Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy można mnie zwolnić, jak nie zgodzę się na 8 godzin pracy?

14.02.2019
Autor: K.

Mam umiarkowany stopień niepełnosprawności i pracuję w pełnym wymiarze godzin. Chciałam się dowiedzieć, czy pracodawca nie będąc zakładem pracy chronionej otrzymuje z PFRON za mnie dodatek. Jeszcze jedno pytanie: pracuję przez siedem dni w tygodniu w systemie czterobrygadowym, tj. 56 godzin tygodniowo. Na badaniach okresowych muszę podpisać, że wyrażam zgodę na 8-godzinny czas pracy i pracę w godzinach nocnych. Mam [do wiad. red.] lat i już nie wytrzymuję tej presji. Co mam zrobić? Prawdopodobnie jeśli nie wyrażę zgody, zostanę zwolniona.

Szanowna Pani,

generalnie pracodawca na otwartym rynku może otrzymywać dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności. Nie mam szerszej wiedzy na temat Pani pracodawcy oraz w jakich okolicznościach Panią zatrudnił, więc nie mogę przesądzić, czy w tym wypadku otrzymuje dofinansowanie.

Zgodnie z art. 16 ust. 1. pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przepisów art. 15 nie stosuje się gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.

Biorąc pod uwagę powyższy przepis, praktykę pracodawcy narzucającego pracownikowi podpisanie wniosku o skierowanie go na badania w celu uzyskania zgody na pracę ponad wymiar określony w art. 15 w/w ustawy należy uznać za niezgodną z prawem.

Zwolnienie Pani tylko z powodu nie podpisania wniosku o wyrażenie zgody na wydłużony czas pracy jak najbardziej może być uznane za przejaw dyskryminacji w zatrudnieniu.

Warto zapoznać się poniższymi przepisami Kodeksu pracy, zapobiegającymi dyskryminacji w zatrudnieniu.

  • Art. 183a
    • § 1. Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.
  • Art. 183e
    • § 1. Skorzystanie przez pracownika z uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie może być podstawą niekorzystnego traktowania pracownika, a także nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji wobec pracownika, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy lub jego rozwiązanie bez wypowiedzenia.
    • § 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do pracownika, który udzielił w jakiejkolwiek formie wsparcia pracownikowi korzystającemu z uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas