Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Przewodnik pasażera w podróży pociągami PKP Intercity

18.03.2019
Autor: Róża Matuszewska, fot. PKP Intercity
Źródło: artykuł sponsorowany
Pracownica PKP obsługuje rampę, na której znajduje się kobieta na wózku. Rampa przesuwa się z peronu w stronę wnętrza pociągu

Osobom podróżującym pociągami PKP Intercity na pewno przyda się krótki przewodnik z wykazem najważniejszych ulg i uprawnień, oferowanych pasażerom z niepełnosprawnością i ich opiekunom.

Pasażerom z niepełnosprawnością i ich opiekunom, podróżującym pociągami PKP Intercity przysługują ulgi. Przyznawane są one ze względu na rodzaj oraz stopień niepełnosprawności i obowiązują głównie w wagonach klasy II.

Uczniowie i studenci

Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością do ukończenia 24 roku życia oraz studenci do ukończenia 26 roku życia mają zniżkę w wysokości 78 proc. ceny biletu – zarówno miesięcznego, jak i jednorazowego. Ulga ta dotyczy wyłącznie przejazdów z miejsca zamieszkania lub z miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny– i z powrotem.

Aby skorzystać z 78 proc. zniżki uczeń lub student musi mieć przy sobie: legitymację szkolną albo studencką wraz z legitymacją osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia, albo legitymację osoby niepełnosprawnej albo orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez ZUS.

Legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia, albo legitymacja osoby niepełnosprawnej albo orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez ZUS nie jest wymagane jeśli legitymacja szkolna jest dedykowaną uczniom z niepełnosprawnością. Dzieci natomiast muszą posiadać legitymację przedszkolną dla dzieci niepełnosprawnych.

Przy przejazdach do i z jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych albo pomocy społecznej lub organizujących turnusy rehabilitacyjne, osoba z niepełnosprawnością musi mieć przy sobie odpowiednie zaświadczenie lub zawiadomienie. Przy przejeździe powrotnym wymagane jest potwierdzenie stawienia się na badania, konsultację, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia terapeutyczne.

Do ulgi w wysokości 78 proc. ceny biletu, ale tylko w wypadku biletu jednorazowego, ma też prawo opiekun lub jeden z rodziców dziecka, ucznia lub studenta z niepełnosprawnością. Dokumentami poświadczającymi to uprawnienie są:

 • dokumenty dziecka – jeżeli przejazd odbywany jest wraz z dzieckiem;
 • specjalne zaświadczenie wydane przez przedszkole, szkołę, szkołę wyższą, ośrodek lub placówkę o charakterze oświatowym albo placówkę opiekuńczo-wychowawczą, albo zaświadczenie, zawiadomienie lub skierowanie – jeżeli przejazd odbywany jest po dziecko lub po jego odwiezieniu.

Dorosłe osoby z niepełnosprawnością i ich opiekunowie

Osoby z niepełnosprawnością wzroku, posiadające orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji mają prawo do ulgi w wysokości 51 proc. ceny biletu jednorazowego i miesięcznego.

Aby skorzystać z ulgi muszą mieć przy sobie legitymację osoby niepełnosprawnej stwierdzającą znaczny stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku, albo orzeczenie równoważne, tj. stwierdzające inwalidztwo I grupy, z powodu stanu narządu wzroku (patrz: Tabela 1).

kontrola biletów osoby niewidomej w pociągu

Z kolei osoby z niepełnosprawnością wzroku w stopniu umiarkowanym lub zaliczone do II grupy inwalidzkiej mają zniżkę w wysokości 37 proc. na bilety jednorazowe i miesięczne. W celu skorzystania z tej ulgi trzeba okazać legitymację osoby niepełnosprawnej o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku lub orzeczenie równoznaczne.

Osoby z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji z powodów innych niż wzrok mogą liczyć na zniżki w wysokości 37 proc. ceny biletu jednorazowego. W tym celu muszą okazać legitymację osoby niepełnosprawnej stwierdzającą znaczny stopień niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, tj. stwierdzające inwalidztwo I grupy (patrz: Tabela 1).

Zaś opiekun osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji oraz przewodnik osoby z niepełnosprawnością narządu wzroku – w tym również osoby z niepełnosprawnością – ma prawo do zniżki w wysokości 95 proc. ceny biletu jednorazowego. Oczywiście pod warunkiem, że osoba, z którą udaje się w podróż dysponuje odpowiednimi dokumentami.
Osobny zestaw ulg i przywilejów przysługuje kombatantom, inwalidom wojennym i wojskowym oraz w pewnych przypadkach ich opiekunom, a także cywilnym ofiarom działań wojennych oraz weteranom poszkodowanym.

Warto pamiętać, że od osób z niepełnosprawnością lub o ograniczonej sprawności ruchowej, a także ich opiekunów/przewodników nie jest pobierana opłata za wydanie biletu w pociągu. Należy zauważyć, że w pociągach Express Inter City Premium (EIP) nie prowadzi się sprzedaży biletów z wyjątkiem przypadku biletów sprzedawanych osobom z niepełnosprawnością na wózku inwalidzkim, podróżującym samodzielnie lub wraz z opiekunem/przewodnikiem –przy czym osoby te z uwagi na obowiązkową uprzednią rezerwację miejsc w pociągu EIP zobowiązane są zgłosić konduktorowi zamiar przejazdu przed wejściem do pociągu. Konduktor sprzeda bilet tym osobom bez opłaty pokładowej – jeżeli miejsca wyznaczone dla osób z niepełnosprawnością na wózku inwalidzkim są jeszcze wolne.

Asysta

PKP Intercity udostępnia nieodpłatnie w granicach możliwości technicznych i organizacyjnych pomoc osobom z niepełnosprawnością i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej, w tym osobom starszym. By ją uzyskać należy o takiej potrzebie poinformować przewoźnika na co najmniej 48 godzin przed planowanym wyjazdem.

Potrzebę udzielenia pomocy można zgłosić:

 1. za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej PKP Intercity;
 2. w Centrach Obsługi Klienta;
 3. telefonicznie przez konsultantów Infolinii PKP Intercity pod nr tel.: 703 200 200 (dla abonentów krajowych sieci stacjonarnych i komórkowych) i +48 22 391 97 57 (dla połączeń realizowanych z zagranicznych sieci telekomunikacyjnych).

Jeżeli Klient nie powiadomi przewoźnika o planowanym przejeździe w terminie, o którym mowa wyżej, przewoźnik podejmie racjonalne działania dla zapewnienia pomocy w taki sposób, aby osoba z niepełnosprawnością lub osoba o ograniczonej sprawności ruchowej mogła odbyć podróż lub przesiąść się do skomunikowanego pociągu. W przypadku, gdy nie ma możliwości zorganizowania pomocy na warunkach gwarantujących bezpieczeństwo – PKP Intercity może wskazać alternatywny sposób realizacji zgłoszenia lub w uzasadnionych przypadkach odmówić udzielenia pomocy.

Standardowe działania podejmowane przez PKP Intercity, ułatwiające podróż osobom z niepełnosprawnością oraz osobom o ograniczonej sprawności ruchowej, polegają przede wszystkim na:

 1. wskazaniu połączenia obsługiwanego przez pociąg posiadający odpowiednie udogodnienia;
 2. pomocy przy wsiadaniu i wysiadaniu do/z pociągu;
 3. wskazaniu miejsca w pociągu i pomocy w jego zajęciu;
 4. wniesieniu /wyniesieniu bagażu do 20 kg;
 5. umożliwieniu skorzystania z usług cateringu (o ile jest dostępny w pociągu);
 6. wskazaniu zakresu udogodnień i zasad bezpieczeństwa, pozwalających na sprawne i bezpieczne poruszanie się po pociągu;
 7. informowaniu o położeniu pociągu i stacji docelowej;
 8. pomocy w dostaniu się do komunikacji zastępczej przy planowanej lub awaryjnej zmianie organizacji ruchu pociągów, odwołaniu pociągu (przez komunikację zastępczą należy rozumieć inny pociąg lub autobus).

Symbol osoby z niepełnosprawnością

Pies przewodnik osoby niewidomej lub pies asystujący

Osobie ze znacznym stopniem niepełnosprawności w pociągu towarzyszyć może pies przewodnik osoby niewidomej lub pies asystent.

Osoba z niepełnosprawnością lub osoba o ograniczonej sprawności ruchowej może zabrać do pociągu i przewieźć bezpłatnie pod swoją opieką - psa asystującego. Osoba ta musi posiadać w pociągu certyfikat potwierdzający status psa asystującego i aktualne świadectwo szczepienia. Pies asystujący powinien być wyposażony w uprząż, przy czym nie musi mieć założonego kagańca oraz nie musi być prowadzony na smyczy.

W wypadku psów przewodników osoby niewidomej ulga na bilet przyznawana jest na takich samych zasadach jak dla osób będących opiekunami/przewodnikami – w wysokości 95 proc. Osoby podróżujące z psem przewodnikiem osoby niewidomej lub psem asystującym muszą mieć aktualne świadectwa szczepień.

Tabela 1 Dokumenty poświadczające uprawnienia do ulgowych przejazdów dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

 1. wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów,
 2. wypis z treści orzeczenia: wojskowej komisji lekarskiej, komisji lekarskiej podległejMinistrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji  albo Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Szefowi Agencji Wywiadu, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidztwa,
 3. orzeczenie lekarza orzecznika ZUS albo wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji,
 4. orzeczenie komisji lekarskiej ZUS stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji,
 5. zaświadczenie ZUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 6. wypis z treści orzeczenia lekarza rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji,
 7. wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej KRUS, stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji,
 8. zaświadczenie KRUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 9. legitymacja emeryta - rencisty policyjnego z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa lub stwierdzającym niezdolność do samodzielnej egzystencji,
 10. legitymacja emeryta - rencisty wojskowego z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa (tj.nr WKL oraz datę, bez wpisanego nr WKL i daty ulga nie przysługuje);
 11. legitymacja osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca stopień niepełnosprawności.

Dokumenty wskazane w pkt. 1-9 okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.

Dokumentami poświadczającymi uprawnienia do korzystania z ulgi dla osób niewidomych uznanych za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji są:

 1. dokumenty wskazane powyżej, stwierdzające niezdolność do samodzielnej egzystencji albo inwalidztwo I grupy z powodu stanu narządu wzroku,
 2. legitymacja osoby niepełnosprawnej stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • HAŃBA!!!
  anonim
  14.09.2020, 19:41
  Mam drugą grupę inwalidzką (umiarkowany stopień, całkowita niezdolność do pracy) nie z powodu wzroku i musiałem płacić 100% za bilet! SKANDAL!!!
  odpowiedz na komentarz
 • odppowiedzodnośnie ulg dla niepełnosprawnych
  Czytelnik
  15.08.2020, 14:03
  Takie same ulgi powinne w Zamościu posiadać osoby dorosłe,z umiarkowanym stopniem mające problemy z gubieniem się w otoczeniu oraz problemami z poruszaniem się. Jeśli mają w orzeczeniu całkowitą niezdolność do pracy i na prawdę nie pracują.
  odpowiedz na komentarz
 • pouczam ten system Polsi i pkp!!!
  G.Karaś
  06.03.2020, 07:15
  tyle zachodu i mèki dla chorych a gu.no te obniżki!!!Takie osiby powinny mieć bezplatne przejazdu!!!Duzo ich niexjest...pko nie upadnie przez nich!! I TAK BARDZO SĄ SKRZYWDZONE PRZEZ LOS CHOCBY TYM ZE NIEWDZĄ!!!CO ZA BUTA I AROGANCJA RZADU CZY PKP?NIEZNAM SIE....SYF!!!BEZDUSZNOŚC.NIESPRAWIEDLIWOŚĆ!!!!
  odpowiedz na komentarz
 • ulgij na przejazdy kolejami jnter city pkp w polsce - osoby niepelnosprawne
  gosc 2019
  05.06.2019, 12:41
  wczoraj wracalem z krakowa pocjagiem jnter city 12.12 do warszawy z mama kupilismy bilet worotny przez jnternet w jnter city , zaslaczylismy ze jestem osoba niepelnosprawna z legitymacja osob niepelnosprawnej - nikogo w kasie nie opchodzilo to ze jestem osoba niepelnosprawna z ulga mi sie zadna nie nalezy na przejazdy kolejami pkp muslelismy kupic caly bilet ponownie w kasie pkp w krakowie glownym i dopiero pojechac pocjagiem nastepnym do warszawy bez zadnej ulgij , wielkie oszustwo i chamstwo na kolejach pkp jnter city pkp w polsce wobec osob niepelnosprawnych i wielka obluda pracownikow pkp w krakowie glownym .. wielki wstyd i beszczelnosc takich pracownikow .....
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Sonda

Jak często spotykasz się z niemiłym komentarzem lub nieprzyjemną reakcją dotyczącą niepełnosprawności Twojej, Twojego dziecka lub innej osoby, którą się opiekujesz?

Biuletyn

Wspierają nas