Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Kryteria, które należy spełniać, aby ubiegać się o jakiekolwiek dofinansowanie mając znaczny stopień niepełnosprawności

28.03.2019
Autor: K.

Jakie należy spełniać kryteria, aby ubiegać sie o dofinansowanie? Spotkałam sie z taką sytuacją: Pracownica PCPR - u próbowała mnie zniechęcać, abym złożyła wniosek o dofinansowanie motywując to tym, że być może nie spełniam kryteriów. Czy o przyznaniu dofinsowania decyduje komisja, czy 1 urzędnik? 

Szanowna Pani,

odnośnie dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego - zgodnie z art. 10e. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

  1. Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie ze środków Funduszu uczestnictwa w turnusie, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
  • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
  1. W przypadku przekroczenia kwot dochodu, o których mowa w ust. 1, kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony, z zastrzeżeniem ust. 3.
  2. W przypadku uzasadnionym trudną sytuacją materialną lub losową osoby niepełnosprawnej, dofinansowanie ze środków Funduszu uczestnictwa w turnusie tej osoby lub dofinansowanie uczestnictwa jej opiekuna może zostać przyznane bez pomniejszania kwoty dofinansowania pomimo przekroczenia kwot dochodu, o których mowa w ust. 1.
  3. Kwota dofinansowania do uczestnictwa w turnusie przyznana osobie niepełnosprawnej jest przekazywana na rachunek bankowy organizatora turnusu.

Odnośnie dofinansowanie do innych wydatków w ramach środków PFRON warto skorzystać z Portalu informacyjny Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Czy Twoim zdaniem dzieci powinny wrócić do szkoły we wrześniu?

Biuletyn

Wspierają nas