Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Jaki jest obecnie poziom dochodu uprawniający do uzyskania dofinansowania do sanatorium?

25.03.2019
Autor: M.

Jaka wysokość dochodu umożliwia uzyskanie dofinansowania wydatków na rehabilitację?

Szanowny Panie,

jeśli chodziło Panu o sanatorium, to podczas pobytu w sanatorium pacjent nie ponosi kosztów zabiegów, z których korzysta w ramach leczenia uzdrowiskowego.Jedynym wydatkiem dla kuracjusza stają się koszty zakwaterowania i wyżywienia, których wysokość jest odgórnie określona przez Ministra Zdrowia. Odpłatność zależy od terminu pobytu (tzw. sezon rozliczeniowy) oraz standardu, na który decyduje się kuracjusz.

Jeśli natomiast chodziło Panu o turnusy rehabilitacyjne dofinansowywane ze środków PFRON, to o dofinansowanie może ubiegać się osoba spełniająca kryterium dochodowe:

  1. przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
  • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
  1. w przypadku przekroczenia tych kwot, dofinansowanie pomniejsza się o kwotę, o którą dochód został przekroczony.

Ważne!

Osobie niepełnosprawnej w trudnej sytuacji materialnej lub losowej może zostać przyznane dofinansowanie lub dofinansowanie opiekuna, bez pomniejszania dofinansowania pomimo przekroczenia ww. kwot dochodu.

z poważaniem,

Anita Siemaszko, prawnik

Prawy panel

Sonda

Co sądzisz o proponowanych przez rząd zmianach w ustawie o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych?

Biuletyn

Wspierają nas