Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy osoba niewidoma może być rolnikiem i prowadzić gospodarstwo?

28.02.2019
Autor: B.

Witam. Mam znajomego który jest osobą niewidomą od urodzenia, ale w miarę dobrze radzi sobie z tą niepełnosprawnością. Jego ojciec prowadzi gospodarstwo rolne, w którym on się udziela i pomaga i oczywiście chciałby związać z tym swoją przyszłość. Do tej pory marzył tylko o tym, ale chciałby zacząć działać coś w tym kierunku, ponieważ rodzice są coraz starsi... Poprosił mnie, żebym poszukała coś w tym temacie, no i nie znalazłam nic, co by go dyskwalifikowało, patrząc z punktu kogo określa się rolnikiem. Ale może są jeszcze kwestie prawne związane z byciem rolnikiem? Czy może się tym zająć jako osoba fizyczna, czy nie?

Szanowna Pani,

nie spotkałem się z ograniczeniami w przepisach, w myśl których osoba fizyczna mogłaby być dyskwalifikowana jako rolnik i pozbawiona możliwości prowadzenia gospodarstwa rolnego z uwagi na niepełnosprawność. Art. 65 ust. 1 Konstytucji RP wprost wskazuje, że każdemu zapewnia się wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy. Art. 32 Konstytucji RP wskazuje zaś, że wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Starając się jednak zdefiniować pojęcie rolnika, warto odnieść się do definicji „rolnika indywidualnego” wprowadzonej do polskiego porządku prawnego wraz z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Art. 6 ww. ustawy definiuje rolnika indywidualnego, jako „osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo”.

Natomiast w myśl art. 6 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, ilekroć w ustawie jest mowa o rolniku, rozumie się przez to pełnoletnią osobę fizyczną, zamieszkującą i prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także osobę, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia.

Niepełnosprawność nie jest więc wyznacznikiem przy określaniu pojęcia „rolnik”. Wpływać może ewentualnie na możliwość uzyskania określonych świadczeń z KRUS.

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas