Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Odwołanie od orzeczenia – zmiana symbolu niepełnosprawności

21.03.2019
Autor: E.

Co można zrobić, jeśli Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności podał w orzeczeniu (jako jeden z symboli niepełnosprawności) symbol 02-P, niezgodny z prawdą i nie mający potwierdzenia w dokumentacji lekarskiej? Jaka jest inna możliwość poza odwołaniem do Sądu Rejonowego (bardzo długa procedura) zareklamowania tej ewidentnej ignorancji dokumentacji medycznej. Przykro o tym pisać, ale wygląda to tak, jakby w ciągu 10 minut lekarz neurolog i psycholog postawili diagnozę.

Szanowna Pani,

odwołanie od orzeczenia wojewódzkiego zespołu do sądu to procedura przewidziana przez obowiązujące przepisy (ważne jest dotrzymanie terminu na odwołanie). Warto sporządzić dobre odwołanie, ponieważ zgodnie z art. 4779 § 2. Kodeksu postępowania cywilnego - organ rentowy lub wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności przekazuje niezwłocznie odwołanie wraz z aktami sprawy do sądu. Organ ten lub zespół, jeżeli uzna odwołanie w całości za słuszne, może zmienić lub uchylić zaskarżoną decyzję lub orzeczenie. W tym przypadku odwołaniu nie nadaje się dalszego biegu.

Zgodnie z art. 47710 § 1. Kodeksu postępowania cywilnego - odwołanie powinno zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji lub orzeczenia, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz wniosków i ich uzasadnienie oraz podpis ubezpieczonego albo osoby odwołującej się od orzeczenia wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, albo przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika ubezpieczonego albo osoby odwołującej się od orzeczenia wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

 Ponadto warto pamiętać, iż zgodnie z art. 6c. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

  1. Pełnomocnik [Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych] sprawuje nadzór nad orzekaniem o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności.
  2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1, polega na
  • kontroli orzeczeń co do ich zgodności z zebranymi dokumentami lub z przepisami dotyczącymi orzekania o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności;
  • kontroli prawidłowości i jednolitości stosowania przepisów, standardów i procedur postępowania w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności;
  • szkoleniu członków wojewódzkich zespołów;
  • udzielaniu wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów regulujących postępowanie w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.
  1. Jeżeli w ramach nadzoru Pełnomocnik stwierdzi, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do zgodności orzeczenia ze stanem faktycznym lub że orzeczenie zostało wydane w sposób sprzeczny z przepisami dotyczącymi orzekania o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, może zwrócić się do właściwego organu o:
  • stwierdzenie nieważności orzeczenia;
  • wznowienie postępowania.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Co sądzisz o proponowanych przez rząd zmianach w ustawie o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych?

Biuletyn

Wspierają nas