Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Co nas czeka w 2018 roku?

28.12.2017
Autor: Beata Dązbłaż, fot. P. Stanisławski, M. Różański, Freeimages.com
Napis: zmiany 2018 otoczony czterema zdjęciami: napisu Za Życiem, psa asystenta leżącego obok wózka inwalidzkiego, rąk pracujących na komputerze oraz karty parkingowej

Waloryzacja rent i świadczenia pielęgnacyjnego, ulga rehabilitacyjna, karty parkingowe... Sygnalizujemy zmiany w przepisach, które będą dotyczyć m.in. osób z niepełnosprawnością w 2018 roku.

Waloryzacja rent i emerytur

Od marca 2018 r. renty i emerytury mogą wzrosnąć o ok. 30 zł. Dowiemy się tego w lutym, kiedy GUS opublikuje informacje o zarobkach. Prognozy wskazują wzrost zarobków na wyższym niż przewidywany poziomie. Waloryzacja rent i emerytur uzależniona jest od inflacji w gospodarstwach emeryckich (czyli podwyżki cen towarów, które głównie kupują emeryci) i 20 proc. realnego wzrostu płac (czyli podwyżki, które dostają pracownicy) z roku poprzedzającego waloryzację.

Na podstawie danych z września i października widać, że waloryzacja może wynieść ok. 3 proc. Osoby, które przeszły z renty na emeryturę, niezależnie od stażu pracy dostaną wyrównanie świadczenia do najniższej jego kwoty, czyli 1000 zł brutto. Rencista, który osiągnął wiek emerytalny, przechodzi na emeryturę, a jego świadczenie nie może być niższe od renty, którą pobierał. Dotychczas tylko renciści, którzy wykazali staż pracy (20 lat kobiety i 25 lat mężczyźni) mieli zagwarantowaną emeryturę w wysokości 1000 zł.

Prawo jazdy na ciężarówki dla osób głuchych

W parlamencie trwają prace nad projektem ustawy pozwalającej osobom głuchym wyrobienie prawa jazdy kat. C, uprawniającego do kierowania samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t (z wyjątkiem autobusu). Daje ono uprawnienie także do kierowania ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.

Stojąca na poboczu ciężarówka

Kwota wolna od podatku

W 2018 r. zostanie także podwyższony próg dochodów, które uprawniają do skorzystania z wyższej kwoty wolnej od podatku. Obecnie z prawa do wyższej kwoty wolnej od podatku – 6,6 tys. zł w 2017 r. i 8 tys. zł w 2018 r. – mogą skorzystać niezarabiający w roku więcej niż 11 tys. zł netto. Rozliczając się za PIT 2018 będzie trzeba pamiętać, że kwota wolna od podatku wynosi 8 tys. zł. Oznaczać to będzie, że średnie miesięczne dochody netto w wysokości 670 zł zwolnią z obowiązku zapłacenia PIT. W skali miesiąca podwyżka kwoty dochodu wolnego od podatku wyniesie 120 zł.

Ulga rehabilitacyjna

Rozliczając się z fiskusem za 2017 r., będzie można skorzystać ze zmian, dotyczących odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

 • Rozszerza się krąg osób, które będą mogły odliczyć wydatki na utrzymanie psa asystującego w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej.
 • Będzie szerszy zakres odliczenia z tytułu wydatków związanych z przewozem samochodem osobowym na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, ale też każdym innym przewozem.
 • Do 10080 zł zostanie podniesiony dochód osoby niepełnosprawnej, będącej na utrzymaniu podatnika, uprawniającego podatnika do odliczenia od dochodu wydatków ponoszonych na cele rehabilitacyjne tej osoby.

Pies asystujący leży na podłodze obok wózka inwalidzkiego

W placówkach z całodobową opieką

Planuje się ograniczenie działalności placówek nielegalnych. Urzędy wojewódzkie będą miały szerszy zakres narzędzi kontrolnych. Jeśli podmiot będzie prowadził bez zezwolenia więcej niż jedną placówkę, otrzyma karę w wysokości 40 tys. zł, a nie jak dotąd 10 lub 20 tys. zł. Wojewoda będzie mógł cofnąć zezwolenie na prowadzenie placówki, jeśli sytuacja w niej będzie zagrażała życiu lub zdrowiu podopiecznych. Dotychczas mógł nakazać wstrzymanie działalności tylko w placówce nielegalnie prowadzonej.

Nowością będą także inne wymogi co do dokumentacji składanej przez ubiegającego się o pozwolenie prowadzenia ośrodka. Będą wprowadzone wymogi co do kwalifikacji personelu opiekuńczego, gdyż obecnie ich nie ma. Do ośrodków zapewniających całodobową opiekę niepełnosprawnym, przewlekle chorym nie będą mogły być przyjmowane osoby małoletnie. Ustawa reguluje także zasady opuszczania domów opieki społecznej przez mieszkańców. Rozszerza też katalog sytuacji, w których można zwolnić z opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej. Zmiany mają wejść od 1 czerwca 2018 r.

Centralna ewidencja kart

Centralna ewidencja posiadaczy kart parkingowych (CEPKP) zgromadzi dane o właścicielach kart parkingowych i placówkach, które mają prawo do korzystania z nich, czyli realizujących zadania związane z opieką, rehabilitacją lub edukacją osób z niepełnosprawnością. Uruchomienie CEPKP nie wiąże się z koniecznością dodatkowych czynności dla osób z niepełnosprawnością. Karty parkingowe będą wydawane na niezmienionych zasadach. CEPKP ma zacząć działać 4 czerwca 2018 r.

Awers karty parkingowej z miejcami na: datę ważności, numer, organ wydający i hologram. Na dole symbol wózka inwalidzkiego, obok napis Karta parkingowa w językach UE

Bezpłatna pomoc prawna

Rozszerzenie katalogu osób uprawnionych do skorzystania z bezpłatnej porady prawnej o osoby z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów, wprowadzenie nowych usług i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – to niektóre propozycje prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nad którą trwają prace w Sejmie.

Nowelizacja ustawy o rehabilitacji

Zmiany m.in. w zakresie art. 22, czyli udzielania ulg we wpłatach na PFRON (od 1 lipca 2018 r.):

 • Od 1 lipca 2018 r. kwota ulgi obliczona przez sprzedającego nie będzie mogła być wyższa od 50 proc. kwoty netto należności wykazanej na fakturze dokumentującej zakup mający uprawniać do ulgi.
 • W nowym trybie wystawiania ulg, sprzedający będzie miał obowiązek poinformowania nabywcy o zasadach nabywania i korzystania z obniżenia wpłat na PFRON oraz o możliwości złożenia przez nabywcę oświadczenia o zamiarze korzystania z ulg.
 • Obliczanie stanów i wskaźników zatrudnienia od 1 lipca 2018 r. Ustalenie wskaźnika do bycia sprzedającym na dzień wystawienia faktury.
 • Kara 10% wartości faktury dla sprzedającego za brak wysłania do klienta informacji o możliwości skorzystania przez niego z ulgi.
 • Przywrócenie możliwości udzielania ulg we wpłatach na PFRON jednostkom budżetowym, które po 1 stycznia 2017 r. stało się niemożliwe przez obowiązek związany z centralizacją VAT-u.
 • Zmiana w zakresie uzyskiwania w PFRON miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych dotyczy tzw. dwuinstancyjności, czyli możliwości odwołania od wydanej decyzji przez Prezesa PFRON ponownie do Prezesa PFRON lub możliwości złożenia od razu skargi do sądu.

Niektóre zmiany dotyczące warsztatów terapii zajęciowej (wtz) od 1 lutego 2018 r.:

 • Do podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych będzie należało uczestnictwo w zajęciach klubowych już po opuszczeniu wtz, które wesprą je w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym.
 • Wtz będzie mógł ubiegać się o dofinansowanie zajęć klubowych w PFRON.
 • W wtz będzie mogła działać Rada Społeczna.
 • Osoby pełniące funkcje zarządcze w jednostce prowadzącej wtz nie będą mogły być równocześnie pracownikami wtz, z wyjątkiem osoby nim kierującej (od 1 lipca 2018 r.).
 • Uzależniono możliwość utworzenia wtz w danym powiecie oraz zwiększenia liczby uczestników wtz od potrzeb lokalnego systemu wsparcia, wskazanej w powiatowej strategii dotyczącej rozwiązywania problemów społecznych.
 • Podmiot prowadzący wtz będzie zobowiązany do prowadzenia listy osób, których zgłoszenie zostało zatwierdzone, a osoby te nie rozpoczęły tam terapii.

Inne zmiany:

 • Podmiotami zobowiązanymi do osiągania 2-procentowego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych będą również inne regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjne, kluby dziecięce i inne formy wychowania przedszkolnego, które na tej podstawie będą rozliczać sią z wpłat na PFRON (od 1 lipca 2018 r.).
 • Wniosek o wykonywanie telepracy lub elastycznych form organizacji pracy mógłby złożyć (od 1 lutego 2018 r.):
  • rodzic dziecka, które ma zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu lub nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w okresie prenatalnym lub w czasie porodu,
  • rodzic dziecka z niepełnosprawnością,
  • rodzic dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Będą też mogli skorzystać z telepracy rodzice w powyższych przypadkach, podczas opieki nad dziećmi powyżej 18. r.ż. Pracodawca będzie mógł odmówić tylko wtedy, gdy nie będzie to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.

 • Rodzic dziecka z niepełnosprawnością będzie miał prawo do wydłużenia czasu pobierania zasiłku opiekuńczego z 14 do 30 dni w przypadku opieki nad dzieckiem chorym ze znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji i konieczności stałego współudziału opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji do ukończenia przez dziecko 18 lat.

Ręce mężczyzny pracującego na klawiaturze komputera

Dla spółdzielni socjalnych

Nowe przepisy zakładają m.in.:

 • Ułatwienie w zakładaniu spółdzielni socjalnych – zmniejszenie liczby założycieli z 5 do 3 osób, o ile skład członkowski zostanie uzupełniony w ciągu 12 m-cy. Członkami spółdzielni muszą być m.in. dwie osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.
 • Umożliwienie tworzenia konsorcjum spółdzielczego w formie umowy – wspólna organizacja sieci produkcji, handlu i usług.
 • Wprowadzenie nowego instrumentu wsparcia – środków na utworzenie stanowiska pracy w wysokości do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia.
 • Ubieganie się o środki na finansowanie kosztów wynagrodzenia dla bezrobotnego lub poszukującego pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej bądź też poszukujących pracy bez zatrudnienia lub niewykonujących innej pracy zarobkowej.
 • Możliwość ubiegania się w PFRON o środki na działalność gospodarczą w ramach spółdzielni.
 • Możliwość refundacji składek na ubezpieczenia społeczne i części kosztów pracodawcy opłacanych za pracowników spółdzielni niebędących jej członkami, ale osobami zagrożonymi wykluczeniem.
 • Możliwość nieodpłatnych praktyk u pracodawcy, w tym spółdzielni, przez osobę realizującą indywidualny program rehabilitacji zawodowej w ramach wtz. Większość zmian ma wejść w życie 3 m-ce po ogłoszeniu ustawy.

Ustawa „Za życiem”

Ustawa „Za życiem” została uchwalona 4 listopada 2016 r., i dotyczy wsparcia kobiet w ciąży powikłanej i rodzin w obliczu urodzenia się dziecka, u którego „zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu”. Rozwinięciem i uzupełnieniem ustawy jest Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, podzielony na sześć priorytetów, które składają się z działań i poddziałań. Uchwała weszła w życie 1 stycznia 2017 r., jednak niektóre jej elementy zaplanowane zostały na 2018 r. i kolejne lata:

 • Prawo do korzystania z elastycznych form organizacji czasu pracy – zmiany zawarte w noweli Kodeksu pracy, o których pisaliśmy wyżej w punkcie o nowelizacji ustawy o rehabilitacji (1 stycznia 2018 r.).
 • Uprawnienia osób ubezpieczonych chorobowo do zasiłku opiekuńczego w przypadku choroby dziecka do 18. r.ż. (1 stycznia 2018 r.) – jw. w punkcie o nowelizacji ustawy o rehabilitacji.
 • Wsparcie osób niepełnosprawnych, które opuściły wtz w celu podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy (1 stycznia 2018) – jw. w punkcie o noweli ustawy o rehabilitacji.
 • Możliwość przyznania grantu przez starostę dla pracodawcy lub przedsiębiorcy na zatrudnienie skierowanego bezrobotnego opiekuna osoby niepełnosprawnej. Grant nie będzie wyższy niż 12-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego bezrobotnego opiekuna osoby z niepełnosprawnością (od 1 stycznia 2018 r.).
 • Wsparcie udzielane osobom z niepełnosprawnością w mieszkaniach treningowych lub mieszkaniach chronionych wspieranych – zmiany w ustawie o pomocy społecznej (1 marca 2018 r.).
 • Spółdzielczość socjalna na rzecz opiekunów osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin – jw. w punkcie o nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych.

Napis: Za Życiem

Waloryzacja świadczenia pielęgnacyjnego

Corocznie jest ono waloryzowane 1 stycznia. Od początku 2018 r. świadczenie wyniesie 1477 zł na rękę miesięcznie, co oznacza wzrost o 71 zł.

Wyroby medyczne

5 grudnia 2017 r. ukazał się na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Do 12 grudnia 2017 r. odbywały się konsultacje społeczne, po nich będzie dalej procedowany. Wejście w życie rozporządzenia planowane jest na 30 dni po ogłoszeniu. Założenia projektu:

 • Rozszerzenie wykazu wyrobów medycznych o: zbiornik na insulinę do osobistej pompy insulinowej; sensor/elektrodę do Systemu Ciągłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym; transmiter/nadajnik do Systemu Ciągłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym.
 • Zwiększenie limitu na środki absorpcyjne z 60 do 90 sztuk/m-c.
 • Skrócenie czasu użytkowania wózków przez dorosłych.
 • Rozszerzenie kryterium przyznawania wyrobów stomijnych u pacjentów z przetoką ślinową. Zlecenie będzie mógł wystawić chirurg klatki piersiowej, chirurg twarzowo-szczękowy i laryngolog.
 • Neurolog będzie mógł wystawić zlecenie na zaopatrzenie w aparat z maską do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego.
 • Dodanie do wykazu wyrobów medycznych wózka o napędzie elektrycznym, wózka stabilizującego plecy i głowę oraz wózka z funkcją pionizacji.

Ustawa o rencie socjalnej

Nowelizacja zakłada zawieszenie renty socjalnej za miesiąc, w którym rencista osiągnął przychód wyższy niż 130 proc. przeciętnego mies. wynagrodzenia, a nie jak dotychczas 70 proc. Projekt czeka na przejście ścieżki legislacyjnej.

Wyższa pensja minimalna

Od 1 stycznia 2018 r. płaca minimalna wzrośnie do 2100 zł. To o 100 zł, czyli o 5 proc. więcej niż obecnie. Z początkiem roku wzrośnie też minimalna stawka godzinowa z 13 do 13,70 zł dla określonych umów cywilnoprawnych.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • Refundacja remontu łazienki
  Piotr
  09.03.2019, 16:43
  Witam mam symbol 05r stopien umiarkowany. Czy jezt możliwość starania sie o wsparcie z pefronu ???
  odpowiedz na komentarz
 • Problemy ON
  Kokusdana
  04.01.2019, 09:26
  Dlaczego nikt nie ureguluje spraw, zwiazanych z umozliwieniem korzystania z toalet, przeznaczonych dla ON ? Majac 1 gr.inwal., kilkakrotnie spotkalam sie z sytuacja, ze nie chciano mnie wpuscic do toalety dla ON ! Pracujaca tam kobieta twierdzila, ze powinnam jezdzic na wozku inwal., aby moc skorzystac z toalety. Jest to oczywiscie bzdura, pani widocznie byla niedoinformowana.Dlaczego, nie wiadomo ?
  odpowiedz na komentarz
 • Stopien umiarkowany na wzrok
  Izabela
  04.09.2018, 18:49
  Czy można dostać dofinansowanie do okularów cylindrycznych -10,kosztują dlamnie fortunę,a mam najniższą krajową,kiedyś się starałam,ale w mopsie brakło pieniążków(50zł)a okulary miały mnie kosztować 1200zł,które muszę zamawiać
  odpowiedz na komentarz
 • Bałagan jak z niego wyjsc
  Pawel
  12.07.2018, 14:54
  Biurokracja ZUS i orzeczeń niepełnosprawności jest stała się tak jak masoneria tj. wąż zjada swój własny ogon. Jakakolwiek zmiana kogoś zrani. A może samego siebie Stworzyliśmy Państwa i one zjadają obywateli. A obywatele Państwo. Nie można nikogo obarczać . Że jest winny. przecież jeszcze do niedawna jak i dziś preferuje się ludzi obrotnych. Cwaniaczków. Przebojowych. Nie oceniam ich a stwierdzam. Dlaczego orzecznicy często pobieżnie oceniają stan zdrowia i do pracy. bo nie wieża ludziom. Ale państwo nauczyło. Aby ludzie byli cwani. dochodzimy do kuriozum. Dlatego jest na nich agresja. Ale sam ZUS jest sprzeczny. Nie,dolny do pracy. A może jednak pracować. Sęk tkwi jednak nie tylko w ZUS. Ale u pracodawców. Którzy wymagają od osób nadmiernie. I dlatego chorują. To nie wina ZUS ale systemu. Poszedł bym do pracy ale to co w niej ostatnio doświadczyłem i wcześniej stanowi dla mnie strach niepokój. Chcę coś robić ale się boje ze ta rzeczywistość pędzących szczurów nie jest dla mnie. Bo przegrywam. Bo jestem inny powiedzieli by niedostosowany. Wnioskuję. Aby stworzyć zakłady przyjazne ludziom. Nie potrzeba ośrodków wsparcia. Ale formy produkcji działające w takich ośrodkach.
  odpowiedz na komentarz
 • KARTA PARKINGOWA
  ANNA 04.04.2018.
  04.06.2018, 20:27
  Witam również zabrano mi kartę parkingową przyznaną na stałe a jestem po drugim przeszczepie nerek i nie zawsze się dobrze czuję i np. w tym roku byłam 4 razy w szpitalu i mój partner wydał fortunę na parkingi a o przychodniach i poradniach nie wspomnę dodam że mieszkam We WROCŁAWIU ...korki i brak miejsc parkingowych.
  odpowiedz na komentarz
 • moje pytanie w sprawie zarobku pracy chalupniczej - osob niepelnosprawnych
  mlody 2018
  30.05.2018, 21:59
  ja wykonywalem prace chalupnicza podczas produkcji birzuterij z perel sztucznych w domu praca chalupnicza , ile moge zarobic piniedzy podczas pracy chalupniczej podczas produkcji birzuterij w domu chalupniczo , prosze o odpowiedzi inne osoby ..
  odpowiedz na komentarz
 • 300 zł na dobry start
  anita
  20.05.2018, 11:45
  Czy osoby z upośledzeniem intelektualnym w stopniu głębokim dodatkowo niewidome i niepełnosprawne ruchowo będące w systemie edukacji otrzymają 300 zł z nowego programu rządowego?
  odpowiedz na komentarz
 • podwżyzki dla ON
  Izabella
  04.05.2018, 08:03
  Witam Moje pytanie dotyczy podwyżki dla osoby niepełnosprawnej. Od 11 lat pracuje jako osoba niepełnosprawna w Warsztatach Terapii Zajęciowej jako Instruktor Terapii Zajęciowej w pracowni witrażu. Dziś otrzymałam, po wielu latach, podwyżkę 200 zł brutto. Moja Pani kierownik wyjaśniła mi, że otrzymam mniej niż pozostali pracownicy, ponieważ pracuję godzinę dziennie krócej niz reszta pracowników ( są pełnosprawni). Dodam, że od początku jestem zatrudniona jako osoba niepełnosprawna i pracuje 35 godzin tygodniowo. Czy kierownik mogła tak uzasadnić swoje decyzje dotyczące podwyżek?
  odpowiedz na komentarz
 • NA UTRZYMANIU
  ELŻBIETA
  02.05.2018, 15:49
  CO ZNACZY, NA UTRZYMANIU PODATNIKA?. JEST DUŻO WIĘCEJ W KRAJU LUDZI, KTÓRZY PASOŻYTUJĄ NA PODATNIKU, A BIORĄ NIE 100 ZŁ, A DZIESIĄTKI TYSIĘCY ZŁOTYCH MIESIĘCZNIE. JEDNAK, ABY UWAGĘ OD NICH ODWRÓCIĆ, NAPUSZCZACIE NA TYCH BIEDNYCH CHORYCH, LUDZI ZDROWYCH . 500+ BIORĄ LUDZIE ZDROWI, SILNI, BOGACI, BARDZO DOBRZE ZARABIAJĄCY. CZY TAK POWINNO BYĆ?. TEN BIEDNY CHORY ZAWSZE BĘDZIE JUŻ PASOŻYTEM NA ŁASCE PODATNIKA. TO NIE Z NIMI JEST PROBLEM PODATNIKA, A UTRZYMANIEM DRAPACZY ZUS , ORZECZNIKÓW, PRAWNIKÓW, BIUROKRACJI, ARMII URZĘDNIKÓW, GMACHÓW ZUS, MOPS. a W GAZECIE SIĘ PISZE, ŻE "NIEPEŁNOSPRAWNY NA UTRZYMANIU PODATNIKA".
  odpowiedz na komentarz
 • renty socjalne i zasilki pielegnacyjne - beda zabrane od wrzesnia 2018 roku ...
  mlody 2018
  02.05.2018, 13:14
  pani minister rafalska i rzecznik osob niepelnosprawnych oszukali wszystkich ludzi mlodych i dzieci niepelnosprawne w polsce calej , te osoby z rzadu pis oszukali osoby niepelnosprawne w polsce podpisali porozumienie ze srodowiskami osob niepelnosprawnych w polsce , po spotkaniu 2 .05 . 2018 roku zostalo porozumienie podarte zostalo podpisane ze srodowiskami osob niepelnosprawnych w polsce zostalo podarte i wyzucone do kosza przez pania minister rafalska i rzecznika osob niepelnosprawnych w polsce calkowicie zerwane z nimi to porozumienie calkowicie , teraz rzad pis postanawia zabrac renty socjalne i zasilki pielegnacyjne od wrzesnia 2018 roku wszystkim osobom niepelnosprawnych w polsce , pozostana tylko grupy jnwalickie osobom niepelnosprawnych w polsce , terz zaklady pracy chronionej nie dostana rzadnych piniedzy dla pracownikow niepelnosprawnych w polsce przez trzy lata od rzadu pis ani zlotowki nie dostana oni piniedzy w polsce...
  odpowiedz na komentarz
 • Rodzice kilkorga niepełnosprawnych dzieci
  Gosia
  23.04.2018, 10:40
  Rodzice niepełnosprawnych dzieci, które nie mają zaznaczonego pkt.7 dotyczącego stałej opieki nic nie dostają. Nie są w stanie podjąć pracy, bo cały czas muszą pielęgnować chore dzieci w domu lub szpitalu, chodzić do kilkunastu poradni z każdym. terminy nie zawsze się pokrywają. Urlop i limit zwolnień wyczerpie się w I kwartale lub wcześniej. Taki opiekun nie ma szans na pracę. Potrzebny jest zapis uwzględniający tę grupę opiekunów, bo ich sytuacja jest bardzo trudna.
  odpowiedz na komentarz
 • zasilek pielegnacyjny
  Wiesia
  20.04.2018, 18:44
  Kiedy w końcu ten żałosny rząd podniesie zasiłek pielęgnacyjnych i mops będzie równy ZUS a nie ,ze jeden ma 153 a drugi 206 to są kpiny z chorych ale sobie to nagrody nagrody dawać na tysiące od razu bo tu trzeci rok się zastanawiają czy to wyrównać !!!!!!!!!.Zenada ale o naród dbają z której strony chyba dla siebie i pomnazajac patologie 500+. +300 i jeszcze mops pomaga bo tacy to do pracy nie pójdzie ale chory ma robić za najniższa krajowa kpiny!!!!!!!!!!!!Chory kraj!!!!!!!
  odpowiedz na komentarz
 • Dot. Talonów finansowych dla osób z niepełnosprawnością
  maga
  16.04.2018, 16:37
  Kiedy zostaną wprowadzone obiecane talony finansowe dla osób niepełnosprawnych - 1000 i grupa inwalidztwa, 850 zł dla stopnia umiarkowanego i 650 zł dla stopnia lekkiego -.
  odpowiedz na komentarz
 • Kiedy podwyżki zasiłku stałego
  Grzesiu
  14.04.2018, 16:41
  Najwaźniejsze sà pieniądze dla ubogich czyli nas inwalidow a nie tu pierdoly piszecie.Jak zyc za 604 zł zasilku stalego skoro oplata zs mieszkanie z pràdem=500 zł.Kiedy podwyźki??
  odpowiedz na komentarz
 • Dofinansowanie do pieluchomajtek
  Mama niepelnosprawnej
  13.04.2018, 14:48
  Zwiększony jest limit pieluch do 90 sztuk.Co z tego jak za dodatkową 30 muszę płacić pełną kwotę.Prosze napisać jaka będzie kwota zwrotu. Dlaczego miesięczny zwrot jest w kwocie 63 zł za 60 szt. To jest ochrona i pomoc dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.Rece opadają .
  odpowiedz na komentarz
 • Prośba o pomoc udarowcom.
  Zbigniew
  04.04.2018, 20:48
  Państwo ratuje życie dotkniętych udarem, przyznaje kilka tygodni opłaconego przywracania osób poszkodowanych do funkcjonowania, ale to wystarcza tylko przy lekkim udarze, osoby z afazją, z niedowładem i czasem z odjętą pokrywą czaszki są pozostawieni na opiece rodziny albo bliskich. Rehabilitacja na NFZ winna osiągnąć minimum przywrócenia mowy i pionizację.
  odpowiedz na komentarz
 • Ile można od liczyć z ulgi rehabilitacyjnej gh
  Krecik
  28.03.2018, 15:39
  Witam czy można odliczyć Z ulgi rehabilitacyjnej zakup telefon np. iPhone'a ? W 2018 r. Wysokość odliczenia
  odpowiedz na komentarz
 • zasilek pielęgnacyjny
  Kaśka
  26.03.2018, 20:06
  Mam pytanie? Czy ktoś dostał obiecaną poprawę zasiłku, przecież poprawa obiecana była od 1 stycznia a tu marzec i nic......obiecanki cacanki
  odpowiedz na komentarz
 • Co dalej z opiekunem dziecka niepełnosprawnego , które ma rentę socjalną okresową . a opiekun traci prawo do świadczeń ,
  MARIA
  19.03.2018, 09:18
  2O lat opiekowałam się synem , z MÓZGOWYM PORAŻENIEM DZIECIĘCYM . SPASTYCZNOŚĆ KOŃCZYN DOLNYCH. Obecnie syn jako pełnoletni złożył w komisji powiatowej dokumenty do określenia grupy niepełnosprawności z uwagi na przedłużenie powszedniego orzeczenia . zawsze mieliśmy kłopoty i kończyło się to odwołaniami i sądem . który przywracał normalny stopień .Komisja powiatowa uważa że jak chodzi o kulach grzmotnie to jest samodzielny, jestem w szoku co powiaty wyprawiają , może czas ich uwolnić od tej ciężkiej decyzji na której robią sobie jaja .??????? Nie wiem czy one tak przez 20 lat chciałby ciężko pracować z chorym ?????A opiekun resztkami sił musi żyć i co 3 lata po sądach się tułać , zwoływać biegłych , którzy mimo wszystko nokautują ich stwierdzenie , a chory i opiekun tuła się od Kajfasza do judasza z chorym, TO JEST POLSKA . NIE WIEM JAK SKOŃCZY SIĘ TERAZ KOMISJA CZY PO RAZ 3 WYLĄDUJEMY W SĄDZIE . PRZEPŁACAMY TO OBOJE NERWAMI ALE JAK BĘDZIE TRZEBA TO NOC INNEGO NAM NIE ZOSTANIE !!!!!!!!!!!!!
  odpowiedz na komentarz
 • Zmiana ze stopnia umiarkowanego na lekki
  Darek
  15.03.2018, 10:39
  Choróję na epilepsję 32 lata do końca stycznia 2018 posiadałem stopień umiarkowany ,teraz po komisji otrzymałem lekki gdzie tu logika przecież nie wyleczę się z tej choroby a zostałem pozbawiony ulg, urlopu dodatkowego, zniżki na przejazdy komunikacją miejską. Przez cały ten czas biorę leki żołądek i wątroba też nie są wieczne ja narzekam na żołądek nadkwasy. Czy oprócz odwołania się od decyzji orzecznika jest jeszcze inna możliwość przywrócenia stopnia umiarkowanego? Znaleźć pracę z tym schorzeniem jest bardzo trudno.
  odpowiedz na komentarz
 • orzekanie
  Benia
  08.03.2018, 11:51
  podano informacje ,ze komisja w marcu ogłosi zmiany dotyczące grup inwalidzkich .. Czekam na informace z tym związane . 3 lata trwa rozprawa w sadzię i taka osoba nie ma żadnych dochodów i mimo ,że posiada stopien umiarkowany musi walczyć o rentę .
  odpowiedz na komentarz
 • pułapka rentowa
  mika19
  07.03.2018, 23:57
  Zlikwidujcie wreszcie proszę pułapkę rentową. Nie dyskryminujcie nas!
  odpowiedz na komentarz
 • Mariusz Kopański
  Kopański
  27.02.2018, 09:25
  Czy wzrośnie zasiłek stały kwota 604 złote miesięcznie? W 2018r.
  odpowiedz na komentarz
 • Specjalny zasiłek pielęgnacyjny
  Jola
  24.02.2018, 19:22
  Mój mąż zachorował na raka żołądka.Ze względu na stan zdrowia męża musiałam zrezygnować z pracy.M ąż dostał 1600 zł. renty i 2008 zasiłku pielęgnacyjnego.Urząd Gminy teraz chce mi odebrać ten zasiłek ponieważ przekraczamy prog dochodowy.Co mam zrobić w tej sytuacji?Czy mogłabym odejść na zasiłek dla bezrobotnych?
  odpowiedz na komentarz
 • POSTULUJĘ O DOFINANSOWANIE GRUPY UMIARKOWANEJ I LEKKIEJ DLA OSÓB KTÓRE NABYŁY PRAWO DO EMERYTURY /EMERYTÓW/.
  Małgorzata
  07.02.2018, 13:28
  POSTULUJĘ O DOFINANSOWANIE GRUPY UMIARKOWANEJ I LEKKIEJ DLA OSÓB KTÓRE NABYŁY PRAWO DO EMERYTURY /EMERYTÓW/. Popieram propozycję Pana Adama o dofinansowaniu dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności umiarkowanym, lekkim dla osób które nabyły prawo do emerytury. Uważam to za dyskryminację tych osób. Jeżeli otrzymują osoby ze znacznym, to można przepraszam mieć wątpliwość czy aby nadają się do pracy. Ale o tym decyduje pracodawca albo być może przymyka oko bo ma dofinansowanie. Przepraszam za te dywagacje ale można myśleć różnie. Bardzo proszę o wystąpienie w imieniu osób z innymi stopniami niepełnosprawności tj. umiarkowanym, lekkim będących emerytami o dofinansowanie z PFRON. Ja posiadam umiarkowany stopień i w tym roku nabędę prawa do emerytury. Pracodawca chciałby mnie dłużej zatrudnić ale ma związane ręce z powodu braku dofinansowania. POSTULUJĘ O DOFINANSOWANIE GRUPY UMIARKOWANEJ I LEKKIEJ DLA OSÓB KTÓRE NABYŁY PRAWO DO EMERYTURY /EMERYTÓW.
  odpowiedz na komentarz
 • Zasiłek stały i piēlęgnacyjny
  Ola
  06.02.2018, 16:18
  Ostatnio co 5lat mam komisje lekarską dostaje zasiłek stały ale tylko na papierku opieka nie daje ponieważ mąż pracuje i nie nalęży sie tylko pięgnacyjne 153zł to sprawiedliwe jest do pracy niemoge i swojej kasy też niemam to chore zmiencie to jak jest sie niepełnosprwnym to czemu obliczany jest dochud czemu inne ręnty nie liczá dochodu
  odpowiedz na komentarz
 • ulga rehabilitacyjna
  Barbara
  06.02.2018, 11:32
  Dzień dobry, jestem osobą chorą na ciężką astmę oskrzelową. Z tego tytułu posiadam orzeczenie lekarskie o stopniu niepełnosprawności umiarkowane. Mieszkam na 4 piętrz bez windy. W 2017 roku (listopadzie) kupiłam mieszkanie na 1 piętrze. Mieszkanie to było niezbędne, gdyż schorzenie ,na które cierpię bardzo mi utrudniało w przemieszczaniu się tzn. wyjście i wejście do domu. Czy w takiej sytuacji przysługuje mi jakąś ulga np.podatkowa czy przystosowanie nowego mieszanie do rodzaju schorzenia ? Z poważaniem
  odpowiedz na komentarz
 • TO JEST TA DOBRA ZMIANA
  MATKA
  05.02.2018, 17:32
  Do 10080 zł został podniesiony dochód osoby niepełnosprawnej będącej na utrzymaniu podatnika,uprawniającego podatnika do odliczenia od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne tej osoby, ale nie napisano że do tego dochodu dolicza się zasiłek pielęgnacyjny wtedy dochód zostaje przekroczony i odliczyć się nie da .Najłatwiej zabrać chorym i niepełnosprawnym TO JEST TA DOBRA ZMIANA
  odpowiedz na komentarz
 • Kiedy
  Matka
  05.02.2018, 15:04
  Ustawa "za życiem" -przewiduje jakieś przywileje do 18 roku życia dziecka,a co potem? .Czy bedzie ustawa za przeżyciem?,bo póżniej są to dzieci niczyje, o których Państwo nie pamięta w żadnej ustawie -nie istnieją .Zamknięte w domach z niepełnosprawnymi rodzicami ,którzy stracili swoje zdrowie jako podnośnik, schodolaz, tragaż cołodobowy,pielęgniarka ,lekarz ,rehabilitant ,psycholog,koleżanka czy kolega-jako zamiennki szarej 'ponurej rzeczywistości pomysłu Rządu -jak wspaniałomyślnie ochronić życie ,ale jak życ dalej to głucha cisza
  odpowiedz na komentarz
 • Zmiany w 2018 r.
  adam
  04.02.2018, 10:49
  Proponuję zmiany w dofinansowaniu dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.Emeryci ze znacznym stopniem mają dofinansowanie i mogą pracować a emeryci z umiarkowanym nie mogą dorobić do swojej najniższej emerytury by sobie poprawić byt bo nie ma dofinansowania i nikt ich nie przyjmie do pracy bo nie ma korzyści.Prosimy to zmienić bo ludzie z niepełnosprawnościami chcą być do kpńca swojego życia mieć kpntakt z ludzmi i być na miarę swoich sił aktywnymi a tego ich się pozbawia, i ponadto są klientami mopsu a tak nie byliby i psychiczne byliby szczęśliwi.,bo dorobiliby sobie do tak marnego świadczenia emerytalnego.
  odpowiedz na komentarz
 • Potrzebne zmiany
  bogna
  04.02.2018, 08:26
  Sądy orzekają niesprawiedliwie odnośnie stopni niepełnosprawności.Nie przyznaje się. znacznego stopnia niepełnosprawności ze względu na wzrok osobie która w lepszym oku ma 0.2 oraz widzi tylko centralnie brak widzenia bokami,zawężone pole widzenia do 20°. Oprócz tego ma orzeczony stopień niepełnosprawności umiarkowany na ruch a także leczy się na nadciśnienie tętnicze.W uzasadnieniu wyroku pisze się że znaczny stopień przysługuje osobie tylko leżącej którą się. karmi i myje a inna która korzysta stale z pomocy innych osób to jej znaczny stopień nie przysługuje.Proszę przepisy zmienić bo ile jedt osób o znacznym stopniu niepełnosprawności które nie korzystają z usług opiekuńczych a osobom które stale muszą korzystać z tych usług to im się. nie przyznaje.Nawet w sądzie nie ma sprawiedliwości i przepisy są interpretowane różnie tylko nie na korzyść osoby niepełnosprawnej.
  odpowiedz na komentarz
 • Zasiłek pielęgnacyjny 153zł
  Tomek
  02.02.2018, 18:12
  Kiedy wreszcie podniesiecie
  odpowiedz na komentarz
 • ulga
  MArcin
  01.02.2018, 08:11
  Zapomnieliście dodać że będzie można odliczyć wydatki z użytkowaniem samochodu w życiu codziennym
  odpowiedz na komentarz
 • rząd Ipolitycy pIs dbaja swoje diety liczne nagrody zapomnieli ludziach co dostają ochlapy?
  inwalida 1 grupy glodny
  29.01.2018, 16:21
  Premier MIAL WPANALY PRZYKLAD PANIA Z.GILOSKA i A.LEPERA CO IM LEZELI NAJBIEDNIESZY ENERYCI iRECISCI CO BORYKAJĄ CO WLOZYC DO GARKA ZEBERKA LODOWKI JAK POLSCE JEST PONIZANIE NAJBIEDNIESZYCH POLSCE JEST DROZYZNA NAWYSZE C$ENY CAŁEJ UNI SERY ,MASLO .WEDLINA MIESO KIEDY BEDĄ KONTROLE ZMNIESZYC DIETY I LICZNE NAGRODY ILE BANKACH JEST ZADLOZONYCH CHWILOWKAMI MASE ENERYTOW iRECISTÓW
  odpowiedz na komentarz
 • zasiłek stały
  elżbieta
  28.01.2018, 12:11
  Czy nie czas w tym roku podnieść zasiłek stały?. Trzy lata minęły, kiedy to E. Kopacz 0 100 zł podwyższyła zasiłek. A teraz cisza na ten temat. Słyszałam, że co trzy lata robią analizę, czy podwyższyć, czy nie?. Chyba jest tysiąc argumentów aby podwyższyć w końcu zasiłki.
  odpowiedz na komentarz
 • pracujaca
  pracujacy niepełnosprawny
  26.01.2018, 14:44
  Dlaczego dyrektor jednostki budżetowej może osobę niepełnosprawną bezkarnie wykorzystywać ? jest zwolniony z wpłat na PFRON i zwolnione wpłaty przeznacza na nagrody dla siebie i kierowników , a osoba niepełnosprawna ma pomniejszone wynagrodzenie pomimo ,że pracuje na równi z kolegami pełnosprawnymi . Nie dostarczenie orzeczenia skutkuje mobbingiem .
  odpowiedz na komentarz
 • Zmiany w orzekaniu o stopniu niepełnosprawności sprawa pilna
  beata
  25.01.2018, 15:06
  Sądy nie powinny orzekać o stopniu niepełnosprawności bo i tak nie są za biednym niepełnosprawnym który nie może się stawić na rozprawę ze względu na stan zdrowia poświadczony zaświadczeniem od lekarza sądowego.Rozprawa trwała zaledwie 10 minut nie rozpatrzpno bardzo bogatej dokumentacji medycznej a opinię uzupełniającą kłamliwą uznano za wiarygodną.Kłamstwo to polegało na tym że biegły przy wydaniu opini oparł się na dokumentacji i bezpośrednim badaniu a tego badania nie było ze względu na stan zdrowia.Sąd nie uwzględnia opini niepełnosprawnego tylko bazuje na kłamstwie.Najwyższy czas coś z tym zrobić by niepełnosprawny móg£ korzystać z należnych mu praw i ulg a nie uważany za głupca nie zna się na niczym tp możemy go gnębić nie przyznając mu należnych ulg.Człowiek choć niewidomy,niesprawny ruchowo ma rozum i upomina się o swoje prawa choć z marnym skutkiem bo nie ma sprawiedliwości.
  odpowiedz na komentarz
 • Co z matkami EWK !!!!
  Kasia
  22.01.2018, 08:40
  Ministerstwo w tej sprawie milczy, wybrało rodziny 500 plus i tylko tam daje wsparcie bez względu na dochód. Nasze dorosłe dzieci które od urodzenia wymagają opieki nie dostaną wsparcia tak jak i ich matki. W tej sprawie mam nadzieje wypowie się przedstawiciel MRPiPS bo wysłałam całą prowadzoną korespondencje do TV INFO aby to pan redaktor zrobił specjalny program poświęcony opiekunom dorosłych osób niepełnosprawnych, przedstawiając podejście rządzących do rodziców ciężko chorych dzieci którym się mówi że 854 to wystarczająca emerytura i nie należy się schorowanym matkom nic więcej bo podejmowane wtedy decyzje ZUS były zgodne z obowiązującym wówczas prawem. Moja nadzieja w programie TV że poznamy decyzje ministerstwa w/s emerytur EWK.
  odpowiedz na komentarz
 • Astma, ciężka obturacja płuc
  Marek Ubogi
  22.01.2018, 00:21
  Przepisy dotyczące kart parkingowych są krzywdzące. Niedowidzący, czy niedosłyszący nie oddycha oczami czy uszami. Dlaczego osoby z ciężką obturacją płuc, żyjące w środowisku miasta skażonego smogiem, nie mogą otrzymać takiej karty? Przecież nie będą na miejscach parkingowych nocować. Takie miejsca są rotacyjne i korzysta się z nich sporadycznie. Ułatwiają jednak życie ludziom chorym na astmę i POChP. Trzeba jeszcze wziąć pod uwagę, że takie osoby są w stałym leczeniu, często na sterydach i inhalatorach, powodujących inne schorzenia, towarzyszące lekoterapii, takie jak opuchlizna kończyn, niepodlegająca leczeniu neurologicznemu. Uważam, że lekarze orzecznicy, nie mają zielonego pojęcia, jak wygląda życie ludzi, chorych na astmę. Zdecydowanie takich ludzi jest więcej i czas rozważyć również i ich potrzeby. Niektórzy muszą korzystać z tlenu, by móc normalnie egzystować. Piszę również w ich imieniu.
  odpowiedz na komentarz
 • zmiany w 2018 roku
  bogdan
  21.01.2018, 13:59
  Zmiany w orzekaniu o stopniu niepełnosprawności powinny wejść jak najwcześniej.Sąd nie powinien prowadzić tych spraw bo sędzia zna się z lekarzami i wiadomo nie orzeknie na korzyść choregovtylko swojego kolegi czy koleżanki.Najbardziej kompetentną osobą jest lekarz rodzinny bo bardzo dobrze zna pacjenta a inny jak są dokumenty lekarskie i badania potwierdzające na przykład że osoba jest niewidoma to kwrstjonuje się te dokumenty nie przyznając jej znacznego stopnia niepełnosprawności nawet w sądzie.Trzeba by tych biegłych na miesiąc wysłać do ciemnicy aby tam funkcjonowali może by się coś poprawiło jak na własnej skórze do$wiafczyli by"kalectwa wzroku".Brak jest szacunku dla osób niepełnosprawnych i zamiast im pomagać to się ich krzywdzi.Teraz jest pora to zmienić najwyższy czas.
  odpowiedz na komentarz
 • zmiany w 2018 roku
  ewa
  21.01.2018, 13:37
  Jakie będą zmiany w orzekaniu o stopniu niepełnosprawności?.Nie ma sprawiedliwości w sądach orzeka się i przyznaje stopnie niepełnosprawności po znajomości a biedny chory nie dostanie chyba że po śmierci.Dam przykład osoba słabowidząca posiadająca umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu wzroku od urodzenia mająca 60lat z powodu pogorszenia wzroku uległa wypadkowi zderzyła się z obcą osobą upadła złamała kość udową szyjkę kości udowej z przemieszczeniem.Jest po operacji ma wszczepioną endoprotezę porusza się przy pomocy kuli korzysta z usług opekuńczych z mopsu bo nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować.Starała się w związku z pogorszeniem stanu zdrowia o wyższy stopień niepełnisprawności nie dostała go bo nawet w sądzie orzekli że nie ma pogorszenia stanu zdrowia u tej osoby.Takich przypadków i dużo gorszych jest bardzo dużo.Przyznaje się. stopnie niepełnosprawności po znajomości dlatego też powinny zmienić się przepisy aby ludzie niepełnosprawni nie tułali się ostatkiem sił po sądach gdzie i tak nie ma sprawiedliwości .Nie ma jasnych przepisów osoba z wyrodnieniami może mieć znaczny stopień a po wypadkach słabowidząca z zawężonym polem widzenia do 19° i poruszająca się o kuli umiarkowany stopień.Prosimy to zmienić.Osoby niepełnosprawne uważa się za głupie za wariatów.Należne im prawa i ulgi przyzna im się bez znajomości chyba dopiero po śmierci jak nie będą im potrzebne.
  odpowiedz na komentarz
 • A co z reforma orzecznictwa zapowiadane przez E. Rafalska
  Gasiorek Krzysztof
  19.01.2018, 13:50
  orzecznictwo
  odpowiedz na komentarz
 • dlaczego?
  niepełnosprawna
  18.01.2018, 11:52
  Minister Rafalska oraz za pozwoleniem odgórnym, nie zauważa potrzeb ciężko chorych, gdyż bez żadnej tu zgryźliwości, należy właśnie m.in. tym ludziom, a tzn ciężko chorym pomagać. Tymczasem rozdaje się zdrowym ludziom 500+ i dodatki np karta dużej rodziny 8groszy taniej paliwo na stacji orlen .Karta Dużej Rodziny zapewnia zniżki przy zakupie jedzenia i kosmetyków, odzieży i obuwia, książek, zabawek oraz paliwa, wybrane produkty w lidlu, itd .Dlaczego tego rodzaju zniżki nie dostaje osoba sparaliżowana? osoba ciężko niepełnosprawna???? Nie zauważyła że ciężko niepełnosprawni to nie tylko dzieci i młodzież, a także ludzi którzy nabyli chorobę niepełnosprawność kalectwo już w życiu dorosłym. Zasiłek pielęgnacyjny,rządzący po raz kolejny odłożyli w czasie załatwienie sprawy, niekonstytucyjne zatrzymanie w czasie zamrożenie od 13 lat 153zł, w osoby dorosłe najbardziej uderza, gdyż dzieci i młodzież dostaje ciągle jakieś wsparcie.
  odpowiedz na komentarz
 • 6.3 proc waloryzacja
  ON
  11.01.2018, 21:07
  Rząd założył wzrost gospodarczy na poziomie 3,8 proc. i średnioroczną inflację w wysokości 2,3 proc. oraz deficyt sektora finansów publicznych w 2018 r. w wysokości 2,7 proc. PKB. Przewidziano wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz wzrost emerytur i rent w wysokości 6,3 proc., wzrost spożycia prywatnego w ujęciu nominalnym o 5,9 proc. W tzw. budżecie środków europejskich na rok 2018 ustalono, że jego dochody wyniosą 64,8 mld zł, wydatki 80,2 mld zł, a deficyt 15,5 mld zł.
  odpowiedz na komentarz
 • życie w ubóstwie
  szafir
  11.01.2018, 17:16
  osoby chore niepełnosprawne od urodzenia są pomijane wykluczone z jakiejkolwiek pomocy traktowane jako bez wartościowy wyborca,zasiłek pielęgnacyjny wynosi 153 zł od kilkunastu lat renta socjalna jest głodowa
  odpowiedz na komentarz
 • rozliczymy PIS jesienią.
  gosc
  09.01.2018, 15:48
  w 2018 roku dostaniemy wielkie NIC.
  odpowiedz na komentarz
 • Renta socjalna bez zmian
  krysti
  08.01.2018, 11:48
  RON - RODZICE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH wysłali zapytanie do ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej zapytanie ws. podwyżki renty socjalnej. Okazuje się, że żadnej podwyżki nie będzie, a renciści socjalni mogą liczyć na inne formy wsparcia. RON 28 września 2017 trakcie protestu RON przed Kancelarią Premiera złożyli petycję dotyczącą zasiłku pielęgnacyjnego i renty socjalnej. W odpowiedzi przesłanej przez ministerstwo, a podpisanej przez ministra Krzysztofa Michałkiewicza wynika, że żadnej podwyżki renty socjalnej nie będzie (nie licząc oczywiście samej waloryzacji tego świadczenia), bo po pierwsze istnieją inne formy wsparcia z których renciści socjalni mogą korzystać (zasiłki stałe, darmowe przejazdy komunikacją), ponadto ich sytuacja nie odbiega znacząco od innych niepełnosprawnych. Co do zasiłku pielęgnacyjnego 153 zł, to jego waloryzacja być może nastąpi 1 listopada 2018 roku, ale gwarancji na to nie ma. Odpowiedź była skierowana do pań Iwony Hartwich i Marii Królikowskiej. Poniżej pełna treść pisma z 21 grudnia 2017 (śródtytuły od red.): Szanowne Panie, działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1123), w związku z petycją z dnia 28 września br. proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195, z późn. zm.) realizująca rządowy Program „Rodzina 500+”, wprowadziła do systemu prawnego nowy rodzaj świadczenia - świadczenie wychowawcze. Istotą Programu „Rodzina 500+” jest objęcie świadczeniem wychowawczym możliwie szerokiego kręgu osób posiadających na swoim utrzymaniu dzieci, realizując tym samym trzy podstawowe cele: pronatalistyczny, inwestycji w kapitał ludzki i redukcji ubóstwa wśród najmłodszych. Program „Rodzina 500+” jest powszechnym programem wsparcia materialnego rodzin z dziećmi w wieku do ukończenia 18 lat. Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza jednoznaczne i równe dla wszystkich zasady nabycia prawa do świadczenia wychowawczego. Ww. ustawa przewiduje, że na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie świadczenie wychowawcze przysługuje wszystkim rodzinom, bez względu na ich dochód. Świadczenie wychowawcze przysługuje także na pierwsze dziecko, definiowane jako jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia (w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia, pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez osobę ubiegającą się o świadczenie wychowawcze), jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł lub 1200 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne. Podstawową preferencją / wsparciem rodziców wychowujących niepełnosprawne dzieci, w ramach Programu „Rodzina 500+“, jest podwyższone o 50 % kryterium dochodowe - do 1200 zł na osobę w rodzinie. Z 500+ korzysta wiele rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem Istotne jest. że podwyższone, preferencyjne kryterium dochodowa, obowiązuje także w sytuacji, gdy niepełnosprawnością jest dotknięte będące członkiem rodziny dziecko, które ukończyło 18 rok życia i na które nie jest składany wniosek o świadczenie wychowawcze. Rozwiązanie to pozwala na uwzględnienie zwiększonych wydatków, jakie rodzice i opiekunowie ponoszą w związku z opieką nad tym dzieckiem. Ponadto, szacuje się, że liczba dzieci niepełnosprawnych w gronie dzieci uprawnionych do świadczenia wychowawczego wynosi ok, 220 tys. Stanowią one 90% wszystkich niepełnosprawnych dzieci w wieku do 18. roku życia. W związku z powyższym, trudno zgodzić się ze stwierdzeniem, że beneficjentami ww. Programu może stać się jedynie nikła część środowiska osób niepełnosprawnych. Jednocześnie, należy wskazać, że na osoby powyżej 18. roku życia, w tym osoby niepełnosprawne, które kontynuują naukę w szkole lub szkole wyższej i w szczególności znajdują się w trudnej sytuacji dochodowej, przysługuje wsparcie materialne z innych systemów wsparcia, takich jak: -świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują na dziecko uczące się w szkole do ukończenia przez dziecko 21. roku życia albo do 24. roku życia, jeżeli dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności), -pomoc materialna dla uczniów w postaci stypendiów szkolnych (realizowana na podstawie przepisów o systemie oświaty), -stypendia dla studentów (realizowane na postawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym). -preferencyjne kredyty studenckie. W kwestii adresatów' rozwiązań przyjętych w Programie kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” pragnę podkreślić, że do priorytetów polityki państwa należy wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin. W związku z powyższym podejmowane są różnorodne działania mające na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym prowadzenia jak najbardziej niezależnego życia. "Za życiem" ułatwia życie rodzinom z niepełnosprawnym dzieckiem Świadomość konieczności podjęcia działań mających na celu poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych i ich rodzin, znalazła swoje odzwierciedlenie w przepisach uchwalonej 4 listopada 2016 r. ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860). Uchwalenie ww. ustawy dało Radzie Ministrów możliwość podjęcia dalszego działania w zakresie przygotowania i wdrożenia Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (przyjęły uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M. P. poz. 1250) stanowiącego elastyczny element polityki państwa na rzecz rodzin. Program, zgodnie z postanowieniami wskazanej ustawy, dotyczy w szczególności wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, opieki, w tym paliatywnej, lub rehabilitacji dzieci posiadających zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wsparcia dla kobiet w ciąży i ich rodzin w przypadku ciąży powikłanej, pomocy w zabezpieczeniu szczególnych potrzeb, w tym mieszkaniowych, rodzin z dzieckiem posiadającym stosowne zaświadczenie. Skierowany jest również do rodzin z dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o lekkim lub umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz do dzieci i młodzieży posiadających odpowiednio opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w przepisach ustawy o systemie oświaty, i ich rodzin. Zatem ze wsparcia nie będą wykluczone dzieci ze względu na brak rozpoznania wady/niepełnosprawności tuż po urodzeniu. Przewidziane w Programie kompleksowego wsparcia dla rodzin ,,Za życiem" formy wsparcia adresowane są także do dorosłych osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Należą do nich: - wsparcie dla członków rodziny w opiece nad osobą niepełnosprawną poprzez możliwość uzyskania pomocy w formie tzw. opieki wytchnieniowej (pomoc w załatwieniu codziennych spraw, zastępstwo członka rodziny/opiekuna w przypadku jego odpoczynku lub podjęcia pracy); - tworzenie miejsc w ośrodkach wsparcia pomagających osobom niepełnosprawnym (w szczególności z niepełnosprawnością sprzężoną i spektrum autyzmu) w osiągnięciu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym; - tworzenie i rozwój mieszkalnictwa chronionego oraz wspomaganego na rzecz osób niepełnosprawnych; - wsparcie rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych w' wypełnianiu codziennych obowiązków domowych, realizowane przez urzędy pracy i ośrodki pomocy społecznej w ramach prac społecznie użytecznych w związku z działaniem pn. „Pomoc w domu”. Podkreślić należy, że Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem”, opracowany został na podstawie analizy funkcjonujących dotychczas rozwiązań mających na celu wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin, postulatów zgłaszanych przez osoby niepełnosprawne i ich opiekunów, a także instytucje, środowiska skupiające osoby niepełnosprawne. Będzie podlegał ewaluacji. która pozwoli na dokonanie oceny jego funkcjonowania i wyłonienie ewentualnych jego zapisów wymagających modyfikacji. Renta nie zostanie podniesiona, bo są inne formy wsparcia Odnosząc się do poruszonej w petycji kwestii wysokości renty socjalnej uprzejmie wyjaśniam, iż przepisy dotyczące zasad wypłaty renty socjalnej określa ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 982, z późn. zm.). Świadczenie to przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało: 1) przed ukończeniem 18. roku życia; 2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej - przed ukończeniem 25. roku życia; 3) w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej. Całkowicie niezdolną do pracy - w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Zgodnie z art. 5 powołanej ustawy o rencie socjalnej - ustalenia całkowitej niezdolności do pracy lekarz orzecznik ZUS dokonuje na zasadach i w trybie określonym w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Odpowiadając na postulat zwiększenia kwoty renty socjalnej należy po pierwsze wyjaśnić charakter świadczenia jakim jest renta socjalna. I tak, należy zauważyć, iż renta socjalna jest świadczeniem obligatoryjnym, ciągłym i zabezpieczającym, a jej celem jest kompensowanie braku możliwości nabycia uprawnień do świadczeń z systemu ubezpieczenia społecznego, ze względu na to, że całkowita niezdolność do pracy powstała przed wejściem na rynek pracy. Renta socjalna jest świadczeniem wypłacanym z systemu zabezpieczenia społecznego w całości finansowanym z budżetu państwa. Ustalając wysokość renty socjalnej ustawodawca odniósł się do procentowej kwoty (84 %) najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy określonej w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z uwagi na zbliżony charakter tych świadczeń tj. rekompensata braku możliwości podjęcia pracy i zabezpieczenie egzystencji. Osobom niepełnosprawnym zatem zagwarantowane zostało prawo do stałego świadczenia. Renta socjalna nie może zaspokajać wszystkich usprawiedliwionych potrzeb osób niepełnosprawnych, jednak sytuacja materialna rencistów socjalnych nic odbiega od sytuacji materialnej innych osób niepełnosprawnych. Osoby uprawnione do renty socjalnej mogą ubiegać się również o inne świadczenia, np. o specjalny zasiłek celowy przyznawany na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 i 1985), o zasiłki pielęgnacyjne na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. IJ. z. 2017 r. poz. 1952), o dodatki mieszkaniowe, o jakich mowa w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180) oraz dodatki energetyczne na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, z późn. zm.). Przysługują im również m.in. uprawnienia do ulg w publicznym transporcie zbiorowym na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z późn. zm.) oraz zwolnienie od opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych na podstawie ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1204, z późn. zm.). Wskazane powyżej przesłanki nabycia prawa do renty socjalnej oznaczają, że renta przeznaczona jest dla osób. które z powodu wcześnie powstałej niezdolności do pracy nie miały możliwości podjęcia pracy zawodowej i nabycia własnych uprawnień do renty z tytułu niezdolności do pracy, a często nawet zdobycia jakichkolwiek kwalifikacji zawodowych. Świadczenie to jest wyrazem szczególnej troski państwu o takie osoby. Jednocześnie wyjaśniam, że renta socjalna ulega podwyższeniu wraz z waloryzacją kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy określonej w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W ustawie z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2) dokonano zmiany w zasadach waloryzacji świadczeń w roku 2017 oraz podwyższono gwarantowane, najniższe świadczenia emerytalno-rentowe. W związku z podwyższeniem wysokości najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy do kwoty 1000 zł, kwota renty socjalnej wzrosła o 98.65 zł. z kwoty 741,35 zł do 840 zł. Dla porównania w roku 2016 renta socjalna została podwyższona o kwotę 1,77 zł (z kwoty 739.58 zł na kwotę 741,35 zł), a w roku 2015 o 30.24 zł z kwoty 709,34 zł na kwotę 739.58 zł). Rozwiązania podjęte w ramach ww. ustawy sprawiły, że renta socjalna wzrosła w stopniu znacznie wyższym, niż gdyby została przeprowadzona ustawowa waloryzacja najniższych świadczeń emerytalno-rentowych wskaźnikiem waloryzacji. W związku z powyższym w chwili obecnej nie jest rozpatrywana kwestia podwyższenia kwoty tego świadczenia do równowartości kwoty minimum socjalnego. Zasiłek pielęgnacyjny może zmieni się od 1 listopada 2018 … a może i nie Odnośnie kwestii związanej z wysokością zasiłku pielęgnacyjnego pragnę wyjaśnić, że zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem rodzinnym finansowanym z budżetu państwa, którego wysokość oraz zasady przyznawania reguluje ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518, z późn. zm.). Zgodnie z art. 16 ust. 2 i 3 wyżej wymienionej ustawy, zasiłek pielęgnacyjny przysługuje dziecku w wieku do ukończenia 16. roku życia legitymującemu się orzeczeniem o niepełnosprawności, osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zasiłek przysługuje jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia) oraz osobie, która ukończyła 75 lat. Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego. Podstawowym warunkiem uzyskania prawa do zasiłku pielęgnacyjnego jest więc legitymowanie się odpowiednim orzeczeniem potwierdzającym niepełnosprawność lub ukończenie 75. roku życia. W obecnym stanie prawnym, zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, kwoty świadczeń rodzinnych, w tym zasiłku pielęgnacyjnego oraz. wysokości kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych podlegają weryfikacji co 3 lata. Oznacza to, że zmiana wysokości zasiłku pielęgnacyjnego podlega procedurze weryfikacji, nie oznaczającej obowiązkowej zmiany wysokości weryfikowanej kwoty. Rada Ministrów, w ramach ostatniej, przypadającej w 2015 r. weryfikacji kwot świadczeń rodzinnych i kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych, dokonała podwyższenia wysokości niektórych świadczeń rodzinnych oraz progów dochodowych, jednak wysokość zasiłku pielęgnacyjnego pozostała bez zmian - jego aktualna wysokość to 153 zł miesięcznie. Zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych, w obecnym stanie prawnym, kolejna weryfikacja kwot świadczeń rodzinnych, a więc także kwoty zasiłku pielęgnacyjnego, przewidziana jest na 1 listopada 2018 r. i wówczas Rada Ministrów podejmie decyzję o jej zakresie. Pragnę również poinformować, że jednocześnie z działaniami podejmowanymi przez rząd mającymi na celu realizację Programu „Za życiem”, prace prowadzi powołany 29 sierpnia 2016 r. międzyresortowy Zespół do spraw Opracowania Rozwiązań w zakresie Poprawy Sytuacji Osób Niepełnosprawnych i Członków ich Rodzin, którego przewodniczącym jest Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Zespół jest organem pomocniczym Rady Ministrów. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele resortów: rodziny, zdrowia, edukacji, infrastruktury i budownictwa, finansów, kultury, nauki, rolnictwa, rozwoju, sportu, sprawiedliwości, spraw wewnętrznych i administracji, bowiem wyłącznie integracja działań pozwoli na zbudowanie spójnej i długofalowej polityki wsparcia osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin. Celem zespołu jest opracowanie aktualnej analizy sytuacji osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin oraz kompleksowych rozwiązań w zakresie poprawy ich sytuacji. Należy zaznaczyć, że w pracach Zespołu uczestniczą również przedstawiciele środowiska osób niepełnosprawnych. Z wyrazami szacunku MINISTER Krzysztof Michałkiewicz SEKRETARZ STANU
  odpowiedz na komentarz
 • Karta parkingowe a orzeczenie
  Rufi
  08.01.2018, 07:45
  Karta parkingowe powinna być wydawana na podstawie symbolu przyczyny niepełnosprawności, a data wydania jest mało istotna. Bo mi noga nie dorośnie już nigdy.
  odpowiedz na komentarz
 • Podwyżki
  anna
  07.01.2018, 11:37
  Świadczenie pielęgnacyjne podwyższa się o 71 zł czyli będzie 1477 zł od stycznia ,a emerytury o ok. 23zł dopiero od marca 2018 r. czyli będzie 877 zł .Kiedy w końcu emeryci dostaną zapłatę za 40,50 letnią opiekę nad ON ? Kiedy rząd przestanie nas dyskryminować ?
  odpowiedz na komentarz
 • absurd- polska norma
  benedykt
  06.01.2018, 14:53
  Zaraz, zaraz- rencista socjalny który jest całkowicie niezdolny do jakiejkolwiek pracy może zarobic ponad 130 % średniej płacy ?. Uchwalił to rząd który jeszcze bardziej zaostrza przepisy o niezdolności do pracy.Dla kogo?. Dla tego co oszukał orzecznika ?. A co dla tych których oszukał orzecznik i zawtórował mu w tym sąd ?.Niepełnosprawnośc nie ma podobno żadnego znaczenia przy ustalaniu niezdolności do pracy , czyli niezdolny to taki ktoś który jest zdolny. Ktoś tu myśli jeszcze abstrakcyjnie , czy już absurdalnie ?.
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Wspierają nas