Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Sejm: we wtorek posiedzenie nt. Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

23.10.2018
Autor: PAP, fot. Piotr Stanisławski
Budynek Sejmu RP z zewnątrz

Sejm rozpoczął we wtorek, 23 października, dwudniowe posiedzenie, podczas którego zajmie się m.in. projektami ustaw o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz o Funduszu Dróg Samorządowych. Planowane jest też głosowanie w sprawie wyboru Rzecznika Praw Dziecka.

Ubezpieczenia

Sejm zajmie się rządowym projektem nowelizacji ustawy o: ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Proponowane przepisy m.in. podwyższają minimalne sumy gwarancyjne w obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej (OC) dla posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz rolników.

W zmianach chodzi o dostosowanie polskich przepisów do dyrektywy europejskiej 2009/103/WE ws. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczenia od takiej odpowiedzialności (tzw. dyrektywa komunikacyjna).

W porządku obrad Sejmu jest też rządowy projekt noweli o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. W uzasadnieniu projektu podkreślono, że wprowadzenie zmiany w ustawie umożliwi ubezpieczenie upraw rolnych od pełnego pakietu ryzyk lub od jednego lub kilku wybranych przez producenta rolnego rodzaju ryzyka, zawierających ryzyko suszy, przy zachowaniu możliwości skorzystania przez niego z dofinansowania z budżetu państwa do składek z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Posłowie będą też debatować nad rządowym projektem noweli o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, który ma dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Proponowane zmiany wprowadzają nową kategorię zobowiązań w hierarchii zaspokajania wierzytelności. Dzięki temu usprawniony zostanie proces przymusowej restrukturyzacji, w szczególności jeśli chodzi o przeprowadzanie umorzenia lub konwersji zobowiązań (tzw. bail-in) w ramach tego procesu. Zgodnie z projektem, usprawnione mają zostać także obecne rozwiązania związane z funkcjonowaniem przepisów dotyczących przymusowej restrukturyzacji oraz systemu gwarantowania depozytów.

Podatki

W harmonogramie Izby znalazł się też rządowym projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy Ordynacja podatkowa. Zgodnie z uzasadnieniem projektodawcy, nowe przepisy mają uprościć prawo podatkowe dotyczące podatków dochodowych oraz uszczelnić systemu podatkowy.

Wśród rozwiązań upraszczających znalazły się m.in. zmiana przepisów dotycząca cen transferowych, a także zmniejszenie obciążeń o charakterze biurokratycznym i administracyjnym dla przedsiębiorców, w szczególności małych i średnich; preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (Intellectual Property Box - IP BOX, Innovation Box); wprowadzenie szczególnych rozwiązań odnoszących się do nabywania przez podmioty gospodarcze pakietów wierzytelności; wprowadzenie ulgi dla banków spółdzielczych dokonujących wpłat na System Ochrony Instytucjonalnej; wprowadzenie alternatywnego sposobu opodatkowania emisji euroobligacji.

Proponowane zmiany obejmują również: wprowadzenie odrębnych przepisów dotyczących zasad opodatkowania dochodów z walut wirtualnych; wprowadzenie obowiązkowego ujawniania informacji o schematach podatkowych (ang. Mandatory Disclosure Rules – MDR), co stanowi częściowe dostosowanie do dyrektywy unijnej z 25 maja 2018 r.; zmiany dotyczące podatku u źródła (ang. withholding tax/WHT) w ramach obu ustaw o podatkach dochodowych; zmiany dotyczące klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania.

Posłowie zajmą się też rządowym projektem noweli o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W projekcie zaproponowano ulgę dla podatników, którzy rozliczają się według skali 19 proc., albo płacą podatek ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Nowe przepisy zakładają możliwość odliczenia w ramach nowej ulgi podatkowej na termomodernizację domu do 53 tys. zł od dochodu.

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia

Posłowie będą też kontynuować prace nad rządowym projektem ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z projektem źródłem przychodów funduszu będzie przede wszystkim obowiązkowa składka stanowiąca 0,15 proc. podstawy wymiaru składki na Fundusz Pracy, a także danina solidarnościowa od dochodów osób fizycznych - w wysokości 4 proc. od nadwyżki dochodów powyżej miliona złotych za rok podatkowy (suma dochodów będzie pomniejszana o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne).

Według rządowych szacunków takich osób w 2019 r. będzie ok. 21 tys. Pieniądze wpłyną do tego samego urzędu skarbowego, w którym rozliczany jest podatek dochodowy, czyli do urzędu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika.

Funduszu Dróg Samorządowych

Izba zajmie się też rządowym projektem ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, który zakłada powołanie Funduszu Dróg Samorządowych (FDS), którego budżet w latach 2019-2028 może sięgnąć 36 mld zł. Regulacje mają pozwolić na dofinansowanie remontów, budów i modernizacji dróg lokalnych oraz budowę mostów w ciągach dróg samorządowych. Wartość dofinansowania pojedynczego projektu ma wynieść maksymalnie 30 mln zł, co będzie pozwalało na realizację projektów dużych łączących gminy i powiaty. Obecnie funkcjonujące rozwiązania pozwalają dofinansować jeden projekt kwotą maksymalnie 5 mln zł. Projekt ustawy zakłada, że w ramach Funduszu Dróg Samorządowych inwestycje w trasy lokalne będą mogły otrzymać od państwa wsparcie w wysokości do 80 proc. kosztów inwestycji.

Harmonogram pierwszego czytania

Odbędzie się też pierwsze czytanie projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019. Przyjęty przez rząd w połowie października projekt tzw. ustawy okołobudżetowej na 2019 r. jest ściśle związany z projektem ustawy budżetowej na przyszły rok. Przewidziane w niej propozycje odpowiadają kwotom ujętym w projekcie budżetu i zapewniają jego prawidłową realizację.

Do najważniejszych rozwiązań zaliczono m.in. zmiany dotyczące Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Ze środków tego funduszu przewidziano finansowanie staży podyplomowych oraz szkoleń specjalizacyjnych lekarzy, lekarzy dentystów, a także specjalizacji pielęgniarek i położnych.

Planowane jest również pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw. W projekcie znajdują się m.in. regulacje dotyczące dostępu do informacji niezbędnych do realizacji ustawowych zadań przez KAS. Wśród nich wymieniono rozszerzenie zakresu pozyskiwanych danych np. przez dodanie do katalogu informacji, które mogą zbierać organy KAS, także informacji o zdarzeniach mających wpływ na powstanie lub wysokość niepodatkowych należności budżetowych. Projekt doprecyzowuje przepisy odnoszące się do możliwości korzystania przez KAS z danych zgromadzonych w bazach, rejestrach, ewidencjach, zbiorach i systemach informatycznych.

W harmonogramie Sejmu jest też pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw, która umożliwia fizjoterapeutom wykonywanie zawodu w ramach praktyki zawodowej.

Planowane jest też pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Projekt zakłada podniesienie limitu zużywanego oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych. Teraz zwrot przysługuje do 86 litrów paliwa, a ma być 100 litrów na hektar. Przy obecnej stawce w wysokości 1 zł za litr, która jest określana oddzielnie przez Radę Ministrów, oznacza podniesienie zwrotu kosztów paliwa z 86 do 100 zł.

Sejm zajmie się też poselskim projektem uchwały w sprawie upamiętnienia 10. rocznicy agresji Federacji Rosyjskiej na Gruzję.

Rzecznika Praw Dziecka

Ponadto - jak wynika z harmonogramu izby - wieczorem na godz. 22.00 zaplanowano głosowanie w sprawie powołania Rzecznika Praw Dziecka. W ramach ponownie uruchomionej procedury jako kandydatka na RPD została zgłoszona Agnieszka Dudzińska. Jej kandydaturę podobnie jak poprzednio, zgłosił klub Prawa i Sprawiedliwości.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

  • Danina Solidarnościowa ? Na co ???
    Mistrz
    24.10.2018, 14:37
    Ta danina, to kompletna bzdura. Nie przełoży się na BEZPOŚREDNIĄ pomoc finansową dla osób niepełnosprawnych. Znów będą projekty szkoleń, mieszkań, likwidacji barier - a to totalna bzdura ! Osoby niepełnosprawne wegetują, nie wykupują leków, a ich ubóstwo prowadzi do śmierci. O to chodzi rządzącemu PISowi ? Nauczka z wyborów samorządowych nie wystarczy ? Będą kolejne nauczki. Wkrótce Euro-Parlament i nasz Parlament. Znów PISowi zrekompensujemy w wyborach winę za tą całą sytuację. To niekonstytucyjne wzbogacać zdrowych obiboków oraz bogatych pracujących o 500+ i 300+, a w nosie mieć konstytucyjny nakaz pomocy osobom niepełnosprawnym. Proponuję całymi rodzinami głosować na inne partie - ZA TO, ŻE NIE SŁUCHAJĄ GŁOSÓW WYBORCÓW !
    odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Sonda

Czy oddałaś/-eś już swój głos na „Człowieka bez barier 2018”?

Biuletyn

Wspierają nas