Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Co nas czeka w 2018 roku?

28.12.2017
Autor: Beata Dązbłaż, fot. P. Stanisławski, M. Różański, Freeimages.com
Napis: zmiany 2018 otoczony czterema zdjęciami: napisu Za Życiem, psa asystenta leżącego obok wózka inwalidzkiego, rąk pracujących na komputerze oraz karty parkingowej

Waloryzacja rent i świadczenia pielęgnacyjnego, ulga rehabilitacyjna, karty parkingowe... Sygnalizujemy zmiany w przepisach, które będą dotyczyć m.in. osób z niepełnosprawnością w 2018 roku.

Waloryzacja rent i emerytur

Od marca 2018 r. renty i emerytury mogą wzrosnąć o ok. 30 zł. Dowiemy się tego w lutym, kiedy GUS opublikuje informacje o zarobkach. Prognozy wskazują wzrost zarobków na wyższym niż przewidywany poziomie. Waloryzacja rent i emerytur uzależniona jest od inflacji w gospodarstwach emeryckich (czyli podwyżki cen towarów, które głównie kupują emeryci) i 20 proc. realnego wzrostu płac (czyli podwyżki, które dostają pracownicy) z roku poprzedzającego waloryzację.

Na podstawie danych z września i października widać, że waloryzacja może wynieść ok. 3 proc. Osoby, które przeszły z renty na emeryturę, niezależnie od stażu pracy dostaną wyrównanie świadczenia do najniższej jego kwoty, czyli 1000 zł brutto. Rencista, który osiągnął wiek emerytalny, przechodzi na emeryturę, a jego świadczenie nie może być niższe od renty, którą pobierał. Dotychczas tylko renciści, którzy wykazali staż pracy (20 lat kobiety i 25 lat mężczyźni) mieli zagwarantowaną emeryturę w wysokości 1000 zł.

Prawo jazdy na ciężarówki dla osób głuchych

W parlamencie trwają prace nad projektem ustawy pozwalającej osobom głuchym wyrobienie prawa jazdy kat. C, uprawniającego do kierowania samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t (z wyjątkiem autobusu). Daje ono uprawnienie także do kierowania ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.

Stojąca na poboczu ciężarówka

Kwota wolna od podatku

W 2018 r. zostanie także podwyższony próg dochodów, które uprawniają do skorzystania z wyższej kwoty wolnej od podatku. Obecnie z prawa do wyższej kwoty wolnej od podatku – 6,6 tys. zł w 2017 r. i 8 tys. zł w 2018 r. – mogą skorzystać niezarabiający w roku więcej niż 11 tys. zł netto. Rozliczając się za PIT 2018 będzie trzeba pamiętać, że kwota wolna od podatku wynosi 8 tys. zł. Oznaczać to będzie, że średnie miesięczne dochody netto w wysokości 670 zł zwolnią z obowiązku zapłacenia PIT. W skali miesiąca podwyżka kwoty dochodu wolnego od podatku wyniesie 120 zł.

Ulga rehabilitacyjna

Rozliczając się z fiskusem za 2017 r., będzie można skorzystać ze zmian, dotyczących odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

 • Rozszerza się krąg osób, które będą mogły odliczyć wydatki na utrzymanie psa asystującego w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej.
 • Będzie szerszy zakres odliczenia z tytułu wydatków związanych z przewozem samochodem osobowym na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, ale też każdym innym przewozem.
 • Do 10080 zł zostanie podniesiony dochód osoby niepełnosprawnej, będącej na utrzymaniu podatnika, uprawniającego podatnika do odliczenia od dochodu wydatków ponoszonych na cele rehabilitacyjne tej osoby.

Pies asystujący leży na podłodze obok wózka inwalidzkiego

W placówkach z całodobową opieką

Planuje się ograniczenie działalności placówek nielegalnych. Urzędy wojewódzkie będą miały szerszy zakres narzędzi kontrolnych. Jeśli podmiot będzie prowadził bez zezwolenia więcej niż jedną placówkę, otrzyma karę w wysokości 40 tys. zł, a nie jak dotąd 10 lub 20 tys. zł. Wojewoda będzie mógł cofnąć zezwolenie na prowadzenie placówki, jeśli sytuacja w niej będzie zagrażała życiu lub zdrowiu podopiecznych. Dotychczas mógł nakazać wstrzymanie działalności tylko w placówce nielegalnie prowadzonej.

Nowością będą także inne wymogi co do dokumentacji składanej przez ubiegającego się o pozwolenie prowadzenia ośrodka. Będą wprowadzone wymogi co do kwalifikacji personelu opiekuńczego, gdyż obecnie ich nie ma. Do ośrodków zapewniających całodobową opiekę niepełnosprawnym, przewlekle chorym nie będą mogły być przyjmowane osoby małoletnie. Ustawa reguluje także zasady opuszczania domów opieki społecznej przez mieszkańców. Rozszerza też katalog sytuacji, w których można zwolnić z opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej. Zmiany mają wejść od 1 czerwca 2018 r.

Centralna ewidencja kart

Centralna ewidencja posiadaczy kart parkingowych (CEPKP) zgromadzi dane o właścicielach kart parkingowych i placówkach, które mają prawo do korzystania z nich, czyli realizujących zadania związane z opieką, rehabilitacją lub edukacją osób z niepełnosprawnością. Uruchomienie CEPKP nie wiąże się z koniecznością dodatkowych czynności dla osób z niepełnosprawnością. Karty parkingowe będą wydawane na niezmienionych zasadach. CEPKP ma zacząć działać 4 czerwca 2018 r.

Awers karty parkingowej z miejcami na: datę ważności, numer, organ wydający i hologram. Na dole symbol wózka inwalidzkiego, obok napis Karta parkingowa w językach UE

Bezpłatna pomoc prawna

Rozszerzenie katalogu osób uprawnionych do skorzystania z bezpłatnej porady prawnej o osoby z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów, wprowadzenie nowych usług i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – to niektóre propozycje prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nad którą trwają prace w Sejmie.

Nowelizacja ustawy o rehabilitacji

Zmiany m.in. w zakresie art. 22, czyli udzielania ulg we wpłatach na PFRON (od 1 lipca 2018 r.):

 • Od 1 lipca 2018 r. kwota ulgi obliczona przez sprzedającego nie będzie mogła być wyższa od 50 proc. kwoty netto należności wykazanej na fakturze dokumentującej zakup mający uprawniać do ulgi.
 • W nowym trybie wystawiania ulg, sprzedający będzie miał obowiązek poinformowania nabywcy o zasadach nabywania i korzystania z obniżenia wpłat na PFRON oraz o możliwości złożenia przez nabywcę oświadczenia o zamiarze korzystania z ulg.
 • Obliczanie stanów i wskaźników zatrudnienia od 1 lipca 2018 r. Ustalenie wskaźnika do bycia sprzedającym na dzień wystawienia faktury.
 • Kara 10% wartości faktury dla sprzedającego za brak wysłania do klienta informacji o możliwości skorzystania przez niego z ulgi.
 • Przywrócenie możliwości udzielania ulg we wpłatach na PFRON jednostkom budżetowym, które po 1 stycznia 2017 r. stało się niemożliwe przez obowiązek związany z centralizacją VAT-u.
 • Zmiana w zakresie uzyskiwania w PFRON miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych dotyczy tzw. dwuinstancyjności, czyli możliwości odwołania od wydanej decyzji przez Prezesa PFRON ponownie do Prezesa PFRON lub możliwości złożenia od razu skargi do sądu.

Niektóre zmiany dotyczące warsztatów terapii zajęciowej (wtz) od 1 lutego 2018 r.:

 • Do podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych będzie należało uczestnictwo w zajęciach klubowych już po opuszczeniu wtz, które wesprą je w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym.
 • Wtz będzie mógł ubiegać się o dofinansowanie zajęć klubowych w PFRON.
 • W wtz będzie mogła działać Rada Społeczna.
 • Osoby pełniące funkcje zarządcze w jednostce prowadzącej wtz nie będą mogły być równocześnie pracownikami wtz, z wyjątkiem osoby nim kierującej (od 1 lipca 2018 r.).
 • Uzależniono możliwość utworzenia wtz w danym powiecie oraz zwiększenia liczby uczestników wtz od potrzeb lokalnego systemu wsparcia, wskazanej w powiatowej strategii dotyczącej rozwiązywania problemów społecznych.
 • Podmiot prowadzący wtz będzie zobowiązany do prowadzenia listy osób, których zgłoszenie zostało zatwierdzone, a osoby te nie rozpoczęły tam terapii.

Inne zmiany:

 • Podmiotami zobowiązanymi do osiągania 2-procentowego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych będą również inne regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjne, kluby dziecięce i inne formy wychowania przedszkolnego, które na tej podstawie będą rozliczać sią z wpłat na PFRON (od 1 lipca 2018 r.).
 • Wniosek o wykonywanie telepracy lub elastycznych form organizacji pracy mógłby złożyć (od 1 lutego 2018 r.):
  • rodzic dziecka, które ma zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu lub nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w okresie prenatalnym lub w czasie porodu,
  • rodzic dziecka z niepełnosprawnością,
  • rodzic dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Będą też mogli skorzystać z telepracy rodzice w powyższych przypadkach, podczas opieki nad dziećmi powyżej 18. r.ż. Pracodawca będzie mógł odmówić tylko wtedy, gdy nie będzie to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.

 • Rodzic dziecka z niepełnosprawnością będzie miał prawo do wydłużenia czasu pobierania zasiłku opiekuńczego z 14 do 30 dni w przypadku opieki nad dzieckiem chorym ze znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji i konieczności stałego współudziału opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji do ukończenia przez dziecko 18 lat.

Ręce mężczyzny pracującego na klawiaturze komputera

Dla spółdzielni socjalnych

Nowe przepisy zakładają m.in.:

 • Ułatwienie w zakładaniu spółdzielni socjalnych – zmniejszenie liczby założycieli z 5 do 3 osób, o ile skład członkowski zostanie uzupełniony w ciągu 12 m-cy. Członkami spółdzielni muszą być m.in. dwie osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.
 • Umożliwienie tworzenia konsorcjum spółdzielczego w formie umowy – wspólna organizacja sieci produkcji, handlu i usług.
 • Wprowadzenie nowego instrumentu wsparcia – środków na utworzenie stanowiska pracy w wysokości do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia.
 • Ubieganie się o środki na finansowanie kosztów wynagrodzenia dla bezrobotnego lub poszukującego pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej bądź też poszukujących pracy bez zatrudnienia lub niewykonujących innej pracy zarobkowej.
 • Możliwość ubiegania się w PFRON o środki na działalność gospodarczą w ramach spółdzielni.
 • Możliwość refundacji składek na ubezpieczenia społeczne i części kosztów pracodawcy opłacanych za pracowników spółdzielni niebędących jej członkami, ale osobami zagrożonymi wykluczeniem.
 • Możliwość nieodpłatnych praktyk u pracodawcy, w tym spółdzielni, przez osobę realizującą indywidualny program rehabilitacji zawodowej w ramach wtz. Większość zmian ma wejść w życie 3 m-ce po ogłoszeniu ustawy.

Ustawa „Za życiem”

Ustawa „Za życiem” została uchwalona 4 listopada 2016 r., i dotyczy wsparcia kobiet w ciąży powikłanej i rodzin w obliczu urodzenia się dziecka, u którego „zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu”. Rozwinięciem i uzupełnieniem ustawy jest Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, podzielony na sześć priorytetów, które składają się z działań i poddziałań. Uchwała weszła w życie 1 stycznia 2017 r., jednak niektóre jej elementy zaplanowane zostały na 2018 r. i kolejne lata:

 • Prawo do korzystania z elastycznych form organizacji czasu pracy – zmiany zawarte w noweli Kodeksu pracy, o których pisaliśmy wyżej w punkcie o nowelizacji ustawy o rehabilitacji (1 stycznia 2018 r.).
 • Uprawnienia osób ubezpieczonych chorobowo do zasiłku opiekuńczego w przypadku choroby dziecka do 18. r.ż. (1 stycznia 2018 r.) – jw. w punkcie o nowelizacji ustawy o rehabilitacji.
 • Wsparcie osób niepełnosprawnych, które opuściły wtz w celu podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy (1 stycznia 2018) – jw. w punkcie o noweli ustawy o rehabilitacji.
 • Możliwość przyznania grantu przez starostę dla pracodawcy lub przedsiębiorcy na zatrudnienie skierowanego bezrobotnego opiekuna osoby niepełnosprawnej. Grant nie będzie wyższy niż 12-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego bezrobotnego opiekuna osoby z niepełnosprawnością (od 1 stycznia 2018 r.).
 • Wsparcie udzielane osobom z niepełnosprawnością w mieszkaniach treningowych lub mieszkaniach chronionych wspieranych – zmiany w ustawie o pomocy społecznej (1 marca 2018 r.).
 • Spółdzielczość socjalna na rzecz opiekunów osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin – jw. w punkcie o nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych.

Napis: Za Życiem

Waloryzacja świadczenia pielęgnacyjnego

Corocznie jest ono waloryzowane 1 stycznia. Od początku 2018 r. świadczenie wyniesie 1477 zł na rękę miesięcznie, co oznacza wzrost o 71 zł.

Wyroby medyczne

5 grudnia 2017 r. ukazał się na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Do 12 grudnia 2017 r. odbywały się konsultacje społeczne, po nich będzie dalej procedowany. Wejście w życie rozporządzenia planowane jest na 30 dni po ogłoszeniu. Założenia projektu:

 • Rozszerzenie wykazu wyrobów medycznych o: zbiornik na insulinę do osobistej pompy insulinowej; sensor/elektrodę do Systemu Ciągłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym; transmiter/nadajnik do Systemu Ciągłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym.
 • Zwiększenie limitu na środki absorpcyjne z 60 do 90 sztuk/m-c.
 • Skrócenie czasu użytkowania wózków przez dorosłych.
 • Rozszerzenie kryterium przyznawania wyrobów stomijnych u pacjentów z przetoką ślinową. Zlecenie będzie mógł wystawić chirurg klatki piersiowej, chirurg twarzowo-szczękowy i laryngolog.
 • Neurolog będzie mógł wystawić zlecenie na zaopatrzenie w aparat z maską do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego.
 • Dodanie do wykazu wyrobów medycznych wózka o napędzie elektrycznym, wózka stabilizującego plecy i głowę oraz wózka z funkcją pionizacji.

Ustawa o rencie socjalnej

Nowelizacja zakłada zawieszenie renty socjalnej za miesiąc, w którym rencista osiągnął przychód wyższy niż 130 proc. przeciętnego mies. wynagrodzenia, a nie jak dotychczas 70 proc. Projekt czeka na przejście ścieżki legislacyjnej.

Wyższa pensja minimalna

Od 1 stycznia 2018 r. płaca minimalna wzrośnie do 2100 zł. To o 100 zł, czyli o 5 proc. więcej niż obecnie. Z początkiem roku wzrośnie też minimalna stawka godzinowa z 13 do 13,70 zł dla określonych umów cywilnoprawnych.

Komentarz

 • Renta socjalna bez zmian
  krysti
  08.01.2018, 11:48
  RON - RODZICE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH wysłali zapytanie do ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej zapytanie ws. podwyżki renty socjalnej. Okazuje się, że żadnej podwyżki nie będzie, a renciści socjalni mogą liczyć na inne formy wsparcia. RON 28 września 2017 trakcie protestu RON przed Kancelarią Premiera złożyli petycję dotyczącą zasiłku pielęgnacyjnego i renty socjalnej. W odpowiedzi przesłanej przez ministerstwo, a podpisanej przez ministra Krzysztofa Michałkiewicza wynika, że żadnej podwyżki renty socjalnej nie będzie (nie licząc oczywiście samej waloryzacji tego świadczenia), bo po pierwsze istnieją inne formy wsparcia z których renciści socjalni mogą korzystać (zasiłki stałe, darmowe przejazdy komunikacją), ponadto ich sytuacja nie odbiega znacząco od innych niepełnosprawnych. Co do zasiłku pielęgnacyjnego 153 zł, to jego waloryzacja być może nastąpi 1 listopada 2018 roku, ale gwarancji na to nie ma. Odpowiedź była skierowana do pań Iwony Hartwich i Marii Królikowskiej. Poniżej pełna treść pisma z 21 grudnia 2017 (śródtytuły od red.): Szanowne Panie, działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1123), w związku z petycją z dnia 28 września br. proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195, z późn. zm.) realizująca rządowy Program „Rodzina 500+”, wprowadziła do systemu prawnego nowy rodzaj świadczenia - świadczenie wychowawcze. Istotą Programu „Rodzina 500+” jest objęcie świadczeniem wychowawczym możliwie szerokiego kręgu osób posiadających na swoim utrzymaniu dzieci, realizując tym samym trzy podstawowe cele: pronatalistyczny, inwestycji w kapitał ludzki i redukcji ubóstwa wśród najmłodszych. Program „Rodzina 500+” jest powszechnym programem wsparcia materialnego rodzin z dziećmi w wieku do ukończenia 18 lat. Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza jednoznaczne i równe dla wszystkich zasady nabycia prawa do świadczenia wychowawczego. Ww. ustawa przewiduje, że na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie świadczenie wychowawcze przysługuje wszystkim rodzinom, bez względu na ich dochód. Świadczenie wychowawcze przysługuje także na pierwsze dziecko, definiowane jako jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia (w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia, pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez osobę ubiegającą się o świadczenie wychowawcze), jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł lub 1200 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne. Podstawową preferencją / wsparciem rodziców wychowujących niepełnosprawne dzieci, w ramach Programu „Rodzina 500+“, jest podwyższone o 50 % kryterium dochodowe - do 1200 zł na osobę w rodzinie. Z 500+ korzysta wiele rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem Istotne jest. że podwyższone, preferencyjne kryterium dochodowa, obowiązuje także w sytuacji, gdy niepełnosprawnością jest dotknięte będące członkiem rodziny dziecko, które ukończyło 18 rok życia i na które nie jest składany wniosek o świadczenie wychowawcze. Rozwiązanie to pozwala na uwzględnienie zwiększonych wydatków, jakie rodzice i opiekunowie ponoszą w związku z opieką nad tym dzieckiem. Ponadto, szacuje się, że liczba dzieci niepełnosprawnych w gronie dzieci uprawnionych do świadczenia wychowawczego wynosi ok, 220 tys. Stanowią one 90% wszystkich niepełnosprawnych dzieci w wieku do 18. roku życia. W związku z powyższym, trudno zgodzić się ze stwierdzeniem, że beneficjentami ww. Programu może stać się jedynie nikła część środowiska osób niepełnosprawnych. Jednocześnie, należy wskazać, że na osoby powyżej 18. roku życia, w tym osoby niepełnosprawne, które kontynuują naukę w szkole lub szkole wyższej i w szczególności znajdują się w trudnej sytuacji dochodowej, przysługuje wsparcie materialne z innych systemów wsparcia, takich jak: -świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują na dziecko uczące się w szkole do ukończenia przez dziecko 21. roku życia albo do 24. roku życia, jeżeli dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności), -pomoc materialna dla uczniów w postaci stypendiów szkolnych (realizowana na podstawie przepisów o systemie oświaty), -stypendia dla studentów (realizowane na postawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym). -preferencyjne kredyty studenckie. W kwestii adresatów' rozwiązań przyjętych w Programie kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” pragnę podkreślić, że do priorytetów polityki państwa należy wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin. W związku z powyższym podejmowane są różnorodne działania mające na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym prowadzenia jak najbardziej niezależnego życia. "Za życiem" ułatwia życie rodzinom z niepełnosprawnym dzieckiem Świadomość konieczności podjęcia działań mających na celu poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych i ich rodzin, znalazła swoje odzwierciedlenie w przepisach uchwalonej 4 listopada 2016 r. ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860). Uchwalenie ww. ustawy dało Radzie Ministrów możliwość podjęcia dalszego działania w zakresie przygotowania i wdrożenia Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (przyjęły uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M. P. poz. 1250) stanowiącego elastyczny element polityki państwa na rzecz rodzin. Program, zgodnie z postanowieniami wskazanej ustawy, dotyczy w szczególności wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, opieki, w tym paliatywnej, lub rehabilitacji dzieci posiadających zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wsparcia dla kobiet w ciąży i ich rodzin w przypadku ciąży powikłanej, pomocy w zabezpieczeniu szczególnych potrzeb, w tym mieszkaniowych, rodzin z dzieckiem posiadającym stosowne zaświadczenie. Skierowany jest również do rodzin z dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o lekkim lub umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz do dzieci i młodzieży posiadających odpowiednio opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w przepisach ustawy o systemie oświaty, i ich rodzin. Zatem ze wsparcia nie będą wykluczone dzieci ze względu na brak rozpoznania wady/niepełnosprawności tuż po urodzeniu. Przewidziane w Programie kompleksowego wsparcia dla rodzin ,,Za życiem" formy wsparcia adresowane są także do dorosłych osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Należą do nich: - wsparcie dla członków rodziny w opiece nad osobą niepełnosprawną poprzez możliwość uzyskania pomocy w formie tzw. opieki wytchnieniowej (pomoc w załatwieniu codziennych spraw, zastępstwo członka rodziny/opiekuna w przypadku jego odpoczynku lub podjęcia pracy); - tworzenie miejsc w ośrodkach wsparcia pomagających osobom niepełnosprawnym (w szczególności z niepełnosprawnością sprzężoną i spektrum autyzmu) w osiągnięciu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym; - tworzenie i rozwój mieszkalnictwa chronionego oraz wspomaganego na rzecz osób niepełnosprawnych; - wsparcie rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych w' wypełnianiu codziennych obowiązków domowych, realizowane przez urzędy pracy i ośrodki pomocy społecznej w ramach prac społecznie użytecznych w związku z działaniem pn. „Pomoc w domu”. Podkreślić należy, że Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem”, opracowany został na podstawie analizy funkcjonujących dotychczas rozwiązań mających na celu wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin, postulatów zgłaszanych przez osoby niepełnosprawne i ich opiekunów, a także instytucje, środowiska skupiające osoby niepełnosprawne. Będzie podlegał ewaluacji. która pozwoli na dokonanie oceny jego funkcjonowania i wyłonienie ewentualnych jego zapisów wymagających modyfikacji. Renta nie zostanie podniesiona, bo są inne formy wsparcia Odnosząc się do poruszonej w petycji kwestii wysokości renty socjalnej uprzejmie wyjaśniam, iż przepisy dotyczące zasad wypłaty renty socjalnej określa ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 982, z późn. zm.). Świadczenie to przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało: 1) przed ukończeniem 18. roku życia; 2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej - przed ukończeniem 25. roku życia; 3) w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej. Całkowicie niezdolną do pracy - w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Zgodnie z art. 5 powołanej ustawy o rencie socjalnej - ustalenia całkowitej niezdolności do pracy lekarz orzecznik ZUS dokonuje na zasadach i w trybie określonym w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Odpowiadając na postulat zwiększenia kwoty renty socjalnej należy po pierwsze wyjaśnić charakter świadczenia jakim jest renta socjalna. I tak, należy zauważyć, iż renta socjalna jest świadczeniem obligatoryjnym, ciągłym i zabezpieczającym, a jej celem jest kompensowanie braku możliwości nabycia uprawnień do świadczeń z systemu ubezpieczenia społecznego, ze względu na to, że całkowita niezdolność do pracy powstała przed wejściem na rynek pracy. Renta socjalna jest świadczeniem wypłacanym z systemu zabezpieczenia społecznego w całości finansowanym z budżetu państwa. Ustalając wysokość renty socjalnej ustawodawca odniósł się do procentowej kwoty (84 %) najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy określonej w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z uwagi na zbliżony charakter tych świadczeń tj. rekompensata braku możliwości podjęcia pracy i zabezpieczenie egzystencji. Osobom niepełnosprawnym zatem zagwarantowane zostało prawo do stałego świadczenia. Renta socjalna nie może zaspokajać wszystkich usprawiedliwionych potrzeb osób niepełnosprawnych, jednak sytuacja materialna rencistów socjalnych nic odbiega od sytuacji materialnej innych osób niepełnosprawnych. Osoby uprawnione do renty socjalnej mogą ubiegać się również o inne świadczenia, np. o specjalny zasiłek celowy przyznawany na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 i 1985), o zasiłki pielęgnacyjne na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. IJ. z. 2017 r. poz. 1952), o dodatki mieszkaniowe, o jakich mowa w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180) oraz dodatki energetyczne na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, z późn. zm.). Przysługują im również m.in. uprawnienia do ulg w publicznym transporcie zbiorowym na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z późn. zm.) oraz zwolnienie od opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych na podstawie ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1204, z późn. zm.). Wskazane powyżej przesłanki nabycia prawa do renty socjalnej oznaczają, że renta przeznaczona jest dla osób. które z powodu wcześnie powstałej niezdolności do pracy nie miały możliwości podjęcia pracy zawodowej i nabycia własnych uprawnień do renty z tytułu niezdolności do pracy, a często nawet zdobycia jakichkolwiek kwalifikacji zawodowych. Świadczenie to jest wyrazem szczególnej troski państwu o takie osoby. Jednocześnie wyjaśniam, że renta socjalna ulega podwyższeniu wraz z waloryzacją kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy określonej w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W ustawie z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2) dokonano zmiany w zasadach waloryzacji świadczeń w roku 2017 oraz podwyższono gwarantowane, najniższe świadczenia emerytalno-rentowe. W związku z podwyższeniem wysokości najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy do kwoty 1000 zł, kwota renty socjalnej wzrosła o 98.65 zł. z kwoty 741,35 zł do 840 zł. Dla porównania w roku 2016 renta socjalna została podwyższona o kwotę 1,77 zł (z kwoty 739.58 zł na kwotę 741,35 zł), a w roku 2015 o 30.24 zł z kwoty 709,34 zł na kwotę 739.58 zł). Rozwiązania podjęte w ramach ww. ustawy sprawiły, że renta socjalna wzrosła w stopniu znacznie wyższym, niż gdyby została przeprowadzona ustawowa waloryzacja najniższych świadczeń emerytalno-rentowych wskaźnikiem waloryzacji. W związku z powyższym w chwili obecnej nie jest rozpatrywana kwestia podwyższenia kwoty tego świadczenia do równowartości kwoty minimum socjalnego. Zasiłek pielęgnacyjny może zmieni się od 1 listopada 2018 … a może i nie Odnośnie kwestii związanej z wysokością zasiłku pielęgnacyjnego pragnę wyjaśnić, że zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem rodzinnym finansowanym z budżetu państwa, którego wysokość oraz zasady przyznawania reguluje ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518, z późn. zm.). Zgodnie z art. 16 ust. 2 i 3 wyżej wymienionej ustawy, zasiłek pielęgnacyjny przysługuje dziecku w wieku do ukończenia 16. roku życia legitymującemu się orzeczeniem o niepełnosprawności, osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zasiłek przysługuje jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia) oraz osobie, która ukończyła 75 lat. Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego. Podstawowym warunkiem uzyskania prawa do zasiłku pielęgnacyjnego jest więc legitymowanie się odpowiednim orzeczeniem potwierdzającym niepełnosprawność lub ukończenie 75. roku życia. W obecnym stanie prawnym, zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, kwoty świadczeń rodzinnych, w tym zasiłku pielęgnacyjnego oraz. wysokości kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych podlegają weryfikacji co 3 lata. Oznacza to, że zmiana wysokości zasiłku pielęgnacyjnego podlega procedurze weryfikacji, nie oznaczającej obowiązkowej zmiany wysokości weryfikowanej kwoty. Rada Ministrów, w ramach ostatniej, przypadającej w 2015 r. weryfikacji kwot świadczeń rodzinnych i kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych, dokonała podwyższenia wysokości niektórych świadczeń rodzinnych oraz progów dochodowych, jednak wysokość zasiłku pielęgnacyjnego pozostała bez zmian - jego aktualna wysokość to 153 zł miesięcznie. Zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych, w obecnym stanie prawnym, kolejna weryfikacja kwot świadczeń rodzinnych, a więc także kwoty zasiłku pielęgnacyjnego, przewidziana jest na 1 listopada 2018 r. i wówczas Rada Ministrów podejmie decyzję o jej zakresie. Pragnę również poinformować, że jednocześnie z działaniami podejmowanymi przez rząd mającymi na celu realizację Programu „Za życiem”, prace prowadzi powołany 29 sierpnia 2016 r. międzyresortowy Zespół do spraw Opracowania Rozwiązań w zakresie Poprawy Sytuacji Osób Niepełnosprawnych i Członków ich Rodzin, którego przewodniczącym jest Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Zespół jest organem pomocniczym Rady Ministrów. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele resortów: rodziny, zdrowia, edukacji, infrastruktury i budownictwa, finansów, kultury, nauki, rolnictwa, rozwoju, sportu, sprawiedliwości, spraw wewnętrznych i administracji, bowiem wyłącznie integracja działań pozwoli na zbudowanie spójnej i długofalowej polityki wsparcia osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin. Celem zespołu jest opracowanie aktualnej analizy sytuacji osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin oraz kompleksowych rozwiązań w zakresie poprawy ich sytuacji. Należy zaznaczyć, że w pracach Zespołu uczestniczą również przedstawiciele środowiska osób niepełnosprawnych. Z wyrazami szacunku MINISTER Krzysztof Michałkiewicz SEKRETARZ STANU

Dodaj odpowiedź na komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin
Prawy panel

Sonda

Czy w Twojej miejscowości jest obiekt zasługujący na wyróżnienie w konkursie Lider Dostępności?

Biuletyn

Wspierają nas