Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Powstaje Solidarnościowy Fundusz Wsparcia. Oto szczegóły

18.07.2018
Autor: Beata Dążbłaż, fot. sxc.hu
Znak zapytania na pięciu stuzłotowych banknotach

13 lipca 2018 r. rząd ogłosił projekt ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Skąd znajdą się w nim pieniądze? Co będzie z tych środków finansowane?

Celem powstania Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych jest wsparcie społeczne i zawodowe osób z niepełnosprawnością. Dysponowanie Funduszem należeć będzie do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Cel powstania Funduszu opisany też został w tzw. OSR (czyli ocenie skutków regulacji) do projektu.

„Konieczność wprowadzenia nowej regulacji wynika z potrzeby zapewnienia dodatkowego wsparcia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych – czytamy w załączonym do ustawy uzasadnieniu. – Aby umożliwić osobom niepełnosprawnym niezależne życie i pełny udział we wszystkich jego sferach, niezbędne jest zapewnienie odpowiednich środków, umożliwiających przezwyciężenie barier utrudniających im pełnienie ról społecznych oraz pełne włączenie społeczne, by mogły funkcjonować na zasadzie równości z innymi osobami. Obecne wsparcie obejmuje wybrane aspekty aktywizacji zawodowej i społecznej (dzięki środkom Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych), tymczasem osoby niepełnosprawne wymagają szerszego wsparcia, by móc korzystać na zasadzie równości z innymi z dostępu do środowiska fizycznego, środków transportu, informacji i komunikacji, urządzeń i technologii oraz różnego rodzaju usług. Należy uwzględnić szczególne potrzeby osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, a zarazem konieczność realizacji ich praw – zgodnie z postanowieniami Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Niezbędne jest znalezienie środków finansowych umożliwiających realizację ich praw”.

Skąd pieniądze dla Funduszu?

Źródłami przychodu mają być:

 • obowiązkowa składka stanowiąca 0,15 proc. podstawy wymiaru składki na Fundusz Pracy,
 • danina solidarnościowa od dochodów osób fizycznych – w wysokości 4 proc. od nadwyżki dochodów powyżej 1 mln zł za rok podatkowy,
 • dotacje z budżetu państwa na realizację programów współfinansowanych ze środków UE na rzecz osób z niepełnosprawnością,
 • środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na współfinansowanie projektów finansowanych z Funduszu,
 • odsetki od środków Funduszu pozostających na wyodrębnionych rachunkach bankowych, których obowiązek utworzenia wynika z obowiązujących przepisów lub umów, będących w dyspozycji kierownika jednostki organizacyjnej realizującej zadania finansowane ze środków Funduszu,
 • odsetki od wolnych środków finansowych przekazanych w zarządzanie ministrowi finansów,
 • inne przychody.

Kto zapłaci składkę na Fundusz?

 • Pracodawcy i inne organizacje za osoby zatrudnione, wykonujące pracę na umowie o pracę nakładczą, umowie agencyjnej, umowie zleceniu lub innej, wykonujące pracę w areszcie, pobierające stypendia sportowe, otrzymujące świadczenia socjalne na urlopie górniczym, świadczenie górnicze lub górniczy zasiłek socjalny, będące żołnierzami zawodowymi i funkcjonariuszami bez prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej.
 • Rolnicze spółdzielnie produkcyjne.
 • Inne osoby, które podlegają ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem m.in.: duchownych, pobierających zasiłek stały, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, zasiłek dla opiekuna, podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników, żołnierzy niezawodowych w służbie czynnej.

Co sfinansują pieniądze Funduszu?

 • Zadania z zakresu wsparcia społecznego i zawodowego osób z niepełnosprawnością.
 • Zadania ustawowe jednostek sektora finansów publicznych, związane ze wsparciem społecznym i zawodowym osób z niepełnosprawnością.
 • Programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej na rzecz osób z niepełnosprawnością.
 • Programy rządowe i resortowe w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnością, realizowane na podstawie ustawy oraz innych ustaw.
 • Zadania związane z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnością.
 • Zadania z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Środki z Funduszu pokryją także m.in.: koszty poboru obowiązkowych składek na Fundusz, zwroty nadpłat z tytułu daniny solidarnościowej oraz koszty obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych Funduszu.

Kto zrealizuje zadania, które finansował będzie Fundusz?

 • Jednostki samorządu terytorialnego lub
 • jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej będzie opracowywał roczny plan działania na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnością. Zadania będą realizowane w trybie naboru wniosków lub otwartego konkursu ofert.

Gdzie składać wnioski?

Wnioski będzie można składać do wojewody, on będzie przekazywał ministrowi rodziny, pracy i polityki społecznej listy rekomendowanych wniosków. Będzie je mógł rozpatrywać zespół powołany w resorcie pracy. Aby samorządy mogły otrzymać środki z Funduszu, będą one musiały zawrzeć umowę z wojewodą.

Zadania finansowane z Funduszu przez jednostki, które nie są zaliczane do sektora finansów publicznych, będą realizowane w drodze otwartego konkursu ofert.

Danina solidarnościowa

Zapłacą je osoby fizyczne, których dochód w roku podatkowym przekroczył 1 mln zł, w wysokości 4 proc. nadwyżki od tej kwoty.

Danina solidarnościowa wpłacana będzie do urzędu skarbowego i przekazywana na oddzielny rachunek Funduszu w ciągu dwóch miesięcy. Danina solidarnościowa będzie wpływać do 30 kwietnia za poprzedni rok podatkowy.

Kiedy ustawa zacznie obowiązywać?

Nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2019 r.

Jaki będzie budżet Funduszu?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że danina solidarnościowa wyniesie 1,15 mld zł. Analizę wykonano na podstawie danych jednostkowych z zeznań podatkowych za 2016 r. Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON) wyniesie 647 mln zł.

„Założono, że składka na Fundusz Pracy zostanie obniżona z 2,45 proc. do 2,3 proc. podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a składka na SFWON zostanie określona na poziomie 0,15 proc. podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Skutki finansowe oszacowano na podstawie wykonania przychodów Funduszu Pracy w 2016 r.” – czytamy w uzasadnieniu do projektu.


Do 27 lipca 2018 r. można zgłaszać uwagi do projektu ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Z projektem zapoznać się można na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Komentarz

 • precz z pułapką rentową
  benny
  21.07.2018, 00:01
  kolejne wielkie pomysły... wolałbym byście zajeli się pułapką rentową, zamiast zmuszać bogatych do płacenia na ON. Wystarczy że zdejmiecie bariery mentalne w instytucjach państwowych i pozwolicie nam pracować. Bo póki co, dostajemy po łapkach za aktywność np. zawieszaniem, czy odbieraniem rent... wściekły jestem na tę całą hipokryzję..

Dodaj odpowiedź na komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin
Prawy panel

Sonda

Czy w Twojej miejscowości jest obiekt zasługujący na wyróżnienie w konkursie Lider Dostępności?

Biuletyn

Wspierają nas