Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy mogę się starać o świadczenie pielęgnacyjne w KRUS?

18.06.2018
Autor: F.

Witam. Syn ma 2. grupę i całkowitą niezdolność. Niezdolność powstała przed 18 r. ż. Obecnie ma 19 lat. Czy mogę sie starać o zasiłek dla opiekuna? Jestem na KRUS.

Szanowna Pani,

zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, świadczenie pielęgnacyjne – bo o nim tu mówimy – z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

 1. matce albo ojcu,
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka,
 3. osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 4. innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

– jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Tak więc warunkiem uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki jest posiadanie przez osobę, którą się opiekuje dana osoba, orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności. Dotyczy to osób, które ukończyły 16. rok życia.

Ponadto, zgodnie z art. 17 ust. 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

 1. osoba sprawująca opiekę:
  1. ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
  2. ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

Natomiast zgodnie z art. 17b ustawy o świadczeniach rodzinnych:

 1. W przypadku, gdy o świadczenia pielęgnacyjne ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników bądź domownicy, świadczenia te przysługują odpowiednio:
  1. rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;
  2. małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.
 2. Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym, o których mowa w ust. 1, potwierdza się stosownym oświadczeniem złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy, rolnik może otrzymać świadczenie pielęgnacyjne, jeżeli spełni w/w wymogi, problem natomiast pojawia się z kwestią stopnia niepełnosprawności Pani Dziecka, ponieważ przepisy wymagają, iż ma być to znaczny stopień niepełnosprawności, nie wiem, czy Pani Dziecko posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Jeśli nie, to niezależnie od orzeczenia wydanego dla potrzeb renty warto wystąpić do powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności o wydanie orzeczenia. Wtedy warto zwrócić uwagę, czy to będzie znaczny stopień niepełnosprawności, co jest jednym z warunków przyznania rodzicowi świadczenia pielęgnacyjnego. Przede wszystkim jednak udałbym się do urzędu gminy – wydziału wypłacającego świadczenie pielęgnacyjne – aby uzyskać więcej informacji.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas