Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Przewodnik pasażera w podróży pociągami PKP Intercity

18.03.2019
Autor: Róża Matuszewska, fot. PKP Intercity
Źródło: artykuł sponsorowany
Pracownica PKP obsługuje rampę, na której znajduje się kobieta na wózku. Rampa przesuwa się z peronu w stronę wnętrza pociągu

Osobom podróżującym pociągami PKP Intercity na pewno przyda się krótki przewodnik z wykazem najważniejszych ulg i uprawnień, oferowanych pasażerom z niepełnosprawnością i ich opiekunom.

Pasażerom z niepełnosprawnością i ich opiekunom, podróżującym pociągami PKP Intercity przysługują ulgi. Przyznawane są one ze względu na rodzaj oraz stopień niepełnosprawności i obowiązują głównie w wagonach klasy II.

Uczniowie i studenci

Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością do ukończenia 24 roku życia oraz studenci do ukończenia 26 roku życia mają zniżkę w wysokości 78 proc. ceny biletu – zarówno miesięcznego, jak i jednorazowego. Ulga ta dotyczy wyłącznie przejazdów z miejsca zamieszkania lub z miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny– i z powrotem.

Aby skorzystać z 78 proc. zniżki uczeń lub student musi mieć przy sobie: legitymację szkolną albo studencką wraz z legitymacją osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia, albo legitymację osoby niepełnosprawnej albo orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez ZUS.

Legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia, albo legitymacja osoby niepełnosprawnej albo orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez ZUS nie jest wymagane jeśli legitymacja szkolna jest dedykowaną uczniom z niepełnosprawnością. Dzieci natomiast muszą posiadać legitymację przedszkolną dla dzieci niepełnosprawnych.

Przy przejazdach do i z jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych albo pomocy społecznej lub organizujących turnusy rehabilitacyjne, osoba z niepełnosprawnością musi mieć przy sobie odpowiednie zaświadczenie lub zawiadomienie. Przy przejeździe powrotnym wymagane jest potwierdzenie stawienia się na badania, konsultację, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia terapeutyczne.

Do ulgi w wysokości 78 proc. ceny biletu, ale tylko w wypadku biletu jednorazowego, ma też prawo opiekun lub jeden z rodziców dziecka, ucznia lub studenta z niepełnosprawnością. Dokumentami poświadczającymi to uprawnienie są:

 • dokumenty dziecka – jeżeli przejazd odbywany jest wraz z dzieckiem;
 • specjalne zaświadczenie wydane przez przedszkole, szkołę, szkołę wyższą, ośrodek lub placówkę o charakterze oświatowym albo placówkę opiekuńczo-wychowawczą, albo zaświadczenie, zawiadomienie lub skierowanie – jeżeli przejazd odbywany jest po dziecko lub po jego odwiezieniu.

Dorosłe osoby z niepełnosprawnością i ich opiekunowie

Osoby z niepełnosprawnością wzroku, posiadające orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji mają prawo do ulgi w wysokości 51 proc. ceny biletu jednorazowego i miesięcznego.

Aby skorzystać z ulgi muszą mieć przy sobie legitymację osoby niepełnosprawnej stwierdzającą znaczny stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku, albo orzeczenie równoważne, tj. stwierdzające inwalidztwo I grupy, z powodu stanu narządu wzroku (patrz: Tabela 1).

kontrola biletów osoby niewidomej w pociągu

Z kolei osoby z niepełnosprawnością wzroku w stopniu umiarkowanym lub zaliczone do II grupy inwalidzkiej mają zniżkę w wysokości 37 proc. na bilety jednorazowe i miesięczne. W celu skorzystania z tej ulgi trzeba okazać legitymację osoby niepełnosprawnej o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku lub orzeczenie równoznaczne.

Osoby z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji z powodów innych niż wzrok mogą liczyć na zniżki w wysokości 37 proc. ceny biletu jednorazowego. W tym celu muszą okazać legitymację osoby niepełnosprawnej stwierdzającą znaczny stopień niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, tj. stwierdzające inwalidztwo I grupy (patrz: Tabela 1).

Zaś opiekun osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji oraz przewodnik osoby z niepełnosprawnością narządu wzroku – w tym również osoby z niepełnosprawnością – ma prawo do zniżki w wysokości 95 proc. ceny biletu jednorazowego. Oczywiście pod warunkiem, że osoba, z którą udaje się w podróż dysponuje odpowiednimi dokumentami.
Osobny zestaw ulg i przywilejów przysługuje kombatantom, inwalidom wojennym i wojskowym oraz w pewnych przypadkach ich opiekunom, a także cywilnym ofiarom działań wojennych oraz weteranom poszkodowanym.

Warto pamiętać, że od osób z niepełnosprawnością lub o ograniczonej sprawności ruchowej, a także ich opiekunów/przewodników nie jest pobierana opłata za wydanie biletu w pociągu. Należy zauważyć, że w pociągach Express Inter City Premium (EIP) nie prowadzi się sprzedaży biletów z wyjątkiem przypadku biletów sprzedawanych osobom z niepełnosprawnością na wózku inwalidzkim, podróżującym samodzielnie lub wraz z opiekunem/przewodnikiem –przy czym osoby te z uwagi na obowiązkową uprzednią rezerwację miejsc w pociągu EIP zobowiązane są zgłosić konduktorowi zamiar przejazdu przed wejściem do pociągu. Konduktor sprzeda bilet tym osobom bez opłaty pokładowej – jeżeli miejsca wyznaczone dla osób z niepełnosprawnością na wózku inwalidzkim są jeszcze wolne.

Asysta

PKP Intercity udostępnia nieodpłatnie w granicach możliwości technicznych i organizacyjnych pomoc osobom z niepełnosprawnością i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej, w tym osobom starszym. By ją uzyskać należy o takiej potrzebie poinformować przewoźnika na co najmniej 48 godzin przed planowanym wyjazdem.

Potrzebę udzielenia pomocy można zgłosić:

 1. za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej PKP Intercity;
 2. w Centrach Obsługi Klienta;
 3. telefonicznie przez konsultantów Infolinii PKP Intercity pod nr tel.: 703 200 200 (dla abonentów krajowych sieci stacjonarnych i komórkowych) i +48 22 391 97 57 (dla połączeń realizowanych z zagranicznych sieci telekomunikacyjnych).

Jeżeli Klient nie powiadomi przewoźnika o planowanym przejeździe w terminie, o którym mowa wyżej, przewoźnik podejmie racjonalne działania dla zapewnienia pomocy w taki sposób, aby osoba z niepełnosprawnością lub osoba o ograniczonej sprawności ruchowej mogła odbyć podróż lub przesiąść się do skomunikowanego pociągu. W przypadku, gdy nie ma możliwości zorganizowania pomocy na warunkach gwarantujących bezpieczeństwo – PKP Intercity może wskazać alternatywny sposób realizacji zgłoszenia lub w uzasadnionych przypadkach odmówić udzielenia pomocy.

Standardowe działania podejmowane przez PKP Intercity, ułatwiające podróż osobom z niepełnosprawnością oraz osobom o ograniczonej sprawności ruchowej, polegają przede wszystkim na:

 1. wskazaniu połączenia obsługiwanego przez pociąg posiadający odpowiednie udogodnienia;
 2. pomocy przy wsiadaniu i wysiadaniu do/z pociągu;
 3. wskazaniu miejsca w pociągu i pomocy w jego zajęciu;
 4. wniesieniu /wyniesieniu bagażu do 20 kg;
 5. umożliwieniu skorzystania z usług cateringu (o ile jest dostępny w pociągu);
 6. wskazaniu zakresu udogodnień i zasad bezpieczeństwa, pozwalających na sprawne i bezpieczne poruszanie się po pociągu;
 7. informowaniu o położeniu pociągu i stacji docelowej;
 8. pomocy w dostaniu się do komunikacji zastępczej przy planowanej lub awaryjnej zmianie organizacji ruchu pociągów, odwołaniu pociągu (przez komunikację zastępczą należy rozumieć inny pociąg lub autobus).

Symbol osoby z niepełnosprawnością

Pies przewodnik osoby niewidomej lub pies asystujący

Osobie ze znacznym stopniem niepełnosprawności w pociągu towarzyszyć może pies przewodnik osoby niewidomej lub pies asystent.

Osoba z niepełnosprawnością lub osoba o ograniczonej sprawności ruchowej może zabrać do pociągu i przewieźć bezpłatnie pod swoją opieką - psa asystującego. Osoba ta musi posiadać w pociągu certyfikat potwierdzający status psa asystującego i aktualne świadectwo szczepienia. Pies asystujący powinien być wyposażony w uprząż, przy czym nie musi mieć założonego kagańca oraz nie musi być prowadzony na smyczy.

W wypadku psów przewodników osoby niewidomej ulga na bilet przyznawana jest na takich samych zasadach jak dla osób będących opiekunami/przewodnikami – w wysokości 95 proc. Osoby podróżujące z psem przewodnikiem osoby niewidomej lub psem asystującym muszą mieć aktualne świadectwa szczepień.

Tabela 1 Dokumenty poświadczające uprawnienia do ulgowych przejazdów dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

 1. wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów,
 2. wypis z treści orzeczenia: wojskowej komisji lekarskiej, komisji lekarskiej podległejMinistrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji  albo Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Szefowi Agencji Wywiadu, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidztwa,
 3. orzeczenie lekarza orzecznika ZUS albo wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji,
 4. orzeczenie komisji lekarskiej ZUS stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji,
 5. zaświadczenie ZUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 6. wypis z treści orzeczenia lekarza rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji,
 7. wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej KRUS, stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji,
 8. zaświadczenie KRUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 9. legitymacja emeryta - rencisty policyjnego z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa lub stwierdzającym niezdolność do samodzielnej egzystencji,
 10. legitymacja emeryta - rencisty wojskowego z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa (tj.nr WKL oraz datę, bez wpisanego nr WKL i daty ulga nie przysługuje);
 11. legitymacja osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca stopień niepełnosprawności.

Dokumenty wskazane w pkt. 1-9 okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.

Dokumentami poświadczającymi uprawnienia do korzystania z ulgi dla osób niewidomych uznanych za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji są:

 1. dokumenty wskazane powyżej, stwierdzające niezdolność do samodzielnej egzystencji albo inwalidztwo I grupy z powodu stanu narządu wzroku,
 2. legitymacja osoby niepełnosprawnej stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • Utrudnienia zafundowane niepełnosprawnym przez PKP..
  Danuta Jedrzejczyk
  29.10.2020, 07:25
  Podobna sytuacja z toaletami dla On, miała miejsce na dworcu PKP Koluszki. Po okazaniu legitymacji ( znaczny stopień), pani gestem rozkazującym, wskazała mi toalety ogólnodostępne. Dosłownie zamurowało mnie.! Od ratyfikacji Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, minęło 8 lat ( 2012 r), i przez tak długi okres PKP, nie zdążyło przeszkolić swoich pracowników. Ale za to co roku, uruchamia się nowe programy dla On, które nic nowego nie wnoszą i których celem jest, przesunięcie problemów ON, na czas bliżej nieokreslony.
  odpowiedz na komentarz
 • PKP a niepelnosprawni
  Danuta Jedrzejczyk
  25.10.2020, 09:05
  Jak widać, to kolejny przykład, jak PKP zawodzi w stosunku do niepełnosprawnych. Mimo ratyfikowanej Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Ja miałam również, niemiłe doświadczenia. Np. na stacji PKP OPOLE Główne, pracujące tam osoby nie są przeszkolone w kwestii niepełnosprawności. Pracująca tam osoba, nie chciała mi udostępnić, mimo okazanej legitymacji o 1 grupie inw, toalety przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych. Wymagała ode mnie posiadania wózka inwalidzkiego, po czym proponowała skorzystanie z toalety ogólnodostępnej, na co nie przystałam. Prawdopodobnie niewidomego też by nie wpuściła, wymagając od niego wózka inwalidzkiego. To są totalne absurdy. Te osoby nie mają zielonego pojęcia o inwalidach. Kolejny przykład. Podróżując pociągiem Inter City, usnęłam i przejechałam stacje, na której miałam przesiadkę. Czyli miałam bilet, który jednak na tym odcinku już nie obowiązywał. Okazałam konduktorowi, legitymację o posiadaniu pierwszej grupie inwalidzkiej. Niestety, konduktor był służbistą i wystawił mi mandat, napisany bardzo drobnym drukiem, z tego względu nie byłam w stanie go przeczytać. Miałam z tego powodu wiele problemów. Zastanawiam się, czy nie można było wystawić bilet, na odcinek na odcinek, na którym mój bilet już nie obowiązywał? Ponadto niepełnosprawni, to osoby raczej starsze, a takowy mandat napisany jest bardzo drobnym drukiem. Wystarczy nie mieć okularów lub mieć słaby wzrok, nie można go odczytać. Nikt nie uwzględnił takich sytuacji. Reasumując, namalowanie koperty na chodniku lub znaczka inwalidy, na drzwiach toalety, w wielu przypadkach do niczego nie zobowiązuje. Mimo Konwencji, teoria rozmija się z praktyką. Jesteśmy niestety ignorowani. Ten kraj, jest w ogóle pruderyjny.
  odpowiedz na komentarz
 • PKP Inter City a niepelnosprawni
  Danuta Jedrzejczyk
  25.10.2020, 00:58
  Jak widać, nie po raz pierwszy PKP Inter City, ignoruje i lekceważy niepełnosprawnych. Ładnie to tylko wygląda na ilustracjach, ukazujących niepełnosprawnych podróżujących PKP. Ja miałam również niemiłe doświadczenie, podróżując PKP Inter City. Mam znaczny stopień. Niestety, usnęłam i przejechałam stację, na której miałam się przesiadać.. Pokazałam legitymację inwalidzką, niestety konduktor był służbistą i miałam z tego powodu dużo kłopotów. Ratyfikuje się Konwencję ONZ o Prawach osób niepełnosprawnych, a później nie są niestety respektowane jej założenia. Podobna sytuacja miała miejsce, na dworcowej toalecie, przeznaczonej dla niepełnosprawnych. Mimo okazania legitymacji o 1 grupie, pracującą tam osoba nie chciała mi jej udostępnić. Prawdopodobnie pracownicy PKP nie są szkoleni, w kwestii niepełnosprawności.
  odpowiedz na komentarz
 • HAŃBA!!!
  anonim
  14.09.2020, 19:41
  Mam drugą grupę inwalidzką (umiarkowany stopień, całkowita niezdolność do pracy) nie z powodu wzroku i musiałem płacić 100% za bilet! SKANDAL!!!
  odpowiedz na komentarz
 • odppowiedzodnośnie ulg dla niepełnosprawnych
  Czytelnik
  15.08.2020, 14:03
  Takie same ulgi powinne w Zamościu posiadać osoby dorosłe,z umiarkowanym stopniem mające problemy z gubieniem się w otoczeniu oraz problemami z poruszaniem się. Jeśli mają w orzeczeniu całkowitą niezdolność do pracy i na prawdę nie pracują.
  odpowiedz na komentarz
 • pouczam ten system Polsi i pkp!!!
  G.Karaś
  06.03.2020, 07:15
  tyle zachodu i mèki dla chorych a gu.no te obniżki!!!Takie osiby powinny mieć bezplatne przejazdu!!!Duzo ich niexjest...pko nie upadnie przez nich!! I TAK BARDZO SĄ SKRZYWDZONE PRZEZ LOS CHOCBY TYM ZE NIEWDZĄ!!!CO ZA BUTA I AROGANCJA RZADU CZY PKP?NIEZNAM SIE....SYF!!!BEZDUSZNOŚC.NIESPRAWIEDLIWOŚĆ!!!!
  odpowiedz na komentarz
 • ulgij na przejazdy kolejami jnter city pkp w polsce - osoby niepelnosprawne
  gosc 2019
  05.06.2019, 12:41
  wczoraj wracalem z krakowa pocjagiem jnter city 12.12 do warszawy z mama kupilismy bilet worotny przez jnternet w jnter city , zaslaczylismy ze jestem osoba niepelnosprawna z legitymacja osob niepelnosprawnej - nikogo w kasie nie opchodzilo to ze jestem osoba niepelnosprawna z ulga mi sie zadna nie nalezy na przejazdy kolejami pkp muslelismy kupic caly bilet ponownie w kasie pkp w krakowie glownym i dopiero pojechac pocjagiem nastepnym do warszawy bez zadnej ulgij , wielkie oszustwo i chamstwo na kolejach pkp jnter city pkp w polsce wobec osob niepelnosprawnych i wielka obluda pracownikow pkp w krakowie glownym .. wielki wstyd i beszczelnosc takich pracownikow .....
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Sonda

Szykowane są zmiany w taryfikatorze mandatów za wykroczenia drogowe. Czy Twoim zdaniem należałoby przy okazji podwyższyć karę za bezprawne parkowanie na „kopercie”?

Biuletyn

Wspierają nas