Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Sfinansowanie przez PFRON wyjazdu na turnus rehabilitacyjny

26.10.2017
Autor: R.

Chciałem jeszcze uzupełniająco – w ramach drugiego pytania – zapytać o możliwość ubiegania się o sfinansowany pobyt na tzw. turnusach rehabilitacyjnych, czy mnie jako osobie przewlekle i dość ciężko chorej na ChAD przysługuje taki wyjazd finansowany ze środków PFRON? Nigdy nie korzystałem wcześniej z pomocy finansowej PFRON'u. Jestem osobą niepełnosprawną z orzeczeniem ważnym do [do wiad. red.], st. umiarkowany, symbole 05-R, 02-P. Z góry dziękuję za informację zwrotną. Z poważaniem

Szanowny Panie,

turnus oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu. Czas trwania turnusów wynosi co najmniej 14 dni. Turnusy organizuje się wyłącznie na terenie kraju, w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników, w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

Warunkiem uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym jest posiadanie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Osoby niepełnosprawne są kierowane do uczestnictwa w turnusie na wniosek lekarza, pod którego opieką znajduje się ta osoba.

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie, jeżeli przeciętny miesięczny dochód podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

 1. 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
 2. 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

W przypadku przekroczenia ww. kwot dochodu kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony. Jednakże w przypadku uzasadnionym trudną sytuacją materialną lub losową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie ze środków Funduszu uczestnictwa w turnusie tej osoby lub dofinansowanie uczestnictwa jej opiekuna może zostać przyznane bez pomniejszania kwoty dofinansowania pomimo przekroczenia kwot dochodu.

Kwota dofinansowania do uczestnictwa w turnusie przyznana osobie niepełnosprawnej jest przekazywana na rachunek bankowy organizatora turnusu.

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie, pod warunkiem że:

 1. została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje;
 2. w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków Funduszu;
 3. weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej;
 4. wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów;
 5. będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała;
 6. nie będzie pełniła funkcji członka kadry na turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu;
 7. złoży oświadczenie o wysokości dochodu wraz z informacją o liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym;
 8. w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach.

Osobie niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoważnym oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym jej opiekuna, pod warunkiem że:

 1. wniosek lekarza zawiera wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem konieczności pobytu opiekuna;
 2. opiekun:
  1. nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie,
  2. nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby,
  3. ukończył 18 lat lub
  4. ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

Dofinansowanie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie rehabilitacyjnym może być wykorzystane jedynie przez osobę, której zostało przyznane.

Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie składa osobiście lub za pośrednictwem opiekuna albo organizatora turnusów rehabilitacyjnych wniosek o dofinansowanie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie właściwym dla miejsca zamieszkania. Tam też uzyska Pani wzór wniosku oraz wszelkie przydatne informacje dot. turnusów rehabilitacyjnych.

Z poważaniem,

Piotr Wojtewicz, aplikant adwokacki

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas