Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zwolnienie na turnus rehabilitacyjny – czy jest coś takiego?

22.12.2018
Autor: N.

Mam stopień umiarkowany, czy należy mi się tylko 10 dni urlopu, czy mam jeszcze zwolnienie, którego łącznie z urlopem jest 21 dni na uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym i jak to jest płatne? Ile dni bez wolnego w jednym ciągu może pracować taką osobą? Dziękuję za odpowiedź.

Szanowna Pani,

art. 20 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych reguluje dwa rodzaje płatnych zwolnień od pracy. Zgodnie z tym artykułem, osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia:

  1. w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku,
  2. w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.

W odniesieniu do pkt. 1 należy zauważyć, że wymiar 21 dni dotyczy tylko i wyłącznie płatnego zwolnienia od pracy w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym (a nie szeroko pojętej rehabilitacji, np. 21 dni wolne na zabiegi rehabilitacyjne).

W przypadku, gdy pracownik zamierza korzystać z urlopu dodatkowego (10 dni) oraz ze zwolnienia od pracy w celu skorzystania z turnusu rehabilitacyjnego, to łączny wymiar dni wolnych za dany rok nie może przekraczać łącznie 21 dni. Czyli jeżeli wykorzystała już Pani np. 10 dni urlopu dodatkowego, to w celu skorzystania z turnusu rehabilitacyjnego w ramach płatnego zwolnienia od pracy może Pani wykorzystać tylko 11 dni  (10 + 11 = 21 dni).

Odnosząc się do Pani drugiego pytania, informuję że zgodnie z art. 15 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. Przepisów powyższych nie stosuje się do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.

Jednocześnie podkreślam, że pracownik ma prawo do urlopu wypoczynkowego, z którego może korzystać w dowolnym czasie po uzgodnieniu terminów z pracodawcą.

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas