Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

10 pytań o ulgę na samochód. Izba Skarbowa odpowiada

21.02.2018
Autor: oprac. Tomasz Przybyszewski, ekspert: Renata Szydłowska, kierownik Piątego Działu Podatków Dochodowych Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, fot. sxc.hu
Wnętrze samochodu; mężczyzna trzyma rękę na kierownicy /www.sxc.hu

Czy każdy z małżonków odliczy samochód, który jest współwłasnością? Jak udowodnić posiadanie samochodu po jego sprzedaży? Czy małżonek musi widnieć w dowodzie rejestracyjnym, by odliczyć ulgę za dziecko? Poprosiliśmy przedstawicielkę warszawskiej Izby Administracji Skarbowej o udzielenie odpowiedzi na pytania naszych Czytelników. Oto one.

Wiele pytań Czytelników pojawiło się pod naszym artykułem o zmianie przepisów, dzięki której w rozliczeniu podatkowym za 2017 rok więcej osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów może odliczyć używanie samochodu w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej. Pod tym artykułem pojawiło się jednak sporo dość szczegółowych pytań. Odpowiedzi na pytania naszych Czytelników zgodziła się udzielić pani Renata Szydłowska, kierownik Piątego Działu Podatków Dochodowych Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

 1. Samochodem już nie tylko na terapię?

Czy za rok 2017 już nie trzeba dokumentować korzystania z terapii w przypadku rozliczania użytkowania samochodu? Wystarczy posiadanie stopnia niepełnosprawności i bycie właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu?

Tak. Za 2017 rok z ulgi z tytułu używania samochodu osobowego mogą korzystać osoby niepełnosprawne lub podatnicy mający na utrzymaniu osoby niepełnosprawne lub dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł. Odliczenie przysługuje właścicielom lub współwłaścicielom samochodu osobowego, bez względu na stopień niepełnosprawności. Samochód winien być używany w celach rehabilitacyjnych oraz związanych z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych.

 1. Ulga x3?

Jeżeli w rodzinie są trzy osoby niepełnosprawne (dwoje dzieci i mama) i jeden samochód – to czy ulga liczy się x3?

Limit odliczenia ulgi z tytułu używania samochodu osobowego dotyczy podatnika odliczającego ulgę. Jeżeli zatem z ulgi korzystać będzie jeden podatnik (np. matka albo ojciec), będący właścicielem samochodu osobowego, to skorzysta z odliczenia z powyższego tytułu do wysokości 2280 zł, bez względu na to, ile osób niepełnosprawnych korzysta z samochodu osobowego. Natomiast w przypadku, gdy ulgę odliczać będzie dwóch podatników, tj. matka i ojciec mający na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, to limit odliczenia dla każdego z podatników wyniesie 2280 zł.

 1. Czy odliczę melex?

Czy mogę odliczyć melex? Jest mi to potrzebne na dojazd do sklepu, kościoła, lekarza.

Z pytania nie wynika, czy chodzi o wydatki poniesione na zakup melexu, czy też na jego używanie.

W przypadku poniesienia wydatków na zakup melexu, prawo do odliczenia tych wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej zależy od tego, czy zakupiony przedmiot jest niezbędny w rehabilitacji oraz czy jest sprzętem ułatwiającym wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Sytuacja taka ma miejsce wtedy, gdy pomiędzy rodzajem nabytego sprzętu a rodzajem niepełnosprawności istnieje ścisły związek oraz przedmiot ten jest wykorzystywany (używany) w rehabilitacji, przywraca sprawność organizmu lub ułatwia osobie niepełnosprawnej wykonywanie czynności życiowych.

Natomiast wydatki na używanie melexu mogą być odliczone w ramach ulgi rehabilitacyjnej pod warunkiem, iż melex spełnia definicję samochodu osobowego. Zgodnie z tą definicją za samochód osobowy uważa się pojazd samochodowy, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym, o dopuszczalnej masie nie przekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkami wymienionymi w ustawie. Pojazdem samochodowym jest natomiast pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h, określe to nie obejmuje ciągnika rolniczego.

Jeżeli zatem melex zarejestrowany jest jako samochód osobowy, to wydatki na jego używanie można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Jednak melexy to z reguły pojazdy wolnobieżne, w rozumieniu ustawy prawo o ruchu drogowym, które są pojazdami silnikowymi, których konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h. Pojazdy wolnobieżne nie są w rozumieniu przepisów Prawo o ruchu drogowym oraz Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych samochodami osobowymi. Zatem wydatki związane z używaniem pojazdów wolnobieżnych nie podlegają odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

 1. Czy każdy z małżonków odliczy samochód?

Czy oboje małżonkowie posiadający orzeczenia o niepełnosprawności mogą skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej za korzystanie z samochodu, który jest ich wspólną własnością?

Tak. Ulga przysługuje każdemu z małżonków z tytułu używania samochodu osobowego stanowiącego jego własność bądź współwłasność. Wydatki może odliczyć każdy z małżonków do kwoty 2280 zł.

 1. Sprzedałem samochód. Jak udowodnię jego posiadanie?

Sprzedałem samochód w połowie 2017 roku. Jak mam udowodnić jego posiadanie przez pół roku, skoro nie mam już jego dokumentów?

Własność lub współwłasność samochodu w przypadku jego sprzedaży w ciągu roku można udowodnić każdym dostępnym dowodem, np. umową kupna-sprzedaży, zaświadczeniem z Wydziału Komunikacji itp.

 1. Kto z małżonków odlicza używanie samochodu?

Jestem pracującą matką niepełnosprawnego chłopca, lat 12, czy mogę skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej za korzystanie z samochodu, kiedy jego tata pobiera na niego świadczenie pielęgnacyjne? Czy to świadczenie stanowi dochód chłopca? Mamy też zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 153 zł miesięcznie.

Z ulgi rehabilitacyjnej związanej z korzystaniem z samochodu osobowego mogą korzystać osoby niepełnosprawne lub osoby mające na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, m.in. dzieci własne, jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty 10080 zł. Do powyższej kwoty wlicza się również dochody tych osób niepełnosprawnych zwolnione z opodatkowania, do których zalicza się m.in. zasiłek pielęgnacyjny. Natomiast na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje m.in. matce lub ojcu dziecka. Nie jest zatem świadczeniem dziecka, z czego wynika, iż nie wlicza się go do powyższego limitu. Warunkiem odliczenia jest używanie przez podatnika samochodu osobowego stanowiącego jego własność lub współwłasność.

 1. Czy trzeba dopisać żonę jako współwłaściciela auta?

Jestem opiekunem żony, ma znaczny stopień. Wszędzie wożę ją autem, gdyż sama nie jest w stanie się poruszać. Zawsze tylko ja byłem właścicielem auta. Jeśli teraz, tj. w 2018 r., dopiszę ją jako współwłaściciela, to czy za 2017 r. mogę odliczyć ulgę? Czy to będzie zgodne z prawem podatkowym?

Jeżeli samochód należy do majątku wspólnego małżonków, to nie ma znaczenia, na kogo jest zarejestrowany, ponieważ obydwoje małżonkowie są jego współwłaścicielami. Z ulgi na używanie samochodu w celach rehabilitacyjnych oraz związanych z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych może skorzystać żona, jako osoba niepełnosprawna, jeżeli osiąga dochody, lub małżonek, jako osoba, na której utrzymaniu pozostaje osoba niepełnosprawna, pod warunkiem że dochody osoby niepełnosprawnej nie przekroczą w roku podatkowym kwoty 10080 zł, przy czym dopisanie osoby niepełnosprawnej do dowodu rejestracyjnego opiekuna nie ma żadnego znaczenia dla rozliczania ulgi rehabilitacyjnej przez tego właśnie opiekuna.

 1. Kto odlicza ulgę? Mąż czy obydwoje małżonkowie?

Oboje z żoną jesteśmy osobami niepełnosprawnymi i wszędzie poruszamy się autem, którego ja, mąż, jestem właścicielem. Oboje mamy renty przekraczające 10080 zł rocznie. Czy możemy oboje odliczyć tę ulgę, czy tylko mąż, który jest właścicielem auta?

Oboje małżonkowie mogą dokonać odliczenia ulgi, jeśli auto jest objęte małżeńską wspólnością majątkową. Fakt zarejestrowania auta na jednego małżonków nie ma znaczenia.

 1. Kto odlicza za dziecko?

Czy jeżeli w dowodzie rejestracyjnym widnieje tylko jeden z małżonków jako właściciel, a nie mają oni rozdzielności majątkowej, to czy małżonek nie widniejący w dowodzie rejestracyjnym, ale de facto również będący właścicielem samochodu (na zasadach wspólności majątkowej), może odliczyć użytkowanie auta w związku z utrzymaniem niepełnosprawnego nieletniego dziecka?

Rejestracja samochodu, jako czynność administracyjno-techniczna, nie przesądza o prawie własności. Zatem jeżeli samochód należy do majątku wspólnego małżonków, to małżonek niewidniejący w dowodzie rejestracyjnym może odliczyć wydatki na używanie samochodu osobowego stanowiącego jego współwłasność, w związku z utrzymaniem niepełnosprawnego dziecka, które nie ukończyło 16. roku życia – w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł.

 1. Czy przedsiębiorca odliczy wydatki na samochód?

Czy przedsiębiorca z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym, prowadzący działalność gospodarczą, może odliczyć wydatki związane z używaniem samochodu osobowego? Samochód jest własnością osoby niepełnosprawnej. Jest zaliczony do środków trwałych w jednoosobowej firmie osoby niepełnosprawnej. Samochód nie jest używany wyłącznie do działalności gospodarczej i nie jest prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu.

Zaliczenie samochodu do środków trwałych powoduje jego przesunięcie z majątku prywatnego do majątku firmy. Nie można uznać samochodu za środek trwały firmy i jednocześnie odliczać kosztów jego używania w celach prywatnych. W takiej bowiem sytuacji samochód nie powinien być środkiem trwałym i dla celów ustalenia kosztów jego używania na potrzeby działalności powinna być prowadzona ewidencja przebiegu.

Na uwadze należy mieć również art. 26 ust. 13a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z którego wynika, że wydatki na cele określone w ust. 1, tj. m.in. na cele rehabilitacyjne oraz związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.


W przyszłym tygodniu opublikujemy odpowiedzi Izby Skarbowej na pytania o budzące kontrowersje wliczanie zasiłku pielęgnacyjnego do dochodu podopiecznego.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • Zakup auta przez osobę niepełnosprawna ruchowo
  Basia
  12.05.2021, 11:41
  Rozchodzi się o płacenie podatku 2% od zakupu auta, jestem osobą niepełnosprawna, na umowie jestem właścicielem, a mąż jest współwłaścicielem i jest osobą bez grupy, czy podatek musi być zapłacony czy nie ,
  odpowiedz na komentarz
 • Emeryt a ulga rehabilitacyjna
  Mateusz
  11.04.2020, 11:53
  Czy jeżeli emeryt który posiada umiarkowany stopień niepełnosprawności może odliczyć ulgę rehabilitacyjna ? Nawet jeżeli ZUS zwrócił mu nadpłatę?
  odpowiedz na komentarz
 • wspólność majątkowa - czy trzeba wpis w dowodzie współmałżonka
  Remio
  20.03.2019, 10:48
  jak udowodnić wspólność samochodu jeśli w dowodzie jest tylko mąż lub żona ? można jeśli się rozliczacie wspólnie :) "między którymi istniała przez cały rok wspólność majątkowa małżeńska" odnośnik: https://www.pitax.pl/wiedza/warto-wiedziec/rozliczenia-podatnika-z-urzedem-ska rbowym/warunki-wspolnego-rozliczenia-malzonkow/ https://www.pit.pl/malzonkowie-razem/
  odpowiedz na komentarz
 • Ulga na samochód dla rodzica i dziecka
  Nela
  26.02.2019, 13:41
  Jelis podatnik jest niepełnosprawny i jego dziecko też czy może tylko raz odliczyć 2280 czy x2?
  odpowiedz na komentarz
 • dwoje rodziców pracuje + jedno dziecko niepełnosprawne
  onka
  07.02.2019, 12:51
  na zadane przeze mnie pytanie do KIP: Wydatki na cele rehabilitacyjne - używanie samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku życia – maksymalna kwota odliczenia w roku podatkowym wynosi 2280 zł, Czy z powyższej ulgi może skorzystać dwóch podatników, tj matka i ojciec mający na utrzymaniu jedno dziecko niepełnosprawne do lat 16? Czy rodzice z dzieckiem niepełnosprawnym rozliczający się wspólnie mogą obydwoje odliczyć po 2280 zł, czyli 4560? KIP odpowiedziała: Odpowiadając na pytanie informujemy, że w ramach ulgi rehabilitacyjnej podatnik mający na utrzymaniu niepełnosprawne dziecko, które nie osiągnęło w roku podatkowym dochodu przekraczającego dwunastokrotności kwoty renty socjalnej określonej w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 982 i 1650, z 2014 r. poz. 1175 i 1682, z 2017 r. poz. 1543 oraz z 2018 r. poz. 933), w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego ma prawo odliczenia od dochodu wydatków poniesionych m.in. na używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł. Do ww. dochodów, nie zalicza się alimentów na rzecz dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz zasiłku pielęgnacyjnego. Zakładając, że spełnione są pozostałe warunki do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej to w przypadku, gdy rodzice mają na wspólnym utrzymaniu niepełnosprawne dziecko i każdy z rodziców ponosi wydatki z tytułu używania samochodu osobowego stanowiącego ich współwłasność, to każdy z nich ma prawo do ulgi rehabilitacyjnej. Odliczenie każdego z rodziców nie może przekroczyć kwoty 2.280 zł. W zakresie korzystania z ulgi rehabilitacyjnej pomocna może być broszura informacyjna dostępna na stronie MF: Ulga rehabilitacyjna Podstawa prawna: - art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1509 ze zm.). Prosimy nie odpowiadać na niniejszego maila. Krajowa Informacja Skarbowa ------------------------------------------------------------------------------ ----------- Niniejsza informacja nie stanowi: • indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, w rozumieniu przepisów rozdziału 1a działu II ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa; • informacji pozostającej w związku z przedmiotem postępowania podatkowego (w rozumieniu art. 121 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa) lub postępowania celnego (w rozumieniu unijnych i krajowych przepisów prawa celnego); • wiążącej informacji akcyzowej – w rozumieniu działu IA ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym; • wiążącej informacji taryfowej ani wiążącej informacji o pochodzeniu towarów – w rozumieniu art. 33 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny.
  odpowiedz na komentarz
 • Odpis na dostosowanie pojazdu
  Stanisław Grądzki
  27.07.2018, 13:45
  Moja niepełnosprawność pozwala mi korzystać z samochodu posiadającego skrzynię automatyczną i tempomat. I takie też kupuję samochody. Niestety ustawodawca zabrania mi odliczenia wartości tych dwóch elementów, bo twierdzi, że nie jest to dostosowanie pojazdu dla osoby niepełnosprawnej. Natomiast gdybym kupił auto używane i cokolwiek poprawił w warsztacie samochodowym a ten wystawi mi fakturę do tego bardzo zawyżoną to mogę odpisać.Pomijam już fakt homologacji, bezpieczeństwa. Przecież to jest "furtka" zostawiona dla "sprytnych". Uważam,że ustawodawca powinien jak najszybciej wprowadzić nowelę.Przecież tak jak można wycenić pracę przy dostosowaniu auta tak również można wycenić części, które ułatwiają nam życie w autach fabrycznie wyonanych.
  odpowiedz na komentarz
 • Czy odliczamy wydatki na samochód?
  karolina
  17.07.2018, 09:36
  jestem po 3 operacjach na odcinek ledzwiowy , mam na stale stopień umiarkowany czy powiinam zbierac faktury (jego naprawe) a potem sie z tego rozliczyć? jestem wspołwłascicielem pojazdu kozystam z niego na dojazdy do lekarzy , rehabilitacje .
  odpowiedz na komentarz
 • Ryczałt na używanie samochodu z ZFRON
  Ola
  07.03.2018, 20:42
  Jeśli otrzymałam ryczałt na dojazdy samochodem osobowym do i z pracy z ZFRON to czy muszę go odjąć od ulgi na samochód?
  odpowiedz na komentarz
 • Do Marcina
  Ania
  26.02.2018, 22:45
  Zgadzam się z tobą, zasiłek pielęgnacyjny to też dochód Ale nieopodatkowany, nie utrzymujemy pitu więc jak mamy się z tego rozliczać, na słowo? Ja zawsze rozliczam się u księgowej, nigdy nie wlicza mi zasiłku pielęgnacyjnego do dochodu. W tym roku składałam podanie o komputer do Pefronu i o dziwo w tym roku po raz pierwszy kazali przynieść zaświadczenie o pobieranym zasiłku pielęgnacyjnym. W przepisach nie ma jednego zdania na temat zasiłku pielęgnacyjnego i o wliczaniu go do dochodów. To jest celowe zamierzone działanie i celowe interpretowanie przepisów na naszą niekorzyść. PiS szuka pieniędzy i wyciągnął je od nas, od osób niepełnosprawnych co jest zwyczajnym chuligaństwem. Brakuje na 500 plusy na premie dla vip-ów więc dopadli i nas.
  odpowiedz na komentarz
 • ulga rehabilitacyjna
  Zofia Gdaniec
  22.02.2018, 19:49
  Czy ulgę rehabilitacyjną może uzyskać dorosłe dziecko na matkę inwalidkę wymagającą opieki ,dowożenia np.do punktu gdzie trzeba zrobić buty na wymiar [usunięcie endoprotezy ----krótsza noga ] JAK wyglądają przepisy w tym temacie . JAKĄ kwotę w takim przypadku można odliczyć jak udokumentować .
  odpowiedz na komentarz
 • Samochód z darowizny
  Monia
  22.02.2018, 17:07
  Mąż otrzymał od matki samochód aktem darowizny, tylko on figuruje w dowodzie rejestracyjnym. Czy abym odliczyla ulgę to musi ze mnie uczynić współwłaściciela?
  odpowiedz na komentarz
 • co urzędnik... to obyczaj
  grzeg
  22.02.2018, 12:26
  Prawo zależy od interpretacji urzędnika . Miałem w życiu takie przypadki , kiedy jeden mi pozwalał, a drugi wzywał do korekty. Na szczęście żaden mnie nie ukarał, ale każdy był wyrażnie zdezorientowany , kiedy mówiłem co kazał inny . Radząc tutaj ludziom np. że liczy się tylko wpis w dowodzie rejestracyjnym wyszedłem na idiotę , a przecież tak mi powiedzieli w US ,dodając że skąd niby przyniosę zaświadczenie o braku rozdzielności majątkowej , bo posiadając rozdzielnośc mogę jej zwyczajnie nie ujawnic . Z zasiłkiem pielęgnacyjnym tak samo , wszyscy w urzędzie mówili mi że nie liczy się do kryterium dochodowego podopiecznego , a tu nagle okazuje się ze zawsze się liczył . Podobnie w przypadku rozliczenia niepełnosprawnej matki z dzieckiem tez niepełnosprawnym okazuje się że matka może odliczyc tylko jedną ulgę, a mnie psiakrew wmawiano zawsze , gdzie ? , no w US !, że ulga nie zależy od " podatnika odliczającego ulgę" , tylko od ilości niepełnosprawnych uprawnionych do tej ulgi , argumentując że matka korzysta z samochodu do swojej rehabilitacji , a woząc dziecko na rehabilitację , ponosi koszty osobno, czyli jest uprawniona do korzystania także z ulgi dziecka . Takich absurdów jest więcej . Tu w artykule nie ma żadnego odnośnika do przepisów prawnych , jest to tylko kolejna nie wiążąca interpretacja , z którą inny urzędnik może się nie zgodzic , i co powiecie - " że tak pisało na portalu ? ". Proszę bardzo o odpowiedz - czy komuś udało się skorzystac z ulgi na samochód powołując się tylko na wspólnośc majątkową - pytanie tylko do tych , którzy byli wzywani do wyjaśnień, bo jak wiadomo odliczac można wszystko, a niektórzy w ogóle nie są kontrolowani . W każdym razie ja musiałem dopisac żonę do dowodu i po kłopocie . Dodam też że żona odlicza teraz ulgę na samochód podwójnie - swoją i dziecka , i wszystko - po kontroli - jest prawidłowo .oczywiście według urzędników z mojego powiatu .
  odpowiedz na komentarz
 • ulga rehabilitacyjna
  Józef
  21.02.2018, 20:59
  Czy rodzice z dzieckiem niepełnosprawnym rozliczający się wspólnie mogą obydwoje odliczyć po 2280 zł, czyli 4560? Nigdzie wyraźnie nie mogę tego przeczytać.
  odpowiedz na komentarz
 • Czy przedsiębiorca odliczy wydatki na samochód?
  greg0r
  21.02.2018, 18:26
  Jak się ta odpowiedź ma do sytuacji kiedy obecnie można samochód wpisany do środków trwałych używać do celów prywatnych ? Przecież nie muszę wszystkich faktur wliczać na firmę, tylko że wg. ustawy nie muszę przedstawiać żadnych faktur np zakupu paliwa. Druga sprawa - dzwoniłem dziś na infolinię podatkową i uzyskałem informację, że ważne jest kto widnieje w dowodzie rejestracyjnym. Czy ktoś kompetentny może mi odpowiedzieć na moje wątpliwości ?
  odpowiedz na komentarz
 • Co kryje się pod terminem używania samochodu?
  Arkadiusz
  21.02.2018, 18:11
  Czy można odliczyć sobie takie koszty jak OC, AC paliwo, czy np. przeglądy roczne, nieprzewidziane naprawy?
  odpowiedz na komentarz
 • zasiłek 153 zł to też dochód
  Marcin
  21.02.2018, 13:54
  W przyszłym tygodniu opublikujemy odpowiedzi Izby Skarbowej na pytania o budzące kontrowersje wliczanie zasiłku pielęgnacyjnego do dochodu podopiecznego. To ja już dziś podam odpowiedź - tak, zasiłek 153 zł wlicza się do dochodu dziecka, które jest na utrzymaniu rodzica. Tak było i jest.
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Wspierają nas