Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Oferta pracy: Specjalista ds. organizacji wyjazdów służbowych poza granicami kraju (UKE)

20.02.2018
Autor: Urząd Komunikacji Elektronicznej

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. organizacji wyjazdów służbowych poza granicami kraju pracowników Urzędu w Zespole Wyjazdów Zagranicznych w Departamencie Współpracy z Zagranicą

Wymiar etatu: 1,00
Liczba stanowisk pracy: 1

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych: jest niższy niż 6%.

Miejsce wykonywania pracy: ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa

Główne obowiązki:

 • udział w organizacji wyjazdów służbowych poza granicami kraju pracowników Urzędu oraz prowadzenie rejestru wyjazdów zagranicznych;
 • gromadzenie i przechowywanie instrukcji wyjazdowych oraz sprawozdań z zagranicznych wyjazdów służbowych pracowników Urzędu;
 • udział w przygotowywaniu projektów i uaktualnianiu rocznych planów zagranicznych wyjazdów służbowych pracowników Urzędu;
 • udział w przygotowywaniu kwartalnego zestawienia zagranicznych wyjazdów służbowych pracowników Urzędu i kosztów poniesionych na te wyjazdy;
 • udział w przygotowywaniu, od strony organizacyjno-administracyjnej, spotkań Kierownictwa UKE z delegacjami zagranicznymi;
 • udział w przygotowywaniu odpowiedzi na zapytania skierowane na skrzynkę UKE, a dotyczące właściwości Zespołu.

Warunki pracy:

 • praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie;
 • budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych;
 • praca w pokoju, który jest klimatyzowany;
 • narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy;
 • praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1;
 • znajomość przepisów prawnych związanych z rozliczaniem podróży służbowych poza granicami kraju;
 • podstawowa wiedza z zakresu funkcjonowania instytucji UE i organizacji międzynarodowych;
 • posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne, orientacja na klienta/interesanta.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys/CV i list motywacyjny;
 • oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.

Kopie innych dokumentów i oświadczeń:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu,
  w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Dokumenty należy przesłać do dnia 26 lutego 2018 r. (liczy się data stempla pocztowego lub data dostarczenia do Urzędu) na adres:

Urząd Komunikacji Elektronicznej
Biuro Administracji i Kadr
ul. Giełdowa 7/9
01-211 Warszawa

z dopiskiem „Specjalista DWZ/ZWZ/1”

Dokumenty można złożyć również za pomocą Platformy Usług Elektronicznych.

Inne informacje:

Zachęcamy osoby niepełnosprawne do udziału w naborze.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Oferty otrzymane po terminie i niespełniające wymagań formalnych (w tym brak wymaganych dokumentów oraz oryginałów oświadczeń) i koniecznych nie będą rozpatrywane.

W razie złożenia dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę nadania w placówce pocztowej.

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranej/go kandydatki/kandydata zostaną zniszczone.

Podczas naboru zastosowane zostaną następujące metody i techniki naboru:

 • sprawdzenie ofert pod względem spełniania wymogów formalnych;
 • test wiedzy;
 • test językowy;
 • test kompetencyjny;
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Informacje o naborze można uzyskać pod nr telefonu: (22) 53 49 489 oraz pod adresem poczty elektronicznej rekrutacja@uke.gov.pl.

Więcej ofert pracy znajdziesz na sprawniwpracy.pl logo serwisu www.sprawniwpracy.pl
Prawy panel

Sonda

Gdzie ostatnio w telewizji lub w internecie widziałaś/-eś osobę z niepełnosprawnością?

Biuletyn

Wspierają nas