Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Strefa Płatnego Parkowania w Warszawie

02.01.2004

Uchwała Nr XX/349/2003

Rady Miasta Stołecznego Warszawy

z dnia 25 listopada 2003 roku
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13b ust. 3 i 4 i art. 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta m. st. Warszawy - Rada m. st. Warszawy uchwala, co następuje:

§ 1
Ustala się w m. st. Warszawie strefę płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych, zwaną dalej "strefą płatnego parkowania niestrzeżonego", w granicach określonych w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2
1. Ustala się stawki opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800
do 1800, w wysokości:
1) za pierwszą godzinę - 2.00 zł,
2) za drugą godzinę  - 2.40 zł,
3) za trzecią godzinę - 2.80 zł,
4) za czwartą i kolejne godziny - po 2.00 zł.
2. Dopuszcza się:
1) naliczanie opłat określonych w ust. 1 za odcinki czasu inne niż pełne godziny, odpowiednio do odcinków czasu odpowiadających krotności kwoty 0,40 zł, przy czym minimalna opłata wynosi 0,40 zł,
2) naliczanie opłat określonych w ust. 1 za pomocą urządzeń technicznych, dopuszczonych przez zarządzającego strefą płatnego parkowania niestrzeżonego, umożliwiających naliczanie opłat odpowiednio do  faktycznego czasu parkowania.

§ 3
1. Wprowadza się zerową stawkę opłaty dla:
1) osób posiadających karty parkingowe w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 ze zm.), jeżeli pojazd oznaczony kartą parkingową zaparkowany jest w miejscu przeznaczonym dla tak oznaczonych pojazdów,
2) osób legitymujących się orzeczeniem o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności będących właścicielami pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony, oznaczonego kartą "N+" ,
3) osób, których niepełnosprawność jest spowodowana upośledzeniem narządów ruchu, powodującym trudności w poruszaniu się, potwierdzonym w orzeczeniu o niepełnosprawności, będących właścicielami pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony, oznaczonego kartą "N+",
4) służb obsługi miasta podczas wykonywania obowiązków służbowych pojazdami samochodowymi zewnętrznie trwale oznakowanymi:
a) Służby Dyżurnej Miasta,
b) Inżyniera Ruchu m. st. Warszawy,
c) Straży Miejskiej m. st. Warszawy,
d) Zarządu Transportu Miejskiego - nadzoru ruchu,
e) Tramwajów Warszawskich sp. z o. o. - nadzoru ruchu,
f) Miejskich Zakładów Autobusowych sp. z o. o. - nadzoru ruchu,
g) Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA - pogotowia wodociągowego,
h) Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SA - pogotowia ciepłowniczego,
i) STOEN SA - pogotowia energetycznego,
j) Mazowieckiego Okręgowego Zakładu Gazowniczego SA - pogotowia gazowego,
k) pogotowia oświetleniowego oraz pogotowia sygnalizacji świetlnej, działającego
na zlecenie zarządu drogi,
l) pogotowia schronisk dla zwierząt,
ł) Zarządu Oczyszczania Miasta - nadzoru i pogotowia,
5) instytucji obsługujących przewóz osób niepełnosprawnych, mających trudności w poruszaniu się, podczas wykonywania czynności statutowych pojazdami samochodowymi zewnętrznie trwale oznakowanymi,
6) kierujących motocyklami,
7) honorowych krwiodawców w pobliżu stacji krwiodawstwa, na czas do dwóch godzin przeznaczonych na oddawanie krwi, po umieszczeniu w pojeździe w widocznym miejscu zaświadczenia stacji krwiodawstwa.
2. Karta "N+", będąca drukiem ścisłego zarachowania, wydawana  jest przez Prezydenta m. st. Warszawy (zgodnie z § 7 Regulaminu)   na udokumentowany wniosek osoby określonej w pkt 2 i 3, a także na wniosek rodziców dzieci niepełnosprawnych lub opiekunów prawnych  osób niepełnosprawnych, będących właścicielami pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony. Kartę "N+" wydaje się wyłącznie na jeden pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony, na okres nie przekraczający trzech lat. Osobie niepełnosprawnej może być wydana tylko jedna karta "N+". Za wydanie karty nie pobiera się opłaty.

§ 4
Wprowadza się zerową stawkę opłaty za parkowanie na prawach wyłączności na zastrzeżonych stanowiskach postojowych (kopertach) wyznaczonych w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego dla:
1) ambasad i placówek konsularnych na zasadzie wzajemności, po uzyskaniu pozytywnej opinii Protokołu Dyplomatycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
2) organizacji międzynarodowych po uzyskaniu pozytywnej opinii Protokołu Dyplomatycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
3) zakładów opieki zdrowotnej - tylko służbowe pojazdy samochodowe trwale oznakowane zewnętrznie nazwą i adresem zakładu opieki zdrowotnej,
4) jednostek budżetowych i zakładów budżetowych m. st. Warszawy - tylko służbowe pojazdy samochodowe na podstawie identyfikatorów,
5) teatrów z siedzibą w Warszawie, dla których organizatorem jest m. st. Warszawa, Województwo Mazowieckie, minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego - tylko służbowe pojazdy samochodowe na podstawie identyfikatorów,
6) Biura Ochrony Rządu.

§ 5
Wprowadza się opłatę zryczałtowaną za parkowanie na prawach wyłączności na zastrzeżonych stanowiskach postojowych(kopertach) wyznaczonych w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego w wysokości:
1) za 10 godzin w ciągu doby w dni robocze od poniedziałku do piątku - 760 zł za miesiąc za 1 stanowisko,
2) za 24 godziny na dobę w dni robocze od poniedziałku do piątku - 1600 zł za miesiąc za 1 stanowisko.

§ 6
Wprowadza się opłatę abonamentową w wysokości 20 zł rocznie za parkowanie przez mieszkańca w pobliżu jego miejsca zamieszkania w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego wyłącznie jednego pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony, będącego jego własnością, współwłasnością lub pozostającego w jego użytkowaniu na podstawie umowy leasingu.

§ 7
Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego są pobierane w następujący sposób:
1) opłata zryczałtowana  - z góry za okresy półroczne,
2) opłata abonamentowa - przy wydaniu abonamentu,
3) opłata za parkowanie według stawek określonych w § 2 ust. 1:
a) przez sprzedaż biletów kontrolnych, na których, przy rozpoczęciu parkowania, zostanie jednoznacznie określony czas parkowania,
b) przez przyjęcie zbiorczej należności od operatora telefonii komórkowej, od operatora systemu urządzeń przenośnych lub od operatora sieci urządzeń do ładowania kart elektronicznych.

§ 8
1. Ustala się opłatę dodatkową za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego w wysokości 50 zł.
2. Sposób pobierania opłaty dodatkowej, kontroli poboru opłat, postępowanie reklamacyjne oraz sposób korzystania i obsługi strefy płatnego parkowania niestrzeżonego określa regulamin funkcjonowania strefy, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 9
Traci moc:
1) uchwała nr 693/LX/2001 Rady Gminy Warszawa-Centrum z dnia 8 lutego 2001 r. w sprawie wprowadzenia zasad naliczania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w obszarze "Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego (SPPN)" (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 45, poz. 429),
2) uchwała nr 1828/LXXVII/2002 Rady Gminy Warszawa-Centrum z dnia 15 kwietnia 
2002 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu funkcjonowania Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego (SPPN)" (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 125, poz. 2836),
3) uchwała nr 1830/LXXVII/2002 Rady Gminy Warszawa-Centrum z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych
na drogach publicznych Gminy Warszawa-Centrum w obszarze Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego (SPPN) (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 125, poz. 2838),
4) uchwała nr 2134/LXXXIII/2002 Rady Gminy Warszawa-Centrum z dnia 10 października
2002 r. zmieniająca uchwałę nr 1828/LXXVII/2002 Rady Gminy Warszawa-Centrum z dnia
15 kwietnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu funkcjonowania Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego (SPPN)" (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 284, poz. 7464),
5) uchwała nr XIII/165/2003 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 12 czerwca
2003 r. w sprawie opłat za korzystanie z zastrzeżonych wydzielonych stanowisk postojowych na drogach publicznych na prawach wyłączności (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 193, poz. 4910)
z tym, że wydane na podstawie dotychczasowych przepisów:
- karty "N+" zachowują ważność do 31 grudnia 2004 roku,
- abonamenty zachowują ważność do dnia określonego w abonamencie.

§ 10
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m. st. Warszawy.

§ 11
Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 12
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.Przewodniczący
Rady m. st. Warszawy


Wojciech Kozak

Załącznik
Załacznik 1 - Granice strefy płatnego parkowania niestrzeżonego pojazdów samochodowych na drogach publicznych w m. st. Warszawie

Załącznik 2 - Regulamin Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Czy w Kościele katolickim osoba z niepełnosprawnością powinna mieć możliwość zostać księdzem lub zakonnikiem/zakonnicą?

Biuletyn

Wspierają nas