Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Orzeczenie bez tajemnic. Co oznaczają poszczególne zapisy?

23.11.2017
Autor: Ewa Szymczuk, Centrum Integracja w Warszawie, fot. Chris Baker/Freeimages.com
Różnokolorowe znaki zapytania

Zapewne każdy, kto po raz pierwszy otrzymał orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności zastanawiał się, co wynika z rozmaitych umieszczonych tam zapisów. Na co mają wpływ? Na co należy zwracać szczególną uwagę? Spróbujemy rozwiać wszelkie wątpliwości.

Każde orzeczenie wydane przez miejski lub powiatowy zespół orzekania o niepełnosprawności zawiera pewne stałe elementy. Wszystkie zapisy mogą mieć wpływ na różne aspekty życia. Poniżej tłumaczymy, co oznaczają kolejne rubryki.

Dane adresowe zespołu, w którym wydane zostało orzeczenie

Należy sprawdzić, czy ww. dane są wpisane i czy na formularzu jest pieczątka zespołu. Brak informacji czy pieczątki może okazać się problemem w czasie załatwiania formalności lub przy konieczności okazywania orzeczenia przed rozmaitymi urzędami.

Daty: wydania orzeczenia oraz złożenia wniosku

Tu także warto sprawdzić, czy daty się zgadzają.

Dane osoby z niepełnosprawnością

A dokładniej: imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania lub pobytu, numer PESEL oraz dane dokumentu tożsamości.

Koniecznie należy sprawdzić, czy powyższe dane zostały prawidłowo zapisane. Czasem bowiem nawet mały błąd może bardzo utrudnić życie. Gdyby w orzeczeniu źle zapisano nazwisko, np. zamiast Zaremba napisano Zaręba, mogłoby to skutkować zakwestionowaniem tego, czy osoba legitymująca się orzeczeniem faktycznie je posiada lub czy to orzeczenie należy do niej.

Informacje o ustaleniu lub odmowie zaliczenia do osób niepełnosprawnych lub ustalenia lub odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności

Dzieci do 16. roku życia otrzymują orzeczenie o niepełnosprawności, natomiast osoby, które ukończyły 16 lat, mają ustalane stopnie niepełnosprawności:

 • znaczny,
 • umiarkowany,
 • lekki.

Więcej informacji dotyczących wydawania orzeczeń o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności można znaleźć w osobnym artykule na naszym portalu.

Ulgi i uprawnienia przysługujące osobom mającym ustalony stopień niepełnosprawności zależą przede wszystkim właśnie od tego stopnia, a w niewielu przypadkach od przyczyny niepełnosprawności (np. ulgi w opłatach za abonament RTV). Dlatego warto już przed złożeniem wniosku zastanowić się, z jakich uprawnień i ulg chcemy skorzystać.

Symbole niepełnosprawności

Zawarte w orzeczeniu symbole niepełnosprawności nie oznaczają poszczególnych schorzeń. W przepisach regulujących zasady wydawania orzeczeń o niepełnosprawności wyjaśniono, że „symbol przyczyny niepełnosprawności zawarty w orzeczeniu odzwierciedla rozpoznanie choroby, która niezależnie od przyczyny jej powstania powoduje zaburzenia funkcji organizmu oraz ograniczenia w wykonywaniu czynności życiowych i aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej”.

Zawarte w orzeczeniu o niepełnosprawności czy stopniu niepełnosprawności symbole nie odpowiadają określonym jednostkom chorobowym, a jedynie grupom uszkodzonych narządów. Oznacza to, że np. symbol przyczyny niepełnosprawności 08-T – choroby układu pokarmowego – będzie miała wpisany zarówno osoba np. po resekcji żołądka, jak i osoba z chorobą nowotworową układu pokarmowego.

Więcej informacji o tym, co oznaczają symbole niepełnosprawności, można znaleźć na naszym portalu.

W orzeczeniu mogą być podane maksymalnie trzy symbole. Zgodnie z przepisami, każde schorzenie musi stanowić podstawę wydania orzeczenia w danym stopniu. Oznacza to, że jeśli z powodu schorzenia wiodącego, np. dysfunkcji narządu ruchu, jest przyznany stopień niepełnosprawności umiarkowany (czyli wyższy), a np. z powodu dysfunkcji narządu wzroku mógłby być przyznany stopień lekki (czyli niższy), to w orzeczeniu o stopniu umiarkowanym nie będzie on uwzględniony. Orzeczenie będzie więc zawierać wyłącznie symbol potwierdzający dysfunkcję narządu ruchu.

Czas, na jaki orzeczono niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności

Niepełnosprawność dziecka orzeka się na czas określony, jednak na okres nie dłuższy, niż do ukończenia przez dziecko 16. roku życia.

Stopień niepełnosprawności orzeka się natomiast  na czas określony lub na stałe. Decyduje ocena możliwości poprawy funkcjonowania osoby zainteresowanej.

W przypadku orzeczenia wydanego na czas określony warto pamiętać, że ponowny wniosek o wydanie kolejnego orzeczenia można złożyć nie wcześniej niż 30 dni przed terminem upływu ważności posiadanego orzeczenia. Ciągłość posiadanych orzeczeń ma często znaczenie przy ubieganiu się o rozmaite świadczenia i uprawnienia, np. zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjny czy o kartę parkingową.

Data lub okres powstania niepełnosprawności

Powyższa informacja może mieć wpływ na prawo do rozmaitych świadczeń, np. zasiłku pielęgnacyjnego. Prawo do ww. świadczenia przysługuje bowiem m.in. osobie z niepełnosprawnością powyżej 16. roku życia, legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia.

W praktyce może być więc tak, że brak informacji w orzeczeniu, iż niepełnosprawność powstała przed 21. rokiem życia, spowoduje nieprzyznanie świadczenia.

Data lub okres powstania ustalonego stopnia niepełnosprawności

Datę lub okres powstania niepełnosprawności ustala się na podstawie przebiegu schorzenia, dokumentacji medycznej oraz zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów. Jeżeli z przedłożonej dokumentacji oraz przebiegu schorzenia nie da się ustalić okresu lub daty powstania niepełnosprawności, za datę tę przyjmuje się moment złożenia wniosku do powiatowego zespołu.

10 wskazań – co oznaczają?

Kolejną bardzo ważną, ale też budzącą wiele emocji, częścią orzeczenia są wskazania, określone przez skład orzekający. Zawarte są w 10 punktach i dotyczą kolejno:

 1. odpowiedniego zatrudnienia uwzględniającego psychofizyczne możliwości danej osoby

W orzeczeniach można spotkać rozmaite sformułowania, np. „stanowisko przystosowane”, „warunki pracy chronionej”, „zakład pracy chronionej” czy „otwarty rynek pracy”.

Bardzo często zarówno osoby z niepełnosprawnością, jak i potencjalni pracodawcy traktują te zapisy dosłownie. Skutkuje to wątpliwościami, czy można podjąć zatrudnienie lub zatrudnić taką osobę np. na otwartym rynku pracy, skoro ma w orzeczeniu zapis „warunki pracy chronionej” lub „zakład pracy chronionej”.

Warto tutaj wyjaśnić, że zgodnie z obowiązującymi przepisami to lekarz medycyny pracy za każdym razem decyduje, czy konkretny pracownik, zarówno pełnosprawny, jak i z niepełnosprawnością, może zostać zatrudniony na określonym stanowisku pracy. Dlatego ww. zapisy nie precyzują warunków zatrudnienia osoby posiadającej orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ani też nie orzekają, czy taka osoba może w ogóle podjąć zatrudnienie.

Odpowiedź na pytanie czy osoba z niepełnosprawnością może pracować, można znaleźć w jednym z artykułów na naszym portalu.

 1. szkolenia, w tym specjalistycznego

W tym punkcie zwykle jest zapis „dotyczy” lub „nie dotyczy”. Jednak wskazanie „ dotyczy” nie oznacza, że osoba zostanie automatycznie skierowana na wybrane szkolenie. Osoba poszukująca zatrudnienia może być skierowana na szkolenie przez powiatowy urząd pracy lub w ramach rozmaitych projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe.

 1. zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej

Osoby posiadające ww. zapis mogą być kierowane do pracy w zakładzie aktywności zawodowej (ZAZ). W ZAZ co najmniej 70 proc. osób zatrudnionych stanowią osoby z niepełnosprawnością – przede wszystkim skierowane przez powiatowe urzędy pracy.

W ZAZ mogą być zatrudnione osoby zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności oraz do umiarkowanego stopnia, u których stwierdzono autyzm, niepełnosprawność intelektualną lub chorobę psychiczną – w tym osób, w stosunku do których rada programowa warsztatów terapii zajęciowej zajęła stanowisko uzasadniające podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej. Jednakże stan zatrudnienia osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nie może być wyższy niż 35 proc. ogółu zatrudnionych.

 1. uczestnictwa w terapii zajęciowej

Warsztaty terapii zajęciowej są wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką stwarzającą osobom z niepełnosprawnością niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Uczestnikami warsztatów mogą być osoby posiadające prawnie potwierdzony status niepełnosprawności, niezdolne do podjęcia pracy. Obecnie przyjmowane do WTZ osoby z niepełnosprawnością muszą posiadać w swoim orzeczeniu wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej.

Dlatego szczególnie w przypadku osób z dysfunkcją intelektualną czy niepełnosprawnościami sprzężonymi warto zadbać o to, by ww. zapis znalazł się w orzeczeniu, tak by osoby mogły być w przyszłości zakwalifikowane do udziału w WTZ.

 1. konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby

Jeśli dysfunkcja, która jest podstawą wydania orzeczenia, wymaga zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, wówczas w orzeczeniu jest zapis np. „wymaga wg wskazań lekarskich”.

W myśl obowiązujących przepisów, każdej osobie uprawnionej przysługuje zaopatrzenie w wyroby medyczne. Są to np. różnego rodzaju protezy, aparaty i ortezy ortopedyczne, wózki inwalidzkie, laski i kule, balkoniki, obuwie ortopedyczne, zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych, pieluchomajtki, cewniki czy sprzęt stomijny (pełny wykaz refundowanych wyrobów medycznych zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie).

Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności mogą również ubiegać się o dodatkowe środki w powiatowym centrum pomocy rodzinie.

Więcej informacji o dofinansowaniu do sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i środków pomocniczych można znaleźć m.in. na naszym portalu.

 1. korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki

W orzeczeniach spotyka się zapisy np. „dotyczy” lub „wymaga, wg obowiązujących przepisów”. W orzeczeniach o stopniu umiarkowanym zwykle jest zapis „częściowo wymaga”.

Co prawda wprost to wskazanie nie jest wymagane przy ubieganiu się o wsparcie w rozmaitych instytucjach, np. w ośrodku pomocy społecznej, o usługi opiekuńcze. Jednak zapis ten potwierdza konieczność pomocy innych osób i instytucji w codziennej egzystencji.

 1. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji

Jeśli osoba ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnej egzystencji i wymaga wsparcia innych osób, zapis w orzeczeniu będzie brzmiał „wymaga” lub „częściowo wymaga”.

Zapis ten potwierdza konieczność pomocy innych osób w codziennym funkcjonowaniu osoby z niepełnosprawnością.

 1. konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

Ten punkt w orzeczeniu dotyczy wyłącznie dzieci do 16. roku życia.

Ważne! Punkty 7 i 8 w orzeczeniu z zapisami np. „dotyczy” lub „wymaga” są konieczne łącznie, by opiekun dziecka mógł ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne. Dlatego rodzice i opiekunowie dzieci z niepełnosprawnością, których dzieci wymagają całodobowej opieki z tytułu niepełnosprawności, powinni zwrócić uwagę, czy w orzeczeniu dziecka oba punkty są zaznaczone.

Informacje dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego można znaleźć na naszym portalu.

 1. spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Zapis tego punktu budzi wiele emocji, gdyż jest niezbędny, jeśli osoba z niepełnosprawnością lub jej opiekun chcieliby otrzymać kartę parkingową. W orzeczeniu osoby, która zdaniem lekarza orzecznika spełnia kryteria, by otrzymać kartę parkingową, można znaleźć zapis np. „dotyczy” lub „spełnia przesłanki”.

Informacje dotyczące zasad wydawania karty parkingowej, w tym komu ona przysługuje, można znaleźć na naszym portalu.

 1. zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, o którym mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych

Zapisy tego punktu często są opacznie rozumiane, szczególnie przez posiadaczy starszych orzeczeń, gdzie nie było informacji, że zapisy odnoszą się do ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Zamieszczony w orzeczeniu zapis „dotyczy” lub „wymaga” rozumiany bywa jako prawo do ubiegania się w gminie o większy lokal mieszkaniowy.

Natomiast ww. wskazanie dotyczy przede wszystkim osób z określonymi dysfunkcjami, np. osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, leżącej czy takiej, która ma znaczne ograniczenia w przyjmowaniu pokarmów i czynnościach fizjologicznych.

Osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy musi spełniać rozmaite kryteria. Osoba z niepełnosprawnością, posiadająca ww. wskazanie, ma zwiększoną normatywną powierzchnię lokalu o 15 m2.

Więcej informacji dotyczących ubiegania się o dodatek mieszkaniowy uzyskać można w urzędzie miasta/gminy lub na portalu ngo.pl.

Uzasadnienie

Istotną częścią orzeczenia jest uzasadnienie, w którym wymienione są przesłanki, na których oparto ustalenie określonego stopnia niepełnosprawności.

Warto zapoznać się z tym fragmentem orzeczenia szczególnie w sytuacji, gdy osoba, która otrzymała orzeczenie, nie zgadza się z jego treścią, zapisami czy wskazaniami. Można tu bowiem znaleźć informacje przydatne przy formułowaniu odwołania.

Pouczenie o przysługującym odwołaniu

Na końcu orzeczenia jest zawarta informacja o zasadach i trybie składania odwołania. Odwołanie od orzeczenia należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia jego doręczenia do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności za pośrednictwem powiatowego zespołu, który wydał orzeczenie. Od orzeczenia wydanego przez wojewódzki zespół orzekania przysługuje z kolei odwołanie do pracy i ubezpieczeń społecznych.

Przy składaniu odwołań należy ściśle przestrzegać terminów przewidzianych przepisami, ponieważ przekroczenie ich uniemożliwia skorzystanie z drogi odwoławczej.

Na końcu orzeczenia znajdują się podpisy członków składu orzekającego

Mamy nadzieję, że udało się nam wyjaśnić wszelkie wątpliwości dotyczące zapisów orzeczeniu o niepełnosprawności czy stopniu niepełnosprawności. W przypadku dodatkowych pytań, polecamy zapoznanie się z odpowiedziami na pytania dotyczące systemu orzekania, udzielanymi przez doradców i prawników naszych Centrów Integracja w dziale „Zapytaj doradcę”.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • Orzeczenie punkt 8
  Oliwia Michalska
  17.09.2021, 16:04
  Witam mam pytanie odnośnie orzeczenia w punkcie 7 pisze nie wymaga a w 8 wymaga... Czy mam prawo starać się o świadczenie pielęgnacyjne. We wcześniejszym orzeczeniu miał zaznaczony punkt 7 i 8 a teraz jest tak i tego nie rozumiem
  odpowiedz na komentarz
 • Afazja oraz zaburzebia i tegracji sensorycznej.
  Izabela Budczinski
  31.08.2021, 19:05
  Witam syn ma 7 lat posiada orzeczebie o ksztauceniu specjalnym oraz czekamy na decyzje orzeczebia o niepelnosprawnosci (ktore mial od urodzenia). Syn ma stwierdzona afazje motoryczna ma opóźniony rozwój mowy, nie prawidlowy rozwój emocjonalno spoleczny, Hiperaktyczne zaburzenia zachowania, Zaburzenia integracji sensorycznej. Slabo odczuwa bol. Czy przysluguje mu w orzeczeniu punk 7 i 8? Dodam ze wymaga specjalnego nauczania oraz ma trudnosci z porozumiewanien sie i ma zaburzenia emocjonalne.
  odpowiedz na komentarz
 • Orzeczenie o niepelnosprawnosc
  Lewandowska
  21.06.2021, 17:06
  Mam pytanie co oznacza punkt 6 bo zawsze mialam tylko punkt 8 i dostawalam pielegnacyjne i rechabilitacyjne a za ten 6 punkt sa jakies dodatkowe pieniadze czy nie corka ma 8 lat
  odpowiedz na komentarz
 • Orzeczenie pkt. 8
  Agnieszka
  31.03.2020, 15:05
  Dzień dobry. Jestem mamą niepełnosprawnej 15 letniej dziewczynki. W orzeczeniu ma zaznaczony tylko pkt. 8 wymaga czy w związku z zawieszeniem zajęć w Szkole należy mi się opieką na dziecko. Dodam iż pracuje na cały etat a ona nie może być sama.
  odpowiedz na komentarz
 • Niespójność w datach przyznania świadczenia pielęgnacyjnego
  Aleksandra
  28.01.2020, 22:54
  12.12.2017 decyzja n 12 letnie autystyczne dziecko z licznymi innymi chorobami gastroenterologiczne neurologiczne nefrologiczne itd.. zakodowane 12C i dwoma innymi kodami. Odebrany podpunkt 7. Matka składa odwołanie i zostaje w marcu 2018 na komisji przyznany pdpkt. 7 i 8.az do 12.12.2019. W DNIU 09.04.2018.skladajac dokumenty w MGOPS NA ŚWIADCZENIE SPECJALNE nakazano WYREJESTROWAĆ SIĘ MATCE Z UP i napisać oświadczenie że od tego dnia matka sprawuje stała opiekę nad dzieckiem. (A NIE OD Dnia wydania DECYZJI 12.12.2017 BĄDŹ OD Dnia ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW NA KOMISJĘ W LISTOPADZIE 2017). Decyzja w maju 2018.ze świadczenie jest przyznane i wypłata pieniazkow od 09.04.2018 a nie od 12.12.2017 od dnia orzeczenia komisji. ZNÓW MATKA składa odwołanie do kolegium odwoławczego na co dostaję odpowiedź że oddalona jest decyzja z 09.04.2018. I świadczenie przyznane jest od września 2017r. Splata nastąpiła w lipcu 2018 od września 2017. Proszę o odpowiedź i co w tym chodzi. Dlaczego splata nie nastąpiła od 12.12.2017 od dnia wydania orzeczenia na komisji bądź listopada 2017 od dnia złożenia dokumentów na komisję ale od września. Czy jest zapis który reguluje co trzeba wpisać w oświadczeniu w MGOPS przy złożeniu dokumentów odnoście świadczenia pielęgnacyjnego? Chodzi mi o zapis że" oświadczam iż stała opiekę sprawuje nad dzieckiem od dnia..... ".. Jeśli przepisy nie regulują daty jaka trzeba wpisać czy może matka wpisać że stała opiekę sprawuje od dnia narodzin dziecka? Z powyższego przykładu wynika że ani data złożenia na komisję ani data orzeczenia niepełnosprawności przez komisję orzekajaca nie ma znaczenia. Gdyż kolegium odwoławcze wpisało i przyznalo świadczenie z datą całkowicie wyprzadzajaca datę i złożenia i orzeczenia.
  odpowiedz na komentarz
 • Tomek
  tomek
  01.01.2020, 15:58
  córka ma autyzm ... 2 lata temu nie mowila nie sygnalizowala potrzeb nie utrzymywala kontaktu wzrokowego... mimo ze zona nie pracuje odebrano nam pkt 7 z powodu jak to okreslila pani doktor spełnia podstawowe kryteria samodzielnosci. porusza siei je sama mówi ..... a to ze dziecko nie potrafi zrozumiec zagrozen jakie je otaczaja i nie mozna jej spuscic na 3 sek z oczu tego nikt nie bierze pod uwage
  odpowiedz na komentarz
 • Monika
  Monika
  16.12.2019, 21:31
  To co wyrabia się w orzecznictwie przekracza ludzie granice ...masowa odbierany jest punkt 7 ..rodzice przechodzą przez niepotrzebne stresy ( wojewdzka gdzie zazwyczaj podtrzymuje to co przyznała powiatowa ) W sądzie sprawa toczy się miesiącami. ..latami ..rodzice zamiast skupić się na chorym dziecku muszą walczyć z chorym systemem. .
  odpowiedz na komentarz
 • eśmy pod kontrolą endokrynologa bierze eutyrox
  Monika
  09.12.2019, 10:38
  Córką jest po usunięciu prawego płata tarczycy czy należy jej się stopień niepełnosprawności jesteśmy pod kontrolą endokrynologa bierze eutyrox
  odpowiedz na komentarz
 • Świadczenie pielegnacyjne
  Ani
  03.12.2019, 21:07
  Dzień dobry, czy osoba o znacznym stopniu niepełnosprawności moze rozpocząć pracę gdy ma opiekuna który pobiera na nią świadczenie pielęgnacyjne?
  odpowiedz na komentarz
 • Brak spójności w orzeczeniu
  Barbara Ros
  23.05.2019, 21:26
  12-c symbol niepełnosprawności u 5 letniego dziecka, które nie mówi, komisja w punkcie 7 wpisuje - nie wymaga a w punkcie 8 konieczny. To gdzie można się odwołać ? Czy komisja orzekająca nie wie,że nawet zdrowe dziecko 5 letnie potrzebuje stałej opieki. pozdrawiam
  odpowiedz na komentarz
 • padaczka pourazowa
  Mariusz Żach
  06.04.2019, 19:16
  Moje pytanie jest następujące; Czy padaczka pourazowa może być decydująca o przyznaniu stopnia niepełnosprawności.
  odpowiedz na komentarz
 • orzeczenie o niepełnosprawności czy stopniu niepełnosprawności
  Jurek23
  16.02.2019, 16:42
  Hallo, czy orzeczenie, raporty Komisji lekarskich oraz lekarzy-specjalistów wydane w Niemchech ważne jest również w Polsce? Czy muszę stawać przed polską komisją lekarską w celu uzyskania polskiej legitymacji o nieoełnosprawności? Pozdrowienia Pozdrowienia.
  odpowiedz na komentarz
 • Prosze o Rade.
  Klaudia
  12.12.2018, 15:14
  Witam Serdecznie. Od urodzenia mam uposledzenie umyslowe lekkie. Mam 22lata. Nie mam orzeczenia o niepelnosprawnosci a co za tym idzie? Nie mg znalesc zadnej pracy. A z normalnej pracy Mnie wyrzucaja po 4dniach...I zawsze tak jest (od 2015r) Nie mam renty itp itp A za cos zyc trzeba(?) Na dodatek powiem ze wszystkie szkoly ukonczylam Normalnie. Wyksztalcenie; Srednie (bez Matury) Jak zalatwic orzeczenie o niepelnosprawnosci ? I czy sa jakies fundacje w Warszawie pomagajace takim osobom? Pilnie Prosze o odpowiedz.
  odpowiedz na komentarz
 • Jestem po trzech udarach muzgu i na komisji otrzymałem stopień umiarkowany
  Rysiek
  06.11.2018, 15:01
  Jestem po trzech udarach muzgu i na komisji otrzymałem stopień umiarkowany potrzebuje pomocy od drugiej osoby co mam robić żona odmawia mi pomocy jszcze zbuntowala dzieci bo chciała mnie oddać do domu starców i sama zamieszkać w moim własnym mieszkaniu nic mi nie pomaga chcę osiwiatczla że chcę być wolna tylko wywołuje awantury ciągle wzywa policję czy jest jakieś prawo małżeńskie o wzajemnej pomocy ona kilka lat temu bardzo chorowala leżała w szpitalu dwa miesiące odwiedzalem ja dwa razy dziennie robilem wszystko nosilem na rekach taka była slaba zapomina o wszystkim chce być wolna proszę o pomoc co mam robić dalej
  odpowiedz na komentarz
 • Dostałam lekki stopień niepełnosprawności na wzroku 04.0
  Halina
  01.10.2018, 14:31
  Co mi należy?
  odpowiedz na komentarz
 • Jak zwykle
  Joanna
  30.07.2018, 18:08
  Polakowi zwłaszcza niepełnosprawnemu ZAWSZE ŹLE. Tyle, że orzeczenia z PCPR czy tam Gosów to pic na wodę, a nie niepełnosprawność.
  odpowiedz na komentarz
 • grupa inwalicka
  goleniak bozena
  20.06.2018, 14:39
  na komisji do spraw orzekania niesprawnosci dostalam 05-r ;07-s jakie mi przyslugija przywileje
  odpowiedz na komentarz
 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
  Mama
  12.06.2018, 21:20
  Mój syn ma 21lat i jest osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym, orzeczenie wydano na stałe, ponieważ niepełnosprawność istnieje od urodzenia. Proszę o pomoc w wyjaśnieniu mi punktów 7- tak, wymaga i punktu 8- nie dotyczy. Nie wiem czy dobrze je rozumiem, że punkt 7 oznacza moją stałą lub długotrwałą opiekę nad synem, a punkt 8 że jako osoba dorosła nie muszę być z nim na co dzień...nie rozumiem tych punktów. Dodam, że syn studiuje poza miejscem zamieszkania.
  odpowiedz na komentarz
 • 02-P 80% osob jest zdrowych psychicznie ???
  Mariusz Gaj
  09.06.2018, 12:36
  02-P niszczy egzystencje osob , ktore chorowaly lub choruja np : na nerwice , zaburzenia osobowosci , uzaleznienia chemiczne ( leki , narkotyki etc...), uzalenienia od sexu( naduzycia ), obnizenie nastroju o podlozu nerwicowym a nawet alkohol , nawet wowczas gdy okres abstynencji jest dlugi. Jakim prawem wrzucono az tyle roznych jednostek chorobowych do symbolu 02- P , ktory sie ZAWSZE kojarzy ze SCHIZOFRENIA albo UROJENIAMI. Innymi slowy np. Osoba z nerwica pracujac bedzie obserwowana jako schizofreniczna ,bez wzgledu na to co powiedziala. Wiele osob ma kilka symboli i jest chorych z trudem oszczedzjac na leki ale ze wzgledu na CHOROBE PSCHICZNA nikt ich nie chce zatrudnic !!!
  odpowiedz na komentarz
 • ULGI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY ZEZNANIACH ROCZNYCH Z URZĘDEM SKARBOWYM
  Buchała Łucjan
  14.04.2018, 10:21
  Jakie odliczenia mogę dokonać z zeznania podatkowego za rok 2017 gdy uzyskałem ORZECZENIE O STOPNIUJ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI -UMIARKOWANY 07-S USTALONY OD 17.08.2017. Chodzi mi głównie odpis za wszystkie lekarstwa które zażywam [ kardiologiczne ,cukrzycowe,okulistyczne ,nadciśnieniowe] Oraz czy można odliczyć od podatku utrzymanie samochodu.Będąc w sanatorium dowiedziałem się że istnieje taka możliwość.
  odpowiedz na komentarz
 • Co za kraj
  Borzoi
  15.03.2018, 22:48
  Co za kraj. Za tych nieudaczników odpowiedzialnośc ponoszą ON (gorsza kasta). Powinniśmy solidarnie podziękować przy urnach wyborczych.
  odpowiedz na komentarz
 • 2 pytania co do orzeczenia (niejasności)
  pr
  08.03.2018, 15:53
  "Data lub okres powstania niepełnosprawności Powyższa informacja może mieć wpływ na prawo do rozmaitych świadczeń, np. zasiłku pielęgnacyjnego..... A poza zasiłkiem pielęgnacyjnym ... jakie są te inne rozmaite świadczenia? (mówimy o świadczeniach ON)" 2) .....„stanowisko przystosowane”, „warunki pracy chronionej”, „zakład pracy chronionej” Bardzo często zarówno osoby z niepełnosprawnością, jak i potencjalni pracodawcy traktują te zapisy dosłownie.... Kurcze pracodawcy jak i ON mają rację bo przepisy trzeba traktować dosłownie... Czy mamy zacząć traktować przepisy w przenośni? co oznacza ten zapis? Dlatego ww. zapisy nie precyzują warunków zatrudnienia osoby posiadającej orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ani też nie orzekają, czy taka osoba może w ogóle podjąć zatrudnienie.... jak to nie orzecznicy precyzują "praca w warunkach pracy chronionej" a jeśli lekarz dopuszczający dopuszcza to na własne ryzyko (gdyby coś się stał) a wiec orzeczenie w tym punkcie sugeruje OGRANICZENIA
  odpowiedz na komentarz
 • niepełnosprawni
  marzena
  06.02.2018, 19:24
  Stajesz na komisje a Oni, mam wrażenie nie czytają dokumentacji. Jak potrafi sam się załatwić i najeść łyżką to jest zdrowy , nieważne że ma upośledzenie umysłowe i sam nie może załatwić spraw urzędowych ,zrobić zakupów bez opiekuna, o wyjściu do lekarza nie wspomnę.Chyba nawet osoby z porażeniem lub na wózkach mają lepiej bo wtedy gołym okiem widać schorzenie,a chorzy intelektualnie(Upośledzeni umysłowo) mają znikome szanse na- stopień znaczny- bo przecież chodzą ,sami jedzą i korzystają z łazienki... No i gdzie mają iść do pracy.......jak dojechać i z kim, skoro nie ma kto się nimi opiekować bo stopień umiarkowany nie daje możliwości opieki nad takim człowiekiem. A żyć za coś trzeba.....i na emeryturę zapracować...
  odpowiedz na komentarz
 • wpisać na legitymacji grupę inwalidztwa
  Józef M.
  29.11.2017, 13:03
  Obowiązkowo należy wpisać na legitymacji inwalidzkiej, grupę inwalidztwa. Niektórzy inwalidzi nadużywają legitymacji inwalidzkiej przy parkowaniu samochodu w miejscu wyznaczonym dla inwalidy
  odpowiedz na komentarz
 • orzeczenie
  Gienek
  29.11.2017, 11:12
  W jakim celu informować jak odczytywać obecne orzeczenie jak już niedługo poznamy nowe z cudowną filozofią orzekania (uzdrawiania)
  odpowiedz na komentarz
 • Na pewno potrzebna instrukacja obsługi
  Kadra Wtz
  27.11.2017, 11:27
  zdrowy człowiek a może zagubić się w prawidłowym odczytaniu zaleceń z orzeczenia a co dopiero osoba z niepełnosprawnością intelektualna ,dlatego stawiamy na podłączenie do orzeczenia ,, instrukcji obsługi''' jak i gdzie szukać wsparcia z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
  odpowiedz na komentarz
 • symbole niepełnosprawności
  marek
  27.11.2017, 10:34
  ja mam U-01 mam problem dyskryminacja prześladowanie złe samopoczucie czuję już 3 kategori już tego nie cofnie puki miałem U było dobrze miałem kartę parkingową mogłem pracować w ochronie teraz wole siedzieć w domu ze wstydu na takie symbole.
  odpowiedz na komentarz
 • Praca tylko ze schorzeniem specjalnym? Nie do końca...
  Piotr
  27.11.2017, 10:04
  Praca tylko ze schorzeniem specjalnym? Nie do końca... Proszę poczytajcie... Nasi Posłowie nic nie robia w tej sprawie..... http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/339197
  odpowiedz na komentarz
 • Niepełnosprawni
  Dobrze poinformowany
  26.11.2017, 23:11
  Nie długo ,,Dobra zmiana " prawie wszystkich niepełnosprawnych w cudowny sposób uzdrowi. Zamiast stałych rent będzie bidula pod tytułem MOPS. A zdrowi opiekunowie niepełnosprawnych dorosłych ,,dzieci" niech zapomną o jakichkolwiek świadczeniach, będą się one należały tylko i wyłącznie na dzieci do lat 16 i to tylko na naprawdę bardzo ciężkie przypadki . Pozostali do roboty , albo na żebry pod kościół. Eldorado stworzone przez rząd Tuska dobiega kresu.
  odpowiedz na komentarz
 • Symbole niepełnosprawności dla zespołów Downa
  mama
  26.11.2017, 09:37
  Mam pytanie...... Jaki symbol niepełnosprawności powinien mieć zespół Downa.Jak wiemy z życia mają problemy z mową,sercem problemy tarczycowe upośledzenie umysłowe i wiele innych.Brat ma wpisany jeden 01-u.Nie kwalifikuje się do Sds Ma 51 lat i musi stanąć na komisje o dodatkowy wpis symbolu niepełnosprawności. Oczywiście SdS-owi chodzi o pieniądze za uczestnika a ten symbol co ma brat jest nijaki.Dlaczego lekarze orzecznicy nie chcą dawać więcej symboli zespołom Downa w wieku po 40 .Brat miał pełną dokumentacje lekarską od neurologa .
  odpowiedz na komentarz
 • Symbole ON
  ONKA
  24.11.2017, 20:10
  Coraz gorzej i gorzej w tym kraju dla ON. Po ix latach czytaj czy ZUS Cię uzdrowi. Szok.
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Sonda

Czy Kościół Katolicki jest otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnością?

Biuletyn

Wspierają nas