Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Twoje dziecko ma rentę socjalną i zasiłek pielęgnacyjny? Nie skorzystasz z ulgi rehabilitacyjnej! Rodzice wstrząśnięci

31.01.2018
Autor: Beata Dązbłaż, fot. Adam Ciesielski/Freeimages.com
Ręka stawia flamastrem czerwony wykrzyknik

Wysokość dochodu za 2017 r. osoby z niepełnosprawnością, która otrzymuje rentę socjalną i zasiłek pielęgnacyjny, przekracza ustawową kwotę 10080 zł, co uniemożliwia opiekunom tych osób odliczenie ulgi na cele rehabilitacyjne – alarmują rodzice dzieci z niepełnosprawnością, zrzeszeni w organizacjach pozarządowych. Problem polega na tym, że dawniej do dochodu podopiecznego nie wliczano zasiłku pielęgnacyjnego. Obecnie – już tak.

Sytuacja jest patowa. Z jednej strony, pod koniec ubiegłego roku podniesiono próg dochodu, który upoważnia opiekuna do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej, z 9120 zł do 10080 zł, czyli obecnie 12-krotności renty socjalnej. Z drugiej jednak, jeszcze parę lat temu do dochodu podopiecznego nie wliczano zasiłku pielęgnacyjnego. Obecnie interpretacja przepisów jest inna.

- Jesteśmy wzburzeni taką sytuacją, osoby, które żyją z renty socjalnej i zasiłku pielęgnacyjnego, który wynosi 153 zł od lat, mają bardzo niskie dochody. Możliwość odliczenia chociaż części wydatków na rehabilitację dziecka to ogromna ulga i pomoc, każda ma ogromne znaczenie – mówi Ewa Suchcicka, prezes Stowarzyszenia Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej Kochani. – Koszty rehabilitacji są ogromne, nie mają granic, są też bardzo różne, zależne do rodzaju niepełnosprawności, sam turnus rehabilitacyjny w naszym przypadku to ok. 4 tys. zł – dodaje.

Dochód zbyt wysoki

Dochód z tytułu renty socjalnej za 2017 r. to kwota dokładnie 9882,70 zł, a zasiłku pielęgnacyjnego – 1836 zł. Razem daje to kwotę 11718,70 zł. Zatem opiekun pobierającej oba te świadczenia osoby z niepełnosprawnością, który poniósł wydatki na jej cele rehabilitacyjne oraz związane z ułatwieniem jej wykonywania czynności życiowych, nie ma prawa do odliczenia ulgi na cele rehabilitacyjne.

Przypomnijmy, że z ulgi tej za 2017 r. mogą skorzystać podatnicy mający na utrzymaniu osobę z niepełnosprawnością (współmałżonka, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbów, rodziców, rodziców współmałżonka, rodzeństwo, ojczyma, macochę, zięciów i synowe), jeżeli w roku podatkowym dochód podopiecznego nie przekroczył kwoty 10080 zł.

W rozliczeniach PIT za 2017 r. wprowadzono trzy istotne zmiany jeśli chodzi o ulgę rehabilitacyjną: każda osoba z niepełnosprawnością może odliczyć od podatku przewozy samochodem w dowolne miejsce; koszty psa asystującego mogą odliczyć nie tylko osoby niewidome i niedowidzące; podniesiony został też właśnie dochód osoby z niepełnosprawnością będącej na utrzymaniu podatnika, uprawniający go do odliczenia wydatków ponoszonych na cele rehabilitacyjne podopiecznego.

Zasiłek pielęgnacyjny wliczony do dochodu

W grudniu ub. r. posłanka Izabela Leszczyna wystosowała interpelację do ministra finansów, dotyczącą problemów z odliczeniem od podatku ulgi rehabilitacyjnej. W odpowiedzi, udzielonej 12 stycznia 2018 r., podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Paweł Gruza potwierdził stan rzeczy, który niepokoi rodziców.

„W myśl definicji pojęcia dochodu zawartej w art. 9 ust. 2 ustawy, przez dochód należy rozumieć dodatnią różnicę pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania – czytamy w odpowiedzi. – W świetle powyższego w pojęciu dochodu osoby niepełnosprawnej pozostającej na utrzymaniu podatnika mieszczą się wszystkie uzyskane przez tę osobę dochody, w tym zwolnione od podatku, np. zasiłek pielęgnacyjny. Jedynym wyjątkiem są alimenty na rzecz dzieci, o których mowa w tej regulacji”.

W myśl tych przepisów, jak przyznał Paweł Gruza, nie można uznać, że osoba niepełnosprawna, której dochód przekroczył 10080 zł, pozostaje na utrzymaniu podatnika.

„Niezależnie jednak od powyższego, jeżeli wydatki na cele rehabilitacyjne poniosła osoba niepełnosprawna, może dokonać ich odliczenia w zeznaniu rocznym” – podkreślił wiceminister.

Poinformował też, że nie są obecnie prowadzone żadne prace, aby wyłączyć zasiłek pielęgnacyjny z dochodu osoby z niepełnosprawnością.

Wysłaliśmy w tej sprawie pytanie do Ministerstwa Finansów. Poinformujemy Czytelników, gdy tylko otrzymamy odpowiedź.

Komentarz

  • poczytajcie - takie wyjaśnienie o Uldze rehabilitacyjnej -- NIE doliczamy pielęgnacyjnego
    dociekliwy
    20.02.2018, 15:40
    Ewa Krawczyk : Otrzymałam wyjaśnienie Ministerstwa Finansów dotyczącą ulgi rehabilitacyjnej. "Szanowna Pani, na prośbę Pana Dyrektora Macieja Żukowskiego w załączeniu przesyłam odpowiedź na podniesione przez Panią wątpliwości w zakresie przepisów regulujących ulgę rehabilitacyjną. Z poważaniem Iwona Molenda-Detyna Główny specjalista ds. legislacji Wydział Podatku Dochodowego Od Osób Fizycznych Nieprowadzących Działalności Gospodarczej Departament Podatków Dochodowych i załaczeniu plik, który poniżej publikuję: Szanowna Pani, z przykrością odnotowuję, że wprowadzone w ostatniej nowelizacji ustawy PIT zmiany w zakresie ulgi rehabilitacyjnej nieoczekiwanie spowodowały pewnego rodzaju zamieszanie medialne. W materiałach prasowych pominięto zupełnie ich pozytywny aspekt. Zostały one bowiem przygotowane przede wszystkim z myślą o osobach niepełnosprawnych korzystających z odliczeń. Niektóre zmiany przygotowano na skutek postulatów środowisk reprezentujących osoby niepełnosprawne. Komentowana w prasie i niestety nie zawsze rzetelnie jest zmiana polegająca na podniesieniu obowiązującego w zakresie ulgi rehabilitacyjnej limitu dochodu osoby niepełnosprawnej z 9 120 zł do 10 080 zł. Pragnę podkreślić, że limit ten w żaden sposób nie warunkuje prawa osoby niepełnosprawnej do korzystania z ulgi rehabilitacyjnej. Limit ten dotyczy wyłącznie osób bliskich osobom niepełnosprawnym, które również mają prawo do dokonania odliczeń, jeżeli ponoszą wydatki na rzecz niepełnosprawnych członków ich rodzin. Jednakże warunkiem skorzystania z tego uprawnienia przez osoby bliskie jest nieprzekroczenie progu dochodowego osoby niepełnosprawnej. W poprzednim stanie prawnym bliska osoba mogła odliczyć od swojego dochodu wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne, jeżeli w roku podatkowych dochody osoby niepełnosprawnej nie przekroczyły kwoty 9 120 zł. Limit ten od wielu lat nie był waloryzowany, stąd zasadne było jego podniesienie. Ustawodawca uznał, iż uzasadnione jest, aby limit ten ustalony został na poziomie dochodów odpowiadających 12-krotności renty socjalnej, która obecnie wynosi 840 zł miesięcznie. Zmiana ta była postulowana przez środowisko osób niepełnosprawnych, czego przykładem jest między innymi petycja, na którą udzielałem odpowiedzi w imieniu Ministra Finansów. Jej treść i odpowiedź są dostępne na stronie internetowej resortu finansów (ścieżka dojścia: Ministerstwo Finansów; Jak załatwić sprawę; Petycje; Petycje wpływające do Ministerstwa Finansów w 2017 r.; poz. 72). Bez tej zmiany rodzice wychowujący dzieci niepełnosprawne, które otrzymują rentę socjalną, nie mogliby skorzystać z odliczenia, mimo że to oni faktycznie ponoszą wydatki na ich rehabilitację. Z kolei ostatnia zmiana związana z tym limitem polegała na wprowadzeniu zastrzeżenia, że do dochodów osoby niepełnosprawnej nie wliczane są alimenty na rzecz dzieci. Zatem za zupełnie nieuprawnione należy uznać pojawiające się w przestrzeni medialnej tezy, że nowelizacja przepisów regulujących ulgę rehabilitacyjną spowodowała obowiązek zaliczania - od dnia 1 stycznia 2018 r. - do dochodów osoby niepełnosprawnej zasiłku pielęgnacyjnego. Nawet pobieżna analiza nowelizacji ustawy PIT z dnia 27 października 2017 r.) i jej uzasadnienia nie daje podstawy do takiego stwierdzenia. Odpowiadając na Pani Pytanie co do podstawy prawnej, należy wskazać na poprzednie i obecne brzmienie ust. 7e w art. 26 ustawy PIT: wersja obowiązująca do dnia 31 grudnia 2017 r. „7e. Przepisy ust. 7a–7d i ust. 7g stosuje się odpowiednio do podatników, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe – jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty 9 120 zł.” wersja obowiązująca od dnia 1 stycznia 2018 r. „7e. Przepisy ust. 7a–7d i ust. 7g stosuje się odpowiednio do podatników, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe, jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty 10 080 zł. Do dochodów, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie zalicza się alimentów na rzecz dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4.” Gdyby zamiarem ustawodawcy było wykluczenie z zakresu tego przepisu danych dochodów (opodatkowanych, czy też podlegających zwolnieniu z opodatkowania), to wprost wymieniły je w tej normie, co uczynił obecnie w zakresie alimentów, korzystających ze zwolnienia podatkowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 127 lit. a ustawy PIT. Jednocześnie uprzejmie informuję, że planowane jest wprowadzenie nowej ustawy dotyczącej opodatkowania dochodów z tytułu zatrudnienia, emerytur i rent. Moim celem jest maksymalne uproszczenie przepisów podatkowych. Zmianie ulegną zatem także normy regulujące omawiane odliczenie. Przy czym pragnę zapewnić, że główną maksymą przy opracowywaniu nowych rozwiązań będzie komfort osób niepełnosprawnych i ich rodzin ponoszących wydatki na cele rehabilitacyjne.

Dodaj odpowiedź na komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin
Prawy panel
Partnerem działu Finanse i Ubezpieczenia jest

Sonda

Jak radzisz sobie z poruszaniem się poza domem, gdy spadnie śnieg?

Biuletyn

Wspierają nas