Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Ruszyła rekrutacja na studia podyplomowe „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją”

14.06.2018
Autor: inf. pras.
czapka studencka

Gdański Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Wrocławski ogłaszają rekrutację na Studia Podyplomowe „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją”. To propozycja dla osób, które chciałyby zostać ekspertami w tej dziedzinie!

Jak wygląda rekrutacja na dwóch uniwersytetach? Sprawdź!

Gdański Uniwersytet Medyczny

Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa GUM wraz z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej rozpoczęły rekrutację na Studia Podyplomowe „Specjalista ds. zarzadzania rehabilitacją”. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 9.07.2018 r.

Etap I – złożenie dokumentów

Dokument aplikacyjne muszą zawierać:

 • potwierdzenie ukończenia studiów I lub II stopnia (zaświadczenie, dyplom),
 • curriculum vitae (CV) - według szablonu CV Europass,
 • list motywacyjny zawierający uzasadnienie zainteresowania ofertą studiów podyplomowych wskazujący motywację do pełnienia roli specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją,
 • portfolio: zaświadczenia, certyfikaty, osiągnięcia, dyplomy, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe związane z pracą z ludźmi (np. zaświadczenia o odbyciu staży, praktyk, wolontariatu) oraz obszarami, które mogą być pomocne do wykonywania zawodu specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją,
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku na potrzeby realizacji projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi,
 • oświadczenie o zamieszkaniu.

Zgodnie z założeniami projektu o przyjęcie na studia na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym mogą ubiegać się osoby zamieszkałe na terenie województwa pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego.

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą z dopiskiem „Studia Podyplomowe Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją”.

Miejsce składania dokumentów:

Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej
Gdański Uniwersytet Medyczny

Al. Zwycięstwa 42a
80-210 Gdańsk

Kolejne etapy rekrutacji

Następne etapy rekrutacji, czyli wypełnienie Arkusza kompetencji (etap II), a następnie rozmowa kwalifikacyjna dla osób z najwyższą punktacją uzyskaną w Arkuszu kompetencji (etap III) odbędą się w pierwszej połowie lipca.

Do drugiego etapu rekrutacji przystąpią wszystkie osoby, które złożą komplet dokumentów w wymaganym terminie oraz spełnią wymogi formalne I etapu.

Szczegółowe informacje oraz aktualności dotyczące rekrutacji i samych studiów dostępne są na stronie: zarzadzanierehabilitacja.gumed.edu.pl.

Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego uruchomił rekrutację na Studia Podyplomowe „Specjalista ds. zarzadzania rehabilitacją”

Wykładowcami są psychologowie, lekarze, prawnicy, rehabilitanci.

Na studia podyplomowe Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją na UWr mogą aplikować kandydaci z następujących województw: lubuskie, dolnośląskie, opolskie, śląskie.

Etap I

Spis wymaganych dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK;
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów poświadczona notarialnie bądź przez jednostkę przyjmującą dokumenty;
 • curriculum vitae (CV) - według szablonu CV Europass ;
 • list motywacyjny zawierający uzasadnienie zainteresowania ofertą studiów podyplomowych - motywacja do pełnienia roli specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją;
 • portfolio: zaświadczenia, certyfikaty, osiągnięcia, dyplomy, doświadczenia zawodowe związane z pracą z ludźmi (staże, praktyki, wolontariaty) oraz w obszarach, które mogą być pomocne w wykonywania zawodu specjalisty ds. zarządzania procesem rehabilitacji;
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku na potrzeby realizacji projektu,
 • oświadczenie o zamieszkaniu.

Dokumenty można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych
ul. Szewska 48
50-139 Wrocław
z dopiskiem: SP Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją

Prawidłowa rejestracja w systemie IRK oraz złożenie w wymaganym terminie kompletu dokumentów jest wystarczające by móc wziąć udział w II etapie rekrutacji.

Etap II

30.06.2018 r. - wszystkie osoby, które spełniły wymogi formalne pierwszego etapu rekrutacji wypełniają w Instytucie Psychologii UWr (Wrocław ul. Dawida 1) Arkusz kompetencji.

Informacja o zakwalifikowaniu do III etapu rekrutacji będzie widoczna w systemie IRK na indywidualnym koncie Kandydata.

Etap III

1.07.2018 r. - osoby z najwyższą punktacją uzyskaną w Arkusza kompetencji (około 30  osób) przystąpią do rozmowy kwalifikacyjnej.

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone do dnia 10.07.2018 r. przez zamieszczenie informacji na indywidualnych kontach Kandydatów w systemie IRK.

Kontakt:

Kierownik studiów: doc. dr Alina Czapiga
Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych
ul. Szewska 48, 50-139 Wrocław
tel.:+48 71 343 28 55
e-mail:  bronislawa.gelles@uwr.edu.pl

Informacje o rekrutacji na stronie Uniwersytetu Wrocławskiego:

Dla kogo są te studia?

Studia adresowane są w szczególności do: psychologów i pedagogów społecznych, pracowników instytucji zabezpieczenia społecznego, specjalistów w dziedzinach społecznych, prawnych i medycznych, osób posiadających doświadczenie kontaktu z osobą z niepełnosprawnością w rodzinie lub poprzez pracę, pracowników zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy, przedstawicieli rad pracowniczych i osób niepełnosprawnych, menedżerów ds. zasobów ludzkich, lekarzy medycyny pracy oraz lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, pielęgniarek oraz pielęgniarzy.

Jak wyglądają studia?

Celem realizacji studiów podyplomowych jest przekazanie wiedzy dotyczącej specyfiki zarządzania procesem rehabilitacji osób z niepełnosprawnością oraz doskonalenie praktycznych umiejętności dotyczących koordynowania/prowadzenia osoby z niepełnosprawnością przez wszystkie etapy rehabilitacji. Studia podyplomowe mają za zadanie przygotować specjalistów do zarządzania rehabilitacją osób z niepełnosprawnością.

Czas trwania studiów: 2 semestry; program kształcenia obejmuje 210 godzin dydaktyki

Moduły kształcenia:

 • Moduł Prawno-Organizacyjny
 • Moduł Medyczny
 • Moduł Psychologiczny
 • Moduł Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Rynku Pracy
 • Moduł Zarządzania Procesem Rehabilitacji
 • Seminarium

Kwalifikacje:

Absolwent Studiów Podyplomowych Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją będzie posiadał kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji pozwalające na zarządzanie  procesem rehabilitacji klienta/pacjenta. Osiągnięcie zakładanych efektów  kształcenia  potwierdzone  będzie Świadectwem  ukończenia  studiów podyplomowych.

Kompetencje specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją obejmują: rehabilitację medyczną, zawodową, społeczną, rozwój umiejętności samodzielnego funkcjonowania u klienta, zwiększanie osobistej motywacji do aktywnego uczestniczenia w rynku pracy, prawo pracy, zabezpieczenie społeczne, umiejętności pozwalające na skuteczne motywowanie środowiska rodzinnego i zawodowego w zakresie pomocy osobie rehabilitowanej.

Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji i udziału w studiach zawiera REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W STUDIACH PODYPLOMOWYCH „SPECJALISTA DS. ZARZĄDZANIA REHABILITACJĄ” realizowanych w ramach projektu „Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją – jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce”.

Studia finansowane są w ramach projektu „Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją – jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa.

Projekt realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Lider projektu) w partnerstwie z: Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem Medycznym w Lublinie, Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Wrocławskim oraz Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V.

Na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczęto rekrutację w dniu 15 czerwca, zaś na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie rekrutacja ruszy w sierpniu 2018 r.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

Prawy panel

Sonda

Co najbardziej narusza Twoją godność jako pacjenta?

Biuletyn

Wspierają nas