Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Świadczenie pielęgnacyjne przy rencie rodzinnej

23.09.2018
Autor: N.

Witam. Jestem studentką i jednocześnie opiekunem prawnym osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej ze znacznym stopniem niepełnosprawności przyznanym od urodzenia na stałe. Pobieram rentę rodzinną i ciekawi mnie, czy mam prawo do świadczenia pielęgnacyjnego teraz bądź po rezygnacji/zakończeniu pobierania renty z tytułu ukończenia nauki. Dodam, że jestem osobą, która nie pracowała i z powodu opieki nad bratem owej pracy zarobkowej podjąć nie mogę.

Szanowna Pani,

zgodnie z art. 17 ust. Ustawy o świadczeniach rodzinnych, osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 4, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

  1. rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  2. nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  3. nie ma osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zgodnie z art. 17 ust. 5 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

  1. osoba sprawująca opiekę:
    1. ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
    2. ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Biorąc powyższe pod uwagę, aby Pani otrzymała świadczenie pielęgnacyjne z tytułu opieki nad niepełnosprawnym bratem, który posiada znaczny stopień niepełnosprawności,  muszą być spełnione w/w warunki. Warto przedstawić sytuację Pani rodziny w wydziale świadczeń rodzinnych w Pani gminie, aby urzędnicy mogli dokładnie zbadać możliwość uzyskania przez Panią świadczenia pielęgnacyjnego. Nie znając w pełni sytuacji Pani rodziny, trudno mi jednoznacznie ocenić szanse otrzymania przez Panią świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad Bratem.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas