Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Informowanie lekarza medycyny pracy o niepełnosprawności

29.03.2019
Autor: M.

Czy jeżeli poinformuję lekarza medycyny pracy podczas badania wstępnego, iż posiadam znaczny stopień niepełnosprawności (jestem świadomy, iż tak „należy” zrobić), to taka informacja nie zostanie przekazana mojemu pracodawcy, którego nie muszę o tym informować? Boję się, iż pracodawca wycofa się z propozycji pracy (mam już takie doświadczenie), a wiem, że nie mam obowiązku informowania o tym. 

Szanowny Panie,

będąc u lekarza medycyny pracy nie powinno się zatajać schorzeń, na które cierpi kandydat do pracy. Natomiast jeżeli lekarz dopuści Pana do pracy, to pracodawca nie powinien wycofać się z decyzji o zatrudnieniu Pana z powodu posiadania przez Pana orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, bo mógłby się narazić na zarzut dyskryminacji w zatrudnieniu.

Warto zapoznać się z poniższymi przepisami Kodeksu Pracy, zapobiegającymi dyskryminacji w zatrudnieniu:

Art. 183a.

  • § 1. Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Art. 183e.

  • § 1. Skorzystanie przez pracownika z uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie może być podstawą niekorzystnego traktowania pracownika, a także nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji wobec pracownika, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy lub jego rozwiązanie bez wypowiedzenia.
  • § 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do pracownika, który udzielił w jakiejkolwiek formie wsparcia pracownikowi korzystającemu z uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas