz organów emerytalno-rentowych o tymczasowym aresztowaniu i odbywaniu kary pozbawienia wolności;
5) wykaz dokumentów potwierdzających prawo do 50 % kwoty renty socjalnej.
§ 2. Wzór wniosku o przyznanie renty socjalnej wraz z instrukcją jego wypełnienia stanowi załącznik do rozporządzenia.
§ 3. Do wniosku o przyznanie renty socjalnej należy dołączyć:
1) zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez. lekarza leczącego, dokumentację medyczną oraz inne dokumenty mające znaczenie dla wydania orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy;
2) zaświadczenie o okresie uczęszczania do szkoły lub szkoły wyższej;
3) zaświadczenie jednostki prowadzącej studia doktoranckie o okresie odbywania tych studiów;
4) zaświadczenie o okresie odbywania aspirantury naukowej;
5) zaświadczenie wydane przez płatnika składek na ubezpieczenia społeczne określające kwotę osiąganego przychodu oraz okres, na jaki została zawarta umowa, l tytułu której osiągany jest ten przychód;
6) zaświadczenie o pobieraniu wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego i o dacie zaprzestania ich pobierania, jeżeli osoba ubiegająca się o rentę socjalną pobiera to wynagrodzenie, zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne, wydane przez wypłacającego wynagrodzenie, zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne;
7) zaświadczenie właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego określające powierzchnięużytków rolnych nieruchomości rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późno zm.21) - w hektarach przeliczeniowych;
8) uwierzytelnioną przez jednostkę organizacyjną Zakładu lub kierownika ośrodka pomocy społecznej, jeżeli kierownik ten składa wniosek o rentę socjalną, kopię dokumentu potwierdzającego okoliczności wymienione wart. 2 pkt 2 lub 3 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej, zwanej dalej " ustawą" .
§ 4. 1. Wniosek o przyznanie renty socjalnej wraz z dokumentami, o których mowa w § 3, składa się do właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się o rentę socjalną jednostki organizacyjnej Zakładu. 
2. Zgoda, o której mowa wart. 11 ust. 2 ustawy, powinna być wyrażona na piśmie lub ustnie do protokołu.
3. Po stwierdzeniu, iż osoba ubiegająca się o rentę socjalną udowodniła okoliczności niezbędne do ustalenia prawa do renty socjalnej, Zakład kieruje tę osobę na badanie przez  lekarza orzecznika w celu wydania orzeczenia o niezdolności do pracy.
4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio w razie ustania prawa do renty socjalnej w związku z upływem terminu ważności orzeczenia i zgłoszenia wniosku o przyznanie renty socjalnej.
5. W decyzji przyznającej rentę socjalną Zakład ustala okres, przez który renta socjalna przysługuje, oraz jej wysokość.
6. W przypadku zbiegu uprawnień osoby ubiegającej się o rentę socjalną z prawem do renty rodzinnej wypłacanej przez organ emerytalno-rentowy, Zakład przesyła decyzję, o której mowa w ust. 5, do tego organu w celu wydania decyzji w sprawie zbiegu uprawnień do świadczeń i wypłaty renty socjalnej w trybie art. 12 ustawy. W takim przypadku decyzja Zakładu zawiera informację o treści art. 12 ust. 3 ustawy.
7. Postępowanie w sprawie renty socjalnej podlega umorzeniu, jako bezprzedmiotowe, jeżeli osoba ubiegająca się o rentę socjalną zmarła przed wydaniem decyzji w sprawie tej renty.
8. W przypadku stwierdzenia braku uprawnień do renty socjalnej Zakład wydaje decyzję odmowną.
§ 5. 1. Osoba mająca ustalone prawo do renty socjalnej oraz dyrektor aresztu śledczego lub zakładu karnego powiadamia pisemnie właściwą jednostkę organizacyjną Zakładu lub organ emerytalno-rentowy o tymczasowym aresztowaniu lub odbywaniu kary pozbawienia wolności, podając datę osadzenia w areszcie lub datę rozpoczęcia odbywania kary pozbawienia wolności.
2. W przypadku ubiegania się o wypłatę 50 % renty socjalnej osoba, o której mowa w ust. 1, do powiadomienia dołącza część V wniosku według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia i podejmuje zobowiązanie, że z kwoty 50 % renty socjalnej będzie dokonywała opłaty z tytułu czynszu lub innych należności za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny.
3. Do wniosku. o którym mowa w ust. 2, należy dołączyć:
1) zaświadczenie zarządcy domu mieszkalnego potwierdzające prawo do lokalu mieszkalnego lub wypis z księgi wieczystej potwierdzający prawo własności nieruchomości;
2) zaświadczenie wydziału ewidencji ludności właściwego urzędu gminy potwierdzające, iż w lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym nie są zameldowane inne osoby.
4. Przy ubieganiu się o zaświadczenia, o których mowa w ust. 3, pomocy udziela administracja aresztu śledczego lub zakładu karnego.
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2003 r.

Załącznik: Wzór wniosku o rentę socjalnąKomentarz

  • Renta socjalna
    Kasia
    15.08.2020, 07:52
    Witam serdecznie.. Napiszę w skrócie. Jestem po drugim przeszczepie nerki i odebrali mi prawo do renty. 16 lat pobieralam rentę. Niewiem co robić.

Dodaj odpowiedź na komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin
Prawy panel

Wspierają nas