Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Odrzucenie spadku

29.03.2019
Autor: K.

Jak odrzucić spadek po zmarłej babci przed notariuszem, na co się powołać? Jestem mamą i opiekuję się synem z autyzmem od urodzenia, wg ustawy o rodzinie to jestem rodzicem i na mnie spoczywa obowiązek opieki. Ale wg notariusza to mam iść do sądu i ubezwłasnowolnić syna. Ja tego robić nie chcę, gdyż syn ma wysokie rokowania do życia w miarę normalnego. Ma 26 lat, a przed nim kawał życia. Sumienie mi nie pozwala na ubezwłasnowolnienie, gdyż w przyszłości, gdyby zaszła potrzeba, to trudno jest odkręcić ubezwłasnowolnienie.

Szanowna Pani,

zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie – notariuszowi nie wolno dokonywać czynności notarialnej, jeżeli poweźmie wątpliwość, czy strona czynności notarialnej ma zdolność do czynności prawnych.

Zgodnie natomiast z art.  82 w/w ustawy – osobę, której odmówiono dokonania czynności notarialnej, poucza się o prawie i trybie zaskarżenia odmowy. Osoba ta w terminie tygodnia od dnia odmowy dokonania czynności notarialnej może żądać na piśmie sporządzenia i doręczenia uzasadnienia odmowy. Notariusz sporządza uzasadnienie w terminie tygodnia od dnia otrzymania żądania.

Zgodnie z art. 83 w/w ustawy:

  • § 1. Na odmowę dokonania czynności notarialnej osoba zainteresowana może wnieść, w terminie tygodnia od dnia doręczenia uzasadnienia odmowy, a gdy nie zażądała w przepisanym terminie doręczenia uzasadnienia odmowy - od dnia, w którym dowiedziała się o odmowie, zażalenie do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę kancelarii notariusza odmawiającego dokonania czynności notarialnej. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem tego notariusza.
  • § 1a. Notariusz, o którym mowa w § 1, jest obowiązany ustosunkować się do zażalenia w terminie tygodnia i wraz z zażaleniem przedstawić swoje stanowisko sądowi oraz doręczyć je osobie zainteresowanej, chyba że sporządził i doręczył już tej osobie uzasadnienie odmowy.
  • § 1b. Sąd rozpoznaje zażalenie na rozprawie, stosując odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym.
  • § 2. Notariusz może, jeżeli uzna zażalenie za słuszne, dokonać czynności notarialnej; w tym przypadku nie nadaje zażaleniu dalszego biegu.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Czy osoby z niepełnosprawnością wraz z opiekunami powinny być jedną z grup priorytetowych do szczepień przeciwko COVID-19?

Biuletyn

Wspierają nas