Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zasiłek stały i pielęgnacyjny a alimenty

Autor: M.

Posiadam zasiłek stały w kwocie 645 zł. W najbliższym czasie będę zobowiązany płacić alimenty na dziecko w kwocie 200 zł. Również w najbliższym czasie chcę złożyć wniosek o przyznanie mi zasiłku pielęgnacyjnego w kwocie 184,42 zł. Jeżeli zostanie mi przyznany zasiłek pielęgnacyjny mój dochód wzrośnie ponad limit 645zł (645zł+184,42zł=829,42zł). Co skutkuje pomniejszeniem zasiłku stałego o kwotę 184,42zł. Czy w przypadku, kiedy udokumentuję opłacanie alimentów bieżących zasądzonych decyzją sądową oraz potwierdzeniami bieżących przelewów, zasiłek stały nie ulegnie pomniejszeniu, gdyż kwota alimentów odprowadzonych 200 zł stanowić będzie w moim przypadku koszt, który pomniejsza dochód zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej ust.3 pkt.3? Czy tak należy interpretować taką sytuację?

Szanowny Panie, 

Zasiłek pielęgnacyjny wlicza się do dochodu, warunkującego otrzymanie prawa do zasiłku stałego. To oznacza, że osoba z niepełnosprawnością, która ma prawo do zasiłku stałego otrzymuje go w kwocie pomniejszonej o wartość zasiłku pielęgnacyjnego.

Zgodnie z art. 8 ust 3 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1508 z poźn. zm.) za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

  1. miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
  2. składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
  3. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Co do zasady więc nastąpi pomniejszenie dochodu o kwotę świadczonych (a nie tylko orzeczonych wyrokiem) alimentów. Nie znając jednak całości Pana sytuacji, zalecam, aby mimo wszystko bezpośrednio nawiązać kontakt z organem właściwym w sprawie świadczenia (np. z pracownikiem socjalnym), w celu ustalenia całokształtu Pana sytuacji.  

Zachęcam także do artykułu na temat tego, dlaczego zasiłek pielęgnacyjny wlicza się do zasiłku stałego.

 

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Sonda

Co myślisz o znoszeniu kolejnych obostrzeń związanych z pandemią COVID-19?

Biuletyn

Wspierają nas