Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Spektrum autyzmu a prawo jazdy

24.08.2017
Autor: N.

Jak wygląda sytuacja osób ze spektrum autystycznym? Czy mogą zrobić prawo jazdy?

Szanowna Pani,

zadała Pani pytanie związane z tzw. spektrum autyzmu i jego wpływem na otrzymanie prawa jazdy. Jak wiadomo „spektrum autyzmu” to szerokie pojęcie, mówiąc ogólnie: obejmujące różne typy osób o cechach autystycznych, wykazujących odmienne mechanizmy lub przyczyny powodujące trudności rozwojowe i mające często odrębne wymagania wobec środowiska. Wszystkie one charakteryzują się znacznymi zaburzeniami interakcji społecznych i komunikacji.

Posiadanie orzeczonego stopnia niepełnosprawności nie jest przeciwwskazaniem do uzyskania praw do kierowania pojazdami. Kierowcą może być każda osoba niepełnosprawna, bez względu na stopień, o różnych dysfunkcjach lub z łącznie występującymi kilkoma dysfunkcjami, jednakże spełniająca wymagania przewidziane odpowiednimi przepisami.

Należy tu mieć na uwadze przepisy Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. 2017, poz. 978 z późn. zm.). W myśl w art. 3 ww. ustawy kierującym pojazdem może być osoba, która osiągnęła wymagany wiek i jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym oraz spełnia jeden z następujących warunków:

  1. posiada umiejętność kierowania pojazdem w sposób niezagrażający bezpieczeństwu, nieutrudniający ruchu drogowego i nienarażający kogokolwiek na szkodę oraz odpowiedni dokument stwierdzający posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdem;
  2. odbywa w ramach szkolenia naukę jazdy;
  3. zdaje egzamin państwowy.

Osoba niepełnosprawna może być kierującym, jeżeli uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem.

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Sonda

Jak oceniasz wynik wyborów?

Biuletyn

Wspierają nas