Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Sejm: II etap „Za Życiem”. Sprawdź , jakie rozwiązania zakłada projekt

07.02.2018
Autor: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Źródło: mpips.gov.pl
Napis: Za Życiem

Zwiększenie wsparcia dla osób z niepełnosprawnością opuszczających warsztaty terapii zajęciowej, udogodnienia dla pracowników z niepełnosprawnością i ich pracodawców czy wydłużenie prawa do zasiłku opiekuńczego – to tylko niektóre z rozwiązań, jakie zakłada projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. W Sejmie odbyło się dziś pierwsze czytanie projektu.

Założenia nowelizacji ustawy przedstawił na posiedzeniu sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny wiceminister rodziny, pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz. Wyjaśnił, że zmiana ustawy zapewni realizację II etapu Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, który został przyjęty przez rząd w grudniu 2016 roku.

Głównym celem programu „Za życiem” jest wspieranie rodzin z osobami z niepełnosprawnością, a w szczególności wychowujących dzieci z niepełnosprawnością. W praktyce program „Za życiem” to kompleksowe rozwiązania dotyczące wsparcia kobiet w ciąży i ich rodzin, wczesnego wspomagania dziecka i jego rodziny, a także usług wspierających i rehabilitacyjnych oraz wsparcia mieszkaniowego.

Przedstawiony w Sejmie projekt nowelizacji przewiduje zmiany m.in. w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Kodeksie pracy, ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych czy ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

- Projekt był szeroko konsultowany, a większość uwag została uwzględniona w propozycji zmian przepisów – mówi Krzysztof Michałkiewicz, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Zajęcia dla osób opuszczających WTZ

W ramach projektu przygotowano regulacje, które będą wspierać byłych uczestników warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym, dzięki udziałowi w zorganizowanej formie rehabilitacji. Celem tej regulacji jest zapewnienie prowadzenia zajęć klubowych w warsztacie terapii zajęciowej dla osób, które zakończyły uczestnictwo w WTZ w związku z podjęciem zatrudnienia. To bardzo ważna zmiana, ponieważ osoby z niepełnosprawnością opuszczające warsztaty terapii zajęciowej zgłaszają potrzebę kontynuacji wsparcia udzielanego w warsztacie. Stąd też istnieje wyraźna potrzeba wsparcia tych osób nie tylko do momentu zatrudnienia, ale i później (zajęcia mają pomóc w podjęciu lub utrzymaniu zatrudnienia).

W praktyce osoba z niepełnosprawnością będzie mogła kontynuować zajęcia klubowe – bez względu na utratę zatrudnienia lub jego zmianę (ma to być nie mniej niż 5 godzin miesięcznie). Szczegółowy zakres zajęć, ich organizację i wymiar godzinowy będzie ustalał warsztat terapii zajęciowej. Co ważne, osoba z niepełnosprawnością, która opuściła warsztat terapii zajęciowej w związku z podjęciem zatrudnienia, w przypadku jego utraty i ponownego zgłoszenia uczestnictwa w warsztacie w ciągu 90 dni od dnia opuszczenia WTZ będzie miała pierwszeństwo w rozpoczęciu terapii.

Zajęcia klubowe realizowane przez warsztaty terapii zajęciowej będą finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach nowego programu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą PFRON. W 2018 roku zaplanowano na ten cel 1,2 mln zł.

Postępowanie administracyjne po nowemu

W projekcie nowelizacji zaproponowano, by w przypadku decyzji wydawanych przez Prezesa Zarządu PFRON oraz wojewodę w postępowaniach prowadzonych na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego środek zaskarżenia w postaci odwołania zastąpić innym środkiem przewidzianym w przepisach kpa – wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Rozwiązania będą korzystne z punktu widzenia adresata prawa, gdyż skrócą czas prowadzonych postępowań administracyjnych.

Strona postępowania w przypadku wydania decyzji w pierwszej instancji przez Prezesa Zarządu PFRON będzie miała możliwość złożenia skargi na tę decyzję bezpośrednio do wojewódzkiego sądu administracyjnego, co znacznie skróci proces postępowania administracyjnego.

Zmiany dla pracodawców z niepełnosprawnością

Projekt nowelizacji przewiduje również poszerzenie katalogu pracodawców, do których stosuje się obniżony wskaźnik zatrudniania osób z niepełnosprawnością (2 proc.). W myśl projektowanych przepisów wśród tych pracodawców znajdą się także: publiczne i niepubliczne przedszkola, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjne, kluby dziecięce oraz inne formy wychowania przedszkolnego, które na tej podstawie będą rozliczać się z wpłat na PFRON.

Jednocześnie zrezygnowano ze zwolnienia z wpłat na PFRON pracodawców prowadzących zakłady pracy w likwidacji. Powód? Przyczyną likwidacji nie musi być trudna sytuacja podmiotu, ale na przykład decyzja o zakończeniu lub przekształceniu działalności. Co ważne, doprecyzowane zostały przepisy dotyczące pracodawców wystawiających informacje o kwocie obniżenia wpłat na PFRON.

Udogodnienia dla pracowników

Wprowadzono również możliwość korzystania z elastycznych form zatrudnienia, w tym z ruchomych godzin pracy (także pracy przerywanej) i telepracy (praca w domu) na wniosek wiążący pracodawcę. Zgodnie z nowymi przepisami, pracodawca co do zasady nie będzie mógł odmówić takich form zatrudnienia.

Z prawa do korzystania z indywidualnego rozkładu czasu pracy lub ruchomego czasu pracy albo wykonywania pracy w systemie przerywanego czasu pracy na podstawie wniosku wiążącego pracodawcę będą mogli korzystać:

 • pracownik-małżonek albo pracownik-rodzic dziecka w fazie prenatalnej w przypadku ciąży powikłanej,
 • pracownik-rodzic dziecka posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie jego rozwoju lub w czasie porodu,
 • pracownik-rodzic dziecka niepełnosprawnego lub ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.

Telepraca

To jednak nie koniec zmian. Pracownikom-rodzicom dziecka posiadającego zaświadczenie o ciężkiej i nieodwracalnej niepełnosprawności albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, a także dziecka z niepełnosprawnością lub ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, przyznano prawo wykonywania pracy w formie telepracy na podstawie wniosku wiążącego pracodawcę.

Przewidziano również możliwość stosowania telepracy na podstawie wniosku niewiążącego pracodawcy, także u tych pracodawców, u których nie zawarto w tej sprawie formalnego porozumienia z przedstawicielstwem załogi. Zatem zmiany te są adresowane do wszystkich pracowników. Osoby te będą mogły na ogólnych zasadach wnioskować o wykonywanie pracy w formie telepracy.

Z uprawnień kierowanych do pracowników-rodziców będzie można korzystać do ukończenia przez dziecko 18 lat, a także po ukończeniu przez nie 18 roku życia. Oznacza to, że z nowych uprawnień będą mogli korzystać pracownicy opiekujący się dorosłym dzieckiem, bo przyjęto, że choroba czy niepełnosprawność mają charakter trwały.

Powyższe rozwiązania umożliwią osobom pracującym, a mającym dzieki ciężko chore lub z niepełnosprawnością, łatwiejsze godzenie pracy zawodowej z opieką nad nimi. W przypadku rodziców rozważających kontynuację zatrudnienia w sytuacji pojawienia się w rodzinie dziecka z niepełnosprawnością nowa regulacja może wpłynąć na decyzję o pozostaniu na rynku pracy.

Wyjątek od reguły

Pracodawca będzie mógł odmówić uwzględnienia wiążącego wniosku o elastyczne zatrudnienie tylko wtedy, gdy nie będzie on możliwy do spełnienia ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.

Wydłużenie prawa do zasiłku opiekuńczego

Na uwagę zasługuje również rozwiązanie mające na celu ułatwienie aktywnym zawodowo rodzicom – w przypadku choroby dziecka z niepełnosprawnością do 18 roku życia – łączenie opieki nad dzieckiem z wykonywaniem aktywności zawodowej.

Chodzi tu o wydłużenie z 14 do 30 dni prawa do zasiłku opiekuńczego przysługującego ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem, legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji do ukończenia przez nie 18 lat. Zmiana oznaczałaby wydłużenie prawa do zasiłku opiekuńczego o 16 dni w przypadku chorych dzieci niepełnosprawnych między 14 a 18 rokiem życia.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • CO ZROBLI RZĄD i KOLESIE PiS koplet NIC ZAPOMNIEL CZESCI SPOŁECZESTWA ?
  inwalida 1 grupy glodny
  12.02.2018, 15:21
  SOBIEWYSOKI DIETY i LICZNE NAGRODY LUDZIA WIELKI WALORYZACJE GROSZOWE P{RZEZ 2 RZADOW PiS ZŁODZEJI ONI DŁAWIA LUKSUSACH NAROD GLODUJE RZĄD i KIEROWNICTWO PiS WEPLI BOCZNICE DUŻA CZES SPOŁECZESTWA . GDZIE WALURYZACJA OBIECA NA PREMIERA LEPIEJ SYTRAJOWAC SEJMNIE ZQ PODATKI NAJBIEDNIESZYCJH STUDETA PRZYWROCONA ZABEANE NA UNIE PIENIĄDZE ZA PRZEJAZDY TYLKO OKADAC EMERYOW i RECISTÓW NACO BANKI SĄ IM POCZEBNE GDZIE TE ZLOTE CZASY ZAFUDOWA KOLEGUM PiS WRAZ KACZYSKIM W?W NADAJA NA BRUK LUB NOWE WYBORY DO SEJMU iSENtu/
  odpowiedz na komentarz
 • Równi i równiejsi
  osoba niepełnosprawna
  09.02.2018, 15:31
  Znowu faworyzuje się rodziców niepełnosprawnych dzieci, a zapomniano o dorosłych. Poza tym pod płaszczykiem pozytywnych zmian, władza się rozgrzesza i działa na naszą niekorzyść. Dlaczego dla placówek publicznych obniżono wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych?
  odpowiedz na komentarz
 • Dość już nabierania...
  KUBA i Kubuś
  09.02.2018, 12:30
  Już nudne to ble ble ble. Pomoc tylko "wczesna", potem radź se sam. Ile razy to przerabialiśmy, i zawsze brak odpowiedzi. Co po ukończeniu przez " DZIECKO " 18 lat? Co z zasiłkiem pielęgnacyjnym? Gdzie pomoc asystenta?,Gdzie ON znajdzie bezpieczną przystań, gdy rodzice skończą np. 70 lat?, Jaka praca dla ON oprócz ochrony lub sprzątania? Co z Mieszkaniami chronionymi? Kiedy WTZ z prawdziwego zdarzenia, które nauczą czegoś więcej niż nawlekania koralików?, Kiedy szybszy i szerszy (więcej niż 2 x w roku ) dostęp do specjalistów? I wreszcie kiedy koniec tych upokorzeń dorosłych ON i ich rodzin? A najlepiej ODDAJCIE ULGĘ REHABILITACYJNĄ !! I Wtedy możemy zacząć dyskutować o kolejnym programie bez przyszłości.
  odpowiedz na komentarz
 • Pomiędzy 14 a 18 r.ż. a co później?
  Izabela K.
  08.02.2018, 18:37
  Osoba niepełnosprawna, całkowicie niezdolna do pracy i samodzielnej egzystencji (niepełnosprawność ruchowa i intelektualna w stopniu znacznym) po ukończeniu 18 r.ż. dociera sama do lekarza, wykupuje leki i leczy się sama w domu, a rodzic-opiekun może spokojnie iść do pracy. Super!
  odpowiedz na komentarz
 • Należy przywrócić Art.29 ustawy o rentach i emeryturach z FUS.
  Janek.
  08.02.2018, 14:23
  Gdyż wśród osób niepełnosprawnych są osoby które od urodzenia były pełnosprawne i większą część swego życia ciężko pracowały i stały się niepełnosprawnymi,całkowicie niezdolnymi do pracy w wyniku choroby,choroby zawodowej czy wypadku przy pracy i żyją z niewielkich rent przyznawanych na krótkie okresy.Często zdarza się że w wieku 55 czy 60 lat są nagle uzdrawiani przez ZUS pomimo że stan ich zdrowia nie ulega poprawie ,zabiera im się renty i pozbawia środków do życia.Ustawa ta gwarantowała przejście na emeryturę wcześniejszą o 5 lat tj.dla kobiet w wieku 55 lat ,które przepracowały 20 lat i są całkowicie niezdolne do pracy i mężczyzn całkowicie niezdolnych do pracy którzy skończyli 60 lat i przepracowali 25 lat.Należy również przywrócić ustawę Art.32 w myśl Art 46, praca w szczególnych warunkach ,gwarantującą przejście na wcześniejszą emeryturę w wieku 55 lat kobiety i 60 lat mężczyżni, z tytułu pracy w szczególnych warunkach tak aby mogły z niej korzystać kobiety urodzone po1 stycz.1963 i mężczyżni urodzeni po1 stycz. 1958.Przywrócenie tych ustaw,umożliwiłoby osobą całkowicie niezdolnym do pracy którzy przepracowali co najmniej 20 i 25 lat na przejście na wypracowaną emeruturę i dało by im niezbędne środki do życia,nie musieliby stawać przed różnymi komisjami i prosić o renty czy zapomogi albo przedwcześnie umierać z powodu braku środków do życia i na leczenie.
  odpowiedz na komentarz
 • Tola
  Tola
  07.02.2018, 15:15
  a co jeśli ktoś nie chce lub nie ma możliwości wrócić na warsztaty terapii zajęciowej np są jakieś problemy i dana osoba nie chce wracać kolejny raz w to samo środowisko lub jest z małej wioski lub miasteczka gdzie nie ma warsztatów terapii zajęciowej Czy system przewiduje wtedy powstawanie jakichś klubów centrów wspomagania i tym podobne?Proszę o szybką odpowiedź
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Wspierają nas